Home
 

PROROCTVO O VÁŽNOM SÚDE PRICHÁDZAJÚCOM DO MEXICKÉHO ZÁLIVU, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR, 5. NOVEMBER 2017

Proroctvo oznámené v rádiu www.JesusisLordradio.info

Najmocnejší Prorok Hospodina, nášho BOHA, Dr. Owuor:

Vážny Súd Hospodina prichádza na Mexický záliv,  5. November 2017

HOSPODIN, JEHOVAH, hovoril so mnou. HOSPODIN, JEHOVAH moja Sila, JEHOVAH El Olam, HOSPODIN, JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH ORI, HOSPODIN moje Svetlo, hovoril so mnou uplynulú, včerajšiu noc. A HOSPODIN hovoril so mnou veľmi, veľmi ohromným spôsobom o udalostiach, ktoré sa stanú na Zemi.

A v tomto rozhovore ma PÁN zaviedol do Mexického zálivu a ukázal mi všetky pláže okolo Mexického zálivu a sexuálny hriech, nemorálnosť, cestou ako prechádzate z okraja Floridy –  až po celú cestu cez Louisianu, dole do Mexico City.

A Hospodin ma požiadal, aby som hovoril o súdoch nad týmito mestami, ktoré sa nachádzajú v línii Mexického zálivu. Potom som uvidel ďalšiu búrku ako hurikán. A videl som, ako sa to vrútilo na tie mestá sexuálneho hriechu, nemorálnosti a naprostej bezbožnosti.

Takže práve teraz, ako hovoríme, Hospodin volá tento národ k pokániu – Národnému pokániu – na odvrátenie sa od hriechu. A  preto práve v túto hodinu HOSPODIN BOH, Všemohúci, používa tento čas, aby prebudil cirkev, telo Kristovo, aby pripravila cestu pre slávny príchod Mesiáša.

Biblia, v Knihe Lukáša, Lukáša 21:25, hovorí:

“Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia.Verš 26, Lukáša 21 hovorí:  “ Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. “ Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou.  Keď sa to začne diať,verš 28 “vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“

 A v Knihe Joel, Joel 2.30-31, hovorí

“Dám znamenia na nebi i na zemi, krv, oheň a kúrňavu s dymom. Slnko sa zmení na tmu a mesiac na krv, skôr než príde veľký a hrozný Pánov deň.”

Takže Kniha Lukáša kapitola 21 a Joel kapitola 2, vystihujú veľmi veľmi jasne znamenia toho času. A práve teraz je to obrovské chvenie nebeských telies, ktoré sa už začalo. Začalo to s masívnou obrovskou kolíziou – zrážkou dvoch neutrónových hviezd, ktoré mi Pán prikázal  zasiahnúť nad nebesami tu, nad oblohou, zjavil mi dlho predtým, ešte v roku 2005.

Pokračoval a zdvihol ma tam aj v roku 2007 a 2008; nastalo chvenie celého vesmíru. A ešte v Lukášovi 21 hovorí: “Keď vidíte burácanie a vlnobitie mora, národy budú zúfalé a zmätené pri burácaní a vlnobití mora.

A On hovorí: “Ľudia budú omdlievať z hrôzy, budú sa obávať toho, čo príde na svet pre nebeské telesá, ktoré sa otrasú. A On hovorí: “Keď vidíte všetky tieto veci, mali by ste sa vzpriamiť! A zdvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. “

Práve teraz, okrem chvenia nebeských telies, nastáva teraz aj burácanie a hádzanie mora. Toto všetko je ovládané Hospodinom k pokániu, prebudenie k  pokániu je potrebné v  tejto Hodine,  potrebu očistiť cirkev, aby bola očistená od hriechu. Potreba pre srdcia človeka pokoriť hory, ktoré sa vyzdvihovali nad Kristom Ježišom. Potreba, aby sa zníženiny a údolia sexuálneho hriechu v ľudských srdciach vyrovnali na Veľkej ceste, Hospodinovej ceste aby bola vyrovnaná a vyznačená Hospodinova cesta.
Toto je hodina príležitosti. Toto je hodina, v ktorej je najviac vzrušujúce byť Kresťanom, byť znovuzrodený, zrodiť sa znova správne, prijať JEŽIŠA a odmietnuť hriech a zlo. Odmietnuť sexuálny hriech, sexuálnu žiadostivosť … toto je hodina.

PÁN prehovoril tak jasne, s maximálnou jasnosťou o príchode Mesiáša a o štandardoch toho dňa. “Lebo bez svätosti nikto neuvidí Hospodina.” Hospodin hovorí, že sú požehnaní tí, ktorých uši sa dnes v noci podieľali na  tejto výstrahe. Že  Hodina, byť správny/spravodlivý pred Hospodinom je teraz. Že nikto nevie deň alebo hodinu; avšak pre tých, ktorí sa pripravujú, sú to oni, ktorí budú vidieť Slávne Večné kráľovstvo BOHA JEHOVAH.

Videl som Mesiáša prichádzať. Videl som Súd Hospodinov podľa slov môjho jazyka. Striktne podľa slov môjho jazyka. Videl som teraz znovu búrku, dve búrky vychádzajúce na Atlantik.. Toto je hodina na prípravu Cesty pre slávny príchod Mesiáša.

Nech tí, ktorí majú uši, počúvajú Hlas Hospodinov.

Toda (hebrejsky “ďakujem”)  a Ďakujem.

 

Off 

5.11.2017 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top