Home
 

PROROCTVO O NIKDY PREDTÝM NEVÍDANOM UZDRAVUJÚCOM POMAZANÍ PRICHÁDZAJÚCOM NA ZEM, 7. MAREC 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU,

SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
dnes na www.jesusislordradio.info
DŇA: 7. MARCA 2019
sumarizácia:

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH ELYON, NAJVYŠŠÍ BOH, PÁN JEHOVAH HOSSEINU, PÁN NÁŠ TVORCA, HOSPODIN ZÁSTUPOV, HOSPODIN ZÁSTUPOV, JEHOVAH ROHI, JEHOVAH TSIDKENU, HOSPODIN NAŠA SPRAVODLIVOSŤ, JEHOVAH EL GIBBOR, MOCNÝ BOH IZRAELA, MOCNÝ BOH NEBA, JEHOVAH ELOHEYNU, PÁN NÁŠ BOH, ON hovoril so mnou požehnaní ľudia znova, tretí deň v rade, po sebe idúcom čase, ohromné prebudenie, pozdvihuje prebudenie do ďalšieho stupňa, o ktorom hovoril predošlé dva dni. A v tomto rozhovore túto minulú noc, PÁN znova, tretí krát, tretí deň rade po sebe, zobral ma pred JEHO TRÓN milovaní ľudia.

JEHOVAH ELOHEKA, JEHOVAH SHAMMA, ON ma zobral pred JEHO TRÓN V NEBI a potom mi znova ukázal STROM ŽIVOTA. Túto minulú noc. A videl som kvitnúť strom, ohromne kvitol, videl som úžasné prekrásne listy stromu života. A znova, ON odtrhol listy zo stromu života a dal mi tieto listy do mojej ruky, a potom ma priniesol naspäť na Zem.

PÁN JEHOVAH znova mi ukázal tieto ohromné listy života zo stromu života, umiestnil do mojich rúk a potom ma zobral naspäť. Videl som rozkvitanie tých listov na mojej ruke, ohromné kvitnutie až pokiaľ nevyzerali ako záhrada.

PREČO PÁN HOVORÍ tretí krát po sebe o tejto mocnej, mocnej návšteve, ktorá prichádza do Cirkvi, požehnaní ľudia? Práve teraz ako hovoríme, vieme veľmi dobre, že Cirkev sedí na pokraji večnosti. Práve teraz Cirkev sedí na vstupe do večnosti. To je posledné grand finále.

Toto je čas, kedy všetky generácie kresťanov, generácie ľudí túžili po tom čase, generácie národov. Generácie túžili po tejto hodine, kedy konečne príprava cesty a príprava pre vstup do večnosti sa dostavila. A tejto generácii bola daná nie rovnaká príležitosť, kedy žijeme v čase a vidíme, že Cirkev sedí na pokraji večnosti.  Aké mocné! Aké ohromné požehnaní ľudia!

A to je dôvod, prečo vidíte, že PÁN hovorí o uzdravujúcej službe, kde bude návšteva BOHA, ktoré sa tu uskutoční, aby znovu-ustanovil moc a autoritu KRVI JEŽIŠA. Práca MESIÁŠA na kríži. To je dôvod, prečo slúži tejto generácii, to je obrovské privilégium a príležitosť vám priniesť toto úžasné oznámenie v úžasnom čase od Božieho Trónu.

BOH YAHWEH ma zobral k JEHO TRÓNU a poslal ma k vám oznámiť, že návšteva prichádza na Zem. ON prichádza navštíviť Cirkev, s neporovnateľnou mocou. ON prichádza navštíviť Cirkev s neporovnateľným pomazaním. Nikdy predtým nevideného.

A PÁN hovorí, že to to svieže pomazanie a včera som oslavoval, ako som to robil dnes, ako ON išiel celou tou cestou mi ukázať, aké svieže je toto pomazanie, čerstvé pomazanie. Toto je najviac svieže, aké kedy bolo, ja neviem, čo všetko sa stane na tomto uzdravujúcom stretnutí.

Ale chcem sa zdieľať s vami  trošku viac, čo vyšlo včera a dnes, z tejto ohromnej návštevy BOHA YAHWEH, JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH SHAMMA, JEHOVAH ADONAI, ZVRCHOVANÝ BOH. Keď mi ukázal kvitnutie listov, a ohromné svetlo, ktoré vyžarovali, prináša do Cirkvi tohto času, kedy prichádza táto nášteva, potom som videl tiež čistú bielu Slávu, ako sa šírila všade okolo.

