Home
 

POKRAČUJÚCE POSOLSTVO O KONČIACEJ MISII DVOCH SVEDKOV PRE POHANSKÚ CIRKEV A ZAČÍNAJÚCU MISIU PRE IZRAEL, MOCNÝ MÍTING POKÁNIA BUDE 19. MÁJA 2019!, zo dňa 17. APRÍL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU

SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
dnes na www.jesusislordradio.info
ZO DŇA 17. APRÍLA 2019, ďalšie vstup naživo nadväzujúci na dnešné proroctvo,
sumarizácia:  

Čas teraz je 1. 22 poobede, EAT a chcem znova hovoriť o tejto veľmi mocnej správe, ktorú PÁN JEHOVAH hovoril pred JEHO TRÓNOM BOHA VŠEMOHÚCEHO V NEBI a správa je, že po prvé: že prichádza vážne zemetrasenie na Zem a bude dosť otriasať, bude to vážne zemetrasenie.

Biblia hovorí v Lukášovi 21:11  11a budú veľké zemetrasenia miestami, a bude bývať hlad a mor, a budú sa ukazovaťstrašné zjavy a veľké znamenia s neba.

V Matúšovi 24:7 PÁN hovoril presne o tomto proroctve, o ktorom práve hovoril, 7Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, a bude bývať hlad a mor, a zemetrasenia budú miestami. 

Takže znovu, túto, minulú noc, BOH JEHOVAH YAHWEH, ON prišiel a hovoril so mnou o veľmi strašnom zemetrasení, ktoré prichádza na Zem. Ja neviem, či bude jedno, alebo ich zasiahne niekoľko. Ale zemetrasenie prichádza na Zem. A toto sú znaky, ktoré JEŽIŠ KRISTUS dal Cirkvi, keď sa HO opýtali: PANE, ako budeme vedieť, že TVOJ príchod je blízko, TVOJ návrat je blízko, aby si zobral Cirkev? ( Matúš 24:3, pozn. )

A ON odpovedal, že toto budú jedny zo znakov, ktoré uvidíte a jedny z nich budú zemetrasenia a hlad. Zemetrasenia a hlad na určitých miestach. A už môžete vidieť, že PÁN už rozhodol o hlade, zmienil sa o vyššej ( severnejšej ) časti Afriky, a teraz vidíte, skrze čo prechádza Keňa, takže takmer môžete povedať, že to bude strašný hladomor v budúcnosti tejto krajiny a na množstve iných miest vo svete.

Po druhé: PÁN JEHOVAH tiež hovoril s JEHO SLUŽOBNÍKMI v dnešné ráno, tu, a ON ich zobral do Izraela a ukázal im, ako pre nich pripravil miesto v Izraeli. Tam je pripravené miesto, pripravuje sa práve teraz, pripravuje sa práve teraz prijať JEHO SLUŽOBNÍKOV V IZRAELI. Neviem, aké mesto, ale rovnakí ľudia, ktorých ukázal vo sne, ako volali týchto DVOCH PROROKOV: PROSÍM, PRÍĎTE!

Rovnakí ľudia, akých mi ukázal predtým, rovnakých židovských ľudí a volali vo sne a hovorili: prosím, príďte do Izraela! PÁN ich priniesol vo sne a volali DVOCH PROROKOV PÁNA, aby prišli do Izraela. Prosím, poďte naspäť domov! Prosím, poďte naspäť domov! – oni hovorili.

Rovnakí ľudia, akých som videl vo sne, keď ma PÁN zobral do Izraela, ukázal mi miesto, ukázal mi miesto, kde budú prebývať, pripravovať jedlo, všetko,… A potom služba, ktorá sa bude diať v Izraeli. A ja vidím ohromnú uzdravujúcu službu, ktorá sa bude konať v Izraeli a vidím rovnakých ľudí, ktorí pripravujú jedlo, upratujú dom a atď,… rovnakí ľudia boli zahrnutí do týchto príprav, aby prijali SLUŽOBNÍKOV Izraela, PÁNA BOHA, BOHA IZRAELA.  

Takže toto je veľmi dôležitý čas, najlepší čas byť kresťanom, najmocnejším časom byť znovuzrodeným. A to vám hovorím, že každú minútu, každú minútu, každú sekundu, každý míting, je daný pridaný čas, extra čas, extra bonus. Je to bonus, je zadarmo, pridaný pre vás.

Pretože Biblia hovorí veľmi jasne v Rimanom 11 kap., že dokiaľ nevojde plnosť pohanov, potom sa PÁN bude zameriavať na národné vykúpenie, národnú spásu Izraela. A teraz, Nebo je veľmi zahrnuté do príprav pre miesto v Izraeli pre misiu týchto DVOCH. Takže môžete takmer povedať, že títo DVAJA veľmi skoro vstúpia do tohto času a ICH zámer bude IZRAEL! Národné prebudenie v Izraeli. Národné vykúpenie Izraela, aby oni prišli k MESIÁŠOVI, aby ich PÁN vykúpil z veľkého tmavého dňa, ktorý je pred týmto Svetom.  

