Home
 

DNI NOEHO, VYUČOVANIE 2.časť, 1. DECEMBER 2017, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

DNI NOEHO, 2. časť Biblického vyučovania
1.DECEMBER 2017
PROROK HOSPODINOV DR. OWUOR

Ako Noah získal priazeň u Pána? Aký charakter mal Noah, ktorý potrebujeme
nasledovať, aby sme boli zachránení, spasení?

2 Peter 3:8-10,14,17-18

8Ale to jedno, milovaní, nech nie je skryté pred vami, že jeden deň je u Pána ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. 9Neodkladá Pán váhajúc so zasľúbením, ako Ho niektorí majú za takého, ktorý váha a odkladá; ale zhovieva vzhľadom na nás, pretože nechce, aby niektorí zahynuli, ale aby všetci prišli ku pokániu. 10Ale príde deň Pánov ako zlodej v noci, v ktorý pominú nebesia s rachotom, a živly, rozpálené ohňom, sa rozplynú, a Zem i diela, ktoré sú na nej, zhoria. 14Preto, milovaní, keď to očakávate, snažte sa, aby ste mu boli nájdení nepoškvrnení a bezvadní v pokoji. 17Vy teda, milovaní, znajúc to vopred chráňte sa, aby ste neboli tiež spolu zavedení bludom tých bezbožných a nevypadli tak z vlastnej pevnosti. 18Ale rastite v milosti a známosti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva i teraz i na deň veku. Amen.

Rimanom 2:4 4A či pohŕdaš bohatstvom jeho dobrotivosti, znášanlivosti a zhovievavosti nevediac, že ťa dobrota Božia vedie ku pokániu?

1 Peter 3:18-22 18Lebo aj Kristus raz trpel a zomrel za hriechy, spravedlivý za nespravedlivých, aby nás priviedol k Bohu, usmrtený telom, ale oživený Duchom, 19(v ktorom aj odíduc kázal duchom v žalári, 20ktorí kedysi neposlúchali, keď raz vyčkávala Božia zhovievavosť za dní Noeho, keď sa staval koráb, v ktorom bolo málo, to jest osem duší zachránených vodou), 21ktorý aj nás, protiobraz zachránených v korábe, zachraňuje teraz ako krst, čo nie je zloženie špiny tela, ale dobrého svedomia pýtanie sa po Bohu, vzkriesením Ježiša Krista, 22ktorý odíduc do neba je po pravici Boha, keď mu driev boli podriadení anjeli, vrchnosti a moci.

Genesis 7:23-24 23A tak vyhladil Boh každú bytosť, ktorá bola na tvári zeme, od človeka až do hoväda, až do plazu a do nebeského vtáka; všetko bolo vyhladené zo zeme a zostal iba Noah a to, čo bolo s ním v korábe. 24A vody mocneli na Zemi sto päťdesiat dní. 

Izaiáš 18:30 18A preto bude očakávať Hospodin, aby sa zmiloval nad vami a preto sa vyvýši, aby sa zľutoval nad vami – ; lebo Hospodin je Bohom súdu. Blahoslavení sú všetci, ktorí očakávajú na neho.

Význam toho, čo vyzerá akoby sa oneskoril príchod Krista:
– Dobre využite túto čakaciu dobu príchodu Pána, lebo to vôbec nebude zdržiavať.
Čo vyzerá byť ako oneskorenie, neznamená JEHO neochotu naplniť proroctvo,          aby prišiel, príde pre Cirkev
– Neznamená to Božiu neschopnosť naplniť proroctvo. ON to naplní
– Jednoducho ukazuje suverenitu Boha, ktorá nezávisí na človeku.
– Pri čakaní na príchod Boha by sme mali pokračovať v príprave, od kedy sa 120 rokov opakuje.

Numeri 23:19 19Silný Boh nie je človek, aby klamal, ani syn človeka, aby ľutoval. Či azda On povie a nevykoná? A keď hovoril, či neučiní tak, aby to stálo?

