Home
 

POSOLSTVO OD HOSPODINA NÁŠHO BOHA OHĽADOM OBROVSKÝCH UZDRAVOVANÍ A POSLEDNÉ VOLANIE PÁNA K TEJTO GENERÁCII, ABY PRIJALI PÁNA JEŽIŠA A BOLI SPASENÍ, 1. MÁJ 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU

SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
dnes na www.jesusislordradio.info
ZO DŇA 1. mája 2019
sumarizácia:  

Požehnaní ľudia, aký požehnaný čas prísť ku vám v takomto čase v histórii a živote Cirkvi, toto je veľmi požehnaný čas, kedy byť znovuzrodeným ( evanjelium Jána 3:5, pozn. ) Dokonca byť živý v tejto hodine a byť svedkom toho, čo sa deje.

Budem čítať z knihy Proroka Izaiáša 40: 1-5 1Potešujte, potešujte môj ľud! hovorí váš Boh. 2Hovorte k srdcu Jeruzalema a hlásajte mu, že sa doplnila jeho borba, že je odpustená jeho neprávosť, že vzal z ruky Hospodinovej dvojnásobne za všetky svoje hriechy. 3Hlas volajúceho na púšti: Upravte cestu Hospodinovu, urovnajte na pustine hradskú nášmu Bohu! 4Každé údolie nech je zvýšené, a každý vrch a breh nech sú snížené, a bude to, čo je krivé, rovinou a hornaté dolinou. 5A zjaví sa sláva Hospodinova, a uvidia, všetci, každé telo dovedna, že ústa Hospodinove hovorily.

Takže milovaní ľudia, aký úžasný čas prísť k vám a ja prichádzam ku vám, aby som vám zdôraznil,

aby ste pripravili cestu vo vašich srdciach

PRE SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA.

V tejto hodine bude dôležité, aby ste boli spravodliví a svätí a prijali JEŽIŠA. ( viac info nižšie, pozn.)

PÁN to urobil veľmi, veľmi jasným, že iba náboženstvo kríža, iba kresťania sú skutočným náboženstvom. PÁN urobil veľmi jasné prehlásenie, že ak človek nebude znovuzrodený, prijal JEŽIŠA, činil pokánie a prijal JEŽIŠA a následne sa dal pokrstiť v úplnom ponorení sa do vody a pokrstil sa DUCHOM SVÄTÝM, neuvidí KRÁĽOVSTVO BOŽIE.

Bez toho, aby sa prijal JEŽIŠ, táto generácia nebude môcť vidieť SLÁVNE KRÁĽOVSTVO BOHA. A bez svätosti, táto generácia neuvidí PÁNA, ako je napísané v liste Židom 12:14 14Stíhajte pokoj so všetkými a posvätenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána.

Dôvod, prečo vám to hovorím, požehnaní ľudia, je kvôli enormnej, veľkolepej uzdravujúcej službe, ktorú vám PÁN zasľúbil, keď som ku vám prišiel 28. apríla 2019, kedy HOSPODIN dovolil JEHO DVOM NAJMOCNEJŠÍM A NAJHROZNEJŠÍM PROROKOM prísť ku vám, starovekým PROROKOM. Starovekým PROROKOM, ktorí zostúpili z výšky, aby viedli misiu BOHA.

Táto uzdravujúca služba sa konečne konala a chcem sa potešiť s niektorými uzdraveniami, ktoré JEŽIŠ ku vám priniesol. Pozrite sa, Brian a Lusia, pozrite sa na dieťa, neviem či má 4 roky alebo 3, pozrite sa na chromých v Mombase, pozrite sa na tých chromých, ktorí sa postavili! Klasické Biblické zázraky JEŽIŠA!

Prečo PÁN to prináša ku vám v tejto hodine? Keď Cirkvi sú plné rozkladu, úpadku, hriechov, kde je svojvôľa a zlo tak vysoké. Zlo a hriechy sú tak pandemické, tak šíriace sa, po celej Zemi a po Cirkvách!

