Home
 

OHROMNÉ POŽEHNANIE VŠEMOHÚCEHO BOHA YAHWEH, 1. MAREC 2019

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU,

SKRZE BOŽÍCH NAJVÄČŠÍCH PROROKOV, DVOCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP.,
dnes na www.jesusislordradio.info
DŇA: 1. MARCA 2019
sumarizácia:

Požehnaní ľudia, PÁN JEHOVAH mi dovolil prísť k vám počas vašej keshy, dnes večer, ( kesha – je nočné uctievanie s kázaním SLOVA a modlitbami zvyčajne v piatok v noci v národe Keňa na Oltároch Pána v Cirkvi Pokánia a Svätosti, pozn. ) a ja viem, že mnoho, mnoho Cirkví práve teraz majú celú noc nočnú keshu, ale ja chcem prísť k vám a pozehnať vás ľudia, všetkých, všetkých vás v tomto národe, v tejto Cirkvi ( Pokánia a Svätosti, pozn. ), tých ktorí nasledujú SLOVÁ PÁNA.

A jednoducho vám oznámiť, že veľmi, veľmi veliké prebudenie teraz prepuklo a najdôležitejšia časť prebudenia, PREBUDENIE SLOVA, PREBUDENIE SLOVA konečne prepuklo v tomto národe. To je dôvod, prečo PÁN teraz berie JEHO SLUŽOBNÍKA z miesta na miesto, z mesta do mesta za tým účelom, aby priniesol prebudenie SLOVA v najdôležitejšom prebudení v Biblii.

Zázraky sú veľmi, veľmi dôležité, vidíte ohromné zázraky v národe, veľmi, veľmi mocné a veľmi, veľmi dôležité, pretože to je podpis schválenia PÁNA nad týmto pohybom BOHA, samotný BOH je zapojený.

Návšteva OBLAKU BOHA OTCA JE OHROMNÁ, MIMORIADNA, videli sme zázraky na Nebi, na Nebesiach, na slnku a množstvo iných zázrakov, ktoré sa udiali v tomto národe, veľmi mocné, je to mocná časť mocného, mocného prebudenia PÁNA. Teraz PREBUDENIE SLOVA, toto je najdôležitejší aspekt tohto prebudenia, pretože toto pripravuje duše pre SLÁVNE KRÁĽOVSTVO VEČNOSTI, KRÁĽOVSTVO NEBA, KRÁĽOVSTVO JEHOVAH.

A to je dôvod, prečo chcem prísť k vám tohto času, keď PÁN konečne zapálil toto historické prebudenie, mocné prebudenie. Toto prebudenie je prebudenie, ktoré konečne pripravuje duše, pripravuje srdcia pre Kráľovstvo Božie v závislosti na obraze a podobe duše človeka na obraz a podobu BOHA JEHOVAH, BOHA VŠEMOHÚCEHO.

A z tohto dôvodu je to tiež vysielané celoglobálne, takže si viete predstaviť rozmer tohto, prebudenie spravodlivosti, prebudenie svätosti, prebudenie odvrátenia sa od hriechov a navrátenie sa ku spravodlivosti PÁNA. Toto je najôleťejšie prebudenie v Biblii teraz, tento rozmer s ohromnými znakmi, zázrakmi, s ohromujúcimi návštevami.

Toto v skutočnosti pripravuje Cirkev pre vstup. Môžete povedať, že Cirkev stojí pri dverách do Neba, Cirkev je v bode vstupu do Kráľovstva Božieho. A ja som rád, že množstvo národov je naladených pri každej príležitosti, kedy Cirkvi dostanú inštrukcie, množstvo miest ja naladených v jednom momente, to je veľmi mocné!

Pretože v tom momente, v tomto momente teraz, každý národ sa môže teraz pripojiť k tomuto prebudeniu. Takže je to rovnaký dôvod, prečo by som mal teraz prísť ku vám. A PÁN, áno, samozrejme ma uvoľnil, aby som vám to odovzdal dnes večer, aby som vás požehnal, všetkých vás, požehnal prebudenie v tomto národe, požehnal tento mocný, mocný pohyb BOHA VŠEMOHÚCEHO, prebudenie SLOVA, prebudenie spravodlivosti, prebudenie k príprave Cirkvi na SLÁVNE KRÁĽOVSTO BOŽIE, prebudenie pre duše, aby mnoho, mnoho duší prišlo do Kráľovstva, aby teraz množstvo, množstvo ľudí novo- znovuzrodených, tiež tí, ktorí nepoznali KRISTA prišli do DOMU PÁNA  a tí, ktorí boli v DOME, aby si leštili ich spásu a to je dôvod, prečo chcem stáť dnes pred PÁNOM  požehnať vás, požehnať vaše prebudenie v tomto národe a vo všetkých iných národoch, ktoré sú naladené, ktoré sa pripojili k tejto návšteve, tí, ktorí poslúchajú TENTO HLAS, ČO PÁN hovorí k Cirkvi v tejto hodine.

