Home
 

OHROMNÉ ZJAVENIE O DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAPITOLY A POSOLSTVO PRE NÁS, 2. MÁJ 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU

SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
dnes na www.jesusislordradio.info
ZO DŇA 2. mája 2019
sumarizácia:  

Požehnaní ľudia, je približne 16 minút po 16 hod. EAT ( východo – afrického času ), a chcem sa s vami zdielať s rozhovorom, ktorý mal PÁN s Cirkvou, aby sme vedeli, čo Nebo hovorí v tejto hodine a ako DUCH SVÄTÝ naviguje ľudstvo a tiež Cirkev KRISTOVU v túto hodinu.

Ja viem, že toto je veľmi, veľmi požehnaná hodina, hodina prebudenia, národy začínajú rozumieť, Cirkev KRISTOVA začína rozumieť v akom čase sa pohybujeme, nasledujeme nedávnu návštevu, preukázania autority, ako PÁN preukázal autoritu týchto JEHO DVOCH PROROKOV.

Chromí sa postavili v Helsinkách, v Mozambiku, chromí v Pobreží Slonoviny, a vidím nejakých ľudí uzdravených vo Venezuele, tiež dole v Austrálii a rozhovor, ktorý mal PÁN so mnou po uzdravujúcej službe, povedal: pozri, JA som dal MOJIM DVOM SLUŽOBNÍKOM CELÝ SVET, CELÚ ZEM.

Vidíte aj tu v Keni, ako chromé dieťa Brian sa ťahal po zemi, chromý, ktorý bol postavený z prachu zeme, DVOMA SLUŽOBNÍKMI PÁNA, DVOMA PROROKMI PÁNA, NAJVIAC OSLÁVENÝCH PROROKOV v histórii Biblii, NAJHROZNEJŠÍ PROROCI Biblie, takže znova toto nedávne preukázanie autority, konečnej autority, ktorú PÁN dal JEHO DVOM PROROKOM a samozrejme prebieha veľké prebudenie celoglobálne.

Množstvo chromých, ktorí už chodia po Nedeľnej uzdravujúcej službe, množstvo slepých, veliké množstvo slepých, možno 26 alebo 28 slepých!, alebo dokonca viac a PÁN uzdravil množstvo, množstvo iných chorôb a to hovorí veľmi jasne Cirkvám o preukázaní autority, ktorú ON dal JEHO DVOM SLUŽOBNÍKOM, ktorých ON POSLAL V TEJTO HODINE, ABY PRIPRAVILI CESTU PRE SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA.

Teraz, predtým, ako vám odovzdám tento rozhovor, predtým skôr vám odovzdám verše z Písma, predtým, než vám poviem rozhovor, čo mi PÁN hovoril vo sne. Ja som sedel a na tom mieste, kde som bol, ja som otvoril Bibliu a začal som čítať Bibliu, v noci, začal som čítať zo Zjavenia Jána 11. kapitoly,  po enormnom, najväčšom historickom veľkolepom uzdravujúcom stretnutí, ktoré sa dialo v nedeľu, kedy nám PÁN nedovolil vystúpiť von, jeden zostúpil zhora a potom viedol službu.

Došiel som na miesto, kde JEHO DVAJA SLUŽOBNÍCI, DVAJA SVEDKOVIA: Zjavenie 11:7-  7A keď dokonajú svoje svedoctvo, šelma, ktorá vystupuje z priepasti, bude bojovať s nimi a zvíťazí nad nimi a zabije ich. 8A ich mŕtve telá budú ležať na ulici toho veľkého mesta, ktoré sa duchovne volá Sodoma a Egypt, kde bol i náš Pán ukrižovaný. 9A mnohí z ľudí a z pokolení a z jazykov a národov budú vidieť ich mŕtve telá tri a pol dňa, a nedovolia pochovať ich mŕtve telá do hrobu. 10A obyvatelia zeme – ZNAMENÁ CELÁ ZEM –  sa budú radovať nad nimi a budú sa veseliť a budú si navzájom posielať dary, lebo títo dvaja NAJMOCNEJŠÍ PROROCI trápili bývajúcich na zemi. 

