Home
 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCEJ NAJVÄČŠEJ HISTORICKEJ MASÍVNEJ UZDRAVUJÚCEJ SLUŽBE, BOŽÍ PROROCI PÁNA, DR. OWUOR, 14. JÚL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Proroctvo dňa 14. Júla 2019

sumarizácia:

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou túto minulú noc, túto minulú noc PÁN JEHOVAH hovoril so mnou veľmi ohromným spôsobom a v tomrozhovore PÁN predstavil JEHO DVOCH PROROKOV z knihy Zjavenia Jána 11 kap.

PÁNTÝ A OHEŇ vás pokrstí. života a zobral ohromné listy, listy života, listy zo stromu života a umiestnil do mojej ruky. a toho času listy začali kvitnúť. Oni prekvitali ohromne, ja som nikdy nevidel takéto množstvo pomazania, a potom som videl DRUHÉHO PROROKA dole, prišiel vykonať prácu PÁNA a PÁN HO nechal sedieť na veľmi vysokom mieste, sedel na veľmi vyvýšenom mieste. Dám vám trošku viac detailov dnes a mal telefón. A videl som HO ako vykonával uzdravujúcu službu.

A ohromné uzdravujúce pomazanie PÁNA, veľmi historické pomazanie PÁNA prišlo a potom mi ukáazal ovocie. PÁN JEHOVAH priniesol ovocie zo stromu života a umiestnil do mojej ruky. Množstvo ovocia zo stromu života prišlo z Neba, prišlo s tým, ktorý to teraz hovorí s vami, a ďalší Prorok vykonával uzdravovaciu službu, videl som, ako DVAJA PROROCI SLÚŽIA PÁNOVI spolu, druhý PROROK s telefónom, PÁN mu dal veľmi úžasnú stolicu, veľmi veľmi mocnú a ON tam sedel s telefónom a viedol uzdravujúcu službu. MISIA PÁNA. 

Ten PROROK, ktorý hovorí s vami prišiel z Neba s množstvom ovocia zo stromu života, bolo ich tak mnoho, a potom množstvo, množstvo ľudí bolo uzdravených, množstvo chromých sa postavilo a chodilo, množstvo slepých očí sa otvorilo, množstvo hluchých uší sa otvorilo, zmrzačené nohy boli narovnané, dokonca zázraky stvorenia sa diali, množstvo, množstvo stavov, poranenia chrbtice, zlomené kolená, nohy, paralitici, poranenia mozgu, krvné ochorenia, leukémie, diabetes, hypertenzia, nádory sa stratili, rakoviny sa vysušili, rakoviny sa vstrebali, množstvo, množstvo uzdravení, všetky ochorenia pod slnkom boli úplne uzdravené, ľudia boli uzdravení.

Veliké mocné pomazanie prichádza, požehnaní ľudia. PÁN JEHOVAH túto minulú noc ma zobral priamo do Neba a ON ma zobral do siene BOŽIEHO TRÓNU, SAMOTNÝ BOH, OTEC PÁNA JEŽIŠA KRISTA, MESIÁŠA. ON ma zobral do sály JEHO TRÓNU a potom na tom mieste mi ukázal ohromné lístie zo stromu života v JEHO RUKE. A dal ich do mojej ruky a oni tak ohromne začali prekvitať. Oni tal prekvitali, ja som nikdy nevidel také ohromné uzdravujúce pomazanie.

To bude ďalšia vyššia úroveň, bude to nová výška. To bude obnovujúca uzdravovacia služba, ktorá prichádza požehnaní ľudia, a potom mi ukázal druhého Proroka, takže keď som pozeral zhora, mohol som vidieť druhého Proroka, ako viedol uzdravujúcu sluźbu PÁNA, PÁN HO umiestnil na stolicu, špeciálnu stolicu, a na tom mieste ON zobral telefón, slávny telefón a potom volal do rádia a potom toho času prebiehala uzdravovacia služba, a ako som prišiel dole z Neba, ja som prišiel s týmto ohromným, ohromným slávnym ovocím zo stromu života, tohto času je to niekoľko druhov ovocia v rovnakom čase, nie jeden druh, ja vidím rozdielne množstvo ovocia zo stromu života. Ja som videl ovocie zo stromu života.

