Home
 

PROROCTVO – DVAJA NAJSVÄTEJŠÍ ANJELI MAJÚ TERAZ REZIDENCIU NA ZEMI, 22. JÚL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 22. Júla 2019

sumarizácia:

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, MOCNÝ BOH IZRAELA, STVORITEĽ celého vesmíru, ON, ktorý stvoril nebo a Zem, galaxie a planéty, ktoré ešte nie sú objavené, a ON ma zobral pri určitých príležitostiach dokonca do iných galaxií smerom ku koncu vesmíru.

Trilióny planét ešte nebolo objavených, kyslíku tam bolo menej, PÁN, STVORITEĽ všetkých ľudí, ON, ktorý nám poslal JEŽIŠA KRISTA, MESIÁŠA, ON so mnou hovoril včera v noci, čo je dnes ráno, približne o 4.45 ráno, minulej noci a v tomto rozhovore PÁN hovoril ku mne hlasom, JEHO OHROMNÝM HLASOM, JEHO NAJHROZNEJŠÍM HLASOM a tým hlasom PÁN hovoril k Zemi.

ON hovoril zhora a hovoril k Zemi a HLASOM POVEDAL:

NAJSVÄTEJŠÍ ANJELI Z NEBA MAJÚ TERAZ REZIDENCIU NA ZEMI. HLASOM. SVÄTÍ, NAJVIAC OSLÁVENÍ ANJELI NEBA MAJÚ TERAZ REZIDENCIU NA ZEMI. 

Požehnaní ľudia, Biblia hovorí, v Malachiášovi 4:4-6  4Pamätajte na zákon MOJŽIŠA, môjho služobníka, ktorému som prikázal na Hórebe o celom Izraelovi ustanovenia a súdy. 5Hľa, ja vám pošlem proroka ELIÁŠA, prv ako prÍde deň Hospodinov, veľký a strašný. 6A obráti srdce otcov na synov a srdce synov na ich otcov, aby som neprišiel a neranil zeme kliatbou.

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

ČIŇTE POKÁNIE A PRIJMITE JEŽIŠA KRISTA AKO PÁNA A SPASITEĽA

BUĎTE ZNOVUZRODENÍ A BUĎTE SVÄTÍ, POKRSTITE SA V ÚPLNOM PONORENÍ SA DO VODY, A TIEŽ BUĎTE POKRSTENÍ DUCHOM SVÄTÝM, A TIEŽ BUĎTE POKRSTENÍ OHŇOM.

Požehnaní ľudia, nehovoril PÁN s touto generáciou?

A ON povedal: JEHO NAJVIAC OSLÁVENÍ ANJELI NEBA MAJÚ TERAZ REZIDENCIU NA ZEMI.

PRIPRAVTE CESTU PRE PÁNA

MESIÁŠ PRICHÁDZA

NEHOVORIL PÁN S TOUTO GENERÁCIOU? 

 

PS: MODLITBA ZNOVUZRODENIA SA : 

*MODLITBA SPÁSY*

Drahí bratia a sestry, pokiaľ nemáte istotu,

či ste znovuzrodení, ( evanj. Jána 3:3 )

pokiaľ máte pocit, že ste ďaleko od Pána

alebo ste nežili v Svätosti,

vyslovte túto modlitbu nahlas, …

Svätý Bože, prichádzam k Tebe v mene

Tvojho Syna – Pána Ježiša Krista.

Verím, že Ježiš Kristus je TVOJ SYN,

verím, že na tretí deň vstal z mŕtvych.

Pán JEŽIŠ vyznávam, že som hriešnik

a činím pokánie zo všetkých mojich hriechov.

Prosím očisti moje hriechy

s TVOJOU drahocennou krvou dnes,

odvraciam sa od mojich hriechov

a prijímam Ťa dnes do môjho srdca,

ako môjho Pána a Spasiteľa.

Prosím, napíš moje meno

do Baránkovej knihy života,

prosím naplň ma Duchom Svätým,

aby mi pomohol žiť

v Svätosti a ustanov Tvoje SLOVO

v mojom srdci, 

pomôž mi prosím sa  pripraviť

na Tvoj slávny príchod, 

V MOCNOM MENE JEŽIŠ , AMEN.

Teraz, keď ste sa znovuzrodili, je nutné, aby ste sa dali pokrstiť do vody, ako nám to ukázal Pán Ježiš, a hovorí o tom v:

Evanjeliu Jána 3:3 – 5,

Evanjeliu Marka 16:16

Vodný krst je KRST POKÁNIA, vodné krsty sa plánujú v auguste 2019, záujemci môžete kontaktovať 0948 288 495.

 

Off 

23.7.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top