Pretože uctievali diabla, uctievali antikrista, uctievali draka. Takže misia týchto DVOCH je usvedčovať. Ja som to čítal a potom som počul silný hlas: ale po tých troch a pol dňa vošiel do nich duch života od Boha a stali na svoje nohy, a veľká bázeň padla na tých, ktorí ich videli. 12A počuli veľký hlas z neba, ktorý im hovoril: Vystúpte sem hore! A vystúpili do neba v oblaku. A ich nepriatelia hľadeli na nich.  Zjavenie 11:11 – 12 A potom, keď pôjdete dole, tam je masívne zemetrasenie a potom začnú uctievať PÁNA a budú sa strániť šelmy a falošného proroka, ktorý slúžil šelme.

Takže toto som čítal po uzdravujúcej službe v nedeľu a ako som to čítal, dostal som s k veršu číslo 7, kde dokončia ich svedectvo, potom šelma vyjde von a bude bojovať s nimi, v tomto mometne PÁN spôsobil, že som zaspal. Potom som videl, ako šelma vyšla von a potom tam bol seriózny boj, veľmi vážny boj, nechcite vedieť detaily, potom šelma zvíťazila nad nimi DVOMA, ja som videl smrť, my sme zomreli. V meste Jeruzalem.

A jednu vec, ktorá tu Biblia nespomína, že keď sme zomreli, ja som videl ľudí, ako prichádzali, hádzali vecí na naše telá, pľúvali po nich, na ich tváre, sedeli na ich tvárach a pľúvali na ich tváre. O tomto Biblia nehovorí.

Je to ohromujúce, že keď oni ukončili svedectvo, znamená, že ich misia bola ukončená, PÁN dovolil…, vo verši 3-5 ON hovorí: 3A dám MOC svojim dvom svedkom, a budú prorokovať tisíc dvesto šesťdesiat dní, oblečení v smútočných vreciach. 4Toto sú tie dve olivy a dva svietniky, ktoré stoja pred Bohom, Pánom zeme.5A keby im chcel niekto ublížiť, vyjde oheň z ich úst a zožerie ich nepriateľov. A keby im chcel niekto ublížiť, musí byť tak zabitý.

Toto je absolútne veľmi jasné, a začínate rozumieť, že jediná cesta, ako antikrist, šelma, je schopná zvíťaziť nad nimi, keď BOH to teraz dovolí. Iba keď HOSPODIN dovolil, potom MESIÁŠ bol zatknutý a umučený. Dokonca aj teraz, keď misia bola ukončená, PÁN dovolil, aby zvíťazila šelma, Boj bol veľmi strašný, zlý. Pretože MOC BOHA YAHWEH JE V NICH, ale PÁN to dovolil, zatknúť nás a zabili nás. A Biblia nehovorí o tých veciach, ale ja som videl, ako ľudia prichádzajú, pľúvajú nám do tvári, hádźu na nás veci, na mŕtve telá.

A prečo som v údive, čo ma udivuje, je to, že oni v skutočnosti nezomreli. V skutočnosti oni nezomreli. Ja som sa to zdieľal s niekoľkými Biskupmi, ktorí sú tu okolo, ja som povedal, že oni nezomreli, oni tam boli stále živí. Pretože oni nezomreli, ale vidíte, že po 3. 5 dňa sa postavili na ich nohy.

Takže na základe ich svedectva, zázrakov a súdu, ktoré priniesli na Zem, oni odmietli ich pochovať, úplne odmietli ich zahrabať. Najhoršia vec, akú mohli urobiť, v Izraeli a v Jeruzaleme a kdekoľvek inde, špeciálne v Jeruzaleme, keď niekto odmietol pochovať mŕtve telo, to bol znak najhoršieho poníženia a potupy, poníženia. Pretože nikdy nemôže byť vystavené nikomu. Takže toto oni urobili.

Ale vidíte, že oni nezomreli. Ľudia pľúvali na ich tváre, ja som to tu cítil, ja som cítil, ako pľúvajú na tvár. Biblia o tom nehovorí, že ľudia budú pricháadzať, pĺúvať na ich tváre a hádzať veci na ich mŕtve telá.

