Home
 

PROROCTVO O DVOCH PROROKOV HOVORIACICH MEDZI SEBOU PRED PÁNOM CELEJ ZEME, 16. JÚL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 16. Júla 2019,

sumarizácia:

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH, JEHOVAH ELOHIM hovoril so mnou drahí ľudia minulú noc veľmi, veľmi ohromujúcim spôsobom, a rád by som sa s vami zdieľal s dvoma časťami rozhovoru, ktoré sa konali minulú noc.

Žijeme v tak úžasnom čase, kedy čokoľvek a kedykoľvek sa môže stať, kedy Cirkev môže byť zobratá kedykoľvek, MESIÁŠ MÔŽE PRÍSŤ  V KTORÝKOĽVEK MOMENT, Biblia hovorí, že nikto nevie deň ani hodinu SLÁVNEHO PRÍCHODU MESIÁŠA.

Prvý rozhovor, PÁN zobral JEHO DVOCH PROROKOV spolu, ONI stáli pred PÁNOM CELEJ ZEME, a mali rozhovor tejto minulej noci. Dvaja Proroci BOHA YAHWEH, znova, v tomto rozhovore, viete, že spolupracujú spoločne, ale niekedy PÁN prinesie jedného z Neba a potom oni stoja pred PÁNOM CELEJ ZEME, a mali rozhovor vzhľadom na pokračujúcu misiu na Zemi. A potom priniesol DUCHA SVÄTÉHO.

BOH DUCH SVÄTÝ PRIŠIEL CELOU CESTOU Z NEBA AKO SLÁVNA HOLUBICA, OBROVSKÁ SLÁVNA HOLUBICA, BIELA SLÁVNA HOLUBICA, A PRIŠLA A OSVIETILA TOHO, KTORÝ HOVORÍ S VAMI AKO PRIŠIEL Z NEBA. Znova, ten, ktorý hovorí s vami prišiel z Neba a stretol druhého PROROKA a ONI STÁLI PRED PÁNOM CELEJ ZEME, POTOM Z ROVNAKÉHO OTVORU NEBA BOH DUCH SVÄTÝ prišiel celou cestou a svietil na toho, ktorý hovorí s vami, STOJAC PRED PÁNOM JEHOVAH.

Teraz, v prvom rozhovore, DVAJA PROROCI, STOJAC TVÁROU V TVÁR v rozhovore o ich misii a špeciálne na vykúpenie Cirkvi a potom konečnom vykúpení Izraela, ako ochrániť Izrael a ako viesť v bezpečí a uchrániť týchto zmluvných ľudí, ako bezpečne viesť Cirkev a doviesť ju do bezpečného východu a potom, ako ochrániť Izrael. O tomto bol tento rozhovor, ja niesom schopný zjaviť viac.

A teraz, BOH DUCH SVÄTÝ SÁMOTNÝ prišiel dole z Neba ako holubica, mával s JEHO KRÍDLAMI, S OHROMNOU SLÁVOU a potom osvetil toho, ktorý to hovorí s vami. Táto udalosť je veľmi vysokývýrazný znak udalosti, ktorý sa stal IBA MESIÁŠOVI a to sa stáva veľmi dôležitou hodinou v Cirkvi.

Prečo to PÁN robí, prečo ma PÁN tento rozhovor s Cirkvou? V knihe Joel 2:23 23A vy, synovia Siona, plesajte a radujte sa v Hospodinovi, svojom Bohu, lebo vám dá učiteľa, ktorý povedie k spravedlivosti, a sošle vám hojný dážď, podzimný i jarný, najprv. Dvaja PROROCI, tejto minulej noci, jedného priniesol z Neba, v slávnom tele, oni vyzerajú takmer rovnako, ale sú rozdielní, a potom mali rozhovor a potom BOH DUCH SVÄTÝ zostúpil z Neba ako holubica a zostúpil, osvietil toho, ktorý to hovorí s vami, tejto minulej noci.

A potom tretia časť rozhovoru, potom, čo som čítal z Joela 2:23, PÁN hovoril HLASOM, ON hovoril z Neba HLASOM a povedal: POMAZANIE, KTORÉ ON UMIESTNIL NA TÚTO MISIU, NA TÝCHTO DVOCH OHROMNÝCH PROROKOV JE OBOJE, JE TO PREDCHÁDZAJÚCE POMAZANIE AJ NESKORŠIE POMAZANIE. OBIDVE SPOLU. ON hovorí o veľmi masívnom pomazaní, pretože ON spojil pomazanie predtým a nové, neskoršie pomazanie.

Takže to je NEOPÍSATEĽNÉ POMAZANIE. Teraz, to pomazanie, čo je dôležité na tom pomazaní, POMAZANIE PÁNA, KTORÉ ON PRINÁŚA K JEHO SLUŽOBNÍKOM,

1. Toto pomazanie skutočne prináša svedectvo ku každému národu, prináša svedectvo všetkým národom o prichádzajúcom kráľovstve BOHA. To je dôvod, prečo môžete vidieť, že chromí vstávajú, slepí vidia, hluchí počujú, nemí hovoria, paralytici chodia a každý druh ochorenia, HIV sa uzdravuje, Mama Rosa bola vzkriesená, šokujúci čas v histórii Cirkvi, pokračujúci hovoriť. Neignorujte týchto PROROKOV! NEIGNORUJTE TÝCHTO PROROKOV, neustále. Svedectvá ako chromí vstávajú, slepí vidia, včera sa o tom mnoho hovorilo na sociálnych sieťach a evanjelium bude kázané celému Svetu na svedectvo všetkým národom a potom príde koniec.

