Home
 

DÔLEŽITOSŤ ROZPOZNANIA HODINY VÁŠHO NAVŠTÍVENIA PÁNOM A VÁŽNE DÔSLEDKY NEROZPOZNANIA, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 8. SEPTEMBER 2018

ŠPECIÁLNA SPRÁVA OD HOSPODINA,
Odvysielané naživo na www.jesusislordradio.info
SKRZE ÚSTA BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA
DŇA: 8. SEPTEMBRA 2018
sumarizácia:

Milovaní ľudia, aké privilégium a česť, prísť znovu k vám k národom, aby som sa mohol zdielať s týmto nepretržitým rozhovorom, ktorý sme mali včera.
ROZPOZNAŤ HODINU VÁŠHO NAVŠTÍVENIA.

A viem, že veľa, veľa národov je naladených v tejto hodine, počúva rádio ( www.jesusislordradio.info, pozn. ) je naladených stovky miest, takže je to dôležitá hodina, aby ste dosiahli zisky bez ohľadu na časové pásmo. 

Včera sme videli veľmi jasne, že v definovaní návštevy PÁNA v definícii
času návštevy CIRKVI KRISTOVEJ, bolo to úžasné, pretože to prinieslo
závažnosť, váhu, účel a poslanie návštevy PÁNA k JEHO ľuďom, k Cirkvi. 

A na konci definície Návštevy HOSPODINOVEJ v Cirkvi, vidíme veľmi jasne, že váha, význam návštevy v živote Cirkvi, bol včera dobre zdôraznený. A preto sme to tiež veľmi dobre pochopili, je to kritické, je to veľmi nápomocné, aby akýkoľvek kresťanský veriaci bol schopný rozpoznať hodinu návštevy. Pretože, ako sme videli včera, hodina vášho navštívenia je v podstate hodina BOŽIEHO príchodu k vám. Hodina návštevy je
v podstate hodina BOŽIEHO príchodu k vám, hodina vašej návštevy, požehnaní ľudia. 

A čítali sme včera z Písma, keď som začal skúmať tento mechanizmus,
pod ROZPOZNANÍM HODINY VÁŠHO NAVŠTÍVENIA. A čítali sme
včera z Lukáša 19. kapitoly. To bolo po definícii Návštevy HOSPODINA
v Cirkvi, v národe, na Zemi. 

Potom som bol schopný čítať od Lukáša 19 : 34-40, 41- 44. A to sme videli,
vo verši 44 hovorí: 44a zrovnajú ťa so zemou i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameňa na kameni, pretože si nepoznalo času svojho navštívenia. 

Takže to bolo to, čo sme včera preskúmali, milovaní ľudia. A my sme videli, že keď PÁN JEŽIŠ, keď prišiel čas, aby navštívil Jeruzalem, bol to KRÁĽ, ktorý
prichádzal k nemu, JEHO STVORITEĽ. STVORITEĽ  Jeruzalema prichádzal do Jeruzalema. A ja som vám povedal, že Jeruzalem, stojí za mesto pokoja, Salem. KRÁĽ Salema,
Kráľ pokoja prišiel do mesta pokoja a ľudia žijúci v mestskom pokoji boli
nevedomí, nerozpoznali to.

A povedal som, že keď bol čas, aby ON vstúpil do mesta pokoja, Jeruzalema,
povedali vo verši 34: “Hospodin to potrebuje! Pán to potrebuje! Potom počujete,
Pán to potrebuje! Potreboval toho osla, mladého osla, na ktorého nik nevystúpil,
na ktorom nik nejazdil. Keď bol čas vyraziť do mesta, HOSPODIN to potreboval. ON potreboval na vstup do 
mesta, pretože to bol čas …

Potom ON hovorí, Lukáš 19 vo verši 35 – 37: 35A priviedli ho k Ježišovi a hodiac na osľa svoje rúcha vysadili naň Ježiša. 36A keď išiel, podstierali svoje rúcha na ceste. 37A keď sa už blížil k miestu, kde sa schádza s Olivového vrchu, začalo celé to množstvo učeníkov radujúc sa chváliť Boha velikým hlasom za všetky divy, ktoré videli, 

4 DNI PRED UKRIŽOVANÍM. TO BOL JEHO POSLEDNÝ TÝŽDEŇ. 

38a hovorili: Požehnaný Kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom! Pokoj na nebi a sláva na výsostiach! 39Ale niektorí z farizeov zo zástupu mu povedali: Učiteľu, potresci svojich učeníkov! 40A on odpovedal a riekol im: Hovorím vám, že keby títo mlčali, kamene budú hneď volať. 41A keď sa priblížil a uvidel mesto, zaplakal nad ním 42a povedal: Ó, keby si aj ty bolo poznalo, a to aspoň v tento tvoj deň, čo je k tvojmu pokoju! Ale teraz je to skryté pred tvojimi očami! 