Teraz, keď historická veľolepá uzdravovacia služba sa konala, a každé slovo proroctiev TÝCHTO DVOCH SVEDKOV, KEĎ SA MODLILI, BOLO NAPLNENÉ. Inými slovami povedané, že BOH SAMOTNÝ prišiel dole, aby naplnil svedectvo JEHO SLOV. S presnosťou, ako ONI prišli z Neba. Áno, ONI PRIŠLI Z NEBA. 

Inými slovami povedané, Nebo prinieslo svedectvo v nedeľu. Nebo prinieslo svedectvo, ako bolo oznámené pred veľkolepou uzdravujúcou službou. Najsviežejšie pomazanie, uzdravenia začnú ešte prdtým, ako prídeme hovoriť naživo, chromí budú vstávať vo veľkom množstve, slepí vidieť. My neodídeme z miesta kde sme. Po 87 štadiónov v Keni a po celom svete. Tu nie je žiaden limit. Tu je najsviežejšie pomazanie, je tu posolstvo.

TU JE POSOLSTVO O PRÍCHODE MESIÁŠA! 

Všetky tieto oznámenia / proroctvá pred uzdravovacím stretnutím sa konali. Samotný BOH OTEC priniesol svedectvo. Že: áno, to, čo ONI povedali, JA NAPLNÍM! Nebo prišlo dole, aby nieslo svedectvo, naplnenie oznámení / proroctiev boli uverejňované pred uzdravujúcou službou, uzdravovania začnú predtým, než prídeme naživo do rádia, 

Čo by ste vy ako Cirkev mali vedieť o týchto DVOCH PROROKOV, aby vám to pomohlo vás navigovať, pomáhať k vašej spáse, aby ste nasledovali svätosť a spravodlivosť, ktorú ONI vyučujú, a v ktorej chodia.

Teraz, v Zjavení Jána 11:3, ktorú som práve čítal, 3A DÁM MOC SVOJIM DVOM SVEDKOM a budú prorokovať tisíc dvesto šesťdesiat dní, oblečení v smútočných vreciach.

Chcem, aby ste porozumeli, požehnaní ľudia, že v tomto, čo ča deje, v názornom ukázaní AUTORITY a MOCI BOHA, čo sa deje teraz, predtým, ako príde čas, na ktorý sa zameriavajú, najväčší čas v najväčšej misii, tisíc dvesto šesťdesiat dní – znamená veľké súženie,  toto by malo hovoriť k tejto generácii, k národom, pozrite sa: KEĎ TÍTO DVAJA TERAZ ROBIA TIETO VECI, O KOĽKO VIAC BUDÚ ROBIŤ POČAS VEĽKÉHO SÚŽENIA!

Toto je veľmi mocný čas požehnaní ľudia, pretože tu bolo posolstvo v Nedeľnej Bohoslužbe, počas uzdravujúcej služby. Seriózna správa, tam bolo posolstvo. V super slávnej uzdravujúcej službe, tam je posolstvo, ktorá PÁN odovzdáva Cirkvi.

ON hovorí: pozrite sa na ICH AUTORITU!

Pozrite sa na ich MOC! Pozrite sa na ICH OPRÁVNENIE, SPLNOMOCNENIE! Pozrite sa na ICH vzťah s BOHOM OTCOM. PRIAMO POD PRÍKAZOM BOHA OTCA V NEBI. Pozrite na navštívenie OSOBY BOHA DUCHA SVÄTÉHO V TELESNEJ FORME. Dokonca aj v túto nedeľu. Inými slovami povedané, ONI sú umocnení MOCOU SAMOTNÉHO BOHA. SILA SAMOTNÉHO BOHA. A táto MOC je pre tento prichádzajúci čas.

Takže teraz, aby vám slúžili, aby vyhrali srdcia ľudí, aby pripravili Cirkev, aby Cirkev vstupila do večnosti. Ale cieľom a zámerom je oslobodenie, vykúpenie Izraela. Aby sa Jakob odvrátil od hriešností, od odpadnutia, od hriechov. ONI DVAJA pôjdu a budú stáť pred Svätyňou v súžení, ktorá bude zjavená v Jeruzaleme. Oni budú konfrontovaní.