Rimanom 4: 18-25 18ktorý tam, kde nebolo nádeje, uveril v nádeji, aby bol otcom mnohých národov podľa povedaného: Tak bude tvoje semä; 19a neoslabnúc vo viere nehľadel na svoje už umŕtvené telo majúc okolo sto rokov ani na umŕtvenie života Sáry 20a nepochyboval o zasľúbení Božom v nevere, ale bol posilnený vo viere dajúc slávu Bohu 21a súc cele istý toho, že to, čo zasľúbil, je mocný aj učiniť, 22preto mu to aj bolo počítané za spravodlivosť. 23A nie je to napísané iba pre neho, že sa mu počítalo, 24ale aj pre nás, ktorým sa má počítať, nám veriacim na toho, ktorý vzkriesil Ježiša, nášho Pána, z mŕtvych, 25ktorý bol vydaný pre naše hriechy a vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie.

– nachádzame sa v rámci 120 rokov prisľúbených Noemu ( čas milosti, kedy staval archu a ohlasoval prichádzajúci Boží súd, pozn. ), mali by sme si udržiavať vedomie, že ten prorokovaný deň bude naplnený.

Izaiáš 1:14-15 14Vaše novmesiace a vaše výročité slávnosti nenávidí moja duša; stali sa mi bremenom; ustal som od nesenia. 15Preto keď rozprestierate svoje ruky, zakrývam svoje oči pred vami, ba i keď množíte modlitbu, nečujem; vaše ruky sú plné krvi.

Kazateľ 1:15  15To, čo je krivé, nedá sa narovnať a nedostatok sa nedá vypočítať.

– IBA TERAZ, POČAS 120 ROKOV SA DÁ UROBIŤ ZMENA.

Rimanom 2: 5-6 5Ale podľa svojej tvrdosti a nekajúceho srdca hromadíš sebe hnev na deň hnevu a zjavenia spravodlivého súdenia Boha, 6ktorý odplatí jednému každému podľa jeho skutkov……

– Čím viac neposlúchate Pána v túto hodinu, tým viac si uchovávate hnev
BOŽÍ na súd.

Izaiáš 66:15-16 15Lebo hľa, Hospodin príde v ohni a jeho vozy budú ako víchrica, aby odplatil v prchlivosti svojím hnevom a svojím žehraním v plameňoch ohňa. 16Lebo Hospodin sa bude súdiť v ohni a svojím mečom s každým telom, a bude mnoho tých, ktorých pobije Hospodin.

Akokoľvek PÁN mešká, TEN DEŇ SA NAPLNÍ!

Ako Noah získal priazeň PÁNA? Aké charakteristiky má Noah, ktoré potrebujeme nasledovať k spáse? Charakter Noeho.

Matúš 24:36-38 36Ale o tom dni a o tej hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli ani Syn, iba sám môj Otec. 37A ako bolo za dní Noeho, tak bude aj za príchodu Syna človeka: 38lebo ako v tých dňoch pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, ktorého vošiel Noe do korábu,

Lukáš 17: 26-27  26A ako bolo vo dňoch Noeho, tak bude aj vo dňoch Syna človeka; 27jedli, pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, ktorého vošiel Noe do korábu a prišla potopa a zahubila všetkých.

Genesis 6:8 8Ale Noah našiel milosť v očiach Hospodinových.

Je to jedna vec nájsť láskavosť PÁNA, kedy aj mnoho ľudí nájde láskavosť PÁNA. A je iná vec nájsť priazeň v očiach PÁNA v čase, keď nikto iný nenájde priazeň od PÁNA. Nasledujúce sú charakteristiky, ktoré Cirkvi musia mať pred príchodom MESIÁŠA:

• Noah bol spravodlivý muž
• Bol bezúhonný muž
• Bol čestný
• On bol svätý
• On chodil s Bohom Gen 5: 21-24 ako Enoch
• On tešil Boha
• On bol verný Bohu

Židom 11:7 7Vierou Noe, keď mu bolo zjavené od Boha o tom, čo sa ešte nevidelo, bojac sa Boha, pripravil koráb na záchranu svojho domu, ktorou to vierou odsúdil svet a stal sa dedičom spravodlivosti, spravodlivosti vo viere.

