Home
 

PROROCTVO O MEGA NAVŠTÍVENÍ HOSPODINA BOHA PRICHÁDZAJÚCOM DO NAKURU V KENI, NAJMOCNEJŠÍ HOSPODINOV PROROK DR. OWUOR, 30. NOVEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU,
Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info
SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ELIÁŠA, DR. OWUORA
DŇA: 30. novembra 2018
sumarizácia: 

Požehnaní ľudia, HOSPODIN hovoril so mnou o veľkom mítingu prichádzajúcom do Nakuru, prichádzajúcom skoro, ku koncu tohto roku, na konci roku a sviatku Nového roka, veľmi, veľmi mocný míting, ktorý prichádza do Nakuru. A to bude ohromná návšteva HOSPODINA.

Toto je tak ohromná udalosť v histórii Cirkvi, pretože toto sú návštevy, ktoré označujú udalosti, ktoré nám Biblia zasľubuje a Biblia zasľubuje neskoršiu Slávu, neskoršiu návštevu, ktorá príde. My sme tak požehnaní, že v tejto generácii vy, ľudia, môžete vidieť túto návštevu, návštevu, ktorú PÁN JEŽIŠ samotný zasľúbil, že príde, aby prebudila Cirkev Kristovu.

A toto je krásny čas v histórii Zeme, v histórii národov a najdôležitejšie – v histórii Cirkvi a v živote kresťanských veriacich. Návšteva prichádzajúca do Nakuru bude historická návšteva, bude veľa historickýyh uzdravení, PÁN prichádza uzdravovať. Veľa, veľa, chromých sa postaví a bude chodiť, ON mi hovoril, ukázal mi toto stretnutie, ja vidím veľa, veľa chromých, ako sa postaví a bude chodiť. To bude ohromné, ohromné javy, veľa veľa slepých očí sa otvorí, veľa hluchých uší sa otvorí, veľa rôznych stavov pod slnkom, veľa chorôb bude musiť pokľaknúť a počúvnuť KRV JEŽIŠA!  MOCNÁ, MOCNÁ, MOCNÁ PRÁCA ZÁZRAKOV KRVI JEŽIŠA, ktorá bola vyliata na kríži Kalvárie. Toto sa stáva ohromným prebudením, ohromná návšteva tejto hodiny a prebúdzaním prítomnej Cirkvi.

Toto je hodina, kedy HOSPODIN BOH hovorí k tejto generácii veľmi priamo, veľmi priamou cestou. Môžete vidieť tento rozhovor je odhalený, nie je skrytý, otvorený, jasný rozhovor a všetky tieto návštevy, ktoré tu vidíte, boli zamýšľané na to, aby prebudli CIRKVI. Keď čítate Matúš 25:1-13 keď samotný Ježiš Kristus oslavoval príchod Pána JEŽIŠA KRISTA, MESIÁŠA, JEHO návrat, aby zobral Cirkev, príchod MESIÁŠA, …

1Vtedy bude podobné nebeské kráľovstvo desiatim pannám, ktoré vzaly svoje lampy a vyšly vústrety ženíchovi. 2Ale päť z nich bolo rozumných a päť bláznivých. 3Bláznivé vezmúc svoje lampy nevzaly so sebou oleja; 4ale rozumné vzaly oleja vo svojich nádobách so svojimi lampami. 5A keď neprichádzal ženích, podriemaly všetky a pospaly. 6Ale o polnoci povstal krik: Hľa, ženích ide! Vyjdite mu vústrety! 7Vtedy vstaly všetky tie panny a ozdobily svoje lampy. 8A bláznivé povedaly rozumným: Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. 9Ale rozumné odpovedaly a riekly: Aby snáď nebolo pre nás i pre vás málo, iďte radšej k predavačom a kúpte si! 10A keď odišly kúpiť, prišiel ženích, a tie, ktoré boly hotové, vošly s ním na svadbu, a zavrely sa dvere. 11Potom na koniec prišly aj tie ostatné panny a hovorily: Pane, Pane, otvor nám! 12Ale on odpovedal a riekol: Ameň vám hovorím, neznám vás! 13Bdejte tedy, lebo neviete dňa, ani hodiny, kedy prijde Syn človeka.

Takže, keď samotný PÁN JEŽIŠ KRISTUS oslavuje tento deň, ON hovorí o svadobnej večeri, ON vie, že židovskí ľudia, židovská kultúra, židovský systém v židovskom ľude, jeden z najdôležitejších dní bol svadobný deň. Takže ON vie, ako oni si chránili tento kalendár. Keď prichádzala svadba, sezóna svadby, všetko sa menilo a sezóna svadby prichádzala, pripravovali hody, pripravovali potraviny, pripravovali víno a všetko ostatné. Takže PÁN sa pokúšal priblížiť túto udalosť, išiel dole na ľudskú úroveň, kvôli našej zníženej kapacite porozumieť. 