PÁN to robí, aby zaujal vašu pozornosť ku faktu, že čas sa zmenil a MESIÁŠ PRICHÁDZA! Čas sa zmenil a MESIÁŠ PRICHÁDZA! Nevesta KRISTOVA sa musí pripraviť! Túto poslednú noc PÁN ku mne hovoril o nutnosti Nevesty ( Cirkvi PÁNOVEJ, pozn. ), aby sa pripravila. A ja som videl Nevestu Kristovu, tú, ktorá ide do Neba v ohromnom, úžasnom, slávnom, svätom rúchu.

Takže sa potrebujete pripraviť! 

Národy sa potrebujú pripraviť! Cirkev KRISTOVA sa potrebuje pripraviť! Kresťanskí veriaci sa potrebujú pripraviť v ich srdciach a odvrátiť sa od sexuálnej nemorálnosti. Zlo, ktoré vidíte v tomto živote, kde vidíte, že niekedy oblečenie je zlé, klamstvá a atď, … odvráťte sa od takého zla. Odvráťte sa od hriechov. Odvráťte sa od hriešností, zla. Činte pokánie a prijmite PÁNA JEŽIŠA AKO PÁNA A SPASITEĽA a buďte spasení! Činte pokánie a buďte znovuzrodení! Odvráťte sa od hriechov! VOLAJTE NA MENO PÁNA JEŽIŠA A BUĎTE SPASENÍ! Toto je hodina byť spasení!

Ja pozývam vás všetkých, aby ste pozerali a nasledovali tieto klasické zázraky JEŽIŠA, sledované, rozhovor je celogobálny. Od Fínska, cez Južnú Kóreu, masívne zázračné uzdravenia v Číne, ohromné zázraky v Mozambiku, na Pobreží Slonoviny, úplné, totálne, totálne! Úplne, úplne, úplne chromí sa postavili a začali chodiť!!!  Niektorí z nich 38 rokov na zemi, alebo na invalidných vozíkov. Toto je úžasný čas, požehnaní ľudia.

PÁN POVOLÁVA TÚTO GENERÁCIU,

ABY ROZPOZNALA TÚTO NÁVŠTEVU! ABY SA RADOVALA! 

ABY VYUŽILA TÚTO NÁVŠTEVU!

VYUŽILA MAXIMUM Z TOHTO!

Aký úžasný čas prebudenia! 19. máj prichádza! Bude to celoglobálna mocná konferencia! Vysielaná z Centrálneho Parku z Nairobi. Aké mocné, mocné globálne prebudenie, ktoré prišlo! A ON vám teraz ukazuje, špeciálne Keni: prosím, nedotýkajte sa týchto služobníkov! NEDOTÝKAJTE SA ICH! PÁN nikdy nepoužil hriešnika, aby konali túto ohromujúcu SVÄTÚ PRÁCU. NEDOTÝKAJTE SA! BENEFIT Z ICH PRÁCE JE ENORMNÝ, OBROVSKÝ, ale dôsledky ak sa ich budete dotýkať sú večné.

A ON hovoril veľmi jasne tiež k národom. A hovorí k národom, že čas je na konci. Teraz pozrite na tie masívne uzdravenia, celé dediny oslavujú PÁNA za ich slepých, chromých, nemých, hluchých, nádory sa stratili, až ku Nemecku. Je to úžasné! Helsinky, Mozambik, Pobrežie Slonoviny, Čína, aké ohromné globálne prebudenie! Aký úžasný čas v histórii Cirkvi, aký úžasný čas byť teraz živý!

Takže vás pozývam to oslavovať, bude to masívna oslava, prídem k vám, pozerať sa na to, ako chromí vstávajú zo zeme, pozrite sa na dieťa v Mombase a všade, na chromých, všade! Pozrite sa na tých chromých, ako vstávajú zo zeme! A tohto času, PÁN nás poslal ku skutočne, skutočne, skutočne chromým. K tým, ktorí ležali na prachu zeme. Ja viem, že v minulosti ich liečil tiež, ale tohto času nás poslal so silným zameraním sa na nich. S masívnou mocou a vidíte, ako sa oni postavili. Ja vás pozývam, aby ste oslavovali v tejto hodine.

