Home
 

DNI NOEHO, VYUČOVANIE 1.časť, 1. DECEMBRA 2017, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

DNI NOEHO, 1. časť Biblického vyučovania
1.DECEMBER 2017
PROROK HOSPODINOV DR. OWUOR

Referenčné Písmo:
Matús 24:3  3A keď sedel ( Ježiš , pozn. ) na Olivovom vrchu, pristúpili k nemu učeníci osobitne a riekli: Povedz nám, kedy to bude, a čo bude znamením tvojho príchodu a skonania sveta?

V odpovedi na ich otázku Mesiáš vyzdvihuje DNI NOEHO. V dňoch, kedy sa JEŽIŠ KRISTUS, MESIÁŠ bude vracať naspäť, bude čas podobný tomu, aký bol za čias Noeho, dní Noeho sa budú opakovať.

Matúš 24:36 – 39 36Ale o tom dni a o tej hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli ani Syn, iba sám môj Otec. 37A ako bolo za dní Noeho, tak bude aj za príchodu Syna človeka: 38lebo ako v tých dňoch pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, ktorého vošiel Noe do korábu, 39a nezvedeli, až prišla potopa a všetkých zachvátila: tak bude aj za príchodu Syna človeka.

Ako vyzerali dni Noeho? Aký charakter mal Noah? BOH dáva inštrukcie Cirkvám, aby boli ako Noah, pretože on bol zachránený!

Genesis 6:1-9 1A stalo sa, keď sa začali ľudia množiť na tvári zeme, a narodili sa im dcéry, 2že videli synovia Boží ľudské dcéry, že sú krásne a brali si ženy zo všetkých, ktoré si volili. 3A Hospodin riekol: Nebude sa môj Duch prieť s človekom na veky v jeho blúdení; je telo, a bude jeho dní sto dvadsať rokov. 4V tých dňoch boli obrovia na zemi a tiež i potom, keď vchádzali synovia Boží k ľudským dcéram a rodili im. To boli tí siláci, ktorí sú od veku mužmi povestného mena. 5A Hospodin videl, že sa množí zlosť človeka na zemi, a že všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, je len zlé po všetky dni. 6A Hospodin ľutoval, že učinil človeka na zemi, a mal bolesť vo svojom srdci. 7A Hospodin riekol: Zahladím človeka, ktorého som stvoril, z tvári zeme, zahladím všetko od človeka až do hoväda, až do zemeplazu a až do nebeského vtáka, lebo ľutujem, že som ich učinil. 8Ale Noach našiel milosť v očiach Hospodinových. 9Toto sú rody Noachove: Noach bol spravedlivý muž dokonalý vo svojich pokoleniach. Noach chodil s Bohom.

Tam je bod konfliktu medzi Genesis 1 a 6. BOH stvoril človeka a potom videl globálnu epidémiu medzi nimi. BOH prehlásil verdikt, že zahladí všetko stvorenie. Ale potom videl Noeho. Noah našiel milosť a náklonnosť v očiach BOHA. Ako Noah, za čias Božieho hnevu a zároveň uprostred toľkého zla okolo neho obdržal milosť u BOHA? Ako môžete vidieť, dni Noeho sa navrátili a zmaterializovali sa. 

Noah našiel milosť v jeho generácii, pretože bol rovnakého rodokmeňa ako Enoch, oni obidvaja kráčali s BOHOM. On bol nevinný, nemohli ste na ňom nájsť vinu. On bol spravodlivý. Ako čítame referenčné, poukazujúce Písmo, MESIÁŠ varuje, že toto bude znak JEHO PRÍCHODU a znamenia konca sveta, bude sa opakovať, ako bolo za čias Noeho. 

Podľa chronológie vidíte Adama a Evu ako odmietli poslúchať BOHA. 

Genesis 3:6  6A žena videla, že je strom dobrý na jedenie z neho, že je žiadosťou očiam a že je to prežiadúcny strom, aby urobil človeka rozumným, tak tedy vzala z jeho ovocia a jedla a dala spolu i svojmu mužovi, a jedol.

Po tejto neposlušnosti vidíte ohromné následky hriechu a ďalšiu degradáciu. 

V Božej prirodzenosti a v Božom pláne BOH stvoril Adama a Evu, odmietli slovo HOSPODINOVO – ZÁKON HOSPODINA a nepriateľ ich oklamal. Po páde Adama a Evy vidíte spravodlivú obeť pred PÁNOM – ponuka BOHU od Ábela, kedy sa mu dostalo priazne od Hospodina.

