Home
 

PROROCTVO O VLKOCH V CIRKVI, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 7. OKTÓBER 2018

SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU,
Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info
SKRZE ÚSTA BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA
DŇA: 7. Októbra 2018
sumarizácia:

Chvála PÁNOVI, NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINA.
– Amen, Senior Pastor Hilda, HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou a chcem sa s tým s vami zdieľať priamo v centre Cirkvi. Viem, že ste zhromaždení v Cirkvách.

A toto je ohromný rozhovor, pretože ma zobral do DOMU PÁNA. A videl som vlkov, videl som tak veľa vlkov,  ktorí sa snažia prísť, toľko vlkov, ktorí boli v Dome Hospodinovom. Takže hneď som ich začal zasahovať. Hospodin položil tkaninu do mojej ľavej ruky a blesky ich zasahovali, tisíce bleskov. Zakaždým, keď som mával tou tkaninou, tisíce bleskov ich zasahovalo, takže utekali na všetky strany. Takto som mával a vychádzalo tisíce bleskov. A tak utekali, bežali. Išli z každého miesta, z každého rohu Domu Hospodinovho.

A to znamená, že PÁN hovorí, že existujú vlci v Dome PÁNA, a ON má poslal do Domu HOSPODINA, aby som zabil vlkov, vyhnal ich preč úplne a vykorenil vlkov z DOMU PÁNA. A chcem priniesť osobitnú opatrnosť pre Pastorov, obzvlášť tých, ktorí sú v sexuálnych hriechov, toto sú vlci, o ktorých tu PÁN hovorí, klamú ovce, predstierajú, že sú Pastori a pritom sú vlci v DOME HOSPODINA.

A tiež chcem varovať pred falošnými prorokmi, falošnými apoštolmi; toto sú vlci. PÁN hovorí, že má poslal, aby som očistil. Klamstvá, o ktorých PÁN hovorí, že ma pošle vykoreniť z domu Hospodinovho.
Hospodin tu vyzdvihuje opatrnosť. To znamená, že PÁN upozorňuje Cirkev a to je dosť starý jav v Cirkvi PÁNA. Uvedomujeme si, že tam sú vlci. 

Biblia hovorí o vlkoch v Dome, ktoré prídu a pokúsia sa zožrať ovce. A to je dôvod, prečo Biblia vážne hovorí o rozdiele medzi dobrým Pastierom oproti vlkom. Poznáme dobre knihu Proroka Jeremiáša 23, Ezechiela 34, vo všetkých týchto Písmach, ktoré oslavuje PÁN, ktorý vložil do Biblie, aby sme boli opatrní, že existujú vlci v Dome. 

Milovaní ľudia, viem veľmi dobre, že sexuálny hriech je jedným z hriechov, ktorý uniesol Cirkev a drží v zajatí. Ktokoľvek ste, buďte si istí a pamätajte, že sexuálny hriech je odlišný od všetkých ostatných hriechov, pretože SVÄTÝ DUCH, ktorý prebýva v našom Chráme je Svätý.

Toto je veľmi úžasné obdobie v dejinách Cirkvi, úžasné obdobie na prebudenie, infúzia nového života, obnovenie Domu, ktorý PÁN prisľúbil, Neskoršia sláva.
Je to krása a čas na opravu, takže môžete poznať pravdu.

To je dôvod, prečo vyzdvihujem opatrnosť. Ak je niekto v sexuálnom hriechu, nemôžete vidieť Večné kráľovstvo BOŽIE, pokiaľ nebudete činiť pokánie a zmení sa o 180 stupňov.
Viem, že máte veľa návštevníkov v Cirkvi. Niektorí Pastori nie sú praví, ale predstierajú, že sú Pastori a pritom sú to vlci. Stále som to hovoril a oni sú všade. Pamätajte, že vlci stále budú prichádzať, oni nemôžu vstúpiť do Božieho Kráľovstva. Toto je charakteristkým znakom odpadnutia a podvodu. 

Pomazanie MESIÁŠA nemá žiadne zvláštne obmedzenia, ako vidíme u sluhu stotníka, vstal v tom istom okamžiku. Než budete pozerať dokumentárne videá historických navštívení PÁNA ( pozerajú sa vo všetkých Cirkvách Pokánia a Svätosti, celoglobálne, pozn.)  budete sa pozerať na OBLAK BOHA; Autoritu, BOŽIU SLÁVU, BOHA SVÄTÉHO DUCHA, poslaného v telesnej forme. Táto návšteva bola výsadou MESIÁŠA. PÁN teraz používa rovnakú úroveň identifikácie. 

