Home
 

HOSPODIN ZÁSTUPOV ŽEHNÁ ZBOR DUCHA SVÄTÉHO, 11. NOVEMBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU,
Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info
SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA
DŇA: 11. novembra 2018
sumarizácia:

Milí ľudia, viem, že  teraz ste zhromaždení vo vašich Cirkvách, viem, že teraz veľa ľudí zaplavujú DOM HOSPODINA V ZBORE POKÁNIA A SVATOSTI na rozdielných Oltárov, kde ste, HOSPODIN mi ukázal veľa ľudí, ktorí tam idú, dokonca aj teraz, veľa ľudí prichádza, aj muslimské rodiny a veľa Pastorov s celými Cirkvami, staršími Cirkvi, usporiadatelia, teraz tu prichádzajú do ZBORU HOSPODINA, ZBORU DUCHA SVÄTÉHO. OHROMNÝ ZBOR BOHA JEHOVAH JAHWEH.

Toto je veľmi ohromný a veľmi požehnaný čas, veľmi historický a veľmi ohromujúci moment v DOME HOSPODINA. Prijmite ich milovaní ľudia, dajte im radu, pozdravte ich, spoznajte ich, toto je žatva neskoršieho pomazania, teraz máte zisk v DOME HOSPODINA, veľké prebudenie, ktoré sa deje. Veľa Pastorov, ktorí prechádzajú k nám s celými Cirkvami, kde bolo veľa zvodov, teraz prichádzajú tu, do ZBORU HOSPODINA.

Naše oči sú otvorené, my sme videli SLUŽOBNÍKOV HOSPODINA, my prichádzame do ZBORU DUCHA SVÄTÉHO. My nechceme ísť do pekla. Toto je čas, kedy vy, ktorí ste tam v CIRKVI budete hosťujúcimi pre týchto hostí, buďte si istí, že si uchránite zisky, budete zbierať úrodu. Pomôžte im, pretože hostia HOSPODINA teraz prichádzajú do DOMU HOSPODINA.

Teraz je čas, kedy voda sa premiena na víno, víno je teraz sladšie, silnejšie, teraz je viac delikátnejšie, viac mocné, takže hostia prichádzajú, PÁN zhromaždil, pripravil neskoršie víno v DOME, takže milovaní ľudia, teraz ste hostia. Viem, že oni prichádzajú s ich Cirkvami.

Vyučujte ich o spravodlivosti, pokání, o svätosti, vyučujte ich o DUCHU SVÄTOM, ako chodiť s DUCHOM SVÄTÝM, a vyučujte ich o vízii a misii tohto ZBORU. Vízia a misia tohto ZBORU je táto: HOSPODIN HOVORIL S JEHO DVOMA HROZNÝMI PROROKMI O SLÁVNOM PRÍCHODE MESIÁŠA  viedol jedného PROROKA DOPREDU ABY POVEDAL, ON VIEDOL DOPREDU JEHO HROZNÉHO PROROKA ELIÁŠA PRÁVE TERAZ, podľa knihy Malachiáša, aby pripravil národy.

Takže vízia je, že ON im ukázal Slávny príchod MESIÁŠA. Vízia je, že MESIÁŠ PRICHÁDZA! Misia je, že Cirkvi sa potrebujú pripraviť.  Je odpadnutie v Cirkvách, oni vedia, aj tí, ktorí kráčajú dnes do Cirkvi po prvý krát, oni sú si veľmi vedomí, že je v Cirkvách rozpad. Je odpadnutie v Cirkvách a je potreba pokánia. Národné pokánia, osobné pokánia, verejné pokánia, globálne pokánia, pokánia na kazateľniciach, pokánia v zhromaždeniach, pokánia a odvrátení sa od hriechov.

Takže prosím, pomôžte im, ako oni prichádzajú. Znova, VÍZIA JE  – HOSPODIN HOVORIL S JEHO DVOMA HROZNÝMI PROROKMI O SLÁVNOM PRÍCHODE MESIÁŠA, ON TLAČIL DOPREDU VEĽKÉHO PROROKA ELIÁŠA, dal inštrukcie, ako prípraviť národy, ukázal príchod MESIÁŠA. A misia je pripraviť každú jednu bytosť, každú osobu, každého kresťana, prijmite JEŽIŠA, buďte Svätí, buďte spravodliví, a buďte si istí, že toho dňa, ktorý nepoznáme, deň a hodinu nepoznáme, keď ten deň príde ponad vesmír, ponad oblohu tu, na tvár Zeme, aby oni tiež mali príležitosť vstúpiť do Slávneho Kráľovstva Neba.

