Home
 

ÚLOHY DUCHA SVÄTÉHO V KRESŤANSKEJ SPÁSE, 1. časť, 23. JÚN 2019, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROCI, DR. OWUOR

ÚLOHY DUCHA SVÄTÉHO V KRESŤANSKEJ SPÁSE,
1. časť, 23. JÚN 2019
Sumarizácia

Chcem sa pozrieť dnes na úlohu DUCHA SVÄTÉHO, preskúmať DUCHA SVÄTÉHO, ktorý je veľmi, veľmi dôležitý pre Cirkev a úlohy DUCHA SVÄTÉHO pre vašu kresťansku spásu, špeciálne tohto času, kedy je ohromná návšteva, neskoršia návšteva DUCHA SVÄTÉHO, návšteva SLÁVY PÁNA sa deje V CIRKVI, takže nieje lepší čas aby sme išli hlbšie, hlboko k porozumeniu času a najdôležitejšie je porozumieť návšteve DUCHA SVÄTÉHO, JEHO úlohu v Cirkvi a prečo navštevuje Cirkev.

Teraz, v evanjeliu Jána 1:33  33A ja som ho neznal, ale ten, ktorý ma poslal krstiť vodou, ten mi povedal: Na koho uvidíš zostupovať Ducha, a že zostáva na ňom, to je ten, ktorý krstí Svätým Duchom.

Práve už od začiatku môžeme jasne vidieť, že keď DUCH SVÄTÝ bol poslaný do Cirkvi, my vieme veľmi jasne, že ON priniesol KRISTA JEŽIŠA, MESIÁŠA a ON inkarnoval JEŽIŠA KRISTA, MESIÁŠA. ON HO priniesol v ľudskej forme, BOH sa stal človekom aby prišiel a vykúpil človeka. ON tu prišiel ako cudzinec, aby bol schopný v tomto krátkom čase tu oslobodiť ľudstvo, spasiť ľudstvo. Takže sa stal spasiteľom všetkých ľudí. A potom, my sme si tiež vedomí, že keď bol čas vyslobodiť Cirkev, PÁN JEŽIŠ KRISTUS ukončil krásnu triumfálnu prácu na kríži a uchopil víťazstvo, má kľúč nad peklom a zbuduje JEHO cirkev a nepremôžu jej ani brány ríše smrti. Víťazstvo nad našimi hriechmi a smrťou a potom ON vystúpil na výsostiach a keď nastal čas vykúpiť Cirkev, prikázal učeníkom, aby neopúšťali Jeruzalem, až pokiaľ nepríde DUCH SVÄTÝ.

Takže na deň letníc, keď DUCH SVÄTÝ zostúpil, v Skutkoch 2 kap., keď zostúpil, potom bol schopný po prvý krát spôsobiť, aby sa zrodila Cirkev, takže Cirkev bola zrodená DUCHOM SVÄTÝM z Neba. Takže Cirkev je Nebeská, Cirkev je budovaná z Neba, MESIÁŠ prišiel vykúpiť Cirkev, prišiel z Neba a potom, keď dokončil JEHO prácu, keď nastal teraz čas pre Cirkev, aby zrodila, aby Cirkev mohla začať, potom čítate v Skutkoch 2 kapitole, keď ten deň prišiel, oni boli všetci spolu na jednom mieste, zrazu náhla zvuk akoby divokého vetra prišiel z Neba a naplnil celý dom kde sedeli. Oni videli niečo, čo vyzeralo ako jazyky ohňa, oddelené a zostúpili na každého z nich.

Skutky 1:4 a zrazu boli naplnení DUCHOM SVÄTÝM a začali hovoriť inými jazykmi tak, ako im dával DUCH SVÄTÝ. Čiže rozumiete, ON zapríčinil, spôsobil, že hovorili. Oni nezačali hovoriť sami od seba, nie, ale ako DUCH SVÄTÝ ich viedol. V Jeruzaleme boli Boha-bojní mužovia, z každého národa, ktoré sú pod nebom. A keď povstal tento hlas, zišlo sa množstvo a boli celí zmätení, lebo každý počul ich vlastný jazyk, ktorými hovorili.

