Home
 

VÍZIA O UDALOSTIACH PO VYTRHNUTÍ CIRKVI, PROROCTVO OZNÁMENÉ DŇA 12. JÚLA 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
odvysielané na www.jesusislordradio.info
DŇA 12. Júla 2019,

sumarizácia:

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH, JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH EL OLAM, JEHOVAH MECKADISCHEM, JEHOVAH THORI, JEHOVAH ROHI, PÁN, PASTIER NAŠICH DUŠÍ, ON so mnou hovoril minulú noc vo veľmi ohromnom rozhovore.

Požehnaní ľudia, tejto minulej noci mi PÁN ukázal čas temnoty po tom, keď Cirkev bude zobratá, a temnota padne na tvár Zeme. Vytrhnutie Cirkvi sa udialo v tom sne v noci a temnota konzumovala a pohlcovala Zem, potom som videl dvoch MEGA PROROKOV PÁNA. ONI sa konečne separovali a videl som každého z nich ako povolávali oheň z Neba, obrovský oheň z Neba a pohybovali s s ohňom ako víchrica.

Boli schopní povolať oheň a oheň prišiel z Neba, to bol tak ohromujúci moment, dva ohne, dva ohne! V strede temnoty. A ten oheň bol svetlom v tomto čase temnoty.

Teraz, Biblia hovorí veľmi jasne o PRÍCHODE MESIÁŠA a Biblia hovorí veľmi jasne, ako národy Zeme sa potrebujú pripraviť na SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA. A v centre týchto príprav pre SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA JE POKÁNIE V JEŽIŠOVI KRISTOVI, PÁNOVI. Inými slovami, to znamená byť znovuzrodeným. A po pokání, vyznaní hriechov a po prijatí JEŽIŠA KRISTA ľudia sú krstení.

Hovoril som veľmi jasne, nedávno, keď som povedal, že pri krste pri rieke Jordán, keď JEŽIŠ bol pokrstený, nebo sa otvorilo a BOH DUCH SVÄTÝ ZOSTÚPIL A OSVIETIL HO v podobe holubice. A predstavil HO A UVIEDOL HO DO SLUŽBY, do úradu KRISTA. KRISTA, MESIÁŠA.

Teraz, keď sa udialo toto umocnenie, DUCH SVÄTÝ HO viedol do púšte, aby bol skúšaný. Aby bol očistený skrze oheň cez testy skúšok BOHA. A potom prišiel oheň, a porazil diabla v tej púšti. A od tohto momentu, ON vydvihoval chromých, otváral slepé oči, ochrnuté nohy boli narovnané, konal JEHO SLUŽBU a oznamoval BLÍZKY PRÍCHOD BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA.

A potom, v Matúšovi 28:16- 20 16A tí jedenásti učeníci išli do Galilee, na vrch, kam im bol nariadil Ježiš. 17A keď ho videli, klaňali sa mu, ale niektorí pochybovali. 18A Ježiš pristúpiac hovoril s nimi a povedal: Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. 19A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha 20učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Ameň.

Tu sú inštrukcie, ktoré ON dal Cirkvi. ON hovorí: choďte a krstite národy! Tajomstvo je v krste. Keď ich pokrstíte, nebo sa otvorí a ON ich pokrstí DUCHOM SVÄTÝM A OHŇOM. A keď toto urobia, oni premôžu tento Svet, pretože ON premohol tento Svet a keď zomrú, tam bude vzkriesenie zo smrti spôsobom, akým som JA vstal z mrtvych.

Takže Biblia hovorí veľmi jasne ako sa pripraviť na Slávny príchod MESIÁŠA. A PÁN YAHWEH hovoril so mnou práve teraz o SLÁVNOM PRÍCHODE MESIÁŠA. A následne mi ukázal čas temnoty po tom, kedy Cirkev bude zobratá preč. A my všetci vieme, že vy, Cirkev  ste svetlom Sveta. Ja tu hovorím o Svätej Cirkvi, nie o Cirkvi v hriechov, nie o Cirkvách, ktoré vidíte v televízií, v úzkych nohaviciach, krátkach sukniach, ktorí kážu inú formu milosti, oni sa netrápia s hriechmi.

Ja hovorím o svätej Cirkvi, ktorá kráča v spravodlivosti, svätosti, a nikdy nenasleduje evanjelium kedy sa zneužíva doba milosti, ale iba štyri SLÁVNE EVANJELIA. Cirkev, ktorá kráča v strachu z BOHA, v múdrosti BOHA. Takže teraz, toto je Cirkev, ktorá je svetlom Sveta.

Takže keď bude zobratá, PÁN dá JEHO DVOCH PROROKOV v dobe temnoty a teraz vidíte, DVAJA PROROCI budú povolavať a svietiť ohňom. Ako aj teraz vykonávajú povinnosti PRE PÁNA. Ako teraz držia poverenie vykonávať agendu BOHA v čase temnoty.

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

A ja mám iba jednu otázku, ktorú sa chcem opýtať tejto generácie:

NEHOVORIL PÁN S VAMI??

Nech vás PÁN žehná, nech všetci v národoch činia pokánie, a buďte svätí, uchopte strach z BOHA, buďte spravodliví, aby ste mohli vidieť SLÁVNE VEČNÉ KRÁĽOVSTVO BOHA.

Ďakujem vám veľmi pekne, shalom, toda, erev tov. 

Off 

13.7.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top