Home
 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCEJ VEĽKOLEPEJ UZDRAVUJÚCEJ SLUŽBE PÁNA, BOŽÍ PROROCI, DR. OWUOR, 7. APRÍL 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU

SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
dnes na www.jesusislordradio.info
ZO DŇA 7. APRÍLA 2019
sumarizácia:  

Požehnaní ľudia, PÁN hovoril so mnou, PÁN JEHOVAH hovoril so mnou iba pred niekoľkými hodinami. Drahí ľudia, PÁN JEHOVAH ADONAI, PÁN BOH, ON hovoril pred niekoľkými minútami.

A v tom rozhovore PÁN zodvihol JEHO DVOCH PROROKOV a umiestnil ich pred BOŽÍM TRÓNOM v Nebi, na miesto TRÓNU. Slávny BOŽÍ TRÓN a potom ma PÁN zobral za SÁLU TRÓNU, ON tam chodil so mnou, za SÁLOU TRÓNU a potom ON zobral listy zo stromu života a umiestnil do mojich rúk a povedal: tie sú pre uzdravenie národov.

Znova, požehnaní ľudia, iba pred niekoľkými minútami, v šokujúcom momente pred chvíľou, PÁN JEHOVAH YAHWEH, PÁN A BOH nášho PÁNA A SPASITEĽA JEŽIŠA KRISTA, ON ma zobral do Neba, pred malou chvíľou ja som bol vo vnútri Neba a ON ma priniesol do SÁLY TRÓNU, na miesto TRÓNU PÁNA BOHA VŠEMOHÚCEHO, a potom na tom mieste za SÁLOU TRÓNU kráčal so mnou a potom zobral listy zo stromu života a umiestnil do mojich rúk.

Rozkvitli v obrovskom raste a prekvitali a pokrývali veľmi veľkú oblasť, takže aj nosenie bude celkom neuveriteľné. A potom ma sem priviedol späť na Zem a povedal, že to sú na uzdravenie národov. 

A to znamená, že PÁN oznamuje veľmi veľkolepú, mega ohromnú uzdravujúcu službu. Bude to globálna liečebná služba, pre tých, ktorí sa naladia. Tí, ktorí sa budú riadiť pokynmi na celom Svete, oni budú schopní sa zúčastniť tejto masívnej liečebnej služby.

A pamätajte, čo PÁN prezentoval v mojich rukách, je ohromujúce, je úžasné, je neuveriteľné, nevídané predtým! Je to rovnaký rozhovor, ktorý mal PÁN so mnou približne pred mesiacom, kedy najsviežejšie pomazanie bolo uvoľnené, najhlbšie, najsviežejšie pomazanie od kedy ma poslal.

To znamená, že títo DVAJA budú viesť veľkolepú uzdravovaciu službu, bude veliká uzdravovacia služba, masívna uzdravujúca služba, neviem všetky detaily, čo sa stane na tej uzdravujúcej službe. Viem, že som videl slepé oči, ktoré sa otvorili. Vidím dievča, vidím dievča, myslím, že je asi 12 ročné. Tu sú slepé oči otvorené. Úplne od narodenia slepá.
Chromí, ktorí budú chodiť, slepí, ktorí uvidia, hluchí, ktorí budú počuť, nemí, ktorí budú hovoriť, paralytici, ktorí budú chodiť, chromé nohy, ktoré budú posilnené a natiahnuté a pridané piliere, aby mohli chodiť. Poranenia miechy, zväčšené srdcia, ktoré budú uzdravené: krvné choroby, leukémie, cukrovky, HIV, hypertenzie, problémy s obličkami, dialyzovaní pacienti, nádory, rakoviny. 

V týchto dňoch urobí HOSPODIN obrovskú službu uzdravenia. A tento rozhovor bol veľmi dôsledný a to znamená, že PÁN si žiada vašu pozornosť vo vašich srdciach a v dušiach. Pamätajte si, že všetky tieto veci, masívne liečivé pomazanie uzdravení, je pre príchod MESIÁŠA, aby ste  si vo svojich srdciach mohli uvedomiť, že tu je sľub, že posledné pomazanie, posledná sláva, ktorá bola prisľúbená, je tu. 

Takže, PÁN spôsobí, že JEHO DVAJA SLUŽOBNÍCI nariadia uzdravenia z Nairobi. ON spôsobí, že JEHO DVAJA SLUŽOBNÍCI nariadia uzdravenia tu z Nairobi. A tam bude veľkolepá, veľkolepá liečivá služba, historická liečebná služba, ktorá sa bude konať. A čoskoro poučím lekárov, lekárske tímy, sestry, Pastorov, Dozorcov, Biskupov, aby začali chodiť do dedín a vytiahli tých, ktorí tam boli opustení, tých, ktorí tam boli opustení. Nemocnice nemajú žiadny prístroj na riešenie ich stavu. 