Skutky 2:7 a žasli všetci a opýtali sa jeden druhého, či títo nehovoria galilejsky? Ako tedy my, každý jeden počujeme hovoriť každý našim vlastným jazykom, v ktorom sme sa zrodili? 9Partovia a Médovia a Elamiti a ktorí bývame v Mezopotámii, v Judsku a v Kapadocii, v Ponte a v Ázii, 10vo Frygii a v Pamfýlii, v Egypte a v krajoch Libye, pri Cyréne a na tento čas tu sa zdržujúci Rimania, Židia a prozelyti, 11Kréťania a Arabi čujeme ich hovoriť našskými jazyky velikéveci Božie. 12A žasli všetci a súc bezradní od údivu hovorili jeden druhému: Čo to chce byť? 13Ale zase iní sa posmievali a hovorili: Naplnení sú sladkým vínom. 14Ale Peter zastanúc si s jedonástimi povýšil svoj hlas a povedal im: Mužovia Židia, aj vy, ktorí bývate v Jeruzaleme, všetci, nech vám je toto známe, a počujte moje slová! 15Lebo títo nie sú spilí, jako sa vy domnievate, lebo veď je ešte len tretia hodina dňa. 16Ale toto je to, čo je povedané skrze proroka Joela: 17A bude v posledných dňoch, hovorí Bôh, že vylejem zo svojho Ducha na každé telo, a vaši synovia budú prorokovať i vaše dcéry, a vaši mládenci budú vídať videnia, a vašim starcom sa budú snívať sny. 18Áno i na svojich sluhov a na svoje dievky vylejem zo svojho Ducha v tých dňoch, a budú prorokovať. 19A dám vidieť zázraky hore na nebi a znamenia dole na zemi, krv a oheň a dymovú paru. 20Slnce sa obráti na tmu a mesiac na krv, prv ako prijde deň Pánov, veľký a slávny.

Dôvod, prečo som vám priniesol toto Písmo v knihe Skutkov Apoštolov, aby ste porozumeli, už hneď od začiatku úlohu DUCHA SVÄTÉHO.

1. – ON PRINIESOL KRISTA, MESIÁŠA, DUCH SVÄTÝ JE TEN, KTORÝ INKARNOVAL KRISTA, MESIÁŠA, A ON PRINIESOL KRISTA, MESIÁŠA V ĽUDSKEJ FORME, BOH SA STAL ČLOVEK. Aby mohol prísť a vykúpiť Cirkev, oslobodil ľudstvo. Ale teraz vidíte úlohu, ktorá bola na trimfálnom vzkriesení JEŽIŠA KRISTA, MESIÁŠA, keď sa teraz narodila Cirkev, DUCH SVÄTÝ prišiel a zrodil Cirkev.

2. – takže druhá úloha DUCHA SVÄTÉHO, pôjdem cez rozdielné zámery, rozdielné právomoci, ktoré má DUCH SVÄTÝ. Pre zámer, služby, rozdielné právomoci, ktoré dnes má DUCH SVÄTÝ a potom vám prinesism k jednému z nich. Aby sme mohli ísť trošku hlbšie. Vidíte, že nám doniesol KRISTA v Betleheme a teraz aby sa mohla narodiť Cirkev, aby začala, vidíte, že Cirkev bola navrhnutá v Nebi, SPASITEĽ Cirkvi prišiel z Neba a keď ukončil JEHO úlohu išiel naspäť do Neba, keď úspešne porazil smrť, a má kľúče pekla, išiel naspäť do Neba. Takže plán, dizajn pre vykúpenie človeka sa vždy odohráva v Nebi. Je plánovaný v Nebi. Aj tento druhý osloboditeľský plán je navrhnutý v Nebi. Toto druhé oslobodenie, ktoré sa deje, aby Cirkev bola vykúpená. Aby nezmeškala Slávne Kráľovstvo, ktoré JEŽIŚ zaplatil za ňu, na kríži na Kalvárii. A teraz, keď je čas, aby sa Cirkev zrodila, Ježiš im povedal: neodchádzajte z Jeruzalema! Neodchádzajte z Jeruzalema sa píše v 1. kapitole, až pokiaľ moc z výsosti nepríde k vám.

