Home
 

OHROMNÁ VÍZIA NEBA, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROCI, KTORÍ STOJA PRED PÁNOM, HOSPODINOM CELEJ ZEME, 16. JÚN 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
odvysielané na www.jesusislordradio.info
DŇA 16. júna 2019,

sumarizácia:

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, PÁN JEHOVAH, ohromný BOH Izraela, Stvoriteľ celého vesmíru, Stvoriteľ Neba a Zeme, hovoril veľmi, veľmi zlomový rozhovor, s ktorým sa chcem s vami zdielať v tejto hodine, chcem sa s vami zdielať s týmto kritickým rozhovorom, ktorý mal PÁN so mnou.

PÁN JEHOVAH, ohromný BOH Izraela, Stvoriteľ celého vesmíru. Viem, že ste vo svojich Cirkvách, ako začínate Vaše dnešné BOHOslužby dnes a ja žehnám Cirkev, ja vás žehnám všetkých, predtým, ako sa budem zdielať s týmto veľmi kľúčovým rozhovorom.

PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, MOCNÝ BOH IZRAELA, BOH NEBA hovoril so mnou v tomto rozhovore a v tomto rozhovore a správe pre Cirkev, ON ma nechal stáť tu na Zemi vo sne, stál som tu na zemi a SÁM BOH OTEC ma viedol, aby som sa pozrel hore na oblohu a dovolil mi vidieť, dovolil vidieť mojim očiam až za vesmír.

Znova, v tomto rozhovore, PÁN JEHOVAH, tohto času, ON ma nechal stáť na Zemi v tom sne a v tom sne, ako som stál tu na Zemi, ON mi dovolil, dal mi inštrukcie, BOH OTEC, dovolil mi sa pozerať hore na oblohu a keď som pozrel hore na oblohu, ON umožnil mojim očiam vidieť vesmír a za vesmír, a urobil to takým spôsobom, že moje videnie, ja som pozeral ako cez koridor ( akoby chodbu), ja som pozeral ako cez koridor a bolo to skutočne veľmi vysoko.

A keď som tam dosiahol, ja som videl SLÁVU PÁNA za vesmírom, ja som videl SLÁVU PÁNA, žiariacu, briliantnú a vznešenú SLÁVU PÁNA, ktorá žiarila cez koridor, ktorý otvoril pre mňa, aby som skrze neho videl.  

Znova, stál som na Zemi v tom sne, BOH OTEC mi prikázal, dal mi inštrukcie, aby som sa pozrel hore a ON vytvoril niečo, čo vyzerá ako koridor a videl som naprieč oblohou do hĺbky vesmíru a za vesmír a kde koridor končil, ja som mohol vidieť ŽIARU A SLÁVU PÁNA, mohol som vidieť nádheru a žiaru a silu BOŽEJ SLÁVY na konci tohto koridoru.

A na konci toho ON napísal, umiestnil PÍSMO, kde bola SLÁVA a písmo bolo napísané veľkými písmenami: NEBO.

A potom som sa zobudil požehnaní ľudia. A potom som porozumel správe, ktorú ma PÁN požiadal, aby som priniesol k národom Zeme, priniesol štyrom koncom Zeme. Ja som porozumel že BOH JEHOVAH hovoril veľmi kritickým spôsobom k tejto generácii a to je dôvod, prečo sa chcem sa vami zdielať trochu v dnešné ráno, predtým, než začnete vaše nedeľné Bohoslužby tu v Keni a v množstve národoch, ktoré sú naladené. A pre tých z vás, ktorí ste už ukončili, v Austrálii, Južnej Kórei, Číne, smerom k východu, vy tiež sa môžete pripojiť k tejto správe.

Teraz, PREČO MI PÁN UKÁZAL NEBO?

Mnoho krát ma zobral do Neba, ale tohto času to bolo úžasné, pretože iba nedávno ma postavil tu na Zem a ukázal mi nádheru NOVÉHO JERUZALEMA a ako nádhera, veľkolepá žiara žiarila cez oblak, SLÁVA TOHTO ŽIARIACEHO MESTA žiarila skrze oblak.