Takže táto návšteva, ktorá prichádza v tejo hodine, hovorí veľa. Hovorí veľkú správu, hlbokú správu pre Cirkev, ako teraz návšteva, ktorá prichádza do Nakuru, míting na konci roku, je to tak veliká, veliká návšteva, ktorá prichádza aj do Nakuru, je historická návšteva. Videl som už tak veľa chromých, ako sa postaví, tak veľa slepých, tak veľa slepých, ktorí budú počuť, tak veľa hluchých, ktorí budú počuť, tak veľa nemých, ochrnutých, poranenée chrbtice, rakoviny sa vysušia, HIV, leukémie sa vysušia z krvi ľudí a bude to tak šokujúci čas, veľmi, veľmi významná návšteva pre túto hodinu.

Táto návšteva  ohraničuje veľmi dôležitý orientačný bod, nulové odpočítavanie ku SLÁVNEMU PRÍCHODU MESIÁŠA  a poukazuje tejto generácii, prebúdza Cirkev, prebúdza národy, prebúdza veriacich, hovorí: pozrite sa, čas nastal, a návšteva, ktorú MESIÁŠ, KTORÚ PÁN zasľúbil, neskoršia návšteva je tu! Takže toto slúži pre Slávny príchod MESIÁŠA.

V skutočnosti som hovoril o tom, ako samotný JEŽIŠ videl, ako židia skutočne vyzdvihovali ako nesmierne dôležitý deň svadby, čas svadby v ich živote, v židovskej kultúre, v ich kalendári, v ich životnom štýle, tak potom samotný PÁN sa pokoril, znížil na ľudskú úroveň a potom pripodobnil DEŇ NÁVRATU KRISTA. DEŇ PRÍCHODU MESIÁŠA, deň vytrhnutia ON udával a prirovnal ku židovskej svadbe. Ku dňu svady, to je dôvod, prečo v Matúšovi 25 ON hovorí k tejto generácii, k tejto Cirkvi v terminológii o svadobnej hostine. DEŇ SVADBY BARÁNKA BOŽIEHO.

A je to tak mocné, pretože ste videli veľmi jasne, že PÁN sa pokúša zdôrazniť, aký podstatný, významný je ten deň pre Cirkev. To je dôvod, prečo všetky tieto návštevy, HOSPODIN sa pokúša získať mysle ľudí, získať pozornosti Cirkví, pre spásu človeka smerom k tomuto vstupu, k tomu Slávnemu vstupu. Táto návšteva je veľmi významná. To sú významné návštevy, pretože boli zasľúbené v Biblii. Boli zasľúbené PÁNOM, že prídu a napraví to kríž v Cirkvi. Prídu a zobudia spiacu Cirkev. Zobudia Cirkev a navrátia ich pamäť, veriacich, kresťanov, k spáse veriacich. Pamäť vašej spásy. Toto je dôvod, prečo ste sa stali znovuzrodení. aby ste jedného dňa videli KRÁĽOVSTVO SLÁVY.

Takže ja som videl mega, mega návštevu prichádzajúcu do Nakuru a to bude požehnaný čas, pretože začne 29.-ho, mega, mega uzdravujúce stretnutie, ja som videl množstvo ľudí uzdravených, keď oni vstúpili! Dokonca predtým, ako DVAJA HROZNÍ PROROCI BOHA vstúpili na miesto stretnutia. Keď ľudia prichádzali na miesto stretnutia, a potom niektorí z nich boli uzdravení pri bráne, niektorí predtým. Niektorí z nich, ako oni vstúpili na miesto stretnutia. To bude meradlo, ukazovateľ, taká návšteva, že nikto to nechce zmeškať.

Pretože HOSPODIN hovorí absolútne jasne, teraz hovorí otvorene k Cirkvám. A ON hľadá duše kresťanských veriacich. ON hovorí ku kresťanom, hovorí k nim, a ON im hovorí: ” POZRITE, JA PRICHÁDZAM CELOU TOU CESTOU Z NEBA, ABY SOM VYHĽADAL VAŠU POZORNOSŤ. Ten deň ktorý nepoznáme, ani hodinu, prichádza bližšie. Návšteva, ktorá naznačuje ten deň, je tu. Návštevy, ktoré naznačujú túto sezónu sú tu. Aby sa veriaci pripravili na tento deň, deň a hodinu nepoznáme.