Skutky 1:3-4 3ktorým sa aj zjavoval živý po svojom utrpení mnohými dôkazmi ukazujúc sa im štyridsať dní a hovoriac s nimi o kráľovstve Božom. 4A shromažďujúc sa s nimi prikazoval im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby čakali zasľúbenie Otcovo, o ktorom zasľúbení ste vraj počuli od mňa.

Neodchádzajte z Jeruzalema, až dokiaľ váš zástanca nepríde, ON hovoril o Slávnom Kráľovstve BOHA, ON im hovoril o Slávnom Kráľovstve Božom potom, keď ukončil JEHO misiu a zaplatil za ľudstvo. Ján krstil vodou, ale ON príde krstiť DUCHOM SVÄTÝM. Dokonca aj v Cirkvi, predtým, než DUCH SVÄTÝ prišiel,

ON ( PÁN ) povedal učeníkom: vy nemôžete ísť a vykonávať agendu Cirkvi, misiu Cirkvi, zámer Cirkvi, vy to môžete vykonávať až vtedy, keď DUCH SVÄTÝ zostúpi na vás. A keď DUCH SVÄTÝ prišiel, ako sme videli v knihe Skutkov 2 kap., teraz vidíte, že Peter bol schopný sa postaviť a evanjelizovať JEŽIŠA. A v tom čase bolo viac ako 3 000 ľudí obrátených.

Prvá žatva, prvé duše, ktoré prišli ku KRISTOVI. Prišli k PÁNOVI. Takže druhá úloha ako som povedal, je, že DIZAJN, NÁVRH DUCHA SVÄTÉHO JE V NEBI, DIZAJN CIRKVI, PRIŠIEL A ZRODIL CIRKEV. Takže Cirkev v skutočnosti bola stvorená v Nebi a PÁN jednoducho spustil JEHO PLÁN tu. ON spustil JEHO AGENDU. Agendu Neba umiestnil do Cirkvi. Ale dizajn bol vytvorený v Nebi, a dokonca aj teraz, keď sa pozriete na druhú misiu, ktorá prebieha teraz s tým, ktorý to teraz ku vám hovorí, môžete vidieť, že je tu príkaz z Neba, môžete vidieť, že ich PÁN znížil z Neba, mohli ste si to nahrať na kameru, znamená, že táto celá misia ja navrhnutá a kontrolovaná v Nebi, Kontrola misie je v Nebi.  A agenda je teraz vložená do Cirkvi, aby bola schopná pomôcť ľudstvu, aby nezmeškali Večné Slávne Kráľovstvo MESIÁŠA. Takže druhú úlohu ako sme videli, aby DUCH SVÄTÝ bol schopný zrodiť Cirkev.

3. – tretia úloha DUCHA SVÄTÉHO, ON spravuje Cirkev. PÁN JEŽIŠ povedal, v Jánovi 14:18 18Neopustím vás, aby ste boli sirotami, prídem k vám. 19Ešte krátku chvíľu, a svet ma viacej neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem, aj vy žiť budete. 20Toho dňa vy poznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy vo mne a ja vo vás. 21Kto má moje prikázania a ostríha ich, to je ten, kto ma miluje… čo ON tu hovorí? 

ON prináša starostlivosť, pohodlie. DUCH SVÄTÝ prináša pokoj. ON tu hovorí, že nezanechá Cirkev ako siroty. ON nezanechá Cirkev samotnú, bez starostlivosti, ale ON pošle DUCHA SVÄTÉHO ako utešiteľa. ON prináša pokoj do Cirkvi, do ich sŕdc.