Iba nedávno bol tento rohovor, kedy som stál tu na Zemi a ukázal mi veľkolepé, úžasné mesto Nového Jeruzalema, domova spravodlivých. Váš budúci domov, všetkých vás, ktorí ste teraz zhromaždení vo vašich Cirkvách, všetci, ktorí ste znovuzrodení. Budúci domov vás, znovuzrodených, spravodlivých, svätých kresťanov, svätých veriacich. Tých, ktorí kráčajú v spravodlivosti.

A teraz, dnes znova, ON mi dovolil stáť na Zemi a dovolil môjmu zraku, mojim očiam vidieť za oblakmi, za vesmírom, hlboko do vesmíru až pokiaľ žiara SLÁVY, nádhera a briliantnosť autority JEHO SLÁVY  celou tou cestu na konci koridoru a potom tam umiestnil písmo veľkými písmenami, kde bolo napísané: NEBO.

Požehnaní ľudia, my vieme veľmi jasne, že BOH ma poslal, aby som pripravil štyri konce Zeme, aby som pripravil tento vesmír, aby som pripravil ľudstvo pre SLÁVNE KRÁĹOVSTVO BOHA.  Toto je absolútne veľmi zjavné a veľmi jasné po štyroch koncoch Zeme v tejto hodine.  

Biblia zasľúbila, že tento Posol, ktorý to teraz ku vám hovorí, príde. Ale teraz vidíte, že formácia, v akej prišiel, je to suverenita a zvrchovanosť BOHA JEHOVAH a tiež definuje moment, kritickú udalosť posledných časov, ktorá prichádza. Formácia, ktorú vidíte, teraz sú tu DVAJA PROROCI, ktorí tu chodia.

Včera v rozhovore pred poslednou nocou, tiež túto minulú noc, DVAJA PROROCI tu mali rozhovor a každý si je vedomý, že ONI STOJA PRED PÁNOM, videli ste návštevu v Centrálnom Parku v Nairobi a OBLAK BOHA ZOSTÚPIL NA NICH. TO JE BOH JEHOVAH YAHWEH, BOH OTEC, SAMOTNÝ BOH.

Tieto návštevy sú zasľúbené v Biblii, táto hodina je zasľúbená v Biblii. Ale najdôležitejšie sú posolstvá, ktoré títo DVAJA POSLI prinášajú Cirkvi. Posolstvá o príprave cesty pretože SLÁVNY PRÍCHOD PÁNA JE BLÍZKO! PRIPRAVTE CESTU PRE SLÁVNE KRÁĽOVSTVO NEBA, KTORÉ JE BLÍZKO!  

NEBO, požehnaní ľudia je miesto, KDE JE SÁM BOH. A my vieme, že SÁM PÁN JEŽIŠ KRISTUS  zakončil JEHO MISIU, misiu PÁNA tu na Zemi a potom SÁM PÁN JEŽIŠ vystúpil do NEBA. JEŽIŠ je v Nebi a pripravuje miesto pre nás všetkých, aby sme tam žili.

V NEBI, všetci ľudia, ktorí sú znovuzrodení a svätí, tí kresťania, ktorí budú spravodliví, budú mať nové telo v NEBI. Budú žiť v Nebi, to je to, čo mi PÁN ukázal. To je posolstvo, ktoré ON prináša ku vám dnes. Že tí, z vás, ktorí vstúpia do NEBA, tí, ktorí milujú KRÁĽOVSTVO BOŽIE, milujú KRISTA tak veľmi, že HO nasledujú, to je miesto, kde budete žiť.

Takže KRÁĽOVSTVO BOHA, ON napísal: NEBO. Znamená, že PÁN im dáva oznam o JEHO KRÁĽOVSTVE. A ON im hovorí, že KRÁĽOVSTVO NEBA JE PRIRAVENÉ! Inými slovami, je bližšie, ako ste si kedykoľvek mysleli. A tam budete mať nové telo, požehnaní ľudia, ktorí teraz sedíte vo vašich Cirkvách, bez hriechu. Nebudete mať kliatbu hriechu.

Tam nebudú slepí ľudia, tam nebudú chromí, tam nebudú rakoviny, nebudú tam zmrzačení, môžete čítať knihu Izaiáša 35:4-6 4Povedzte tým, ktorí sú bojazlivého srdca: Buďte silní! Nebojte sa! Hľa, váš BOH prijde s pomstou, s odplatou Božou; on prijde a spasí vás. 5Vtedy sa otvoria oči slepých, a otvoria sa aj uši hluchých. 6Vtedy poskočí kulhavý jako jeleň, a jazyk nemého bude radostne prespevovať, lebo sa vyprýštia vody na púšti a potoky na pustine.