Čas je u konca! ON sa zameriava,…
Chcem sa zamerať na OBLAK 

NUMERI 9:15-22 

15A toho dňa, ktorého postavili príbytok, pokryl oblak príbytok, príbytok stánu svedoctva, a večer bolo vždy nad príbytkom čosi na pohľad ako oheň až do rána. 16Tak bolo vždy; oblak ho prikrýval vodne a čosi na pohľad ako oheň vnoci. 17A na rozkaz toho, že sa dvihnul oblak zponad stánu, hneď za tým sa rušali synovia Izraelovi, a zase na mieste, na ktorom dlel oblak, tam táborili synovia Izraelovi. 18Na rozkaz Hospodinov sa rušali synovia Izraelovi, a na rozkaz Hospodinov sa kládli táborom; po všetky dni, dokiaľ dlel oblak nad príbytkom, táborili. 19A keď ajpredlieval oblak nad príbytkom za mnoho dní, jednako strážili synovia Izraelovi stráž Hospodinovu a nerušali sa; 20ale stávalo sa, že bol oblak nad príbytkom iba niekoľko dní; na rozkaz Hospodinov táborili a na rozkaz Hospodinov rušali sa. 21A bolo i tak, že bol oblak na mieste iba od večera do rána a keď sa ráno dvihnul oblak, rušali sa, alebo či už bolo vodne a či vnoci, keď sa dvihnul oblak, rušali sa. 22A tedy či už bolo dva dni či mesiac či rok, keď predlieval oblak nad príbytkom zostávajúc nad ním, táborili synovia Izraelovi a nerušali sa, ale keď sa dvihol, rušali sa. 23Na rozkaz Hospodinov táborili a na rozkaz Hospodinov rušali sa, strážili stráž Hospodinovu, na rozkaz Hospodinov, daný skrze Mojžiša.

Znova verš 23, milovaní ľudia, toto je OBLAK, ktorý viedol Izrael 

NUMERI 14:13-15 13A Mojžiš povedal Hospodinovi: Ale počujú to Egypťania, lebo si vyviedol tento ľud hore vo svojej sile z ich stredu. 14A povedia obyvateľom tejto zeme (lebo veď počuli všetci, že ty, Hospodine, si prostred tohoto ľudu, ktorý si sa ukázal zoči – voči, ty, ó, Hospodine, a že tvoj oblak stojí nad nimi a že v oblakovom stĺpe ideš pred nimi vodne a v ohnivom stĺpe vnoci), 15keď tedy usmrtíš tento ľud sťa jedného muža, povedia národy, ktoré počuly povesť o tebe

Prečo som čítal tieto verše z Písma? Ako úvod toho, čo uvidíte, OBLAK BOHA. OBLAK je fyzický zjav, manifestácia Boha, živého BOHA, oni nikdy neboli v zasľúbenej krajine. Musel prísť, aby nešli naspäť do Egypta. Nikdy predtým neboli na takej ceste.
Fyzická zjavná prítomnosť BOHA prišla dole, aby mohli vstúpiť. Bez toho by nevstúpili, prečo? Pretože nikdy predtým neboli na takejto ceste.

NUMERI 14:14 14A povedia obyvateľom tejto zeme (lebo veď počuli všetci, že ty, Hospodine, si prostred tohoto ľudu, ktorý si sa ukázal zoči – voči, ty, ó, Hospodine, a že tvoj oblak stojí nad nimi a že v oblakovom stĺpe ideš pred nimi vodne a v ohnivom stĺpe vnoci) 

Takže to, čo budete vidieť dnes, uvidíte BOHA tvárou v tvár, je to obrovský alarm, ktorý by mal trúbiť na poplach. Keď bol krst MESIÁŠA, ktorý sa odohral v Jordánskej rieke, videli sme, že zostúpila Slávna holubica. V tom čase nikto nezaznamenal DUCHA SVÄTÉHO, a teraz už viete, že BOH prišiel v telesnej forme. Takže viete, že títo ľudia videli BOHA tvárou v tvár. To by malo vo vás vytvoriť paniku.
Prišiel, aby viedol Izraelčanov, a keď sa OBLAK usadil, tak aj oni sa usadili. Inými slovami, štandard je 1000% POSLUŠNOSŤ, 1 miliárd percentná POSLUŠNOSŤ.  Kedykoľvek OBLAK vystúpili, aj tábor sa zodvihol a išiel za OBLAKOM. Týmto spôsobom vstupujú do zasľúbenej krajiny. ON ich viedol.

