Home
 

DVE PROROCTVÁ, NAJVÄČŠÍ PROROK HOSPODINA DR. OWUOR, 3. DECEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU,
Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info
SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA
DŇA: 3. Decembra 2018
sumarizácia: 

Milovaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou túto minulú noc, žijúci BOH NEBA, JEHOVAH, MOCNÝ BOH IZRAELA, čo chcem zdielať s vami. Tu sú dva rozhovory. Jeden rozhovor sa odohral včera večer medzi 17. – 18. hod., včera večer a druhý rozhovor túto noc smerom k prichádzajúcemu ránu, dnes ráno.

V prvom rozhovore ma PÁN vyzdvihol ponad Zem a potom mi ukázal dve cesty. Ukázal mi širokú cestu a úzku cestu. ON mi ukázal dve cesty, na ktorej dnešné Cirkvi kráčajú. Včera približne medzi 17 – 18 hod. večer, HOSPODIN so mnou hovoril o príprave tejto generácie na Slávny príchod MESIÁŠA. O príprave dnešných Cirkví na Slávny príchod KRÁĽA, MESIÁŠA, SLÁVNEHO BARÁNKA BOŽIEHO.

A v tom rozhovore ma nechal zaspať, zodvihol ma ponad Zem a ukázal mi dve cesty, ktoré dnešné Cirkvi nasledujú. Teraz, ja som videl širokú cestu, bola to veľmi jasná cesta, ktorú každý mohol vidieť. Odtiaľ, kde som bol zodvihnutý, to bola veľmi jasná cesta, mohol som ju vidieť veľmi jasne. Široká, veľmi jasne ste mohli vidieť, že toto je cesta.

A potom úzka cesta. To je úžasné, pretože keď mi ON ukázal tú úzku cestu, potom mi tiež ukázal úlohu tých DVOCH PROROKOV HOSPODINA, v súčasnej agende HOSPODINA NA ZEMI, MISIU HOSPODINA NA ZEMI PRÁVE TERAZ, AKO HOVORÍME. Pretože ON mi ukázal širokú cestu a potom úzku cestu. A teraz to priblížil a ukázal mi úzku cestu.

A išiel naspäť v čase a ukázal mi, aká bola úzka cesta predtým, než poslal JEHO DVOCH PROROKOV NA ZEM a stav úzkej cesty na Zemi. Bol som vydvihnutý a videl som zhora. A potom mi ukázal, keď JEHO DVAJA PROROCI SPRAVODLIVOSTI PRIŠLI, PROROCI, SVEDKOVIA z knihy Zjavenia Jána 11 kap., čo oni robili na tej ceste a koľko veľa práce je ešte potrebné urobiť.

Predtým, než začali prácu, HOSPODIN mi ukázal cestu s množstvom, množstvom výmolov, dierami a škvrnami a flekmi. Snažili sa zaplniť tie mnohé výmole, boli tam aj výmole, ktoré boli zaplátané. Znamená, že ich naplnili trochou cementu, trochou asfaltu a pokúšajú sa ich opraviť tam. Opravovali, pokúšali sa opraviť inú stranu, ale tam je množstvo ďalších iných neopravených výmolov. 

A potom, keď DVAJA OHROMNÍ PROROCI PÁNA začali pracovať na tej ceste, videl som, ako oni začali pokladať novú cestu, dávali nový asflat. ON mi ukázal, ako ďaleko boli prípravy a koľko veľa ešte ostáva. A tam boli listy, stromy, popri ceste, tá cesta bola trošku skrytá, listy zo stromov z ľavej a pravej strany, takže tá cesta bola takmer skrytá.

Ale môžem vidieť, keď DVAJA OHROMNÍ PROROCI HOSPODINA prišli, aby pripravili cestu, kdekoľvek pripravovali, bola tam veľmi, veľmi hladká cesta, ale mohol som vidieť, po kade DVAJA OHROMNÍ PROROCI HOSPODINA došli v príprave cesty. A kdekoľvek oni došli, tam bola hladká cesta, oni tam museli ísť. Ako oni chodili po celej Zemi.

To mi pripomína rozhovor, ktorý mal HOSPODIN so mnou pred rokom, alebo pred dvoma rokmi. Ukázal mi, ako som behal po celej Zemi a ohromná Sláva žiarila zo mňa a čistila cestu. Ja som išiel veľmi rýchlo po celej Zemi a kdekoľvek som prešiel, cesta bola pripravená.

 DUCH HOSPODINA HOVORÍ K CIRKVÁM.

A znova, dočasne zaplatali diery, nejaké diery zaplátané, výmole, ja hovorím o úzkej ceste, nie o širokej ceste, nejaká oblasť bola zaplátaná, ale potom je tam cesta prekopaná, budovaný nový základ a položený nový asflat, nová cesta, nie zaplátané diery, ktoré plátali znova, dávali znovu nové záplaty a niekdy neboli záplaty, žiaden cement, žiaden asfalt tam nebol daný.