Ale teraz je to absolutne kritické milovaní ľudia, pre všetky národy, aby sa zúčastnili tejto významnej, najdôležitejšej a najzásadnejšej návštevy. Prečo táto úroveň významnosti a dôležitosti? Pretože je veľmi dôležité si uvedomiť, že táto návšteva, ktorá prichádza do Nakuru v Keni, je oveľa, oveľa väčšia ako Keňa.

Viem, že mená ľudí a letenky od ľudí zo zahraničia prichádzajú veľmi rýchlo a číslo sa zvyšuje a zvyšuje. Ale ako ja túžim, aby celá Zem sa zúčastnila tejto návštevy. Pretože je to oveľa, oveľa viac, ako Keňa, väčšia ako Afrika, To je globálne. TOTO JE PRE TELO KRISTOVO. To je dôvod, prečo, niekedy nemám slov, ako sa cítim, aby každý národ rovnakú príležitosť, ak by náš PÁN bol demokratický. Aby každý národ zažil tento druh prebudenia, vyliatie historického prebudenia. JEHO SLÁVY. Tohto prebudenia, tohto povolania do pokánia. Povolanie navrátiť sa ku spravodlivosti. Povolanie žiť svätý život, žiť svätým kresťanským životným štýlom, žiť sväto a to je cesta, ako byť pripravený. Aby ste si boli istí, že nasledujete prípravy ku príchodu MESIÁŠA.

Takže teraz, keď táto návšteva prichádza do Nakuru, bude tak veľmi významná! A ja som videl Nebo otvorené a potom som videl SLÁVU PÁNA, prekrásna, lukratívna a drahá je NEBESKÁ SLÁVA PÁNA BOHA VŠEMOHÚCEHO, BOHA JEHOVAH YAHWEH, BOH OTEC, MÔJ PRIATEĽ, BOH, OTEC NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KTORÝ JE MÔJ PRIATEĽ, zobral ma blízko k bráne Neba, postavil ma tam a otvoril Nebo, otvoril dvere do Neba a ukázal mi ohromnú SLÁVU V NEBI, videl som akoby namodralú Slávu v nebi, a ON už otvoril nebo, aby bol schopný navštíviť tento míting, milovaní ľudia.

Potom ma zobral do Neba, ale HOSPODIN hovorí absolútne veľmi jasne, ku veriacim kresťanom, k tejto generácii, k týmto ľuďom, v tejto hodine, prítomnej  Cirkvi: pozrite sa! TOTO JE HODINA, KEDY ŽIJETE POD OTVORENÁM NEBOM! Takže bude lepšie, keď toto budete vedieť.

Návšteva, neskoršia návšteva otvoreného Neba, ktorá bola zasľúbená samotným BOHOM OTCOM,  a potom zasľúbená JEŽIŠOM KRISTOM, MESIÁŠOM. Táto návšteva teraz neustále prebieha! A teraz HOSPODIN poslal JEHO múdrosťou a skrytou radou, JEHO VEĽKÝ POKLAD MÚDROSTI, V HORNEJ KOMORE MÚDROSTI, V HORNEJ KOMORE RADY HOSPODINA, NA JEHO TRÓNE JEHO skúškou, že Nakuru bude miesto, kde uvoľní, kde zjaví JEHO neskoršiu návštevu, JEHO neskoršiu SLÁVU, milovaní ľudia.

Toto bude tak veľmi významné, že všetky národy by sa toho mali zúčastniť.  Videli sme prichádzať veľa leteniek, z Číny prišlo viac ako 130 leteniek, majú v pláne prísť až okolo 230, a veľa iných národoch prichádza, videli sme letenky z veľa iných národoch prichádzať. Ako ja túžim, aby každý kresťanský veriaci, každý národ, každá osada, aby im bola daná zlatá príležitosť, v tejto hodine, aby sa zúčastnili tejto návštevy, ktorá naznačuje naše dni, naznačuje prichádzajúci deň, návrat JEŽIŠA KRISTA, PÁNA.

V skutočnosti definujú nulové odpočítavanie, ku príchodu PÁNA JEŽIŠA, kedy si zoberie SLÁVNU CIRKEV, zhromaždí svätých, … vstup Cirkvi do večnosti. Teraz je dôležité, milovaní ľudia, aby každý národ rozpoznal hodinu návštevy. PÁN BOH VŠEMOHÚCI prichádza veľmi jasne, a potvrdzuje národom, že TOTO JE MÔJ HLAS! POČÚVAJTE MÔJ HLAS! Keď to budete robiť, budete schopní sa prebudiť, vidieť neskoršiu návštevu, ktorá bola zasľúbená vzhľadom na nulové odpočítavanie do príchodu MESIÁŠA.

