Home
 

DNI NOEHO, VYUČOVANIE 3.časť, 1. DECEMBRA 2017, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

DNI NOEHO, 3. časť Biblického vyučovania
1.DECEMBER 2017
PROROK HOSPODINOV DR. OWUOR

Genesis 6:22  22A Noach učinil všetko tak, ako mu prikázal Boh; tak učinil.

Genesis 7:15  5Vtedy učinil Noah všetko tak, ako mu to prikázal Hospodin.

UrobilI ste všetko, čo vám Pán BOH prikázal? Je to výzva pre nás, aby sme evanjelizovali JEŽIŠA, kráčali v svätosti a spravodlivostI. Držíme sa pokánia?

Genesis 7:9 9po dvoje vošli k Noachovi do korábu, vše samec a samica tak, ako Boh prikázal Noachovi.

Príslovia 29: 25 25Strach pred ľuďmi kladie osídlo; ale ten, kto sa nadeje na Hospodina, bude povýšený.

– Strach pred človekom zadržiava strach pred BOHOM
• Noah sa nebál človeka, počúval PÁNA počas veľmi zlého času
• Noah počúval Boha, keď to nebolo populárne
• Nezohľadňoval verejnú mienku
• slúžil Pánovi v pohanskom svete

Matúš 5:16 16Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. 

• Noah sa nepodriadil nátlakovému tlaku
Je súčasná Cirkev oddelená od sveta tak, aby svietila svetlom BOHA?

Filipanom 2:14-15  14Všetko čiňte bez reptania a bez pochybovania, 15aby ste boli bezúhonní a rýdzi, deti Božie bezvadné prostred pokolenia krivého a prevráteného, medzi ktorými svieťte ako svetlá na svete

1 Peter 2:11-12 11Milovaní, napomínam vás ako pohostínov a pútnikov, aby ste sa zdŕžali telesných žiadostí, ktoré vojujú proti duši. 12Svoje obcovanie medzi pohanmi majúci dobré, aby vo veci, v ktorej vás ohovárajú ako takých, ktorí robia zle, vidiac vaše dobré skutky oslavovali Boha v deň navštívenia.

  • Noah sa nemixoval s týmto Svetom

Príslovia 13:20 20Ten, kto chodí s múdrymi, bude múdry; ale tomu, kto sa druží s bláznami, sa zle povodí.

Príslovia 14:7 7Odíď od blázna, aj tak tam nepoznáš rozumné pery.

           –  Noah neposlúchal posmievačov

Exodus 12:28  28Vtedy išli a urobili synovia Izraelovi tak, ako prikázal Hospodin Mojžišovi a Áronovi, tak urobili.

            – Ako PÁN zachráni neposlušných kresťanov??

Exodus 7:6 6A Mojžiš a Áron učinili tak, ako im prikázal Hospodin, tak učinili.

               Je to taký druh poslušnosti, pre ktorý Noah obdržal Božiu priazeň, aby ho zachránil a pomohol mu. Urobili sme to, čo Boh prikázal?

Židom 9:28 28 tak i Kristus, raz obetovaný tým cieľom, aby vyniesol hriechy mnohých na kríž, po druhé sa ukáže bez hriechu tým, ktorí ho očakávajú, na spasenie.

1 Peter 3:17-20 17Lebo je lepšie, aby ste dobre činiac, ak by tak chcela vôľa Božia, trpeli, ako zle robiac. 18Lebo aj Kristus raz trpel a zomrel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby nás priviedol k Bohu, usmrtený telom, ale oživený Duchom, 19( v ktorom aj odíduc kázal duchom v žalári, 20ktorí kedysi neposlúchali, keď raz vyčkávala Božia zhovievavosť za dní Noeho, keď sa staval koráb, v ktorom bolo málo, to jest osem duší zachránených vodou)

Matúš 11:28-30 28Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obtiažení a ja vám dám odpočinutie. 29Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie svojim dušiam; 30lebo moje jarmo je užitočné a moje bremeno ľahké.

Ján 13:15 15Lebo som vám dal príklad, aby ste, ako som ja vám učinil, aj vy tak činili.

Ján 14:6 6A Ježiš mu povedal: Ja som cesta i pravda i život; nikto neprijde k Otcovi, len skrze mňa.

Všetky charakteristické vlastnosti Noeho sú KRISTUS – JEŽIŠ, MESIÁŠ!

Genesis 7:1 1Potom riekol Hospodin Noachovi: Vojdi do korábu ty i celý tvoj dom, lebo teba som videl spravodlivého pred sebou v tomto pokolení.

2 Timotei 3:1-5 1Ale to vedz, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy. 2Lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bohaprázdni, 3bez lásky, nesmierliví, pomluvační, nezdržanliví, divokí, nemilujúci dobrého, 4zradní, náhli, nadutí, viacej milujúci rozkoše ako milujúci Boha, 5ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli. A tých sa stráň.

   – niesú to charakteristiky poslednej Cirkvi, pred čím nás BOH varoval??

Izaiáš 35:8  8A bude tam hradská a cesta, ktorá sa bude volať svätou cestou; neprejde po nej nečistý, ale bude pre nich pre samých, takže idúc tou cestou ani hlúpi nezablúdia.

JEŽIŠ má moc vykúpiť hriešnu Cirkev, pokiaľ ide touto cestou:
• podriaďuje sa MU a JEHO slovám
• Žije život zapierania z radostí tohto sveta
Pretože ON sám sa obetoval

Zjavenie Jána 21:27 27a nevojde doň nič nečisté, ani kto pácha ohavnosť a lož; vojdu doň len tí, čo sú zapísaní v Baránkovej knihe života.

Iba svätý ľud vstúpi do neba, oni sú tí, ktorí kráčajú po ceste svätosti
• nečistí nepôjdu touto cestou, falošní proroci a falošní apoštoli, falošní učitelia v USA…, atď,… nemorálne ženy obliekajúc si minisukne, nemorálne oblečenie… , klamstvá nebudú nájdené na ceste svätosti, len ľudia nachádzajúci sa v knihe Života.

Izaiáš 35:5-6  5Vtedy sa otvoria oči slepých, a otvoria sa aj uši hluchých. 6Vtedy poskočí kulhavý ako jeleň, a jazyk nemého bude radostne prespevovať, lebo sa vyprýštia vody na púšti a potoky na pustine.

 – Toto sú moji ľudia, ktorí činia pokánie, nepozerajú sa na tých, ktorí sa im posmievajú, ohovárajú ich, idú a počúvajú hlas, ktorý ich vedie, aby sa držali cesty, kým neprídu do Neba.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Off 

4.12.2017 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top