Ja vidím tmavý deň vpredu, ja vidím, ako PÁN používa týchto DVOCH, aby bojovali za Izrael, ktorých budú zvádzať, budú im klamať. Ja vidím, ako PÁN používa týchto DVOCH, ABY BOJOVALI ZA IZRAEL, PÁN dá množstvo územia do mojej ruky a potom tam bude konflikt s palestíncami, arabmi, a potom Izraelčania začnú utekať.

Ale TÍTO DVAJA im povedia: nenasledujte túto cestu! pretože tam pre vás vpredu pripravujú genocídu, a potom títo DVAJA ich viedli cez dolinu a boli v bezpečí. Boli zachránení pred masakrom.

Takže som videl tých DVOCH, videl som ich v Izraeli, ale je to úžasné, aká je toto hodina byť znovuzrodený. Aká to hodina byť živým na Zemi. Pretože teraz vidíte, že toto je najlepšia hodina, kedy byť kresťanom, nasledovať spravodlivosť a svätosť. A odvrátiť sa od hriechov. A prijať PÁNA JEŽIŚA ako PÁNA A SPASITEĽA. A byť svätým.

Pretože v tejto hodine PÁN pripravuje Cirkev, aby ju zobral do večnosti. Cirkev sedí na pokraji večnosti!

Spravodlivosť a svätosť

sú najdôležitejšie merítko pre vstup do Neba!

Pamätajte, že som prorokoval 15. januára 2017, ja som prorokoval o slávnych schodov Neba, ktoré budú znížené a videl som Cirkev, ako stúpala po schodoch. A pamätáte sa, keď prišiel 15. marec 2018, PÁN znížil tieto schody na oblohu a každý ich bol schopný natočiť, vyfotiť a vidieť ich. Sú teraz všade na webe. Slávne schody večnosti. Toto sú zázraky! Táto generácia videla večnosť s ich očami. Táto generácia sa pozerá hore na oblohu a vidí Nebo. S ich smrteľnými očami, predtým, ako sú vytrhnutí.

Takže keď vidíte Nebo, pohyb Neba, nebeské zástupy, poslov, ktorí pripravujú miesto pre týchto DVOCH….

Tak potom viete, že 19. mája 2019 MUSÍ, MUSÍ! MUSÍ BYŤ! MUSÍ! Pre každú jednu osobu v tomto národe. Prečo? Pretože každý míting, ktorý máme odteraz, každý míting, ktorý máme s pohanskými národmi, od tohto bodu, je to bonus, je to prídavok, je to pridaná hodnota, extra milosť. Extra čas.

To je dôvod, prečo 19. mája 2019 skutočne očakávam, že celý národ príde a bude činiť pokánie! 19. mája 2019, tento dátum otvárame, ja to teraz otváram pre všetkých Pastorov, Biskupov, Arcibiskupov zo zahraničia, ktorí chcú prísť, aby prišli, urobíme opatrenia, prípravy, aby prišli. Dvere sú otvorené. pretože čas sa kráti!

 Z Austrálie, z Európy, môžete prísť, pretože sa zdá, že toto bude tak ohromný čas, v histórii Cirkvi, pretože čas tiká a kráti sa. Zdá sa, že čas sa zmenil v Nebi.

PÁN neprestajne, pokračujúco predstavuje JEHO SLUŽOBNÍKOV v Izraeli. Rovnakí ľudia, rovnakí ľudia, ktorí pomáhali pripravovať veci v dome, varili pre nich, doniesli nejakú zeleninu a pýtali sa ich, či to majú radi,..a  tak mi dovoľte potom to pre vás pripraviť, uvariť, atď,… Rovnakí ľudia, ktorých mi ukázal predtým, ma pozvali do Izraela, ukázali mi, kde je pripravené miesto.

Rovnakí ľudia, pripravovali miesto, pripravovali jedlo a služba začala. Toto vám hovorí, že čas sa kráti!

SLUŽOBNÍCI IZRAELA IDÚ NASPÄŤ DOMOV!

Čas sa mení. Zámer BOHA JEHOVAH YAHWEH teraz mení JEHO pozornosť, starostlivosť, teraz sa zameriava na vykúpenie JEHO ZMLUVNÝCH ĽUDÍ. JEHO VYBRATÝCH ĽUDÍ. IZRAEL.

Nech vás PÁN žehná, haverim, nech vás PÁN žehná, Shalom toda,

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Toda raba

Off 

17.4.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top