Čistá biela Sláva, ktorá pokrývala toho, ktorý to hovorí s vami v Helsinkách, kedy DVAJA NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA boli ZJAVENÍ, OSLÁVENÍ, A TRANSFIGUROVANí.  Oslávení a transfigurovaní v Nairobi, oslávení a transfigurovaní aj inde. ON mi ukázal to pomazanie, ktoré bude prúdiť, svieže, úžasné lístie stromu života, a ide ako vlny vetra, ale môžete vidieť, že je to čistá, biela sláva.

Takže toto je najmocnejšia hodina pre mocnú návštevu, pre život Cirkvi v tomto prítomnom čase. To je dôvod, prečo prichádzam ku vám v túto hodinu požehnaní ľudia. Čerstvá biela Sláva, ktorá prichádza zo sviežeho pomazania PÁNA, čerstvých listov zo stromu života. PREČO TOTO PÁN ROBÍ V TEJTO HODINE? Pre blaženosť, prijatie vašich duší, požehnaní ľudia.

To je dôvod, prečo hovorím, že toto je najohromnejšia hodina byť znovuzrodeným. Toto je najvyššia hodina, kedy byť kresťanom. Nasledovať KRISTA v tejto hodine. Pretože ON hovorí v knihe Kazateľov 3:11 Učinil všetko krásne v svoj čas, i večnosť dal do ich srdca, iba že človek nevystihne diela, ktoré koná Boh, a to tak od počiatku až po koniec. 

Vidíte, že PÁN hovorí ku vašim srdciam milovaní ľudia. Mocná návšteva prichádza do Cirkvi, aby postavil chromých, aby otvoril slepé oči, aby otvoril hluché uši. Prečo? Ide uzdravovať HIV, ide postaviť ľudí, uzdraviť zlomené kosti, zlyhanie obličiek, uzdraviť diabetes, krvné ochorenia, leukémie a všetko. ON prichádza urobiť všetko preto, aby vaše srdcia horeli pre hlad po večnosti požehnaní ľudia.

Aké mocné a ON hovorí o návšteve, aká sa nikdy predtým nevidela. Uzdravujúce pomazanie, aké nebolo nikdy predtým vidieť. Čerstvé, aké nikdy nebolo vidieť. Ja som nevidel tento typ uzdravujúceho pomazania. Takže každý by sa mal teraz pripraviť pre ich návštevu, pretože keď je čas byť znovuzrodený a potešovať sa so spásou na Zemi tak je to táto hodina, pretože náš PÁN teraz vystúpil dopredu identikifovať Cirkev a povedať národom, že iba náboženstvo kríža je skutočné náboženstvo, ktoré siaha za Zem. ON hovorí, že každé srdce má toto ohnisko v ich srdciach.

A ON teraz hovorí: pozrite, JA vás idem zapáliť a pripraviť vás pre vstup do večnosti. Takže to bude veliká návšteva požehnaní ľudia, ja som videl tú návštevu 3 dni za sebou. BOH teraz dosahuje ľudské duše. Toto je čas položiť vašu spásu v sláve PÁNA, toto je hodina, pretože PÁN vykročil pre Cirkev. PÁN vykročil, aby pozdvihol Cirkev.

Keď je čas, aby ste boli vedení k láske KRISTA, toto je hodina. Priveďte chorých, priveďte chromých, v odsúdenia hodných situáciách, ktorí boli opustení v dedinách, ktorí ležia na zemi, ktorým nemocnice nevedia pomôcť, priveďte ich na stretnutie, kedy deň bude oznámený.

Pretože hodina, kedy bude vytrúbená moc kríža, moc krvi je v tejto hodine. MESIÁŠ PRICHÁDZA POŽEHNANÍ ĽUDIA! BUĎTE SPRAVODLIVÍ! BUĎTE SVÄTÍ! Zámer tejto návštevy je jediný. Svätosť a spravodlivosť, bez ktorej nikto neuvidí večnosť. A znova opakujem: 

Učinil všetko krásne v svoj čas, i večnosť dal do ich srdca, iba že človek nevystihne diela, ktoré koná Boh, a to tak od počiatku až po koniec. Nič iné vás nemôže uspokojiť, iba samotný BOH a JEHO svätosť a JEHO večnosť.

Nech vás PÁN žehná drahí ľudia, deň bude oznámený, PÁN hovorí nepretržite. 

 

Off 

7.3.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top