• Nasledoval úplnú zbožnosť
• Bol úplne poslušný Bohu, Genesis 6:22, urobil všetko, čo mu Boh prikázal,                 na 100 %
• Bol silným mužom, mal silu Božiu, aby dokončil stavbu. My máme
   teraz viac sily
• Miloval Boha celým svojím srdcom, dušou, mysľou a celou bytosťou
• On bol veľmi trpezlivý
• Bol veľmi vytrvalý
• Mala neochvejnú vieru, vieru v Boha
• On mal šokujúcu vytrvalosť voči pohŕdaniu od ľudí, zneužívaniu, výsmechom, smiechu, ohováraniam,…

1 Kronická 1:3-4  3Enoch, Matuzalem, Lámech, 4Noach, Sem, Chám a Jafet.                    * Noah pochádza z rodu Enocha. 

• Noah mal nulovú toleranciu voči hriechu, postavil sa, pokarhal ho a odsúdil.
• Noah musel byť dobrým kazateľom, obrátil svoju celú rodinu tak, aby boli zachránení aj oni. On ich učil spravodlivosti, oni ho poslúchali a vstúpili.

Ezechiel 14:14 14a keby boli v nej títo traja mužovia: Noah, Daniel a Job, oni vo svojej spravodlivosti by vytrhli len svoju dušu, hovorí Pán Hospodin.

Genesis 6:18 18A postavím svoju zmluvu s tebou a vojdeš do korábu ty i tvoji synovia i tvoja žena i ženy tvojich synov s tebou.                                                                         * Kázali ste vašej rodine?

Daniel 2:17-18 17Vtedy odišiel Daniel do svojho domu a oznámil vec svojim priateľom, Chananiášovi, Mišaelovi a Azariášovi, 18aby prosili zľutovanie od Boha nebies vzhľadom na to tajomstvo, aby neboli zahubení, Daniel a jeho priatelia s pozostalými mudrcami Babylona.

• Noah bol dokonalým príkladom pre jeho generáciu
• varoval svoju generáciu pred rozpadom tých čias, nemôžete oslobodiť alebo varovať ľudí, pokiaľ vy nebudete oslobodení
                                                                  Dnešná cirkev však kričí za druhé vyslobodenie
• Noah kázal pokánie – ale dnešnú cirkev by pokánie degradovalo, znížilo
• Noah mal priazeň Pána, Genesis 6: 6-8   6A Hospodin ľutoval, že učinil človeka na zemi, a mal bolesť vo svojom srdci. 7A Hospodin riekol: Zahladím človeka, ktorého som stvoril, s tvári zeme, zahladím všetko od človeka až do hoväda, až do zemeplazu a až do nebeského vtáka, lebo ľutujem, že som ich učinil. 8Ale Noach našiel milosť v očiach Hospodinových.

Cirkev v Keni, ktorá nasleduje hlas mocného Proroka má takúto priazeň.
Prečo našiel Noah priazeň?

Matúš 7: 16 – 17 16Po ich ovocí ich poznáte. Či azda z tŕnia oberajú hrozná alebo z bodľače fíky? 17Tak tedy každý dobrý strom rodí dobré ovocie, a zlý strom rodí zlé ovocie. 18Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie ani zlý strom rodiť dobré ovocie. 19Každý strom, ktorý nerodí dobrého ovocia, sa vytína a hádže na oheň. 20A tak ich tedy po ich ovocí poznáte.

* Noe zasial dobré semená spravodlivosti, svätosti, bezúhonnosti, morálky, integrity,
trpezlivosti, vernosti a získal milosť u Boha, vďaka tomu, čo zasial jeho osobným úsilím,
• najprv musíme mať sebaobranu, nezištnosť ako osobné úsilie a potom nám Pán pomôže
• Noah bol muž pokánia
• Bol plný integrity
• Noah bol učiteľ spravodlivosti, Daniel 12: 3, poznal rozdiel medzi svätým
a bezbožným, dobrým a zlým a on sa rozhodol robiť len dobré.
• Noah kráčal úzkym \ ~ úzkym spôsobom
• dal spravodlivý príklad svojej generácii
• Noah miloval Boha
• Bol smutný z hriechov, ktoré videl                                                                               • Slúžil Pánovi každú nano-Micro sekundu, minútu, dni a týždne svojho života
• Bol dobrým manželom, usvedčil svoju manželku a deti, aby boli spasení
• bol dobrý otec
• Odmietol svet a jeho okázalosť a farbu.
• mal dobré / zdravé návyky, nevidel psychológa, jedol zdravo  so svojou rodinou postaviL archu
• mal úctu k Bohu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Off 

2.12.2017 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top