Ale teraz pripravovaná cesta prekrásne, cesta sa stala veľmi krásnou. V tomto rozhovore, ja prídem naspäť k vám, keď budem mať čas, tento rozhovor hovorí tak veľa o kondícii v Cirkvách dnes. Prvú vec, ktorú vidíte, tam sú dve cesty. Súčasné Cirkvi idú po dvoch cestách.

Tam sú tí, ktorí idú po širokej ceste, nebudem teraz smerovať k nim, tam sú tí, ktorí idú po širokej ceste, veľkej ceste a je potrebné im evanjelizovať, aby sa navrátili naspäť. Potrebujú byť nasmerovaní.

Ale teraz sa striktne zameriavam na úzku cestu. V týchto prvých minútach tohto rozhovoru, čo som k vám priniesol, je úzka cesta. Cirkev potrebuje ísť a vyhrať tých ľudí, ktorí sú na širokej ceste s priniesť ich naspäť, väčšina bola na tej druhej strane. To vám napovie, kde veľká časť Cirkvi kráča. Na širokej ceste. Veľká Cirkev, globálna Cirkev. Telo Kristovo tam kráča, moderná Cirkev.

Cirkev, ktorá sa nepodriadila HLASU HOSPODINA. Cirkev, ktorá si robí svoju vlastnú agendu, ako zvyčajne, akoby sa nič nezmenilo. A pritom je tu veľký pohyb, veľká návšteva na Zemi. Nebo zaplavilo Zem šokujúcim spôsobom. SÁM BOH VŠEMOHÚCI, BOH OTEC navštevuje Cirkvi.

Ale v súvislosti s úzkou cestou sme videli veľmi jasne, HOSPODIN hovorí o škvrnách, záplatách dier u kresťanov. Záplaty, pokúšali sa pokryť a tam bola ďalšia a ďalšia… život krytý záplatami. Pokúšali sa pokrývať kresťanskú spásu so záplatami. Veľa náplastí. A potom vidíte DVOCH SLUŽOBNÍKOV prichádzať a robia kompletne novú cestu nad tými dierami.

Takže HOSPODIN požaduje od Cirkví kompletné pokánie a kompletné pokrytie výmolov nášho kresťanstva. Kesťanskej spásy. To je dôvod, prečo ste videli, nový základ bol položený, veľmi dobre urobená cesta a stále je ešte dlhá cesta po celej Zemi.

A potom iný rozhovor, BOH OTEC túto minulú noc ma zobral do JEHO MIESTNOSTI TRÓNU V NEBI  a začal zrezávať listy zo STROMU ŽIVOTA A S JEHO RUKOU MI ICH PODAL. Túto minulú noc. Listy zo stromu života, potom som videl ovocie. Sladké ovocie STROMU ŽIVOTA. Čo znamená, že ohromná návšteva prichádza do Nakuru, na konci roka. Historická návšteva.

RUKY HOSPODINA urobili niečo rozdielné dnes. Pretože keď OTEC rezal lístie, toho času ich dal do košíka. A potom mi dal ten košík. ON začal vyberať z košíka jeden list za druhým, dával mi ich rukou a potom mi dal celý košík. Ohromný kontakt s OTCOM sa deje teraz v Cirkvi práve teraz, vzhľadom na slávnu prácu, ktorú urobil JEŽIŠ NA KRÍŽI. Otvoril túto cestu, aby sme mohli mať toto spoločenstvo, aby sme mohli mať toto spojenie, aby BOH OTEC PRIPRAVIL CESTU PRE SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA SKRZE PRIAMY PRÍKAZ SKRZE TÝCHTO JEHO DVOCH SLUŽOBNÍKOV, ktorí chodia po tvári celej Zeme.

Druhý rozhovor teraz, lístie tejto minulej noci, lístie STROMU ŽIVOTA. A stále tejto minulej noci, PÁN BOH VŠEMOHÚCI mi ukázal tento Zbor, Zbor Pokánia a Svätosti, a ON mi ukázal všetkých Biskupov tu v Keni. A potom som počul HLAS PÁNA hovoriť: ja som bol zaneprázdnený dávaním im povinnosti, dával som im úlohy, dával som im inštrukcie pre tento Zbor. V skutočnosti je to to, čo oni teraz robia.