Mesto pokoja, Jeruzalem, nerozumel tomu, čo patrí jeho pokoju, že
KRÁĽ pokoja, KRÁĽ Jeruzalema, JEHO STVORITEĽ, vošiel do mesta.                        
Ale Jeruzalem, ľud v meste pokoja, nepoznal to, čo patrí k jeho pokoju. Mesto Jeruzalem nepoznal to, čo patrí jeho pokoju. Keď sa pozrel na mesto a videl odmietnutie na prebiehajúcej návšteve, to bol deň návštevy a napriek tomu Jeruzalem, ľud nepoznal stav pokoja, kvôli ignorancii, pre nevedomosť, nedostatok porozumenia, pre odmietnutie. JEHO STVORITEĽ, KRÁĽ sa blíži! 

ON plače, pretože už videl jeho zničenie. A práve preto HO počujete hovoriť:
Hovorím vám, že neostane kameň na kameni. ON hovorí, že ho nepriateľ obkľúčí
zo všetkých strán a zrovnajú ich so zemou, pričom neostane kameň na kameni. 

A ON hovorí, že nepriateľ bude stavať val proti nim a obklopí ich
(Lukáš 19:43). A ON hovorí, že zo všetkých strán! A zrovnajú ťa zo zemou aj s vašimi deťmi vo vnútri (verš 44). A neostane kameň na kameni.
Znamená to, že keď prišiel do Jeruzalema, HOSPODIN už videl, Kráľ
Jeruzalema, KRÁĽ pokoja, KRÁĽ SLÁVY, to bola hodina návštevy
a napriek tomu mesto nerozpoznalo hodinu jeho návštevy. Aká tragédia! 

Takže, keď sa pozeral na toto mesto, mohol vidieť budúcnosť tohto mesta.
Pretože ste nerozpoznali tento svoj deň navštívenia, to, čo patrí tvojmu pokoju, v tento
deň svojej návštevy, teraz videl, že toto mesto HO odmietlo a zabili ho!
Videl, ako sa mesto obrátilo proti NEMU a oni HO zavraždili. ON to už videl,
mesto sa obrátilo a zabilo KRÁĽA SLÁVY. Mohol vidieť tak ďaleko. 

ON už videl, že sa obrátili proti NEMU, odmietli ho, dokonca ho zabili, ukrižujú
HO, ako sa blížil k mestu. Keď sa blížil k mestu, mohol to už vidieť, že v dôsledku toho, že nepoznali hodinu ich návštevy, nepriateľ ich obkolesil. Nepriateľ zvrhol mesto, prerazil ho a pobil ich spolu s ich deťmi. 

A to je dôvod, prečo má také silné emócie k mestu Jeruzalemu. A ON plakal
nad mestom. Bol veľmi zlomený, keď sa pozrel na mesto. Bol veľmi smutný,
pretože ON videl ich deštrukciu, zničenie, mesto zapálené. To, čo patrí vášmu pokoju… 

Pretože PÁN očakával v tomto triumfálnom vstupe veľa ľudí,
chváliac Boha, Lazarus bol vzkriesený, syn ženy bol vzkriesený,
zmrzačení, slepí, hluchí, paralyticI, poranenia miechy, nádory, rakoviny, všetko pod
slnkom, veľké znamenia a zázraky sa dialy, …  ale nemohli vidieť. 

Takže oni kričali pre veľké diela, zázraky, ktoré videli. Ale Jeruzalem nemohol vidieť,
vidíte a preto ON plače nad Jeruzalemom. Uvidíme niektoré veci, ktoré patria
k jeho pokoju a potom k Cirkvi KRISTOVEJ.

Takže najprv zdôrazníme rozhovor zo včera: Lukáš 14:31-33  31Alebo ktorý kráľ idúc proti inému kráľovi do boja nesadne prv a neporadí sa, či môže s desať tisícami stretnúť sa s tým, ktorý s dvadsať tisícami ide na neho? 32Lebo ak nie, vtedy, keď ešte bude ďaleko, pošle posolstvo a bude prosiť o pokoj. 33Tak teda každý z vás, kto sa nezrieka všetkého, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.

