Home
 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM SUCHU A HLADOMORE FYZICKOM A DUCHOVNOM, DVAJA NAJMOCNEJŠÍ PROROCI PÁNA ZO ZJAVENIA JÁNA 11. KAP., 19. JÚN 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
odvysielané na www.jesusislordradio.info
DŇA 19. júna 2019,

sumarizácia: 

Požehnaní ľudia, PÁN hovoril so mnou, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, PÁN JEHOVAH mal veľmi ohromný rozhovor so mnou a požiadal ma, aby som súdil, aby som vyslovil súd HOSPODINA nad národmi Zeme. A potom, čo som vyslovil tento súd HOSPODINA nad národmi Zeme, potom vidím historický hladomor, historické sucho, aké som nikdy nevidel. Historické sucho, aké som nikdy predtým nevidel, aké pravdepodobne nebolo na tvári Zeme, aké doteraz nezasiahlo národy Zeme.

Je tu veľmi, veľmi šokujúce sucho, ktoré prichádza na Zem, ktoré prichádza na Zem a historický hlad. Je to tak historické, vidím krajinu. Vidím krajinu na Zemi, úplne suchú. Ani jeden list. Takže to bude veľmi šokujúci historický hladomor a nevidím ľudí. Takže to bude mať daň na ľuďoch. PÁN JEHOVAH YAHWEH, MOCNÝ BOH NEBA, mi prikázal,

aby som súdil národy Zeme kvôli ich nepozornosti, neposlušnosti, ich neschopnosti dávať pozor na súčasnú NÁVŠTEVNOSŤ PÁNA,

kvôli čomu je tento súd a v tomto súde, ako som vyslovil súd, potom som videl historické sucho a hladomor, ako zasiahli Zem.  Je to tak historické. Nikdy som nevidel nič také na Zemi. Nebude žiaden dážď. Počas celej doby nebude rosa a nebude tam žiadna úroda – žiadny list na Zemi. 

PÁN to urobil, v tomto okamihu a ja neviem presný čas, kedy sa to uskutoční. Či sa to odohráva v rámci tejto dispenzácie ( tohto času milosti, pozn. ), pred vytrhnutím Cirkvi, alebo sa to bude odohrávať vo veľkom súžení, potom, keď Cirkev bude vytrhnutá. Cirkev, vytrhnutá zo Zeme a vzatá do Neba. A to je to, čo dnes povedal PÁN a teraz čítam z knihy Amosa 8:11 11Hľa, idú dni, hovorí Pán Hospodin, že pošlem hlad na zem, nie hlad po chlebe ani nie smäd po vode, ale hlad a smäd počuť slová Hospodinove. 12A budú sa túlať od mora k moru a od severa až na východ a budú chodiť sem a ta hľadajúc slovo Hospodinovo, ale nenajdú. 

A tak PÁN JEHOVAH požiadal JEHO DVOCH NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV, aby vykročili vpred a zasiahli Zem historickým súdom, súdom Hospodinovým a keď som vystúpil dopredu a zasiahol Zem súdom Hospodina, ako som mal, ako mi bolo prikázané, ako mi bolo prikázané BOHOM JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH YAHWEH, potom na Zem dopadol historický hladomor a sucho. Je to tak historické, že nie je dážď, Nebo je úplne uzavreté a nie je tam voda ani dážď, ani rosa, ani zrážky a pôda sa stáva úplne suchou, dokonca ani jeden list nevidím, a ja vidím ZBOR NAJMOCNEJŠÍCH PROROKOV sa stáva veľmi masívny v národoch Zeme, ide a pohybuje sa sem a tam, z miesta na miesto, šíri sa všade kde sa dá, počas tohto zlovestného súdu, tohto obrovského súdu. 

Teraz sme čítali z Amosa 8:11-12, v ktorých PÁN hovorí, že pošle jedinečný, podivný hlad na Zem, nie obyčajný hladomor na jedlo alebo vodu – smäd po vode, ale ON hovorí o suchu, o hlade SLOV BOHA. Takže toto proroctvo, ktoré dáva PÁN – tento súd, ktorý je daný, je dvojaká – má dva aspekty, pretože máte fyzický hlad, ktorý sa bude diať na Zemi – fyzické sucho a hlad, a potom duchovné sucho a hladomor tiež zasiahne Zem, a fyzický hlad je deštruktívny áno, ale duchovný hlad je omnoho ničivejší ako fyzický hlad.

 Pretože duchovné sucho a hladomor v podstate devastuje dušu. Vo fyzickom suchu by ste mohli povedať, že ľudia by pravdepodobne mohli prijať PÁNA a byť znovuzrodení.

Ale toto všetko sa deje, pretože odmietli počúvať slová PÁNA – nepočúvajú pokyny Hospodinove. 