Ale čo ma prekvapilo, že každý jeden z nich prišiel, keď som tam bol s nimi, sedel som a každý ako prichádzal, každému som dal nový pár topánok, červených topánok – V KRVI JEŽIŠA. Červené topánky, pokryté KRVOU JEŽIŠA. Ako som sedel so Senior Arcibiskupom, Jánom Litundom, dal som červené topánky na jeho nohy,ďalšie topánky, ďalší Biskup, … ďalsie topánky, ďalší Biskup,… stále to vidím, dokonca aj teraz, keď vidím Biskupov v tomto Zbore, v tomto národe v Keni, všetky ich nohy boli pokryté červenou, červenou, červenou, červenou, červenou, červenou… KRV JEŽIŠA. A potom som ich videl ako išli a vykonávali službu v tomto Zbore. Tak mocné! To bolo tak mocné, ako oni išli vykonávať službu v Zbore HOSPODINA.

Potom ma PÁN zodvihol trochu ponad Zem a ukázal mi DVE ZLATÉ SVIETNIKY BOHA. Ale ONI boli veľmi, veľmi vysokí, neviem, či nedosahovali Nebo. Dosahovali až tak vysoko, pokiaľ bolo tam tak veľa Slávy. DVA ZLATÉ SVIETNIKY HOSPODINA. Ale je to úžasné, pretože jeden je trochu vyšší než druhý. Veľmi vysokí, až po Nebo. Veľmi, veľmi vysokí, až pokiaľ tam bolo tak veľa Slávy, ale môžete vidieť, že jeden je trochu vyšší, než druhý.

Prekrásny, mocný čas v histórii Cirkvi. Pripomína mi to čas, kedy náš PÁN JEŽIŠ umýval nohy JEHO učeníkom. Umýval nohy Cirkvi. Umýval nohy dnešným Pastorom. Pretože toho času učeníci reprezentovali Cirkev, celé TELO KRISTOVO. Pastorov, kazateľnice Oltáre, vedúcich, starších, zhromaždenie, oni reprezentovali všetko. Doslova všetko.

A teraz ma ON dal tu na zem a ako oni prichádzajú, dával som im úplne nové topánky. Červené, červené, KRV JEŽIŠA. Pokryté krvou, krvou, veľmi mocné! HOSPODIN ukázal ohromnú náklonnosť k tomuto Zboru. Toto je to, čo

NEBO HOVORÍ PRÁVE TERAZ!

ČO BOH OTEC HOVORÍ PRÁVE TERAZ! ČO DUCH HOSPODINA HOVORÍ PRÁVE TERAZ!

Iné národy, ak chcete byť v rovnakej dispozícii a náklonnosti HOSPODINA, potom skutočne musíte poslúchať TENTO HLAS A PODRIADIŤ SA HLASU HOSPODINA. Nemôžete pokračovať v neposlušnosti a nedbanlivosti! 

Pokrývajú sa KRVOU JEŽIŠA, obúvajú si topánky pokryté KRVOU JEŽIŠA! A vidím, ako vykonávajú ich prácu v Zbore veľmi mocným spôsobom. Iné fakty nemôžem opísať, ale veľmi mocne! Veľmi mocne, chodia, vyhrávajú duše, boli veľmi verní, prijímali vyučovania od DVOCH MOCNÝCH PROROKOV A UČILI ICH a vyučovali spravodlivosť, vyučovali pokánie, vyučovali svätosť. Oznamovali, že MESIÁŠ PRICHÁDZA! POSLI, SVEDKOVIA ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP. sú tu. Ja som ich počul, oni robia ohromnú prácu pre BOHA OTCA v tomto národe.

Ooh ako ja túžim, aby toto sa opakovalo po tomto Svete! Po všetkých národoch tohto Sveta. Ja skutočne túžim, aby všetky národy Sveta toto opakovali, aby sa podriadili.

Toto je veľmi mocný moment v histórii Cirkvi. Mocná hodina! Pretože BOH VŠEMOHÚCI, SÁM BOH OTEC JEHOVAH YAHWEH, SÁM BOH je práve teraz zapojený v príprave CIRKVI! NAVIGUJE TÝCHTO DVOCH POSLOV, ZMOCŇUJE ICH, PRIAMO POD JEHO PRÍKAZOM. 

Červené topánky, červené topánky, červené topánky KRVI JEŽIŠOVEJ, dokonca aj teraz, ako ku vám hovorím, ja vidím ich topánky, bol som dole na Zemi a dával som im topánky na ich nohy, na ich nohy a ukončil som. Krásne, červené, červené, červené a ON mi dal vedieť, že to bola KRV JEŽIŠA. Aké úžasné! Aké mocné!

Milovaní ľudia a potom som videl ohromné ZLATÉ SVIETNIKY HOSPODINA, KTORÉ STOJA PRED PÁNOM, HOSPODINOM CELEJ ZEME A BOLI TAK VYSOKÍ, AŽ PO SLÁVU HORE. Môžete vidieť, že jeden je trochu väčší, ako druhý. Keď som sa zobudil potom som si uvedomil, že toto ste si nafilmovali. že jeden je vyšší, ako druhý.