Filipanom 3:20-21 Lebo naše občianstvo je v nebesiach, odkiaľ i Spasiteľa očakávame. Pána Ježiša Krista 21ktorý premení telo nášho poníženia, aby bolo súpodobným telu jeho slávy podľa pôsobenia, ktorým si môže aj podriadiť všetky veci.

Vy, ktorí teraz sedíte vo vašich Cirkvách, požehnaní ľudia, a tí v Austrálii, pravdepodobne ste už doma, ON hovorí, že my nepatríme tomuto Svetu. Takže toto je ohromná správa, ktorú PÁN priniesol tejto generácii v tejto hodine, v tomto čase, aby vám dal vedieť že váš budúci domov, váš večný dom, kde ostanete na veky vekov, na veky,

tento DOMOV JE TERAZ PRIPRAVENÝ! 

A toto vám môže iba napovedať, že PRÍCHOD MESIÁŠA JE BLÍZKO A PRIBLIŽUJE SA! žiadní slepí, žiadni hluchí a JEŽIŠ išiel pripraviť miesto pre vás. Vo vnútri NEBA. V hebrejčine, slovo Nebo, koreň slova NEBO, znamená MIESTO, KDE BOH PREBÝVA, PRÍBYTOK BOHA. Takže Nebo je miesto, kde vy, veriaci, ktorí ste oddaní, zbožní, tí, ktorí ste si vybrali spravodlivosť v tejto hodine, tí, ktorí ste si vybrali svätosť v tejto hodine, vy pôjdete a stretnete BOHA tvárou v tvár.

Ja viem, že sedíte vo svojich Cirkvách, prišli ste do Cirkví dnes, pretože chcete jedného dňa, keď príde ten deň, aby ste našli sami seba vo večnom KRÁĽOVSTVE BOHA V NEBI. A opak toho, opačný smer toho je peklo. Takže toto je veľmi kritické posolstvo pre vás, požehnaní ľudia, táto generácia, všetky národy, ktoré sú naladené. Predtým, ako začnete vaše nedeľné BOHOslužby, aká úžasná správa! Hlavný dôvod, prečo ste v Cirkvách, BOH hovoril o tom, BOH z NEBA a teraz prijímate túto ohromnú správu, čo je hlavný zámer, prečo sedíte teraz tu v Cirkvách! Aká úžasná Cirkev, kde ste teraz.

Pretože keď idete do množstva iných Cirkví, kde oni majú inú agendu, ale ja tu teraz hovorím o CIRKVI BOHA, kde ON poslal JEHO NAJMOCNEJŠÍCH POSLOV. Zobudíte sa ráno, idete do Cirkvi a počujete, že PÁN BOH Z NEBA hovoril o NEBI. A v podstate o vašom vstupe. O večnosti v KÁĽOVSTVE BOŽOM V TOMTO NEBI!

Viete veľmi dobre, že vždy v Kráľovstve, alebo vo vláde, v krajine, v národe, obraz toho kráľovstva sa v podstate odráža od KRÁĽA. Kráľ sa v skutočnosti stáva obrazom toho kráľovstva. Keď idete do národa, v skutočnosti je to obraz vodcov, prezidenta, premiéra, hlavného ministra, ktokoľvek to je, v skutočnosti predstavuje obraz toho kráľovstva.  KRÁĽ.

A tu, my vieme veľmi dobre, že z hebrejského slova, z hebrejského slova to znamená PRÍBYTOK BOHA. To znamená, že keď my pôjdeme do Neba, ako sa pripravujete že pôjdete do Neba, NEBO je miest o, ktoré je obrazom ničoho iného, iba SAMOTNÉHO BOHA YAHWEH! Obraz tohto KRÁĽOVSTVA JE OBRAZ KRÁĽA!

Dokonca aj tí, ako hovorí písmo, vo Filipanom 3:20 20Lebo naše občianstvo je v nebesiach, odkiaľ i Spasiteľa očakávame. Pána Ježiša Krista, vy sa musíte snažiť pomocou DUCHA SVÄTÉHO dosiahnúť obrazu Kráľovstva Neba, KRÁĽA toho Kráľovstva. Biblia hovorí: BUĎTE SVÄTÍ, PRETOŽE JA SOM SVÄTÝ.  