A opäť, neviem, či sa to udeje pred tým, ako dôjde k vytrhnutiu alebo sa to stane po vytrhnutí, rovnako ako vojna – jadrová vojna prichádzajúca do Iránu, proroctvo, ktoré som dal v septembri, ak si dobre pamätám, 27. septembra, v roku 2005, keď som bol v Bayer Tanzánii, potom Pán so mnou hovoril a pokračoval v rozhovore, keď som sa vrátil do Kene. 

Jadrová vojna, dve jadrové rakety, ktoré vidím prichádzať a zasahujú jadrové zariadenie na úpätí hory v púšti. Je tu jadrové zariadenie, myslím, že je to pravdepodobne Natans Nuclear Centrum v Iráne, ktoré sedí na úpätí hory v púšti a vidím dve jadrové rakety, ktoré prichádzajú, vidím chvosty rakiet – ich chvosty sú medené a rotujú v protismere hodinových ručičiek a potom narazia na jadrové zariadenie v Iráne, na úpätí hory, v púšti a vyhodí to do vzduchu najhorší požiar vôbec. 

Zem nikdy nevidela taký obrovský oheň, takže vzplanie obrovský plameň – malé plamene vo veľkom plameni a plamene idú až k oblohe a na východ od západu. Bude to šokujúca vojna a sú to malé plamene, ktoré mi umožnili pochopiť, že ide o jadrovú vojnu, a povedal som 27. septembra 2005, že neviem, či sa táto vojna udeje pred vytrhnutím alebo v udalostiach po vytrhnutí, alebo že sa to udeje v tom čase. 

Od roku 2005 však môžete vidieť, že vojna sa ešte neuskutočnila. Pravdepodobne teraz existuje pohyb smerom ku vojne, ale ako som povedal, nevedel som, kedy bude toto proroctvo splnené. To isté dnes, neviem, či tento hlad, toto sucho, zatvorené Nebo, ktoré som učinil v dnešný deň, striktne založené na SLOVÁCH MÔJHO JAZYKA, som zavrel oblohu nad Zemou. 

Neviem, či sa to stane vo veľkom súžení, v tri a pol roka, alebo sa to stane skôr, než sa Cirkev dostane do raja v Nebi. Toto by však malo byť pre národy veľmi dôležité ponaučenie, že ľudia by mali činiť pokánie a byť spravodliví a mali by byť Svätí a prijať Krista Ježiša ako PÁNA A SPASITEĽA a byť pripravení na SLÁVNE KRÁĽOVSTVO BOŽIE. 

Hlad po počutí BOŽIEHO SLOVA je tiež taký hrozný hlad. Rovnako ako fyzický hlad, je zlý, ale toto by mohlo byť ešte horšie – duchovný hlad, pretože vidíte aj v tej istej dispenzácii, keď bola Cirkev odňatá, jedine DVAJA PROROCI PÁNA chodia po Zemi so svetlom. Preto sa stávajú dvomi svetlami – LAMPAMI ktoré stoja pred PÁNOM CELEJ ZEME, pretože vysielajú evanjelium a je to hrozný čas, kedy celá Zem uctieva satana – je stratená – je v odpadnutí, vrátane budovania Chrámu v súžení, Chrámu odpadnutia v Jeruzaleme.

Aktivity antikrista a falošného proroka, ktorým títo DVAJA PROROCI budú čeliť, a bude to tak ohromná bitka, že nechcete tu byť. Nemôžem sa s vami zdieľať s podrobnosťami, pretože by ste boli šokovaní. Ale všetko, čo potrebujete pochopiť je to, že musíte byť vždy pripravení – vždy na SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA. 

Toto je nezvyčajné prekliatie – SÚD HOSPODINOV, ON hovorí, že MESIÁŠ PRICHÁDZA. Toto je ten, o ktorom bolo napísané v knihe Malachiáša, v 4. kapitole: „Hľa, v tých dňoch vám pošlem Proroka ELIÁŠA, TAKÉHO PROROKA PÁNA, ktorý obnoví všetko, ktorý príde a pripraví cestu pre SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA, obracajúc srdcia späť k Otcovi pred VEĽKÝM A HROZNÝM DŇOM PÁNA, v deň, keď príde HOSPODIN a zasiahne národy, odnesie si JEHO NEVESTU a privedie odplatu na tvár Zeme. 

Pamätajte teda, že sme v tomto veľmi kritickom a zrejúcom čase, v tejto prahovej hodine, keď sa čokoľvek môže stať Cirkvi. Je dôležité, aby Cirkev činila pokánie, aby každý na Zemi odmietol zlo a činil pokánie. Na Zemi je toľko homosexuality. Existuje sexuálny chtíč, sexuálna nemorálnosť, sexuálne hriechy, sexuálna perverzia, pornografia. 

