Home
 

PROROCTVO O MÍTINGU, KDE BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROCI POVOLAJÚ OHEŇ ELIÁŠA Z NEBA, ZJAVENIE, 22. JÚN 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
odvysielané na www.jesusislordradio.info
Druhé proroctvo dňa 22. júna 2019

sumarizácia:

Požehnaní ľudia, rád by som sa zdieľal trochu viac ohľadom rozhovoru, ktorý mal PÁN dnes ohľadom na veľkolepú mega návštevu BOHA YAHWEH, ktorá sa bude konať skoro.

Teraz, v tomto mocnom a ohromnom rozhovore s PÁNOM SABBAOTH, JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH MEKADDISHKEM, OHROMNÝ A MOCNÝ BOH IZRAELA,

PÁN mi ukázal DVOCH PROROKOV PÁNA a jeden z nich stál, vyzerá, že stojí na vyššom mieste, jeden, ktorý je trochu väčší a vyšší stál na vyššom mieste a bol veľmi hrozný keď on tam stál, pretože on bol úplne naplnený s hnevom BOHA. A potom, keď PÁN prikázal, aby sme prikázali ohňu, aby padol z Neba a padol z Neba na Zem a to bol ten moment, kedy som prikázal ohňu z neba aby padol a boli ľudia okolo mnňa, prikázal ohňu, aby padol z Neba a padol na Zem.

A potom okamžite oheň padol z Neba a bolo to veľmi šokujúce, pretože prišiel s ohromným plameňom, obrovským plameňom, veľmi velikým, s veľmi veľkým plameňom, obrovským ohňom, padol z Neba, padol na Zem presne tam, kde som stál a ľudia začali utekať a povedal som Michalovi, aby natáčal, povedal som, že vzadu za ním padol oheň, on sa obrátil za seba a povedal som mu: prosím, natoč tento OHEŇ!

OHEŇ padol a vznikla ohromná panika a ľudia začali utekať preč.

Pamätajte na knihu Zjavenia Jána 11 kap. opisuje presne ZBOR NAJMOCNEJŠÍCH, NAJVIAC CTENÝCH PROROKOV PÁNA YAHWEH.

Takže teraz, kedy PÁN zintenzívňuje toto ohromné povolanie OHŇA z Neba, toto by vám tiež malo napovedať, že čas končí. Čas končí pre Cirkev. Nech tí, ktorí sú múdri činia pokánie, navrátia sa k pokániu, prijmite PÁNA JEŽIŠA AKO PÁNA, buďte znovuzrodení a navráťte sa ku spravodlivosti a svätosti.

Biblia hovorí, že čisté, nádherné jemné rúcho jej bolo dané, aby si obliekla. A nádherné rúcho reprezentuje spravodlivosť Nevesty. Svätosť a spravodlivosť Cirkvi. Nech teraz Cirkev uchopí spravodlivosť a svätosť a navráti sa k evanjeliu svätosti, evanjeliu kríža a krvi JEŽIŠA. Toto je jediná cesta ako môžu vstúpiť do Slávneho, večného Kráľovstva MESIÁŠA, večného Kráľovstva BOHA YAHWEH, večného Kráľovstva neba.

Ja som videl, ako PÁN berie Cirkev do Neba, táto udalosť sa stane.

Ale túto noc, ON prezentoval inú tvár týchto DVOCH PROROKOV, ONI povolali OHEŇ a OHEŇ zničil nejakých ľudí, nepriateľov BOHA.

NECH TÍ, KTORÍ MAJÚ UŠI POČÚVAJÚ SLOVÁ PÁNA A ČO DUCH PÁNA HOVORÍ NÁRODOM!

PRIPRAVTE CESTU PRE PÁNA,

MESIÁŠ PRICHÁDZA!  

Toda shalom, toda toda raba, yom tov, toda hachem, baruch hashem. 

 

Off 

22.6.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top