Home
 

PRICHÁDZAJÚCA NÁVŠTEVA PÁNA S HISTORICKÝM UZDRAVUJÚCIM POMAZANÍM, PROROCTVO ZO DŇA 10. AUGUSTA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., DR. OWUOR
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 10. August 2019

sumarizácia:

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou o mítingu, ktorý prichádza do Nakuru, na MEMENGAI 3, ( znamená po tretí krát na Menengai, pozn. ) a v tom rozhovore, mocný HOSPODIN všetkých zástupov, JEHOVAH SABBAOTH, hovoril so mnou veľmi ohromným spôsobom, pretože PÁN ma zobral do Neba zobral ma do JEHO SÁLY TRÓNU V NEBI a potom mi dal listy zo stromu života, v Nebi.

A potom povedal: tie sú pre uzdravenia národov, a povedal, že by som mal ísť a pripraviť cestu pre Slávny príchod MESIÁŠA. Pomazanú cestu, pre Slávnu cestu pre KRÁĽA.

Keď listy kvitli v mojej ruke, to bolo ohromné, potom DVAJA PROROCI PÁNA prišli na stretnutie v menengai a ja som videl, ako uzdravujúce pomazanie pokrylo vrch. Ohromné pomazanie PÁNA pokrývalo celé územie Menengai a uzdravovalo, ako posledný krát, kedy územie Menengai bolo plné ľudí. Po celom tom území Menangai, území mítingu, území návštevy  BOHA samotného, ja som videl, ako sám BOH OTEC prichádza dole, pilier JEHO SLÁVY a usadil sa na toho, ktorý to hovorí s vami. Potom som videl, ako DVAJA PROROCI PÁNA CHODIA S BOHOM OTCOM, ON priniesol hrozný pilier najsvätejšej fyzickej prítomnosti BOHA YAHWEH.

A potom ON s nimi chodil na mítingu Menengai veľmi ohromným spôsobom, na mítingu MENENGAI 3, ale tohto času to boli veľmi masívne šokujúce uzdravenia, ohromujúce uzdravenia, veľmi veľmi veliké pomazanie PÁNA ako tsunami, ktoré zasiahne územie a potom som videl, až po vrch, ako uzdravujúca Sláva PÁNA pokryje tam aj celý vrch,  kde posledne tam stáli hore ľudia, vyzerá to, že je tam cesta.

Takže to bude veľmi historická návšteva na tvári Zeme, veľmi dôležitý čas v histórii Cirkvi. To je dôvod, prečo všetci ľudia potrebujú činiť pokánie a odvrátiť sa od hriechov. Odvrátiť sa od sexuálnych hriechov a buďte svätí, pretože všetko toto sa deje na základe SLOVA PÁNA, ktoré je napísané v Biblii, prorokovi Haggeus 2 kap. a v Prorokovi Joel kap. 2:22-23, kde PÁN hovorí o neskoršej sláve.

A evanjeliu Jána 2:1-11, kde hovorí o neskoršom víne, silnejšom víne, ktoré bolo uchované do posledného momentu. Všetko toto slúži pre prípravu cesty pre slávny príchod MESIÁŠA.

Takže nech národy, ktoré sú naladené, pripravia cestu, pomazanú cestu, svätú cestu pre Slávny príchod MESIÁŠA. Toto je ON, o ktorom bolo písané v Biblii, že v posledných dňoch JA vám pošlem Eliáša, Proroka, ktorý pripraví všetky veci, navráti srdcia detí naspäť k OTCOVI, a srdcia otcov naspäť k BOHU OTCOVI VŠEMOHÚCEMU V NEBI, predtým, ako zasiahne PÁN Zem s kliatbou. ( Malachiáš 4:5-6, pozn. )

Toto sú dni, kedy PÁN BOH ohraničuje JEHO ľudí a pripravuje JEHO ľudí pre slávne Kráľovstvo BOŽIE. Je to veľmi, veľmi čas príležitostí, aby národy teraz využili túto návštevu. Ako som vám povedal, toto uzdravujúce pomazanie nie je NIKDE INDE, PÁN to tu vylial, aby urobil prehlásenie, že TOTO JE CESTA PRÍPRAVY PRE SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA. Že toto sú inštrukcie pre prípravu pre slávny príchod MESIÁŠA.

Že toto sú POSLI z Biblie, z knihy Zjavenia Jána 11 kap., že oni prichádzajú ako bojovníci, Oni niesú vaši priatelia. Oni sú veľmi hrozní bojovníci, ja som ich videl na druhej strane, potom, keď Cirkev KRISTOVA bude zobratá preč. Títo niesú vaši kamaráti. Oni sú veľmi strašní a hrozní bojovníci. Oni prišli bojovať pre BOHA, BOJUJÚ PRE PÁNA BOHA JEHOVAH, bojujú pre PÁNA JEŽIŠA, bojujú pre DUCHA SVÄTÉHO. Oni prišli bojovať pre BOHA OTCA, prišli bojovať proti hriechu a proti satanovi, antikristovi a falošnému prorokovi.

Takže na druhej strane, títo sú veľmi strašní bojovníci, budú triasť neuveriteľne so Zemou. Nechcite vedieť, čo ja viem, čo bude nasledovať za vytrhnutím Cirkvi. Iba pripravte cestu teraz, pre Slávny príchod MESIÁŠA. Pretože za týmto to bude neuveriteľné. Nechcem sa s tým s vami zdielať, to nie je zaujímavé.

Iba pripravte cestu, aby ste mohli vstúpiť na Slávne schody, ktoré boli otvorené, dvere, ktoré boli otvorené na oblohe do Neba, aby ste mohli kráčať po schodoch do večnosti. Táto návšteva, návšteva BOHA OTCA služi na to, aby vám do prinieslo výhody, Cirkvi, a ustanovilo, že náboženstvo kríža je jediné nábožesntvo, ktoré má nádej, náídej spoza hroby,… Náboženstvo JEŽIŠA KRISTA, náboženstvo kríža, je jediné, ktoré dáva nádej na vstup do Večného Kráľovstva v Nebi, toto je nádej spoza hrobov, ktoré vás prinesie do večného života s BOHOM v Nebi.

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Nech tí, ktorí majú uši sa pripravia pre SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA. Ja som videl príchod KRÁĽA.

KRÁĽ PRICHÁDZA.

Toda raba, toda lachem, buďte svätí, pripravte cestu pre PÁNA, toda toda, erez tov, toda shalom. 

Off 

11.8.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top