Takže uchopujem túto ohromnú príležitosť, ako sa pripravujeme na veľkú misiu, veľký míting prichádza do Nakuru, máme veľa leteniek, veľa ľudí prichádza z celého sveta a každý mieri do Nakuru. Všetky cesty vedú do Nakuru, ( Nakuru – mesto v Keni, pozn. )

Žehnám všetkých, Senior Arcibiskupa, vašu ohromnú poslušnosť a pokoru, Biskupov, Pastorov a Senior Pastorov, evanjelistov, dvovy, siroty, a všetkých ľudí tu, ktorí robia prácu pre PÁNA V DOME HOSPODINA. Chcem vás požehnať, predtým, než začnete vaše BOHOslužby, vyhlásiť toto OHROMNÉ POŽEHNANIE, toto historické požehnanie nas vašim životom. Cirkev sedí vo veľmi mocnom čase, toto je veľmi historický čas, kedy sa rozpútalo prebudenie, aby ste si boli istí, že si zoberiete vašu porciu tohto prebudenia, aby ste učinili nápravu vo vašich životoch, buďte v spr´vnom postavení pred PÁNOM, zmeňte vaše cesty.

Buďte svätí, činte pokánie, odvráťte sa od hriechov a držte sa vedenia DUCHA SVÄTÉHO, aby v tom procese ste boli pripravení na Slávny príchod KRÁĽA. Pamätajte, že som videl Slávny príchod MESIÁŠA, MESIÁŠ PRICHÁDZA, ten deň a hodinu nepoznáme. Iba BOH OTEC, ktorý hovorí so mnou pozná deň a hodinu, ale nikto iný nevie deň a hodinu, okrem BOHA JEHOVAH YAHWEH. SAMOTNÝ BOH OTEC. To je dôvod, prečo vás povzbudzujem, aby ste boli v správnom postavení pred PÁNOM. Pretože som videl Slávny príchod MESIÁŠA.

Viem, že je to veľmi úžasný čas byť znovuzrodený, HOSPODIN činí veci, ktoré nečinil predtým, zahŕňajúc zdvojenie tých hrozných PROROKOV, Toto sú veci, ktoré držal veľmi blízko JEHO srdcu smerom k zjaveniu JEHO dvoch hlavných, ktorí poukazujú na nulové odpočítavanie.

Teraz ste v čase, kedy ste schopní sa podielať na hlbokých tajomstvách neba, schody boli znížené, teraz môžete hľadieť na večnosť s vašimi očami, teraz sa tak veľa deje v krajine Cirkvi, v krajine Biblie, a nikto, kto teraz videl tieto slávne schody ( nižšie na fotke, pozn. ) si nemôže dovoliť zmeškať večnosť.

Pokračujte vo svojom úsilí a zameriavajte sa na SLAVNÝ PRÍCHOD MESIÁŠA. To by malo byť poslaním, budovať vašu vieru, aby ste boli múdrejší teraz, pretože PÁN hovoril veľmi jasne, akou cestou teraz by mali ísť Cirkvi. žehnám Arcibiskupa, Biskupov, Senior Pastorov, evanjelistov, vdovy, siroty, v DOME.

HOSPODIN otvoril nebo nad Cirkvou, aby ste nemali nedostatok, HOSPODIN vám pomôže. Buďte si istí, že vás stav a vaša pozícia je dobrá, pevná, istá. Že stojíte pevne so spravodlivosťou. Pretože teraz vidíte, že HOSPODIN prišiel pomôcť JEHO ĽUĎOM.

Chromí môžu chodiť, slepí vidia, hluchí počujú a nemí môžu hovoriť, Je to tak požehnaný čas, HIV pozit. sú uzdravené, mrtve telo Mamy Rosy žije, mrtva hovorí, je to šokujúci čas v histórii Cirkvi.

Všetkým vám žehnám, Cirkvi v Lime, Peru, žehnám Austráliu, všetkým tým, ktorí sa podpísali pod tento ZBOR. Požehnal som, tieto požehnania sú večné!

POŽEHNAL SOM VÁS, HOVORÍ HOSPODIN ZÁSTUPOV! 

32267505_441551949625537_9210806422835560448_n SCHODY 1 SCHODY DO NEBA

Off 

11.11.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top