Home
 

PROROCTVO O VÁŽNOM ZEMETRASENÍ PRICHÁDZAJÚCOM DO KENE, 28. MAREC 2019, DRUHÉ PROROCTVO

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU

SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
dnes na www.jesusislordradio.info
ZO DŇA 28. MARCA 2019, druhé proroctvo
sumarizácia:  

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH hovoril dnes súd nad týmto národom. Je to veľmi jasné, že PÁN hovoril, že súd PÁNA prichádza do Kene kvôli očierňovaniu, zneužitiu, kvôli zámeru vraždy, pre ohováranie, výsmechom, ktoré tento národ vystavil BOHA JEHOVAH, BOHA IZRAELA a vy viete, že BOH Izraela nemôže zobrať ani jediné očierňovanie.

Pred NÍM neobstojí očierňovanie, výsmech, krivé obviňovanie od tých, ku ktorým prišiel, aby ich zachránil. Takže PÁN hovoril o veľmi masívnom súde a HLAS SAMOTNÉHO PÁNA, BOHA JE NAHNEVANÝ, PÁN JE NAHNEVANÝ a viedol JEHO DVOCH PROROKOV, aby zasiahli národ súdom, aby oznámili súd PÁNA nad týmto národom. A potom, videl som budovy, ako sa triasli sľava do prava, z pravej strany do ľava a taktiež zhora dole.

A zemetrasenie, masívne zemetrasenie zasiahlo národ. Od kedy som mal tento rozhovor až doteraz, ja som vyjednával s PÁNOM, hovoril som s PÁNOM a povedal: PANE, prečo nenariadiš TVOJIM PROROKOM, aby nariadili súd špecificky proti ľuďom, ktorí očierňovali PÁNA? Pretože keď sa pozriete na míting, ktorý sa konal tento minulý víkend v Centrálnom parku, celá Keňa tam bola. Vy môžete vidieť, že celá Keňa miluje PÁNA. Oni si ctia PÁNA, boja sa BOHA, oni uctievajú PÁNA. A pritom ich chromí chodia v tomto národe, slepí, hluchí, nemí a prebudenie tu prebieha, takže som sa opýtal PÁNA, či rozdrtí všetkých týchto ľudí v tomto súde?

A potom PÁN hovoril s JEHO DVOMA PROROKMI a povedal: DVAJA PROROCI PÁNA ktorí tu kráčajú majú dostatočnú moc, aby zaistili ochranu všetkých ľudí, ktorí milujú PÁNA.

Oni jednoducho potrebujú prehlásiť a to je to prehlásenie, ktoré som dnes urobil, že hnev BOHA stále musí prísť. PÁN musí zasiahnúť zem. Ale BOH bude zameriavať JEHO hnev proti nepriateľom BOHA JEHOVAH, mocou, kapacitou a autoritou, ktorú máme, to je dôvod, kedy sme stáli dnes pred PÁNOM a prehlásili, že PÁN bude prenasledovať nepriateľov BOHA v tomto národe.

Prenasledovali urputne, intenzívne s extrémnou mocou. Ale je tu ohromné množstvo, ktoré miluje PÁNA, milióny, ktoré sa zhromaždili v Centrálnom parku tento víkend, v Cirkvách, chromí, slepí, tí čo milujú PÁNA, pre nich – PÁN ich teraz ochráni krvou JEŽIŚA. Toto je prehlásenie, ktoré sme dnes urobili pred PÁNOM celej Zeme. A čo sa týka osláv, ktoré boli prehlásené Snr. Arcibiskupom včera musia pokračovať, my musíme oslavovať dobrotu PÁNA. PÁN teraz ide vytasiť JEHO MEČ oproti nepriateľom BOŽÍM. A je ich niekoľko.

Zvyšok tohto národa, väčšina tohto národa vedia, kto sú DVAJA NAJMOCNEJŠÍ PROROCI HOSPODINA. PROROK ELIÁŠ, ELIÁŠ! NAJVIAC OBÁVANÝ PROROK! Zvyšok národa si je vedomý. A tiež, že Oblak BOHA zostúpil na Mojžiša, MUŽA BOŽIEHO. Človeku je uložené žiť raz, preto prišiel v oslávnom tele, preto ho vidíte v pozadí.