Ako potom Cirkev chce vstúpiť pri vytrhnutí, do Neba, keď tento národ videl BOHA tvárou v tvár a pritom niesú poslušní? Oni sú v sexuálnych hriechov, v sexuálnom chtíči. ˇuroveň nasledovania PÁNA, že keď sa zodvihol, oni išli za NÍM, keď zostúpil, ostali tam v tábore. Takýmto spôsobom ich viedol do zasľúbenej Zeme. Oni HO poslúchali na 1 trilion percent a tak vsatúpili do zasľúbenej Zeme. 

Teraz hovoríme o Centrálnom parku v Nairobi, oni videli BOHA tvárou v tvár a neposlúchajú a napriek tomu Izraeliti poslúchali HOSPODINA 1 bilión percent. Ako potom táto Cirkev vstúpi?
To, čo vidíte, nie je len udalosť!  Malo by vás to upozorniť, viesť k šoku a k bázni, strachu. BOH DUCH SVÄTÝ ZOASTÚPIL. Cirkvi nedostávajú inštrukcie milovaní ľudia. Od dnešného dňa, kedy ste videli BOHA; deň a noc by ste mali mať oči upreté na BOHA: Malo by vám to pripomínať neustále prítomnosť BOHA. Izrael, kdekoľvek OBLAK išiel, oni čakali na prítomnosť BOHA. Čakali, ostávali v trpezlivosti, v prítomnosti SAMOTNÉHO BOHA OTCA.  

Aký druh generácie je táto? Kde je váš alarm? Vy sa cítite tak pohodlne vo vašich pozemských stánoch.  A pritom, Izrael, akokoľvek nepohodlne sa cítil, oni nasledovali ihneď. 

Ale teraz sa pozrite na Cirkev! OBLAK prichádza a hovorí, že buďte SVÄTÍ, spravodliví, a oni neposlúchajú, stále ostávajú v starých Cirkvách, v starej pozícii kde boli, kde nie je žiadna návšteva.

Ako potom? Záleží na bázni pred HOSPODINOM, HOSPODIN im dával inštrukcie, aby sa zodvihli, takže takto by to malo byť aj v tejto generácii.
Milovaní ľudia, čokoľvek budete robiť, pamätajte si, že by ste mali byť znepokojení a večne poslušní.

Nech vás HOSPODIN žehná a žehná. Žehnám vašim BOHOSLUŽBÁM, žehnám vašim životom, vašim zhromaždeniam, aby ste sa naučili poslúchať Božiemu pokynu a nasledovať HOSPODINA, požehnal som vás v MOCNOM MENE JEŽIŠ! Tak sa stane podľa slov Môjho Jazyka.

Žehnám vaše prebudenie, vašu večnosť, tých, ktorí počúvajú a poslúchajú. Ja vás žehnám s večnosťou, tých, ktorí budú počúvať a poslúchať a budú vedení vedením BOHA. BOH vedie Cirkev do Kráľovstva MESIÁŠA. Samotný BOH OTEC prišiel. 

Požehnal som vás. Požehnal som vás s večnosťou. Požehnal som vaše zdravie tu na zemi; Cirkvi, zhromaždenia, prebudenie. Požehnal som Staršiu Biskupku Elizabeth, vždycky poskočí a hovorí: “Počúvame.” Žehnám vašu pokoru.
Nech vás žehná HOSPODIN. Požehnal som vaše BOHOslužby. A tak to bude v MOCNOM, MOCNOM MENE JEŽIŠ, tak sa stane, Amen!
BOH SÁM príde, žehnám Senior Biskupku Elisabeth, počúvame, pokora.

Tak sa stane v MOCNOM MENE JEŽIŠ, Amen.

Todah rabah, Todah!

 

 

Off 

7.10.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top