Matúš 24:14  14A toto evanjelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedoctvo všetkým národom, a vtedy prijde koniec. Zámer tohto pomazania je na svedectvo. Svedčiť každému národu. každému stvoreniu, každej bytosti o prichádzajúcom SLÁVNOM KRÁĽOVSTVE BOŽOM. Takže toto je veľmi dôležité požehnaní ľudia, aby sa uskutočnilo toto svedectvo.

Toto pomazanie je strikne zviazané s DVOMA NAJHROZNEJŠÍMI PROROKMI IZRAELA, ONI SÚ TÍ DVAJA, ktorí sú sržitelia tohto pomazania. Matúš 13:43 43Vtedy sa budú spravedliví skvieť ako slnce v kráľovstve svojho Otca.  – to je po svedectve, to je zámer svedectva, to je cieľom pred národmi Zeme, môžete sa popozerať, čo je na www.jesusislordradio.info , veľmi hrozná prezentácia, ktorú PÁN PREZENTUJE PRED OČAMI TEJTO GENERÁCIE,  PRED OČAMI CELEJ ZEME, dokonca aj anjeli v Nebi pozerajú. Oni toto teraz vidia po prvý krát. Kto má uši nato, aby počul, nech počuje! Ako JEDEN PROROK VYCHÁDZA VON Z DRUHÉHO.

Znova, cieľ pomazania BOHA DUCHA SVÄTÉHO prichádza a osviecuje toho, ktorý teraz s vami hovorí, aby sa svedčilo generácii, každému jednému kresťanovi, celej Zemi, vesmíru o  PRÍCHODE SLÁVNEHO KRÁĽOVSTVA BOŽIEHO.  A keď sa skončí toto svedectvo, potom vieme čo sa stane stane na základe Matúša 13: 43 43Vtedy sa budú spravedliví skvieť ako slnce v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši nato, aby počul, nech počuje!  Toto je cieľ požehnaní ľudia. A vidíte, že ďalší cieľ je smerovať k vykúpeniu Izraela. Toto je ohromný čas, kedy sa PÁN toto rozhodol urobiť.

Najprv budem hovoriť v prvej časti o pohanskej Cirkvi a potom k židovskému ľudu, Cirkvi. 1. TÍTO DVAJA BOLU UVOĽNENÍ Z NEBA K VÁM, ABY SVEDČILI KAŽDEJ DUŠI, KAŽDEMU ĽUDSKEMU STVORENIU, KAŽDÉMU NÁRODU, AKŽDEJ KOMUNITE, KAŽDÉMU JAZYKU, KAŽDÉMU KMEŇU, CELÉMU SVETU, CELÉMU VESMÍRU ABY SLÚŽILI A VYDÁVALI SVEDECTVO O SLÁVNOM PRÍCHODE KRÁĽOVSTVE BOŽOM, SVEDČIŤ IM O TOM. TO JE DÔVOD, PREČO PRISŠLI AKO SVEDKOVIA BOHA, ONI TO PRIŠLI SVEDČIŤ.

A potom som čítal z Matúša 13:43 ON tu hovorí veľmi jasne, že po svedectve sa oni stanú spravodlivými. Oni prijali informácie. Oni budú svietiť ako slnko, ako briliantné svetlo ich OTCA V JEHO KRÁĽOVSTVE. A teraz, štvrtá časť, než vstúpia do Slávneho Kráľovstva ich OTCA, toto bude dospelosť Cirkvi. To je prečo ONI ochraňujú Cirkev a videli ku Slávnym schodom do Neba, oni prinášajú Cirkev ku dospelosti. To je dôvod prečo prišli. Prinášajú Cirkev ku dospelosti. Táto celá práca ja kvôli tomu, aby Cirkev bola dospelá, na úroveň KRISTA.

Kološanom 1: 27 27ktorým Bôh ráčil oznámiť, čo a jaké je bohatstvo slávy toho tajomstva medzi pohanmi, ktorým je Kristus vo vás, nádeja slávy. V skutočnosti pripravuje Cirkev na úroveň dospelosti KRISTA. Galaťanom 4: 19 19Moje deti, ktorých zase rodím v bolestiach, dokiaľ nebude Kristus vypodobený vo vás! Toto je cieľ pre vás predtým, než p§jdem do ďalšej dispenzácie času ( po vytrhnutí Cirkvi, pozn. )

Zachariáš 4:7 7Kým si ty, veľký vrchu, pred Zorobábelom? Rovinou! A vynesie von jeho náhlavný kameň so zvučným pokrikovaním: Milosť, milosť mu! Toto je ohromný čas požehnaní ľudia, kedy nakonice sa budú sťahovať do Izraela. Zachariáš 4:7, to je ďalšia misia, ktorú najmocnejší PROROCI PÁNA budú mať v Izraeli. Potom, ako Cirkev bude zobratá preč. Takže v skutočnosti oni prišli ku vám, aby vám ukázali skutočnosť KRÁĽOVSTVA BOŽIEHO.