Potom porozumiete, že PÁN priťahuje vašu pozornosť, ponúka vám pre vašu dušu, ponúka vašej duši a vašej mysli pozornosť, starostlivosť k tomu, že obraz Kráľovstva Božieho je svätosť. A Biblia hovorí, že PÁN ustanovil JEHO TRÓN V NEBI, A JEHO KRÁĽOVSTVO BUDE VLÁDNUŤ VŠETKÝM.

Žalm 103:19 19Hospodin postavil svoj trón na nebesiach, a jeho kráľovstvo panuje nad všetkým. BOŽÍ TRÓN JE V NEBI. Niekedy to počujete nazývať HORA BOHA. Prorok Ezechiel predstavil KRÁĽOVSTVO BOŽIE ako HORU BOHA. V podstate je to miesto PRÍBYTKU BOHA.

ON hovorí, že náš prvoradý zámer dnes ráno je usilovať sa vstúpiť do Slávneho Kráľovstva v Nebi. Ja som videl NEBO! PÁN mi ukázal NEBO. Dnes ráno. PÁN mi ukázal JEHO SLÁVNE KRÁĽOVSTVO NEBA, nádheru a žiaru, veľkoleposť JEHO SLÁVY a teraz vytrubuje dokoncov Zeme, aby ste sa pripravili, pretože KRÁĽOVSTVO BOŽIE JE BLÍZKO! KRÁĽOVSTVO BOHA, TOTO JE VEČNÉ KRÁĽOVSTVO, NEKONČIACE KRÁĽOVSTVO!  

Samotný JEŽIŠ vstal z mŕtvych a išiel do NEBA. 

Skutky 1:11 Galilejskí mužovia, čo tu stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorí bol vzatý od vás hore do neba, príde tak, ako ste ho videli ísť do neba.

JEŽIŠ JE V NEBI! To je miesto, kde stretnete BOHA tvárou v tvár. Stretnete PÁNA JEŽIŠA, NÁŠHO DRAHOCENNÉHO SPASITEĽA TVÁROU V TVÁR. A toho času všetky veci budú nové. Nová rodina, žiaden strach, žiaden zármutok, žiadny smútok, žiadna bolesť. A BOH zotrie každú slzu z vašich očí, a nebude tam viacej smrti. Žiaden zármutok, žiaden plač, žiadna bolesť, nebude viac bolestí, pretože staré veci pominuli.

Zjavenie Jána 21:4  A BOH zotrie každú slzu z ich očí a smrti už viacej nebude ani žalosti ani kriku, ani bolesti viacej nebude, lebo prvé veci pominuli.

To je to, čo mi PÁN ukázal a poslal ma, aby som vám to odovzdal. Miesto, kde bude perfektný pokoj, perfektná láska, perfektný život, je v NEBI. Nebude viac utrpenia, žiadna bolesť, žiaden hriech, takže z toho dôvodu žiadna smrť. Takže PÁN vás teraz vyvyšuje, povzbudzuje vás, aby ste nasledovali veci, ktoré vám pomôžu vstúpiť do Slávneho Kráľovstva Neba.

ON hovorí, že je to DOMOV SPRAVODLIVÝCH, tak prijmite JEŽIŠA a znovuzroďte sa! Buďte znovuzrodení v dnešné ráno, buďte správne, poriadne znovuzrodení. Prijmite PÁNA JEŽIŠA  buďte správne pokrstení v úplnom ponorení sa do vody, ako bol JEŹIŠ, aby bola naplnená všetka spravodlivosť a vyberte si svätosť! Aby DUCH SVÄTÝ teraz vám umožnil dosiahnúť merítko NEBA. BEZ SVÄTOSTI NIKTO NEUVIDÍ PÁNA!

Kráľovstvo neba, BOH mi ukázal Nebo a poslal ma ku vám a ON tam napísal veľkými písmenami, obrovské písmo, napísané: NEBO. A videl som nádheru a žiaru a briliantnosť JEHO SLÁVY, je to miesto, ktoré by nikto nechcel zmeškať ani vo sne. Aká príležitosť to predložiť pred vás v dnešné ráno! KRÁĽOVSTVO NEBA – AKÉ ÚŽASNÉ!