Genesis 4:4 4A doniesol aj Ábel z prvorodených svojho stáda a z ich tuku. A Hospodin pohliadol milostive na Ábela a na jeho obetný dar. 

Keď sa objavil Ábel s Kainom, truhla zmluvy bola stále v záhrade Eden, Trón Boží bol stále tam, strom života bol tam a Cherubíni Slávy viedli cestu. V podstate BOH tam bol, všetci priniesli obeť HOSPODINOVI, ale ON odmietol obeť Kainovu. Ábel sa veľmi starostlivo zamýšľal, čo ponúknuť HOSPODINOVI, starostlivo obetoval HOSPODINOVI s rešpektom, bázňou. Ábel dal všetko, veľkorysú obeť, starostlivo premyslenú obeť. 

Leviticus 3:6 6A keď bude jeho obetný dar z drobného dobytka na pokojnú obeť bitnú Hospodinovi, už či bude mužského pohlavia a či bude ženského pohlavia, bezvadné ho bude obetovať.

Práve teraz je sklon predstavivosti človeka veľmi zlý.

Lukáš 17:26 26A ako bolo vo dňoch Noeho, tak bude aj vo dňoch Syna človeka 27jedli, pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, ktorého vošiel Noe do korábu a prišla potopa a zahubila všetkých.

Vo dňoch Noeho bola:

  1. SPOKOJNOSŤ. Oni žili pokojne, normálne, bez očakávania súdu, až pokiaľ ich PÁN neprekvapil. Keď proroctvo bolo dané v deň zodpovednosti, ten deň prišiel, zhmotnil sa. Proroctvo sa naplnilo. Lekcia pre nás z toho je, že kedykoľvek PÁN dá proroctvo, musí sa to naplniť. 

  2. Bola populačná explózia sprevádzaná explóziou hriechov a zlomyseľnosti.

  3. Ľudstvo sa stalo veľmi skorumpované. Genesis 6:11 11A zem bola porušená pred Bohom a zem bola naplnená ukrutnosťou. 12A Boh videl zem a hľa, bola porušená, lebo každé telo bolo porušilo svoju cestu na zemi. Zem bola plná krviprelievania, násilností, ľudstvo porušilo svoje cesty. Pohanstvo, bezbožnosť bolo veľké.

  4. Ľudia sa stali veľmi nepriateľskí.

  5. Veľmi skazení.

Prirodzenosť BOHA dáva človeku zodpovednosť, aby si dobrovoľne vybral medzi dobrým a zlým, správnym a dobrým. Bola mu daná slobodná vôľa. 

Príslovia 1:6 6Sú to veci na porozumenie prísloviu a podobenstvu, slovám múdrych a ich záhadným rečiam hlbokým. Príslovia 1:29 – 31  29zato, že nenávideli známosti a nevyvolili si bázne Hospodinovej;  30nechceli mojej rady, ale pohŕdali každým mojím káraním, 31a tak budú jesť z ovocia svojej cesty a nasýtia sa svojich rád. 

V procese dávania človeku slobodu voľby, potom príde, aby vydali počet. So slobodou voľby prichádza obrovská zodpovednosť.

Genesis 6:3 3A Hospodin riekol: Nebude sa môj Duch prieť s človekom na veky v jeho blúdení; je telo, a bude jeho dní sto dvadsať rokov.

 ON dal ľuďom slobodu a keď videl, že si vybrali zlo, dlho trpel a čakal, až pôjdu ľudia k pokániu. Keď ON čaká na Cirkev, aby činila pokánie, ON dáva obmedzenia zlu. Pretože človek si zvolil zlo. Potom vyniesol prekliatie, inými slovami Boh nemôže čakať na vás navždy. 120 rokov bola doba milosti, ktorú dal neposlušnej generácii Noeho. Nič vám to nehovorí CIRKVI, nieje vám to známe?

Boh ich varoval v tomto období milosti. Tentokrát Noah hlásal varovanie. Počas obdobia Božieho vytrvalej milosti JEHO dlhého utrpenia, Noah ich varoval, aby činili pokánie a odvrátili sa od hriechov. Noah kázal pokánie svojej generácii 120 rokov.

Dnes máme jedného, ktorý vyučuje o pokání a varuje ľudstvo celoglobálne, aby činili pokánie.