Prečo to hovorím?

V evanjeliu Lukáša 19:44   44a srovnajú ťa so zemou i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameňa na kameni, pretože si nepoznalo času svojho navštívenia. – inými slovami povedané, pretože ste nerozpoznali čas BOHA, kedy prichádza ku Vám. A toto je smer odkiaľ prichádzam, niekedy hovorím, že je to tak smutné, ak by nejakí veriaci neboli upovedomeníí, že toto je hodina ich navštívenia. Pretože toto je návšteva, ktorá formuje NEBESKÚ CIRKEV. Toto sú návštevy, ktoré naprávajú kríž kresťanskej spásy. Toto sú návštevy, kedy v tejto sezóne ich pripravujú na dospelých kresťanov pre večnosť.

A čas je krátky, takže tento celý čas na prípravu bude trvať veľmi krátko. Ale videli ste teraz v Písme, ktoré som teraz čítal a to je tak ohromujúce, pretože vidíte odzrkadlenie v tomto Písme … a toto PÁN hovoril o Izraeli, keď ON išiel do Jeruzalema, Izrael nerozpoznal, neboli schopní rozoznať, že toto je hodina ich návštevy, že toto je KRÁĽ SLÁVY! TOTO JE KRÁĽ IZRAELA! TEN, KTORÝ PRICHÁDZA JE MESIÁŠ! A kvôli tomu, že zlyhali v rozpoznaní, tak potom im toto povedal.

Ale je to ohromné, ako ON o tom hovoril, hovoril, ako Jeruzalem uvidí deštrukciu, zničenie, demolíciu, ohromné súženie. Kvôli tomu, že zlyhali a nerozpoznali hodinu, kedy BOH prišiel k nim. Keď budete čítať evanj. Matúša 24:2 2Ale Ježiš odpovedal a riekol im: Či nevidíte všetkého tohoto? Ameň vám hovorím, že tu nebude ponechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zborený.

Takže ON používa rovnaký príbeh deštrukcie Jeruzalema. A potom ide do Chrámu. A hovorí, že Chrám bude veľmi zničený, mesto bude zničené. Takže všetko toto opisuje jednu vec, opisuje Chrám BOHA, opisuje ľudí, skupinu, ktorá zlyhala v rozpoznaní hodiny navštívenia.

A to je dôvod, prečo ku vám prichádzam tohto dňa, keď som povedal, aká je úžasná návšteva v tejto hodine. Musíte byť skutočne veľmi, veľmi, veľmi duchovne slepí, aby ste nevideli toto očividné! Očividnú návštevu, ktorú BOH YAHWEH ustanovil pred národmi, pred Cirkvami a ustanovil pred kresťanskými veriacimi.

Takže toto je krásny čas, kedy prichádzam k vám, potom, kedy HOSPODIN hovoril so mnou a prinášam vás k prebudeniu, že toto je fakt, aby ste boli dostatočne citliví rozpoznať vašu hodinu navštívenia. Pretože toto je návšteva, ktorá pripravuje Cirkev, pripravuje národy, pripravuje veriacich, pripravuje Zem na príchod MESIÁŠA, KEDY SI ZHROMAŽDÍ SVÄTÝCH. A toto je tak krásny čas v histórii Cirkvi, milovaní ľudia, a to je dôvod, prečo je to tak monumentálny moment. Toto je hodina, kedy nikto si nemôže dovoliť zmeškať. Každý sa chce zúčastniť tejto návštevy. V knihe Izaiáša 10:3 Nuž čože urobíte v deň navštívenia a za búrky, ktorá prijde z ďaleka? Ku komu sa utečiete o pomoc a kde zanecháte svoju slávu?

Toto je tak mocné, pretože ON hovorí, že čo prichádza pred nami, je tak monumentálny čas deštrukcie a my vieme veľmi dobre čas prichádzajúceho veľkého súženia a vieme veľmi dobre, že tan, ktorý hovorí s vami, je mega,MEGA PRINCÍP, SPLNOMOCNENEC, vidíte DVOCH, ja ich vidím, ako vychádzajú a keď prichádzajúca temnota bude pohlcovať, môžete ich teraz vidieť, jeden je vyšší než druhý, ale potom ja ich vidím, ako sa rozdelia a každý z nich povoláva oheň z Neba a tento oheň sa stáva jediným zdrojom svetla počas veľkého súženia.