A ON hovorí, že veľa z tých, ktorí spia v prachu Zeme sa zobudia, niektorí do večného života a iní na potupu a večný hnus. Daniel 12: 1- 3, môžete čítať tieto verše, ja som citoval verš druhý ( 2 ). 

1V tom čase povstane Michael, veľké knieža, ktorý stojí nad synmi tvojho ľudu, a bude čas súženia, akého nebolo odkedy len je národom až do toho času. A v tom čase bude vyslobodený tvoj ľud, každý, kto bude najdený zapísaný v knihe. 2A mnohí z tých, ktorí spia v zeme prachu, sa zobudia, a to jedni na večný život a druhí na potupu a na večný hnus. 3Ale rozumní sa budú skvieť ako jas oblohy, a tí, ktorí privodia mnohých k spravedlivosti, ako hviezdy na večné veky.

Daniel tu hovorí o vstupe Cirkvi do SLÁVNEHO KRÁĽOVSTVA NEBA. ON v skutočnosti upriamuje vašu pozornosť k potrebe byť spravodlivým. K potrebe byť múdrym, čo to znamená byť múdrym? Biblia hovorí, že strach pred BOHOM je múdrosť. Takže skutočne máte príležitosť dnes ráno si vybrať strach z BOHA. Strach z BOHA nie je nejaká vznešená ambícia. To nie je niečo, čo by ste nemohli dosiahnúť, čo by ste nemohli dosiahnúť. Tí, ktorí sú znovuzrodení, kráčajú v strachu z BOHA, milujú KRISTA, oni budú kráčať v strachu z BOHA.

Keď hovoríte, že ste prijali DUCHA SVÄTÉHO, DUCH SVÄTÝ, MÔJ NAJLEPŠÍ PRIATEĽ. MÔJ JEDINÝ PRIATEĽ. Stále ON vám zjaví viac a viac SVÄTOSTI KRISTA. Každý kresťan môže dosiahnúť strach z BOHA. A strach z Boha je pečať, spôsob, ako žiť svätý kresťanský život… nie, ja toto nebudem robiť, pretože ja sa bojím BOHA,  … nie, ja nezdvihnem tento telefón, pretože sa bojím BOHA, ja chcem žiť v strachu z Boha, ja sa bojím BOHA. Ja nechcem ísť do sexuálnej nemorálnosti, pretože ja sa bojím BOHA. Nepoviete, že nechcete ísť do sexuálnej nemorálnosti, pretože sa bojíte, že dostanete HIV ( AIDS ), – NIE! – ale preto, že sa bojíte BOHA!

Aké úžasné KRÁĽOVSTVO pokladá pred vami. Aká príležitosť a ON hovorí, že ísť do Neba nie je samozrejmosťou. Nie je to samozrejmosť. ON hovorí, že:  A nevojde do neho nikdy nič obecného a čo robí ohavnosť alebo lož, iba tí, ktorí sú zapísaní v knihe života Baránka. Zjavenie Jána 21: 27. Zjavenie Jána 21 kapitola, môžete čítať celú kapitolu až po 27 verš. 

ON hovorí, že najväčšie merítko, najväčší štandard pre vás, aby ste vstúpili do KRÁĽOVSTVA BOHA, miesto, ktoré mi BOH ukázal, je, aby vaše meno bolo zapísané v knihe života. Čo to znamená, aby vaše meno bolo zapísané v knihe života? Tá kniha života je register spravodlivých, občanov KRÁĽOVSTVA BOŽIEHO. V Keni tu by ste mohli povedať, že je to elektoronický register, číslo tých, ktorí sú občania KRÁĽOVSTVA BOHA.

A ON hovorí, že: Ale máš i v Sardách niekoľko málo osôb, ktoré nepoškvrnily svojho rúcha, udržiavali svoje rúcha, čisté a žiarivé a ďalej hovorí, že:  a nevytriem jeho mena z knihy života, z registra občanov Neba. Zjavenie Jána 3 :4-5.

Čisté biele rúcho je spravodlivosť svätých, Cirkvi, veriacich, kresťanov, nasledovateľov KRISTA. KRÁĽOVSTVO NEBA. Milovaní ľudia, ON hovorí, že hľadajte najprv Kráľovstvo BOŽIE a JEHO SPRAVODLIVOSŤ, ON tu centralizuje spravodlivosť pri uctievaní. Ja som videl Nebo požehnaní ľudia. PÁN mi už ukázal Nebo. PÁN mi ukázal NEBO. ON mi ukázal žiariace mesto NOVÉHO JERUZALEMA. TAK ÚŽASNÉ!