A ja viem, dokonca aj teraz, keď sa vami hovorím, PÁN vysiela misiu PÁNA z Kene. Po nedeli som išiel pred PÁNA a povedal: PANE, ja chcem vysielať misiu z Kene, dokiaľ príde vytrhnutie, dokiaľ budú DVAJA SVEDKOVIA ( zo zjavenia Jána 11 kap. ) poslaní do Izraela.

Takže teraz, 19. máj prichádza, prebudenie je v národe, toto bude masívne prebudenie SLOVA, veľmi mocná KONFERENCIA ( BOŽIEHO ) SLOVA! VEĽMI OHROMNÁ. VEĽMI ENORMNÁ, VEĽMI OBROVSKÁ! SLÚŽIACA DUŠIAM.

A uzdravujúca služba je ohromná, ohromná, ohromná! Toto je úžasný čas, zápal pre DOM PÁNA! Výčitky tých, ktorí nenávidia PÁNA, to ma bolelo, zranilo ma to. A v Jánovi 2 kap. SLOVO hovorí: TY SI PANE UCHOVAL NAJLEPŠIE VÍNO DOTERAZ! MESIÁŠ PRICHÁDZA! JA VÁS POZÝVAM, ABY STE OSLAVOVALI NÁVŠTEVU BOHA JEHOVAH!

A v nedeľu, keď som čakal, kedy prídem v strede dňa o 13 hod. EAT, naživo do ráadia, ON ma zasiahol, potom som zaspal a videl som, ako JEHO DVAJA PROROCI VÁM SLÚŽIA. Videl som jedného PROROKA, ktorý prišiel z Neba a jedného, ktorý to hovorí s vami. Ale čo ma tiež udivilo, že BOH DUCH SVATÝ zostúpil v telesnej forme, v tom sne, mával jeho krídlami, slávny, zostúpil na mňa niekoľkokrát a s radosťou potom lietal a potom odletel naspäť do Neba.

Tu je tak veľa mystérie, tak veľa zapečatených vecí v tomto rozhovore, s ktorými som sa nezdieľal s vami. Ale toto je moment ohromnej návštevy. Ja pozývam každého oslavovať túto návštevu, po celej Zemi. Pretože HOSPODIN teraz pamätá Cirkev.

MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

Toda haverim, toda toda haverim, toda hashem, toda havershelim, toda rabah, 

MESIÁŠ PRICHÁDZA!  

požehnaní ľudia, pripravte cestu, buďte svätí, prijmite JEŽIŠA, odvráťte sa od nemorálností, od homosexuality, od lesbizmu, korupcie, od zla, odvráťte sa od tých všetkých evanjelií prosperity, od odpadnitia, buďte svätí, buďte spravodliví,

KRÁĽ PRICHÁDZA!

KRÁĽ JE NA JEHO CESTE, ON PRICHÁDZA!

Nech vás PÁN žehná a žiadam Gertrúdu, aby sa zahral chválospev ” even so, come LORD JESUS COME” – znamená – “aj tak, PRÍĎ PÁN JEŽIŠ, PRÍĎ”.  A ďalšiu – ” call upon the NAME OF THE LORD and be safe” – volajte na MENO PÁNA a buďte spasení.

ABY TÁTO GENERÁCIA VEDELA,

ŽE PÁN KONÁ POSLEDNÉ VOLANIE!!!

VOLAJTE NA MENO PÁNA

A BUĎTE SPASENÍ! 

Shalom, toda raba

P.S.: Pre každého, kto chce prijať PÁNA JEŽIŠA: MODLITBA ZNOVUZRODENIA:  http://www.repentslovakia.com/?page_id=226  – v rubrike MODLITBA SPÁSY 

Chválospev – even so, come LORD JESUS COME” – znamená – “aj tak, PRÍĎ PÁN JEŽIŠ, PRÍĎ”:

A ďalší chválospev: – ” call upon the NAME OF THE LORD and be safe” – volajte na MENO PÁNA a buďte spasení.

Off 

1.5.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top