2 Peter 2:4-8  4Lebo ak Bôh neušetril anjelov, ktorí zhrešili, ale ich v reťaziach mrákoty uvrhnul do podsvetného žalára a strážených vydal súdu 5a neušetril ani starodávneho sveta, ale samoôsmeho Noeho, hlásateľa spravedlivosti, zachránil, keď bol uviedol potopu na svet bezbožných. 6I mestá Sodomy a Gomory obrátil na popol a pohromou odsúdil a tak dal výstražný príklad tým, ktorí mali v budúcnosti páchať bezbožnosť. 7I spravedlivého Lota, strápeného až do ustania bezúzdnym životom bezbožníkov, vytrhol. 8Lebo vidiac a čujúc, on spravedlivý, bývajúc medzi nimi, zo dňa na deň mučil ich bezbožnými skutkami spravedlivú dušu.

NOAH BOL ZACHRÁNENÝ, PRETOŽE VERIL PROROCTVU OD BOHA.

2 Peter 3: 4-7 4a hovoriť: Kde je to zasľúbenie o jeho príchode? Lebo odkedy posnuli otcovia, všetko tak trvá, od počiatku stvorenia. 5Lebo úmyselne nechcú vedieť, že nebesia boli od dávna i zem, ktorá z vody a vodou stojí vedno, slovom Božím, 6pre ktoré to bezbožnosti vtedajší svet, zatopený vodou, zahynul. 7A terajšie nebesia i zem sú odložené tým istým slovom a opatrujú sa pre oheň v deň súdu a zatratenia bezbožných ľudí.

Čas milosti v čase Noeho bol obmedzený. Ten čas milosti nebol na veky. Dnes Hospodin dal ľudstvu a Cirkvi milosť, čas milosti a počas tejto doby sa celá Zem teší Božej milosti, pokiaľ Boh teraz čaká na ľudstvo, aby prišli k pokániu.

Ľudia žijú, ako keby nedošlo k žiadnym následkom pre ich životný štýl. Vôbec, vôbec si neuvedomujú, zabúdajú na to, že Boží súd zdržiava. Nevedia, nezaujímajú sa a nechcú vedieť, že príde Boží súd.

Oni vedú svoj hriešny život bez akéhokoľvek ohľadu na prichádzajúci Boží súd. Ide o paralelu. Rovnako ako za dní Noeho ľudia boli necitliví, bezohľadní k správe o Božom prichádzajúcom súde. Sú tvrdého srdca.

TOTO JE IBA ÚVOD.

ZÁKLADNÁ SPRÁVA JE TÁ, ABY SME SA ZAMERALI NA TO, AKÝ CHARAKTER MAL NOAH, PRE KTORÝ BOL ZACHRÁNENÝ.

V dňoch, v ktorých žil Noah, ľudské uši boli otupené. Neposlúchli Božie slovo.
Nikto nečinil pokánie zo svojich hriechov.

Matúš 15:19-20 19Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, falošné svedectvá, rúhania; 20to je to, čo poškvrňuje človeka. Ale jesť neumytými rukami nepoškvrňuje človeka.

To je to, čo vidíte:
1. Vraždy na všetkých televíznych staniciach
2. Zlé myšlienky. Je to globálna epidémia.
3. Cudzoložstvo je normálne
4. Smilstvo je normálne
5. Klamstvo je na dennom poriadku
6. Celá Zem je pokrytá homosexualitou
7. Celá Zem je plná sexuálnej nemorálnosti.
8. Celosvetová korupcia
9. Krviprelievanie, prerušenie tehotenstva – 44 miliónov matiek ročne.
10. Nemorálnosť je globálna
11. Modlárstvo je globálne.

2 Peter 3:4-5 3vediac najprv to, že v posledných dňoch prídu posmievači, ktorí budú chodiť podľa svojich vlastných žiadostí 4a hovoriť: Kde je to zasľúbenie o Jeho príchode? Lebo odkedy zosnuli otcovia, všetko tak trvá, od počiatku stvorenia. 

Oni sú posmievači.                                                                                                   Veci, pre ktoré táto generácia neuvidí Božie kráľovstvo, 

Matúš 25:31-33:  Súdny deň 

31A keď príde Syn človeka vo svojej sláve a všetci svätí anjeli s ním, vtedy sa posadí na tróne svojej slávy, 32a zhromaždené budú pred neho všetky národy, a oddelí ich, jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od kozlov, 33a postaví ovce po svojej pravici a kozlov po ľavici.

Lukáš 18:8 8 ….. Avšak keď príde Syn človeka, či aj nájde vieru na Zemi? 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Off 

1.12.2017 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top