MESIÁŠ PRICHÁDZA MILOVANÍ ĽUDIA, NESKORŠIA SLÁVA JE TU, NESKORŠIA NÁVŠTEVA JE TU, OUNÁMENIE O SLÁVNOM PRÍCHODE MESIÁŠA NASAKUJE ZEM. Nikto nemôže povedať: “pozri, ja som nikdy nepočul, pozri, ja som nevedel, nie!”

ON doslovne hovorí na internete, toto rádio je globálne, každé ucho, ktoré chce počuť, počuje! A každý jeden veriaci človek, ktorý chce vstúpiť, potrebuje prijať inštrukcie. Buďte spravodliví! ČINTE POKÁNIE! PRIPRAVTE SA! BUĎTE SVATÍ! KRÁČAJTE ÚZKOU CESTOU!

Táto úžasná cesta, úzka cesta, ktorá sa pripravuje. Krásna, prekrásna! Kde záplaty boli vykopané a bola položená nová cesta. Pokračujúc pokladať novú cestu až do príchodu M,ESIÁŠA, nastane to na ceste. Oh, ako ja túžim, aby každá jednotlivá osoba a každý národ dostal príležitosť. POKLAD. PRÍLEŽITOSŤ. ZLATÚ PRíLEŽITOSŤ UCHOPIŤ TOTO PREBUDENIE. TOTO HISTORICKÉ PREBUDENIE. TOTO OHROMUJÚCE PREBUDENIE NIKDY PREDTÝM NEVIDENÉ. TOTO JE KRÁSNY MOMENT V HISTÓRII CIRKVI MILOVANÍ ĽUDIA.

HOSPODIN prišiel zámerne a absolútne otvorene, teraz. Prichádzajúc v JEHO OBLAKU. KU JEHO DVOM PROROKOM, ľudia si to môžu natočiť. Keď mi to ukázal v sne a ja som oznámil proroctvo, niekedy som neveril, žeby im dovolil uvidieť JEHO OBLAK. ŽIVÝ OBLAK, na videu, pred ich očami, pokrývať JEHO DVOCH PROROKOV. Ale ON dovolil tejto generácii natočiť to. Natočiť to, natočiť JEHO. Natočiť JEHO FYZICKÚ HROZNÚ MANIFESTÁCIU, ktorá viedla Izrael po púšti. Zosadol na hore Sinai. Zvykol prísť na horu Moria, na svätyňu Svätých.

ON prichádza tak veľmi jasne, tak otvorene, aby ku vám hovoril, že čas je na konci. A SVEDKOVIA ZO ZJAVENIA JÁNA 11. kap. sú teraz tu a pripravujú Cirkev  a po vytrhnutí Cirkvi sa rozdelia, Ja vidím ich DVOCH, ako sa rozdelia. A každý z nich bude povolávať oheň, každý z nich. Ale vy sa tým nechcite zaoberať. HOSPODIN NALIEHA NA TÚTO GENERÁCIU, ABY VSTÚPILA.

Tu je seriózna žiadosť Neba k vašej duši, aby ste mohli vstúpiť do večnosti. Slávne schody boli znížené, na príkaz týchto DVOCH. Aké úžasné! Aké mocné! Aké zázračné! Aké šokujúce! Aké ohromujúce! Aké hlboké! Aké komplikované, aké mätúce! Cirkev teraz žije vo večnom zmätku, v znakoch, javoch, zázrakov a navštívení BOHA OTCA práve teraz.  

Písmo písané po oblohe, ON písal po oblohe. Jeden SVEDOK VYKONÁVA JEHO SLUŽBU NA JEDNEJ STRANE A DRUHÝ NA DRUHEJ STRANE. S tak obrovskou mocou, keď hovoríte k tomu jednému, nevidíte iného na druhej strane, tak veľa autority, veľa ľudí vidí iba jedného. Niekedy ON otvorí oči ľudí, že veľa ľudí vidí obidvoch. A potom ON zatvorí ich oči.

Aká mocná, mocná sila a autorita, BOH OTEC uskutočňuje vo vláknach v TELE KRISTOVOM. Hlavný prúd. ON používa všetko, všetku moc, zázraky. Skutočne žiada vaše duše. Priťahuje vás bližšie ku JEŽIŠOVI. Bližšie ku kríži na Kalvárii. Priťahuje vás bližšie ku krvi. Priťahuje vás bližšie ku spravodlivosti, bližšie ku SLÁVNEMU KRÁĽOVSTVU BOŽIEMU.

Nech tí, ktorí majú uši sa pripravia na Slávny príchod MESIÁŠA.

Todah todah, todah Shalom chaverim, shalom todah, baruch hashem, todah  

Off 

3.12.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top