Takže čo by ste mali vedieť, čo by mala Cirkev vedieť o týchto DVOCH? Vidíte v Zjavení Jána 11:3, ON tu hovorí, že ONI mali prácu vo veľkom súžení. A v tejto hodine ICH PÁN PREDSTAVUJE CELEJ ZEMI, UVOĽNIL CELOGLOBÁLNE PRE SVET. S OBROVSKOU MOCOU, TOTO JE POSOLSTVO. TU JE SPRÁVA, KTORÚ HOSPODIN ODOVZDÁVA NÁRODOM.

Pretože ako ináč potom by vstali chromí v Mozambiku, slepé oči sa otvorili v Austrálii, chromí sa postvali v Pobreží Slonoviny, chromá sa postavila vo vzdialenosti 7 000 km v Helsinkách z invalidného vozíka, v Číne, toto je preukázanie MOCI, a tu je posolstvo! PÁN BOH IM OZNAMUJE, ON znížil Slávne schody, ON poslal DUCHA SVÄTÉHO v podobe holubice, aby oznámil, ale stále, veľkolepá uzdravovacia služba v nedeľu má posolstvo.

PREDSTAVIL CELOGLOBÁLNE PRE CELÝ SVET!

S OBROVSKOU MOCOU!

A ON HOVORÍ, POZRITE: JA DÁM MOC MOJIM DVOM SVEDKOM!

A pamätáte, ONI sa zjavili v Cirkvi pred súžením a pred veľkým súžením. Aby pripravili Cirkev. Majú misiu pre dve dispenzácie. ( čas milosti a čas súžení, pozn. ) Najväčšia ich misia je oslobodiť Izrael, zameraná na Izrael. Centrálna časť ich misie je prebudenie v Izraeli, národné prebudenie Jákoba.

Preto vidíte tlak, tlak zobrať ich do Izraela. Preto ľudia v Izraeli ich kontaktujú a hovoria: pozrite sa, my sme pripravili pre vás miesto v Izraeli. Z Izraela volajú: príďte k nám! Poďte naspäť domov, tento druh rozhovoru.  Znamená, že Izrael je centrum, jadrom tejto misie.

Ale Cirkev sa môže naučiť z toho tak veľa. Ako niekto môže prísť ku vám a povedať: pozrite sa, o 2 minúty bude tak ohromujúca návšteva na 87 štadiónov! Pozrite sa na ich vzťah s BOHOM! Toto je preukázanie viery. Cirkev sa môže učiť z tejto pevnej viery, neuveriteľnej viery.

ONI povedia veci, ktoré nikto nepovie. O 2 minúty tu bude návšteva po celom národe, a na vašich štadiónov. Ako keby ste povedali: PANE, o 2 min´ty navštív týchto ľudí a zodvihni hore týchto chromých, otvor slepé oči, otvor hluché uši. Je to ako povolať PÁNA o 2 minúty, aby ich navštívil. Je to úžasné! Pevná viera v PÁNA. Cirkev si z toho môže zobrať. Pevná viera.

Preto hovoria veci ktoré hovoria, preto predtým neutrónove hviezdy sa zrazili. Začalo pršať v Peru. Ľudia boli zhromaždení na štadiónoch, celou cestou až po Nemecko. Majú pevnú vieru, je to veliká lekcia pre Cirkev. A vidíte vo verši 7, PÁN dovolí, aby boli zabití, aby zomreli. To znamená, že ich pevná viera je tak mocná, dokonca až po smrť. Boli pripravení zomrieť preto. Zjavenie Jána 11:7 7A keď dokonajú svoje svedoctvo, šelma, ktorá vystupuje z priepasti, bude bojovať s nimi a zvíťazí nad nimi a zabije ich.

Znamená, že PÁN to dovolil, aby ich zabili. Ale napriek tomu, že ich zabili, ako som vám povedal, ONI neboli mrtvi. ONI DVAJA sa postavili na svoje nohy a celá Zem bola ohromená v strachu, bázni. Pretože HOSPODIN dovolil.

Zjavenie Jána 2:10, aká je lekcia? 10Nič sa neboj toho, čo máš trpieť. Hľa, diabol uvrhne niektorých z vás do žalára, aby ste boli zkúsení, a budete mať súženie desať dní. Buď verný až do smrti, a dám ti korunu života. Vidíte, toto je lekcia tejto generácii.