 4. – štvrtá úloha DUCHA SVÄTÉHO – Ján 14:27 27Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam; nie tak, ako dáva svet, ja vám dávam. Nech sa neľaká vaše srdce ani nestrachuje! Takže DUCH SVÄTÝ utešuje, ukľudňuje Cirkev a štvrtá úloha je, že prináša pokoj do Cirkvi. Keěd sa pozriete na verš 26, vidíte ďalšiu úlohu DUCHA SVÄTÉHO pre Cirkev. 26Ale Tešiteľ, Svätý Duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. JEHO mandát, JEHO právomoc a misiu pre Cirkev. Verš 26 je veľmi mocný.

Pamätáte sa na Jána 1:33, ktorý som čítal,  33A ja som ho neznal, ale ten, ktorý ma poslal krstiť vodou, ten mi povedal: Na koho uvidíš sostupovať Ducha, a že zostáva na ňom, to je ten, ktorý krstí Svätým Duchom. Znamená, ja som prišiel od BOHA OTCA, a ON mi povedal, že na koho uvidím, že zostupuje DUCH SVÄTÝ AKOBY HOLUBICA, biela holubica, obrovská holubica, v rieke Jordán, a ostane, znamená, že bude žiariť na ŇOM, znamená zostúpi na NEHO, znamená pokryje HO, zatieni HO,  toto je ON ktorý bude krstiť s DUCHOM SVÄTÝM A OHŇOM. Takže potom DUCH SVÄTÝ bol schopný identifikovať JEŽIŠA. Takže DUCH SVÄTÝ zjavil PÁNA. A v Jánovi 14:26 vidíme, že DUCH SVÄTÝ má ÚLOHU VYUČOVANIA. ON má úlohu vyučovania v Cirkvi, ON je ten jeden, ktorý vyučuje Cirkev.

5. – A potom, ON hovorí, ďalšia úloha je, že ON zjavuje BOHA Cirkvi. Ako v Jánovi 1:33 ON zjavil Krista, MESIÁŠA. My tiež vidíme, že ON zjavil JEŽIŠA KRISTA Cirkvi. Zjavil kto je JEŽIŠ. ON zjavuje svätosť KRISTA, svätosť JEŽIŠA. ON zjaví Cirkvi, inými slovami ON hovorí, že keď ON odíde, potom DUCH SVÄTÝ zjaví viac a viac o KRISTOVI v Cirkvi. Že nasledovatelia KRISTA, národy Zeme, aby HO nasledovali správne, verne, poslušne, v správnom spôsobe. Takže aby zjavil BOHA v Cirkvi. DUCH SVÄTÝ normálne pracuje v srdciach. V srdciach ľudí. V srdciach ľudí ON pracuje na vašej viere, aby ste mohli veriť. ON pracuje na vašej viere, to je spôsob, ako DUCH SVÄTÝ zjavil BOHA Cirkvi. ON pracuje na vašej viere, aby ste verili V JEŽIŠA KRISTA, ako vášho PÁNA A SPASITEĽA.

A že BOH OTEC v nebi je jeden BOH, v BOŽEJ TROJICI: BOH OTEC, BOH JEŽIŠ KRISTUS A BOH DUCH SVÄTÝ. Ten, ktorého ste videli 1. januára 2009, prišiel a osvietil ma, toho, kto hovorí s vami dnes. A pamätáte sa, že toto sa stalo iba MESIÁŠOVI. Nikomu sa to nestalo od večnosti a ani sa viac nestane nikomu. Toto sa stalo iba MESIÁŠOVI a tomu, kto teraz s vami hovorí. Iba tým dvom. BOŽÍM DIZAJNOM.  Tiež z dôvodu, aby ich ON identifikoval. Takže tu je úloha zjavenia, DUCH SVÄTÝ má za úlohu zjavovať. ON zjavuje agendu BOHA. ON zjavuje misiu BOHA. ON zjavil KRISTA a tohto času ON zjavil toho, ktorý teraz s vami hovorí, že konečne ON prišiel.

DUCH SVÄTÝ vyučuje v Cirkvi, čo vidíme v Jánovi 14:26, aby zjavil Cirkvi viac a viac o KRISTOVI, potom keď MESIÁŠ odišiel. A posadil sa po pravej strane OTCA. A potom, ako som povedal, DUCH SVÄTÝ pracoval v srdciach. ON pracuje v srdciach, nikde inde. V srdciach ľudí.