Miesto, kde všetci z vás túžite byť, PÁN mi dal privilégium a umožnil vidieť, ja som videl ovocie zo stromu života, a tohto času tam bolo niekoľko druhov ovocia. To bude masívne uzdravujúce pomazanie, s ktorým ma PÁN posiela, ma s tým posiela od JEHO TRÓNU, takže pravdepodobne tu bude uzdravovacia služba. Veľmi skoro sa uskutočni uzdravujúca služba a PÁN povolá pre túto uzdravujúcu službu a bude to masívne uzdravujúce pomazanie a množstvo ľudí bude uzdravených.

Množstvo chromých sa postaví a bude chodiť, množstvo slepých očí sa otvorí a uvidia, množstvo hluchých uší sa otvorí a budú počuť po prvý krát, množstvo zmrzqačených nôh bude narovnaných a dotknú sa zeme, to bude masívna, ohromná situácia požehnaní ľudia,

bude to veľmi historická NÁVŠTEVA PÁNA!

Zlomené kolená, zlomené členky, zlomené kosti, zlomené rebrá, zlomené chrbtice, ON uzdraví všetky zlomené kosti, na ľudskom tele a bude vstrebávať nádory, rakoviny, uzdraví krvné ochorenia, rakoviny, leukemie, diabetes, hypertenzie, mentálne chorí, hydrocephalus,…

PÁN ide uzdravovať všetky druhy ochorení pod slnkom. Ja som videl túto uzdravovaciu službu, ale som nikdy nevidel predtým takéto uzdravujúce pomazanie na Zemi. Takže to bude absolútne historické.

PREČO?

PRETOŽE MESIÁŠ PRICHÁDZA!

A DVAJA PROROCI, KTORÍ SLÚŽIA PRED PÁNOM, DVAJA HLAVNÍ OTCA SLÚŽIA PRED PÁNOM PRÁVE TERAZ A PRED NÁRODMI ZEME. 

PRIPRAVUJÚ CESTU PRE SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA.

Takže toto je úžasný čas, kedy byť znovuzrodeným ( evanj. Jána 3:3-5, pozn. ) byť ale tiež  správne znovuzrodeným, aby činili pokánie a odvrátili sa od hriechov, a prijali KRISTA, AKO PÁNA A SPASITEĽA. A potom, aby sa dali pokrstiť úplným pokrstením sa, a potom DUCH SVÄTÝ A OHEŇ vás pokrstí, aby ste mohli kráčať v absolútnej spravodlivosti a svätosti.

PREČO?

PRETOŽE MESIÁŠ PRICHÁDZA!,

JA SOM VIDEL PRÍCHOD MESIÁŠA. DVAJA POSLI VEČNOSTI, POSLI BOHA OTCA, PROROCI IZRAELA VIDELI PRÍCHOD MESIÁŠA.

A ja viem, že predo mnou,. ja som videl velikú misiu v Izraeli, ja som videl keď ma PÁN pošle, ale v tom čase bude už Cirkev zobratá preč. Potom budem vykonávať povinnosti PÁNA pre národné prebudenie v Izraeli, národné vykúpenie Izraela, ohľadom spásy Izraela, a tiež ochrániť Boží zmluvný národ, vyvolený ľud Izrael.

Ja som videl sám, seba na tejto velikej misii, tiež obrovský boj v meste Jeruzalem, a v Izraeli, ja som videl DVOCH PROROKOV ako chodia po púšti v Izraeli, podal som vám o tom správu, keď mi to PÁN ukázal, a to bude ohromný čas. Vy nechcete byť tu na Zemi v ďalšej dispenzácii, ďalšom čase ( po vytrhnutí Cirkvi pohanov, pozn.)