Nikto nechce zmeškať to, čo som videl! Nikto nechce zmeškať KRÁĽOVSTVO BOHA! NOVÝ JERUZALEM S NÁDHEROU, MESTO ZLATA A všetky ostatné veci,… prítomnosť BOHA, večný pokoj, večná radosť. Čítate Bibliu, v Matúšovi 25 kap jenapísané o svadobnej hostine, svadobnej večeri, nepretržitá oslava, pred samotným PÁNOM! VEČNÁ OSLAVA!

Vy ukončíte rannú oslavu, potom ľudia idú do ich príbytkov, ktoré JEŽIŠ išiel pripraviť, a potom sa pripravujete na večerné oslavy, znova pred PÁNOM, OSLAVNÉ UCTIEVANIA. NEPRETRŽITÉ OSLAVY! A opakom sú nepretržité muky v pekle. Kde diabol a jeho démoni budú účtovať. Takže voľba pre Nebo musí byť očividná a zjavná tejto generácii.  

Nebo je miesto, kde by miloval byť každý jeden človek. Ja som videl Nebo a teraz prichádzam ku vám v dnešné ráno,  predtým, než začnete vaše Bohoslužby dnes ráno, aby som vám dal vedieť, že PÁN vám odovzdáva toto posolstvo, ON vás láka žiada, Nebo vás teraz vábi, aby ste sa pripravili, aby ste vstúpili.  

Nebo je pripravené vás prijať!  

Buďte si istí, že naplníte všetku spravodlivosť. Buďte svätí, vyberte si veci, ktoré tešia BOHA. Pretože môj BOH, MÔJ ODOSIELATEĽ, ON JE SVÄTÝ. A keď SLOVO hovorí: BUĎTE SVÄTÍ, PRETOŽE JA SOM SVÄTÝ! Pretože bez svätosti nikto neuvidí PÁNA. Istotne toto SLOVO bude naplnené toho dňa. Ja som videl Nebo.

Požehnaní ľudia, pripravte cestu pre PÁNA,

MESIÁŠ PRICHÁDZA SI ZOBRAŤ JEHO CIRKEV! ZOBRAŤ JEHO CIRKEV DO SLÁVNEHO KRÁĽOVSTVA NEBA.

Nech vám PÁN pomôže, nech vás vaša múdrosť  nesklame. Nech kráčate v strachu pred BOHOM, či už ste profesorom na univerzite, profesori zákona, profesori medicíny, architekti, inžinieri, akúkoľvek profesiu máte, alebo ste vidiecka žena, vidiecky clapec, nemáte vzdelanie, ale teraz sa pripravte a vstúpte do Neba! Požiadavka tu je, aby ste prijali JEŽIŠA, KRISTUS JEŽIŠ JE PÁN A SPASITEĽ, A BUĎTE SVÄTÍ! Aká úžasná príležitosť, ktorú PÁN pokladá pred túto generáciu. Nech vás PÁN žehná, žehnám vás všetkých, ktorí ste naladení, aby sme sa jedného dňa stretli v Nebi a oslavovali, oslavovali na hostine Baránka Božieho. Hostina Baránka Božieho. Svadobná večera, svadobná hostina Baránka. PÁN povedal, že nebude viac piť z pohára vína znova, až pokiaľ nevstúpim do Neba. Ja žehnám všetky Cirkvi v Číne, Nový Zéland a všetky národy,

MESIÁŠ PRICHÁDZA

PROSÍM PRIPRAVTE CESTU

Toto je ten, o ktorom Biblia písala, že v posledných dňoch vám pošlem POSLOV,  ktorý pripraví a obnoví všetky veci, predtým, ako príde hrozný deň PÁNA, PRED PRÍCHODOM MESIÁŠA, KRÁĽA kráľov a PÁNA všetkých pánov.

JEŽIŠ PRICHÁDZA!

AKÉ ÚŽASNÉ!

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

PÁN PRICHÁDZA ZOBRAŤ SVÄTÚ CIRKEV,

nech vás PÁN žehná, toda rabah, baruch hashem, toda haverim, toda shalom, boker tov 

Off 

16.6.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top