Veľmi, veľmi skoro, PÁN ma spôsobí, aby som vám dal inštrukcie, aby ste išli von a vytiahnete všetkých mrzákov, ktorí boli opustení, tých, ktorí sú dole na zemi. V nemocnici sa narodili zmrzačení a opustili ich. Nemohli nič pre nich urobiť. Dieťa, ktoré bolo opustené, ktoré nemôže vidieť, narodilo sa slepé, je v úplnej tme, hluchí, ktorí nemôžu počuť
zo škôl nepočujúcich a nemých, zo všetkých miest, kde boli opustení. 

Paralytici, chromí, tí, ktorí majú poranenia miechy, zlomené kolená, tí, ktorí majú problémy s lebkou, duševnými chorobami, PÁN ma čoskoro privedie k tomu, aby som dal pokyn, aby ste vyšli von a vytiahli ich von a dali ich na približne 84 štadiónoch, pretože TÍTO DVAJA zostanú tu v Nairobi a prehlásenie vyzdravení bude z Nairobi. Budú hlásať z Nairobi, masívne liečivé pomazanie PÁNA, ktoré bude prúdiť cez túto krajinu a cez národy, ktoré budú naladené a zapoja sa do toho istého programu PÁNA. 

A ešte raz, pred chvíľou ma PÁN vzal do neba. Pred chvíľou som bol v nebi. Bol som v nebi, v dome spravodlivých, na mieste, kam chcete ísť. HOSPODIN ma vzal do neba a potom ma vzal pred JEHO TRÓN DO SÁLY TRÓNU a potom za SÁLU TRÓNU. A potom vzal listy, listy zo stromu života a umiestnil do mojej ruky a rozkvitli do obrovskej záhrady. Neviem, aká široká a veľká je záhrada. Obrovské, krásné, mocné, najohromnejšie liečebné pomazanie, od tej doby, od kedy nás DVOCH ON poslal. Najhistorickejšie uzdravujúce pomazanie, ktoré bude teraz plynúť a Hlas PÁNA, ktorý povedal: „Toto sú na uzdravenie národov. ! “A HOSPODIN to stále dôsledne robil od chvíle, od kedy nás poslal. 

Poznáme mrzákov, ktorí teraz chodia, slepí, hluchí. Slepí, ktorí vidia, hluchí, ktorí počújú, vedia, že boli uzdravení prostredníctvom tohto veľmi mocného druhu návštevy, od MIESTA TRÓNU BOHA, najsvätejšieho miesta v Nebi. 

A pamätajte, že nie každý anjel vstúpil na toto miesto! Toto je sväté najsvätejšie miesto v Nebi a PÁN teraz miloval túto generáciu a dovolil im zúčastniť sa na tomto najsvätejšom mieste v BOŽOM Kráľovstve. Pamätajte na MESIÁŠA, KRISTA JEŽIŠA, NAŠEHO PÁNA a SPASITEĽA, že prichádza a všetko toto pomazanie je pre MESIÁŠA! Celá táto Sláva je pre MESIÁŠA, takže národy sa môžu pripraviť na príchod MESIÁŠA. KRISTA JEŽIŠA. MESIÁŠ ma poslal do národov Zeme, aby som pripravil cestu pre JEHO slávny príchod. 

BOH OTEC, JEHO OTEC pracuje so mnou. BOH, VŠEMOHÚCI BOH, ELOHIM, JEHOVAH EL OLAM, VEĽKÝ BOH, JEHOVAH ELYON, JEHOVAH ADONAI, ELOHIM, HOSSEINU, SABBAOTH, ROHI, TSIDKENU, JEHOVAH EL GIBBOR – MOCNÝ BOH, JEHOVAH SAMMAH, ON ma poslal, aby som pripravil cestu pre SLÁVNEHO KRÁĽA NEBA, MESIÁŠA. 

A tak všetky tieto návštevy majú jeden zámer a účel, v jadre, v centre ich misie. Všetci títo Nebeskí vyslanci majú jeden cieľ: PRÍPRAVIŤ CESTU PRE SLÁVNY PRÍCHOD JEŽIŠA KRISTA, MESIÁŠA. 

Takže, požehnaní ľudia, veľmi skoro vám dám inštrukcie, aby ste začali zbierať mrzákov, hlboko v dedinách. Pamätáte si čas, kedy sme zbierali mrzákov, ako je Mbutos, hlboko, hlboko v dedinách, kde tam ležia, opustení, sami. Niekedy dokonca celá rodina, ktorá je zmrzačená v situácii, ktorá je nevysvetliteľná, v tomto živote sotva postrehnuteľná. 

Ale čoskoro budete poučení, aby ste ich pozbierali, lekári ich veľmi dobre zdokumentovali. Lekári, pamätajte si, že ich budete musieť veľmi dobre zdokumentovať, Pastori, dozorcovia, lekársky tím, že keď ich Pán uzdraví, môžete vidieť ich stav pred a potom a potom budeme oslavovať JEŽIŠA. Potom poďakujeme JEŽIŠOVI za to, že išiel na Kríž, aby vykúpil ľudstvo, lebo MESIÁŠ prichádza, požehnaní ľudia, PRIPRAVTE CESTU! PRIPRAVTE CESTU! 