Posolstvo z uzdravujúcej služby, z historickej grand mega veľkolepej uzdravujúcej služby, ktorá sa konala v nedeľu, pozrite sa, nebojte sa ničoho, nestrachujte sa pred persekúciou, nestrachujte sa, na konci je večný život. ON hovorí, aby ste boli pevní vo viere, ako ONI tu chodia, ako ONI to preukazuju tejto generácii.

Zjavenie 12:11 11A oni zvíťazili nad ním pre krv Baránkovu a pre slovo svojho svedoctva a nemilovali svojej duše až do smrti. Toto je lekcia! Oni nemilovali až tak svoj život. Až do bodu ich smrti, povedali si, poďme sa zbaviť nášho života, aby sme mohli uctievať BOHA, až pokiaľ boli zabití, ale ostali stáť s PÁNOM.

Oni sa po 3 1/2 dňa postavili na svoje nohy a išli do Neba, až pokiaľ sa ukončila ich misia. Ale tu je iná misia, nechcem o tom tu teraz hovoriť. Tu je iná misia, pre ktorú prišli. A je tu iná misia, ktorá bola predtým, s čím som sa nezdieľal s vami.

V starom zákone, predtým, než MESIÁŠ prišiel, oni zvykli spolupracovať spolu, ale ON zakryl očí ľudí, aby nevideli pravdu. Ale teraz, v tejto generácii, ON otvoril oči tejto generácii, kedy vytrhnutie Cirkvi je blízko, je to privilégia vidieť, ako ONI DVAJA SPOLUPRACUJÚ. Premenenej generácii.

Ale ON hovorí, aby vaša viera bola dostatočne pevná, až do smrti, … dovoľte mi zbaviť sa môjho života, ako Ježiš, MESIÁŠ, .. dovoľte mi zbaviť sa môjho života v záujme uctievania BOHA OTCA, poslušnosť BOHU OTCOVI. Aj títo DVAJA,v záujme uctievania BOHA OTCA, v záujme poslušnosti BOHA OTCA, v záujme poslušnosti MESIÁŠ, v misii MESIÁŠA, zbavili sa svojho života. ONI stáli s HOSPODINOM. Pozrite sa na ich obrovskú vieru. 

Zjavenie Jána 20:4 4A videl som tróny, a posadali sa na ne, a dal sa im súd, a videl som i duše postínaných pre svedoctvo Ježišovo a pre slovo Božie, a ktorí sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali znamenia na svoje čelo ani na svoju ruku. A ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov. – oni tiež prišli naspäť k životu a ožili! Ako KRISTUS, MESIÁŠ! Úžasné!

Takže vy tiež, táto generácia, národy, celý svet, židovský národ ( menuje mestá v Izraeli, pozn. ), vy tiež teraz, ktorí ste naladení, vy môžete byť pevní, môžete sa učiť z ich života, môžete byť pevní vo viere a stáť pri PÁNOVI. Oni ožili a kraľovali s KRISTOM! Oni nemohli byť zabití, keď oni slúžili, až pokiaľ neukončili ich svedectvo. Je to úžasné, DUCH SVÄTÝ JE S NIMI DVOMA, keďvidíte na fotke týchto DVOCH, NIEKEDY TAMVIDíTE TROCH , AJ OSOBU DUCHA SVÄTÉHO.

Je to rovnaké, keď vás DUCH SVÄTÝ vedie, keď je vo vás, ale keď bude po tejto dispenzácii – keď bude preč doba milosti, DUCH SVÄTÝ tu nebude. Iba sa pripravte teraz a VSTÚPTE!

Keď sa pozriete do Skutkov apoštolov 1:8 8ale prijmete moc Svätého Ducha, ktorý prijde na vás, a budete mi svedkami i v Jeruzaleme i po celom Judsku i v Samárii a takaž do poslednej končiny zeme. Znova, Cirkev sa môže učiť ich misii, aby Cirkev svedčila, hovorila svedectvá PRE PÁNA JEŽIŠA! Môžete sa učiť, každý má príležitosť. ONI DVAJA prišli, aby pripravili Cirkev. Pozrite sa na ich službu, ONI karhajú hriechy! Kážu spravodlivosť, kážu svätosť, PRIPRAVUJÚ SVÄTÚ CESTU, potom budú pripravovať iZRAEL,

PRINESÚ JAKOBA naspäť od bezbožnosti, prinesú ich naspäť k ich BOHU. Ich služba ( DVOCH SVEDKOV zo Zjavenia Jána, pozn.) je pre CELÚ ZEM. Vidíte, túto poslednú nedeľu, PÁN TO PREUKÁZAL VEĽMI SERIÓZNE! ICH SLUŽBA ZAHŔŇA CELÚ ZEM! CELÚ ZEM! Ale vo veľkom súžení budú lokalizovaní na jednom mieste, v Jeruzaleme, ako môžete vidieť.