Zvyšok národa si je vedomý. Oni sú si vedomí, že OBLAK BOHA OTCA zostúpil na Mojžiša, MUŽA BOŽIEHO, Človeku je uložené žiť raz, preto prišiel v oslávenom tele. To je dôvod, prečo ho stále vidíte v pozadí.

Takže HOSPODIN prehlásil dnes, že hnev BOHA musí padnúť. PÁN bude prenasledovať nepriateľov BOHA. ON zapríčiní, že budú utekať. ON ich bude honiť, ale v rovnakom čase ON ochráni JEHO VLASTNÝCH. Pokryje MOCOU KRVI. Ja to prehlasujem, my sme stáli pred PÁNOM A PÁN TO SCHVÁLIL. Takže teraz môžete oslavovať dobrotu PÁNA, oslavovať prebudenie, pretože súd a prebudenie vstúpili do DOMU ( PÁNA ) v rovnakom čase. A teraz PÁN separuje JEHO ĽUDÍ.

Teraz čakajte a uvidíte zázraky, súd, ktorý padne na nepriateľov BOHA, tých, ktorí očierňujú a vysmievajú sa BOHU, tých, ktorí sa pokúšali zabiť BOHA, čakajte a uvidíte zázraky, ako BOH bude oddeľovať JEHO ľudí a prinesie ohromný, neuveriteľný hnev na druhej strane a prinesie dole nepriateľov BOHA. Iba ak by činili pokánie NA VEREJNOSTI!

NEHOVORIL SO MNOU PÁN ZNOVA?? 

Každý teraz oslavujte! Tí, ktorí patríte PÁNOVI, pokračujte v oslavách dnes a naveky! Pretože prebudenie pokračuje! Ale nepriatelia BOHA budú prenasledovaní! Oni budú prenasledovaní, zažijú strach a teror BOHA, čítajte v Biblii. Čítajte o terore BOHA v Biblii. Ako ON prenasleduje nepriateľov. Nebudú mať žiadne miesto kde sa ukryť. Veď počkajte a uvidíte! Ale pre deti BOHA, vy teraz môžete začať oslavovať dobrotu BOHA JEHOVAH, prebudenie je stále tu, uzdravujúce služby sa konajú, explózia SLOVA bude pokračovať a v tomto čase prebudenie je nezastaviteľné!

Nepriatelia BOHA je ich iba niekoľko. Pozrite sa na ten dav, ktorý sa zhromaždil v Centrálnom Parku v Nairobi, teraz 24. marca 2019 a to dokazuje, že celý národ stojí s PÁNOM. Iba niekoľko ľudí v médiách. Teraz PÁN zatrasie týmto národom, zatrasie kvôli novinám v Nairobi a očierňovaniu na internete, ale pre zvyšok, budú ochránení KRVOU JEŽIŠA.

NEHOVORIL S VAMI PÁN? NEHOVORIL BOH JEHOVAH S TÝMTO NÁRODOM? 

Teraz čakajte a vidzte zázraky BOHA. Čakajte a uvidíte ako bude separovať JEHO ĽUDÍ a neuveriteľne prenasledovať iných ľudí.

MESIÁŠ PRICHÁDZA!

Odvráťte sa od vašich hriechov, čiňte pokánie z očierňovania PÁNA! Teraz sa budete báť týchto DVOCH PROROKOV! 

 

Bohoslužba v Centrálnom Parku v Nairobi dňa 24. marca 2019, fotky nižšie, vedená DVOMA NAJMOCNEJŠÍMI PROROKMI HOHA, ELIÁŠOM A MOJŽIŠOM, DVE SVIECE, KTORÉ STOJA PRE BOHOM, HOSPODINOM CELEJ ZEME ( Zjavenie 11 kap. a Zachariáš 4 kap. ) : 

NAK11 NAK12 nak 1 NAK13 NAK26 NAK21 NAK5 NAK4 NAK11 NAK27 NAK7 NAK10 nak 31 NAK22

 

Off 

29.3.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top