Ja viem, že TEN, ktorý s vami teraz hovorí,

spolupracuje s NÍM  a prináša súd národom.

Prináša súd národom, ja som vám hovoril mnoho krát, že mnohokrát prichádza ako biely, obrovský v podobe holubice celou cestou z Neba, ale keď sa pozriete na JEHO nohy, On nesie pohár, biely slávny pohár. Plný. Normálne prichádza niekoľko kilometrov nad Zemou a potom ON vyleje ten pohár. Takže tiež má ďalšiu úlohu. Vykonávať súd. Nechcem sa teraz s tým zdielať, pretože práve teraz je v úlohe, kedy pripravuje Nevestu.

Úloha vyučovania DUCHA SVÄTÉHO je, aby zjavil viac a viac Cirkvi. Inými slovami povedané, aby zjavil BOHA Cirkvi. ON pracuje na viere v Cirkvi, mali vieru v Cirkvi. Toto je cesta, ako ON zjavuje viac a viac o KRISTOVI, ON ovplyvňuje, dotýka sa vašej viery, aby ste mohli veriť, ovplyvňuje vašu poslušnosť k KRISTOVI JEŽIŠOVI, a zákonu, ktorý vám zanechal, aby ste milovali jeden druhého. Poverenie, ktoré vám dal, keď vám povedal: buďte svätí, pretože bez svätosti nikto neuvidí PÁNA. Aby ste poslúchali.

Znova, ON ovplyvňuje vašu vieru, aby ste mohli veriť. Má vplyv na Cirkev, vieru v Cirkvi, vieru veriacich. A potom, keď už máte vieru, ďalej vyučuje o poslušnosti, potom sú tu veci, ktoré musíme poslúchať. Milosť viery ktorú máme. Milosť viery ktorú máme a poslušnosť. Aby ste poslúchali, aby ste boli spravodliví, aby ste boli svätí. Aby ste sa mohli strániť hriechov.

A štvrtú vec ktorú robí, ON má vplyv na svätosť. On priťahuje vaše srdcia bližšie ku svätosti. Prečo? Pretože ON vám zjavuje: pozrite,  KRISTUS, MESIÁŠ JE SVÄTÝ! Pozrite, BOH OTEC, ktorý HO poslal je veľmi svätý! Je svätý, KRISTUS je veľmi svätý! ON je veľmi svätý. DUCH SVÄTÝ je veľmi svätý. ON JE SVÄTÝ! Takže OVPLYVŇUJE SVÄTOSŤ v Cirkvi.

ON vyučuje Cirkev viere, vyučuje poslušnosť a teraz vidíme, že tiež má vplyv na svätosť v Cirkvi. Vidíte tie najvyššie úlohy, prichádzame k najvyšším. ON má vplyv na spravodlivosť v Cirkvi. 

6. – Keď sa pozriete na evanjelium Jána 16:8  8A keď on príde, bude usvedčovať svet o hriechu, o spravedlivosti a o súde. Vidíme ďalšiu úlohu DUCHA SVÄTÉHO. Tu vidíme, že usvedčuje Svet z troch vecí: o hriechu, o spravodlivosti a o súde.  A vo verši 9 čítame: a to o hriechu preto, že neveria vo mňa. 10o spravedlivosti, že idem k svojmu Otcovi, a už ma viacej neuvidíte. 11a o súde, že knieža tohoto sveta je odsúdené.

7. – takže vidíte, DUCH SVÄTÝ má 7 úloh, ON prichádza ako radca. A prichádza usvedčovať hriechy. Teraz usvedčuje človeka o hriechu. Čo je veľmi mocné! Ako ON to robí? Ja sa budem na to zameriavať dnes, ako budem prechádzať inými úlohami DUCHA SVÄTÉHO, ja prídem naspäť a budem sa zameriavať na Jána 16 kap. DUCHA SVÄTÉHO ako utešiteľa.