Táto generácia je milovaná. ON nám hovorí, aby sme pripravili cestu v našich srdciach, aby sme boli svätí, odvrátili sa od sexuálnych hriechov, odvrátili sa od korupcie, zla v cirkvi, evanjelia korupcie, od zlého! Odvráťte sa od tohto skorumpovaného životného štýlu, kde sa pozeráte na obliekanie mužov a ženy a vidíte, že tu existuje vážna diskusia. Sú pretkávaní Svetom a nasledujú JEŽIŠA. ON hovorí, nie! Buďme rozhodní! Buďme pevne odhodlaní a nasledujme JEŽIŠA! 

Nechajte túto generáciu objaviť! Nechajte ich objaviť ich hodinu, ich deň! Toto je váš deň! Toto je vaša chvíľa! Vy ste generácia, ktorá bola vybraná, aby urobila všetky tieto veci a vy veľmi dobre viete, že teraz, že medzi národmi, z pohanských národov, medzi všetkými národmi Zeme, od začiatku, Izrael je vyvolený národ. Sú to vyvolení ľudia BOŽÍ. Ale zatiaľ čo vykúpenie Izraela, národné prebudenie Izraela otáľa, potom medzi pohanskými národmi bola vybraná Keňa! Sláva je tu! PÁN tu navštevuje v JEHO OBLAKU! 

A všetky ostatné národy sa môžu zúčastniť tejto návštevy! Bude to to isté prehlásenie, ktoré sa tu bude robiť, čím povstanú chromí po celom Svete, pre tých, ktorí budú naladení a zhromaždia rôznych chorých! 

A tak som videl, ako chromí vstávajú a chodia, slepé oči sa otvárajú, hluché uši sa otvárajú, nemé jazyky sa uvoľňujú, zmrzačené nohy sa posilňujú a narovnávajú a chodia, opúšťajú svoje invalidné vozíky, opúšťajú barle, paralytici, poranené miechy, zlomené kolená, zlomené kosti, psychiatrickí pacienti! 

Tí, ktorí majú krvné choroby, rakoviny, nádory! Rakoviny vyschnú! HIV vyschne! Chronické rany budú uzdravené! HOSPODIN oslobodí ľudí, vrátane žien, ženy, ktoré krvácajú. Zastaví krvácanie! Tie maternice, ktoré boli zablokované, prinesú úsmev na ich tvárach. Po mnohých rokoch neplodnosti. 

Videl som MESIÁŠA prichádzať, požehnaní ľudia! PRIPRAVTE SA! Toto je ten, o ktorom bolo napísané v Písme v knihe Malachiáša 4:5 Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako príde deň Hospodinov, veľký a strašný. 

*** druhé volanie do rádia: ***

DRUHÁ ČASŤ PROROCTVA: 

Tak pripravte cestu, požehnaní ľudia, akokoľvek, počas vašej Bohoslužby, kde máte vaše Bohoslužby, pamätajte, že MESIÁŠ prichádza! Pamätajte, že ste požehnaná generácia, ktorá sa dozvedá o oznámení o príchode MESIÁŠA! Využite to! Využite to a pripravte sa! Nech celá generácia vstúpi do Veľkého Božieho Kráľovstva! 

Buďte teda svätí a spravedliví, aby bol diabol zahanbený! Nechajte ho ísť do pekla samotného! Kráľovstvo Božie je pre vás pripravené!
Pamätajte, že som prorokoval schody a videl som, ako Cirkev stúpa hore a PÁN teraz znížil schody na oblohe. Zaznamenali ste ich s telefónom. Stali sa hlavným rozhovorom v Cirkvi. 

Takže toto je požehnaná generácia, ktorá PRIPRAVUJE cestu pre slávny príchod MESIÁŠA! HLAS, ktorý volá na púšti, pripravte cestu HOSPODINOVI! Urovnajte na púšti cestu pre nášho BOHA! MESIÁŠ, JEŽIŠ KRISTUS PRICHÁDZA! 

Nech vás PÁN žehná! Dnes som požehnal všetky vaše Bohoslužby! Dnes som vám požehnal všetky vaše Bohoslužby! Nech vás Pán žehná, ako sa pripravujete na príchod MESIÁŠA!
Odvráťte sa od sexuálnych hriechov! Odvráťte sa od klamstiev! Odvrátiť sa od nemorálností! Odvráťte sa od všetkých foriem zla, korupcie v kresťanskom živote! Buďte priamy, buďte svätí, MESIÁŠ prichádza! 

Jedného dňa sa zobudíte a zistíte, že MESIÁŠ zobral Cirkev. A dúfam, že budete medzi tým číslom!

Nech sa diabol hanbí, aby išiel sám do pekla!
Nech vás PÁN požehná! Todah rabah, todah La’chaim.

 

 

Off 

7.4.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top