To je dôvod, prečo PÁN hovorí, JA som pripravil miesto pre VÁS, JA som pripravil miesto v Izraeli, pozri, už si tam žili,…tu bude posledné Veľkonočné jedlo pre Izrael.  A tento posledný pesach, túto poslednú Veľkú noc som sedel s nimi a mal som veľkonočné jedlo. PÁN hovoril, tam bude porcia jedla pre vás v Izraeli. Títo DVAJA budú inštrument PÁNA. A ja vidím, ako ich navigujem, aby neišli touto cestou, na holokaust, ale tamtou cestou,…. aby išli na bezpečné mieto. A celý Izrael bude spasený. Biblia hovorí CELÝ. 

Ich služba, ako môžete vidieť, prikážu Nebu, aby sa otvorilo, volajú na OBLAK BOHA aby prišiel, uzdravujú studne, atď,.. ich služba je veľmi silná! Ich služba je veľmi silná so znakmi starovekých hebrejských PROROKOV, starovekých hebrejských PROROKOV BOHA YAHWEH, BOHA IZRAELA, toto je teraz očividné, evidentné, uzdravujú vody v studniach, uzdravujú ochrnuté ruky, prikazujú Nebu, aby sa otvorilo a prikážu dažďu, aby zostúpil dole, ako to bolo na hore Carmel, povolávajú oheň z Neba, OBLAK BOHA ZOSTUPUJE NA NICH, prehlasujú, oznamujú SÚD BOHA, ICH SLUŽBA JE VEĽMI SILNÁ! STAROZÁKONNÍ STAROVEKÍ HEBREJSKÍ PROROCI.

A ako som povedal, ONI sú inštrumentom BOHA YAHWEH k záchrane, vykúpeniu Izraela. ONI držia kľúč pre vykúpenie Izraela. Pretože PÁN ich poslal, aby navrátili Jakoba od bezbožnosti a tiež budú zahrnutí vo veľmi serióznom, urputnom momente pre Jakoba, aby boli v bezpečí počas veľkého súženia. Špeciálne, keď si Jakob uvedomí, že to, čo robí antikrist je falošné a klamlivé, že IBA JEŽIŠ JE PÁN. Keď antikrist sa obráti proti nim, títo DVAJA budú inštrumentom, aby unikli. Aby ich doviedli na miesto, pripravené pre nich. Kde budú mimo dosahu hada.

Takže HOSPODIN preukázal, že TÍTO DVAJA pracujú POD JEHO MOCOU A AUTORITOU. Znova, po uzdravujúcej službe som čítal v Zjevení Jána 11 kap., potom ma PÁN zobral do Jeruzalema a ja som už žil ten čas. Dokončili sme svedectvo, potom nás šelma zabila, PÁN to dovolil, boli zabití na uliciach Jeruzalema, ľudia hádzali po nich veci a pľúvali na nich, dokonca som fyzicky cítil na mojej tvári. Po troch a pol dňa sme sa postavili znova a potom nás OTEC POVOLAL NASPÄŤ DOMOV. A to bol koniec našej misie. Potom prišlo obrovské zemetrasenie a celá Zem potom uctievala BOHA JEHOVAH. Čas pre MESIÁŠOV príchod.

Videl som udalosti budúcnosti,

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

PRIPRAVTE CESTU požehnaní ľudia

toda raba, toda shalom, buďte svätí, buďte spravodliví,

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Toda lachem, toda haverim,

PRIPRAVTE SA!

PRIPRAVTE SA!

PRIPRAVTE SA!

Toda raba, Isteže ďakujem vám. 

 

Off 

2.5.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top