DUCH SVÄTÝ usvedčuje službu.  Ako ON usvedčuje človeka o hriechu. Zámer prečo usvedčuje človeka o hriechu, ON to robí preto, aby ste si boli vedomí hriechu. ON prináša obrovské uvedomie si. Jeho služba je usviedčať človeka o hriechu. Prináša ohromné uvedomenie si hriechov. Aby ste vedeli, že toto je hriech. A táto iná strana je spravodlivosť. Toto je zlé a hriešné, ale táto druhá strana je spravodlivá a svätá. A JEHO hlavný zámer je viesť ľudstvo k pokániu.

Toto je úloha, v ktorej budem pokračovať hlbšie dnes. Teraz budem vyučovať trochu hlbšie o úlohách DUCHA SVÄTÉHO, o usviedčaní ľudí z hriechov. Teraz, ďalšia úloha DUCHA SVÄTÉHO, v liste Rimanom 8:26 A tak podobne i Duch spolu pomáha našim slabostiam. Lebo toho, čo by sme sa mali modliť, ako sa patrí, nevieme: ale sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychaniami. 27A ten, ktorý zpytuje srdcia, vie, čo je myseľ Ducha, že sa podľa Boha prihovára za svätých.

Tu môžete vidieť rozdielné úlohy DUCHA SVÄTÉHO, ON umožňuje Cirkvi byť citlivou na hriechy. Aby prestali hrešiť a činili pokánie. Galaťanom 5: 16-23 16Ale hovorím: Choďte Duchom a nevykonáte žiadosti tela. 17Lebo telo žiada proti Duchu a Duch proti telo, lebo to sa jedno druhému protiví; aby ste nerobili toho, čo by ste chceli. 18Ale ak ste vedení Duchom, nie ste pod zákonom. 19A zjavné sú skutky tela, ktoré sú: cudzoložstvo, smilstvo, nečistota a nestudatosť, 20modloslužba, čarodejstvo, nepriateľstvá, zvady, žiarlenia, hnevy, dráždenia, rôznice, sekty, 21závisť, vraždy, opilstvá, hodovania a tomu podobné, čo vám predpovedám, ako som už aj prv povedal, že tí ktorí robia také veci, nebudú dediť Božieho kráľovstva. 22Ale ovocím Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť; 23proti takým veciam nieto zákona. ON hovorí, že prináša ovocie do Cirkvi, ovocie DUCHA.

Vidíme služby DUCHA SVÄTÉHO, vedie ľudí k pokániu, usviedčaní o hriechov. On prináša dary Cirkvi, ON sám je najväčší dar o ktorom KRISTUS, MESIÁŠ hovoril celý čas, počas JEHO verejnej služby tu na Zemi. Teraz vidíte, že je najväčší dar Cirkvi. PÁN hovoril, že môj OTEC vám pošle dar. ON je vôbec najväčší dar, aký môžeme prijať, ABY PRACOVAL NA SRDCIACH ĽUDÍ, CELÉHO ĽUDSTVA.

A keď čítate ďalej v 2 Tesalonič. 2:4  4ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa zovie Bôh, alebo čomu sa dáva božská česť, takže sa posadí do chrámu Božieho jako Bôh a bude sa vydávať za Boha. Tu vidíme, že má ďalšiu úlohu, ďalšiu službu, aby zadržal domináciu temnoty.

ON je pomocník, ON zapečaťuje veriacich pre večný život. Tu je ďalšia funkcia.  Efežanom 4:30 30A nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste zapečatení ku dňu vykúpenia. Toto je ďalšia úloha. ON zjavuje pravdu. A tak ďalej a tak ďalej,… množstvo iných úloh. DUCH SVÄTÝ je radca, pomocník, náš učiteľ, náš inštruktor. Ako DUCH SVÄTÝ koná prácu tým, že usvedčuje ľudí z hriechov? 

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

PRIPRAVTE CESTU, PRIJMITE DUCHA SVÄTÉHO,

BUĎTE SVÄTÍ A SPRAVIDLIVÍ,

PRIJMITE DUCHA SVÄTÉHO, AMEN.

Koniec 1. časti, PRESTÁVKA,…

Off 

24.6.2019 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top