Keď chromí chodia, keď HIV je uzdravené z ich krvi, potom KRÁĽOVSTVO BOŽIE sa stane skutočné miesto, kde sa budete snažiť dostať, ktoré prichádza, aby ste sa pripravili pre najvyšší RÁJ. Kde je umiestnený STROM ŽIVOTA požehnaní ľudia. Kráčali po zlatých uliciach, aby ste mali príležitosť vidieť BOHA TVÁROU V TVÁR. ABY STE MALI PRÍLEŽITOSŤ VIDIEŤ AKO ANJELI BOHA UCTIEVAJÚ SPOLU S VAMI PRED PÁNOM, A PRINIESLI VÁS DO TOHTO VEČNÉHO KRÁĽOVSTVA , NEEXISTUJE VÄČŠIE KRÁĽOVSTVO, TOTO JE NAJMOCNEJŠIE KRÁĽOVSTVO AKÉ KEDY VÔBEC BOLO!

Takže toto je veľmi mocný moment, veľmi mocný moment požehnaní ľudia v histórii Cirkvi. Aby ste teraz mali rúcho. Briliantné rúcho, slávne rúcho, rúcho nádhery, žiariacim svätosťou a svetlom spravodlivosti. Nádherou spravodlivosti. Žiariacim, jasným, bez škvrny, s ohromnou čistotou a nevinnosťou, a vysokým morálnym štandardom, kdekoľvek slúžite alebo chodíte. Takže títo DVAJA PROROCI prišli, aby doručili túto generáciu do NEÚSTUPČIVÉHO BOŽIEHO ŠTANDARDU SPRAVODLIVOSTI.

ONI prinášajú štandard BOHA YAHWEH  PRE VÁS. NEÚSTUPČIVÉHO ŠTANDARDU SVÄTOSTI. Prichádzajú k vám, aby merali doktríny, boli schopní poskytnúť vám dotkríny a priniesť SVÄTOSŤ BOHA K VÁM a rady. Anulovať odpadnutie, a priniesť vás do nemeniteľnej celistvosti neba. Aby ste boli schopní vidieť, ako oni slúžia a slúžia a slúžia. Aby ste videli PÁNOVO nezmenšiteľné minimum pre PRÍCHOD MESIÁŠA. Tento štandard nemôže byť porušený.

ONI prichádzajú zničiť chyby v živote veriacich. V živote človeka.

Takže teraz, posledná časť tohto rozhovoru, kedy PÁN znova prezentoval tých PROROKOV, ktorí hovoria s vami, a potom JEDEN VYCHÁDZA VON Z TOHTO. Jeden vychádza von z tohto PROROKA, STOJÍ A HOVORí. Takže ja som videl sám seba, ako idem von, aby som bol schopný hovoriť s týmto minulú noc vo veľmi mocnej návšteve BOHA OTCA A PÁN HOVORÍ, že kráľovstva satana teraz musí byť stiahnuté dole.

Toto všetko je o tom. Klamstvá teraz musia byť zvrhnuté dole a pravda BOHA MUSÍ TERAZ STÁŤ, pretože ONI PRIŠLI. Falošní proroci teraz musia byť zvrhnutí dole, pretože PRAVDIVÍ PROROCI PÁNA TERAZ STOJA A SLÚŽIA PRED PÁNOM CELEJ ZEME, TAKŽE MODLY MUSIA PADNÚŤ PRED KRISTOM! TOTO JE DÔVOD PREČO PRIŠLI. ABY PÝCHA ČLOVEKA TERAZ PADLA DOLE PRED POKOROU BOHA. TO JE DÔVOD, PREČO ONI SÚ TU. TO JE DÔVOD PREČO ONI SLÚŽIA.

Spravodlivosť človeka teraz musí byť zvrhnutá, ONI PRIŠLI OZNÁMIŤ SPRAVODLIVOSŤ KRISTA K VÁM, aby mohla byť vymazaná bezbožnosť. To je dôvod prečo sú tu, aby vám dali rúcho, rúcho pre SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA. Aby ste sa pripravili a mohli vychádzať hore po slávnych schodoch večnosti.

Nech vás PÁN žehná, drahí ľudia, iba aby stwe vedeli, že toto je hrozný čas, to je dôvod, prečo sú tieto návštevy, prečoPÁN priniesol tieto návštevy, ON žiada vaše duše, pretože ON vám hovorí, že to čo sa bude diať vpredu pred nami je ZLÉ! ABSOLÚTNE ZLÉ! Tí, ktorí ste opatrní a múdri, pripravujte sa a vstúpte do Slávneho Kráľovstva BOHA JEHOVAH.

Nech vás PÁN žehná, todah raba.toda haverim, toda lachem.toda hashembaruch hashem, toda toda, toda raba. 

 

 

 

Off 

16.7.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top