Takže toto je úžasný čas činiť pokánie, prijať JEŽIŠA KRISTA, a byť poriadne, náležite znovuzrodení. Znamená odmietať hriechy!  Stráňte sa zlého, odvráťte sa od hriešnosti, zlomyseľnosti, odvráťte sa od osočovania, ohováranie, netrápte sa DVOMA POSLAMI VEČNOSTI, oni majú rozdielne inštrukcie, pracuju pod rozdielnymi príkazmi, pod SAMOTNÝM BOHOM OTCOM, To je dôvod prečo PAN dovoli vidieť, akopracujú v inom čase, v inej dispenzácii, o niekoľko rokov odteratz, vidím ich ako pracujú, Netrápte sa s POSLAMI PÁNA BOHA YAHWEH.

Iba sa trápte so spásou a spravodlivosťou, a svätosťou. A prípravou cesty pre SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA. MESIÁŠ PRICHÁDZA. Ja som videl najviac šokujúce uzdravujúce pomazanie PÁNA, ktoré padne na Zem znova. Toto je oveľa vyššie a ja som videl rôzne ovocia zo stromu života, s ktorým ma PÁN  priniesol z Neba minulej noci a množstvo ľudí bolo uzdravených. To bude šokujúca návšteva na tvári Zeme.

Pamätajte, že centrom tejto misie je vykúpenie Izraela. Pre pohanské národy potrebujú pracovať veľmi rýchlo, nech milosť PÁNA JEŽIŠA vám pomôže v múdrostia, aby ste kráčali v múdrosti, aby ste boli poriadne znovuzrodení,

Tí, ktorí nie sú poriadne, náležite znovuzrodení,

neuvidia KRÁĽOVSTVO BOŽIE!

To sa volá odpadnutie, sklznutie, nedodržanie,

volá sa to vlažné kresťanstvo.

BUĎTE ZNOVUZRODENÍ PORIADNE, NÁLEŽITE!

A BUĎTE SPRAVODLIVÍ A SVÄTÍ!

Nech vám PÁN pomôže chodiť na tých slávnych schodoch. Ja som videl Cirkev, ako vstupuje do Večného Kráľovstva Neba. Takže, ja som videl minulú noc, ako ma PÁN zobral do JEHO MIESTNOSTI TRÓNU V NEBI a dal mi inštrukcie tejto hodiny, videl som tiež DRUHÉHO PROROKA  a ohromné uzdravujúce pomazanie ktoré padne na Zem, a tiež som prisiel s masívnym množstvom ovocia zo stromu života, rozdielným ovocím a množstvo chromých sa postavilo a začalo chodiť, množstvo očí sa otvorilo a videlo po prvý krát, chromé deti, 5-ročné, 7-ročné, budú chodiť po prvý krát, množstvo hluchých uší bude počuť po prvý krát, to bude masívna návšteva.

To sa uskutoční skrze rádio, skrze telfón, aby sa mohlo viesť, vykonávať uzdravujúce pomazanie PÁNA. A oslobodiť, uzdraviť BOŽÍ ĽUD. Prichádza masívna uzdravujúva služba skrze rádio, Neviem, či sa to uskutoční pred mítingom v Centrálnom Parku v Nairobi v Auguste, alebo po ňom, ale viem, že sa to uskutoční skrze rádio. Ja som videl sám seba ako držím Slávny telefón. Držím slávny telefón a je to ohromný čas v histórii Cirkvi.

Takže,

 NECH TÍ, KTORÍ MAJÚ UŠI SA PRIPRAVIA NA SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA, JA SOM VIDEL AKO MESIÁŠ PRICHÁDZA A BERIE SVÄTÚ CIRKEV.

Toda raba, nech vás PÁN žehná, toda lachem, toda haverim, baruch haschem, toda, toda, shalom. 

Off 

15.7.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top