Tam sú podvody, klamstvá, falošní proroci, falošné evanjeliá, kázanie falošných evanjelistov. A vidíte ich všade v televízii, čo odvádzajú ľudí bokom, ktorí tvrdia, že Boh nie je SVÄTÝ, že VY,  akonáhle milosť prišla, nemusíte sa už báť – nemusíte sa báť problémov, svätosti, vy ste spasení. 

V Židoch 12:14 hovorí: … BEZ SVÄTOSTI NIKTO NEUVIDÍ BOHA.

V liste v Židom 6:4-6 4Lebo je nemožné tých, ktorí už raz boli osvietení a ochutnali nebeského daru a stali sa účastnými Svätého Ducha 5a ochutnali dobré slovo Božie a rôzne moci budúceho veku, 6keby odpadli, zase obnoviť ku pokániu, ktorí sebe znova križujú Syna Božieho a vystavujú ho potupne na odiv. Je to ostré varovanie, prísne varovanie, že nemôžete zneužívať milosť, nemôžete pokračovať v prijímaní KRISTA, keď ste prijali KRISTA, že ste znovuzrodení a stále žijete hriešným životom – žijete život, ktorý je nedbalý, nepočúvajte základné velenie zákona v Novej zmluve, novej zmluve milosti. 

ON varuje a hovorí, že ak budeme pokračovať v hriechoch potom, čo sme získali poznanie pravdy – získali milosť, potom už nám nezostáva žiadna obeta za hriech.

A Hospodin mi prikázal, aby som zasiahol Zem s neuveriteľným hladomorom a zavrel nebesia nad Zemou. Nebudú žiadne zrážky. Nebude žiadna rosa. Počas tej doby nebude žiadny dážď a vidím, že Zem bude zasiahnutá obrovským, historickým suchom. Pôda sa stáva červenou, takmer hnedou a prašnou a na pôde nie sú žiadne listy. Nevidím ľudí.

Potom som videl DVOCH PROROKOV PÁNA ísť po celej Zemi. Modlite sa, aby sa to stalo potom, čo Cirkev vstúpi do raja, do Nového Jeruzalema Božieho, do bezpečia cez vytrhnutie Cirkvi, do Neba. Kiež by ste boli medzi tým číslom požehnanými svätými, vyvolenými, ktorí boli zobratí PÁNOM. Toto je čas, aby sme boli svätí.

MESIÁŠ PRICHÁDZA.

Ja viem, že tento súd a proroctvo bolo dané teraz tu v hlbokú noc, vo východo-africkom čase, ale na druhej strane Zeme sú hore. Toto je tiež čas prijať proroctvo, počas večerného času, kedy sú stále hore predtým, ako zaspia. Iná strana, ÁZIA, je hore.  Takže nech národy činia pokánie a pripravia sa na Slávny príchod MESIÁŠA.

Ja vidím, ako MESIÁŠ PRICHÁDZA PRE SVÄTÚ CIRKEV.

Bude to ohromný deň, deň zúčtovania, deň reality. Deň pravdy, Iba toho dňa budeme vedieť, kto bol skutočne znovuzrodený. Kto bol skutočne naplnený DUCHOM SVÄTÝM. Kto skutočne chodil svätý. Kto bol spravodlivý.

Pretože nespravodliví a nesvätí nikdy neuvidia SLÁVNE KRÁĽOVSTVO MÔJHO BOHA.

Takže toto je naliehavá výzva pre túto generáciu,

ktorá prijala tak veľa požehnaní, tak veľa lásky, aby sa odvrátili od hriechov a boli svätí. Prijmite JEŽIŠA a dajte sa pokrstiť v úplnom ponorení sa do vody, prijmite DUCHA SVÄTÉHO A BUĎTE POKRSTENÍ S OHŇOM. Zobrať kríž, zničiť hriešne túžby tela a vytvorte súlad medzi vašim DUCHOM A DUCHOM PÁNA. Odmietajte zlé stále, a vytvorte zámernú snahu strániť sa hriešnosti, zlého, nemorálností, zvodov a klamstiev.

MESIÁŠ PRICHÁDZA

POŽEHNANÍ ĽUDIA MESIÁŠ PRICHÁDZA!  PRIPRAVTE CESTU PRE PÁNA

Hlas volajúceho na púšti: Upravte cestu Hospodinovu, urovnajte na pustine hradskú nášmu BOHU! Toda Shalom, nech všetci, ktorí ste naladení mali zvláštnu výsadu prijať JEŽIŠA a buďte svätí, aby vás vaša múdrosť nikdy v tomto nesklamala, aby ste mohli vidieť SLÁVNE VEČNÉ KRÁĽOVSTVO BOHA.

Toda toda, toda Shalom, 

Off 

20.6.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top