Takže ja vás žehnám dnes večer, žehnám vašu spravodlivosť, ja žehnám váš zápal pre svätosť, ja žehnám vašu návštevu, vy ste držiteľmi tejto návštevy v tejto hodine, ja žehnám túto návštevu, dosiahnutú vo vašom živote, ja vás žehnám ako prichádzate, žehnám vás ako idete, žehnám vaše rodiny, žehnám vašu večnosť do večného Kráľovstva JEHOVAH, ja žehnám vaše zdravie, ako tu čakáte na  ten DEŇ, kedy budete zhromaždení PÁNOM, ja žehnám vaše zaopatrenie, ja žehnám vaše rodiny, žehnám vaše deti, v MOCNOM MENE JEŽIŠ. JA VÁS ŽEHNÁM V MOCNOM, MOCNOM, NAJSLÁVNEJŠOM MENE JEŽIŠ, ja žehnám vašu prácu, vaše pracovné miesta, vaše Cirkvi, žehnám Biskupov a ich právomoc, ktorú majú, aby mali veľkú moc a autoritu v ich regióne, aby PÁN roztiahol ich stán poukazujúc na Izaiáša kap., aby natiahol ich stán a domináciu, roztiahol ich právomoc a vyhral viac duší pre DOM PÁNA. Ja vás žehnám, dokonca aj dozerateľov, starších predsedajúcich Biskupov, žehnám Pastorov pod vami, Evanjelistov, kazateľov SLOVA, žehnám usporiadateľov, ktorí slúžia v DOME PÁNA, zahŕňajúc vdovy a siroty, korešpondentov a všetkých pod vami.

Žehnám celú CIRKEV POKÁNIA A SVÄTOSTI, ako nasledujete cieľ spravodlivosti, cieľ pre večnosť, pre svätosť, cieľ pre vstup do Slávneho Kráľovstva BOHA JEHOVAH, pripraveného VÁŠIM BOHOM, VÁŠIM OTCOM, keď ON hovorí: ON pripravil príbytky pre vás v Nebi a ON hovorí, že: moji ľudia, vstúpte do vašich komôr.

Ja vás žehnám, ako sa pripravujete, žehnám vašu konečnú cestu, do vstupu SLÁVNEHO VEČNÉHO KRÁĽOVSTVA BOŽIEHO. Ja vás žehnám večnosťou, aby ste mali teraz ohromný zápal pre večnosť. Aby ste viac nasledovali večnosť. Aby ste viac nasledovali veci Kráľovstva, zápal väčší ako čokoľvek iné čo nasledujete na Zemi. Ja žehnám vaše zaopatrenie, ja to opakujem, ja žehnám vaše zdravie, ochranu a bezpečnosť, vaše manželstvá, vaše rodiny, vaše deti, ja vás žehnám požehnaní ľudia.

Dnes ja som uvoľnil obrovský košiar požehnaní, nespočetné množstvo požehnaní, ako stojím v MOCNOM MENE JEŽIŠ, PRED MOCNOU RADOU PÁNA,

JA ŽEHNÁM TÚTO CIRKEV POKÁNIA A SVÄTOSTI,

ja žehnám vedúcich týchto Cirkví, žehnám zhromaždenie, ktoré tu sedí, ohromnejšie požehnanie sa pohybuje dopredu, pretože PÁN už hovoril o zdravých kravách na tomto mieste.

Toto je v skutočnosti aktivácia požehnaní, o ktorých PÁN hovoril, a to je dôvod, prečo ma PÁN žiadal prísť teraz pred Vás a stáť pred PÁNOM, HOSPODINOM CELEJ ZEME, aby som vás požehnal, požehnal vašu večnosť, požehnal váše zanietenie, poýehnal vašich susedov, požehnal vaše závazky, povinnosti, v MOCNOM MENE JEŽIŠ. JA VÁS ŽEHNÁM VEČNOSŤOU! Moje slová nikdy nepadnú ako vy viete a tieto veci sa stanú, aby bolo známe, že PÁN prichádza pre Slávnu Cirkev.

A toto je hodina pre národy, aby sa odvrátili od hriechov a navrátili ku spravodlivosti, pripravili na Slávny príchod MESIÁŠA. A ON hovorí: hľadajte najprv KRÁĽOVSTVO BOŽIE A JEHO SPRAVODLIVOSŤ a všetko ostatné vám bude pridané.

Ja vás žehnám, žehnám vás, ako ste tu, žehnám vás, ako sa pripravujete vstúpiť do večnosti. Tých, ktorých uctievajú vo vašich Cikrvách, tych vo vašich domovov, tých, ktorí cestujú, ktorí sú na mítingu, žehnám študentov, ktorí sa chopili tohto ohromného volania, oni sú skutočne pohltení v pohybe BOHA, sú zamerní na nebesia, zameraní na spravodlivosť, nasledujú svätosť, to je jeden zo zázrakov tohto času v tomto čase, že nasledujú tak ohromný zápal pre BOHA, svätosť pre BOHA JEHOVAH.

Žehnám vás všetkých, žehnám vaše zhromaždenia, žehnám Snr. Arcibiskupov, žehnám všetkých predsedajúcich Biskupov, žehnám dozerateľov, žehnám Senior Pastorov, žehnám Pastorov, Evanjelistov, učiteľov, korešpondentov, vdovy, siroty, usporiadateľov, žehnám vás všetkých v úplnosti, s večnosťou, s ochranou, s províziou, v MOCNOM, NAJSLÁVNEJŠOM MENE JEŽIŠ, takto to bude, AMEN A AMEN požehnaní ľudia.

Todah Shalom


Off 

1.3.2019 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top