A v knihe Izaiáša hovorí o najväčšej búrke, ktorá prichádza, a ďalej hovorí v Jereniášovi 11:23  A nebudú mať ostatku, lebo uvediem zlé na mužov Anatóta, roku ich navštívenia.

Daniel 9:26 A po šesťdesiatich a dvoch týždňoch bude vyťatý pomazaný ( bude vyťatý MESIÁŠ  – v anglickom preklade – KJV, pozn. )  a niet mu. – A mesto i svätyňu zkazí ľud vojvodu, ktorý príde a jeho koniec bude ako záplava a vojna až do konca, určené pustošenia.

Takže milovaní ľudia, znaky a varovania neboli schopní rozpoznať, rozpoznať návštevu tejto hodiny, štandard Biblie, nikto nemôže povedať, že toto nevidí. To ja dôvod, prečo hovorím, že návšteva, ktorá prichádza do Nakuru, dajte to potom spolu s návštevou v Lime, v Peru, čo je stále veľmi svieže vo vašej mysli, a potom si uvedomíte, že HOSPODIN hovorí čistým, jasným jazykom k tejto generácii. HOSPODIN miluje túto generáciu. ON naťahuje JEHO ruku a hovorí: PROSÍM, PRIPRAVTE SA. PROSÍM PRIPRAVTE SA! Lebo keď príde ten deň, to bude veliká pohroma.

To je dôvod, prečo vidím veľké stretnutie, zajtra bude veľké stretnutie v Nakuru, zajtra bude veliký míting celého vedenia tejto Cirkvi tu, celého, viac ako 20 000 Pastorov, zhromaždia sa s Biskupmi a dozerateľmi, s Arcibiskupom. Všetko toto je vzhľadom na prípravy na veľkolepú mega návštevu, ktorú BOH JEHOVAH YAHWEH zasľúbil, prichádza do Nakuru. Úroveň ich prípravy zachycuje pozornosť BOHA JEHOVAH YAHWEH. To je dôvod, prečo sa cítim tak smutný kvôli iným národom, ale zároveň som rád, že veľa z nich sa usiluje zakúpiť si letenku aby si boli istí, že sa zúčastnia tejto návštevy.

Takže mi všetci potrebujeme porozumieť, že príprava je kľúč!

Rozpoznanie hodiny, kedy BOH prichádza k vám. Keď niekto prichádza k vám a hovorí: videl som OBLAK BOHA PRICHÁDZAŤ! VIDÍM, AKO BOH JEHOVAH YAHWEH PRICHÁDZA! To je monumentálne, to je velmi veliká vec, milovaní ľudia, vy to nemôžete ignorovať! Pretože toto je návšteva vášho BOHA, JEHOVAH. PÁN V JEHO múdrosti si vybral Nakuru, aby to bolo miesto JEHO NAVŠTÍVENIA. Kde zosadne JEHO SLÁVA, milovaní ľudia.

Zámer tohto všetkého je ten, aby ste činili pokánie, veriaci, odvráťte sa od hriechov, buďte Svätí, pretože BEZ SVÄTOSTI NIKTO NEUVIDÍ BOHA. Toto je podškrtnuté, aby pripravilo Cirkev, ale uvedomiť si prípravy, aby sme žili svätý kresťanský život.

To je dôvod, prečo je toto najviac historický čas, najviac požehnaný čas byť znovuzrodeným, najúžassnješí čas byť kresťanom, a pre Cirkvi, Pastorov, kresťanov, toto je skutočne hodina evanjelizovať náboženstvo kríža na Kalvárii, náboženstvo kríža na Kalvátii a krvi, ktorá bola vyliata pre všetkých ľudí, toto je čas povedať: pozrite sa, jediné náboženstvo je náboženstvo Kríža.

Jediné náboženstvo, náboženstvo PÁNA JEŽIŠA, náboženstvo JEHOVAH, nábožesntvo perfektného BARÁNKA BOŽIEHO, toto je jediné náboženstvo, ktoré dáva ľuďom nádej. Tak veľa nádeje, až za hroby tohoto sveta.

Nech vás PÁN žehná, ako sa pripravujete na príchod MESIÁŠA a tiež, ako sa pripravujete na super Slávnu, Slávnu, návštevu, ktorá prichádza do Nakuru v Keni, v mocnom, mocnom spôsobe definuje čas a v odpočítavaní času smerom ku príchodu KRÁĽA SLÁVY.

Todah todah, todah chaverim, todah hashem, baruch hashem, 

 

 

 

 

 

 

Off 

1.12.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top