A verš 28 hovorí: 28Lebo veď ak niekto z vás chce vystaviť vežu, či nesadne prv a nespočíta nákladu, či má toľko, aby mohol dostaviť? A začína, keď chceme postaviť vežu. Staviame vežu, ale ak si niesme istí, či môžeme dokončiť vežu…? ON tu stavia základ. Kto sú tí, ktorí idú do vojny? Hľadajte a konzultujte


– Videl som, Schody sú znížené, pokánie, navrátenie sa ku svätosti… 

schody1

VECI, KTORÉ PATRIA K POKOJU:

Izaiáš 9:6-7 6Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný, a kniežatstvo bude na jeho pleci a nazvú jeho meno: Predivný, Radca, Silný Bôh, Udatný Hrdina, Otec Večnosti, Knieža Pokoja.7Množiteľovi toho kniežatstva a pokoju nebude konca. Sedieť bude na tróne Dávidovom a bude panovať nad jeho kráľovstvom, aby ho pevne postavil a založil na pevný základ súdom a spravedlivosťou odteraz až na veky. Horlivosť Hospodina Zástupov to učiní. 

Veľmi mocné, mesto pokoja si neuvedomilo, čo je jeho pokojom, ako aj súčasné Cirkvi, aj oni vidia….

SLÁVU, OBLAK BOHA OTCA: 

SLNKO TLIESKALO:

Neutrónové hviezdy sa zrazili po prvý krát v histórii a od stvorenia Sveta a vesmíru, šokujúce proroctvo naplnené!…:

Stovky zmrzačených chodia: 

… ďalej množstvo naplnených proroctiev o zemetrasení, atď,… toto sú predchodcovia, POSLOVIA blížiaceho sa KRÁĽA. A majú takú obrovskú autoritu a moc, ktorú im dal PÁN, 
potom o koľko väčšej moci má KRÁĽ SLÁVY.  

A potom zistíte, že nie sú schopní sa klaňať a vyjadriť svoj postoj…

BOŽÍ SÚD PROTI PÝCHE, HRDOSTI IZRAELA: 

Izaiáš 9:8-9 Pán poslal slovo do Jakoba a padlo v Izraelovi. 9A zvedia o tom, všetok ľud, Efraim aj obyvatelia Samárie, ktorí hovoria v pýche a vo vysokomyseľnosti srdca 

Ján 3:16  16Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. 

Jeruzalem HO odmietol, JEHO, ktorý bol pilierom. Mal silné emócie, pretože videl ich deštrukciu, zničenie. 
Zjavenie Jána 19: 11-21 ON prichádza s ohňom, s 20 tisími, s nebeským vojskom.

2. Kráľov. 9:18  18A tedy odišiel jazdec na koni oproti nemu a povedal: Takto hovorí kráľ: Či znamená váš príchod pokoj? A Jehu odpovedal: Čo tebe do pokoja? Obráť sa a poď za mnou. A pozorujúci strážca oznámil a riekol: Posol prišiel až k nim, ale sa nevracia.

To bola bežná prax, logické, nemôžem bojovať proti tejto vojne… 

Vidím, že vaše schody sú znížené. Čiňte pokánie a verte v evanjelium,
prijmite JEŽIŠA a počúvajto týchto DVOCH POSLOV PÁNA.

Ján 14:27  27Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam; nie tak, ako dáva svet, ja vám dávam. Nech sa neľaká vaše srdce ani nestrachuje!

To bolo úžasné! Darca pokoja, ale Jeruzalem neporozumel, nebol si vedomý, že ON prichádzal. Pokoj Jeruzalema závisí na MESIÁŠOVI.

Filipanom 4:16  6O nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou a prosbou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. 7A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi.

Izaiáš 48:18  18Oj, aby si bol pozoroval na moje prikázania, bol by tvoj pokoj ako rieka a tvoja spravedlivosť ako vlny mora! 

Venuje pozornosť spravodlivosti, princípom Zmluvy, porov. –  Žid. 6: 4-6 4Lebo je nemožné tých, ktorí už raz boli osvietení a ochutnali nebeského daru a stali sa účastnými Svätého Ducha 5a ochutnali dobré slovo Božie a rôzne moci budúceho veku, 6keby odpadli, zase obnoviť ku pokániu, ktorí sebe znova križujú Syna Božieho a vystavujú ho potupne na odiv.
Jeruzalem nerozumel veciam, ktoré patria jeho pokoju.

Ján 3:1-6 1A bol istý človek z farizeov, ktorému bolo meno Nikodém, židovské knieža. 2Ten prišiel k Ježišovi vnoci a povedal mu: Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha jako učiteľ, lebo nikto nemôže činiť divy, ktoré ty činíš, keby nebol s ním Bôh. 3A Ježiš odpovedal a riekol mu: Ameň, ameň ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. 4A Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či azda môže po druhé vojsť do života svojej matky a narodiť sa? 5Ježiš mu odpovedal: Ameň, ameň ti hovorím, že ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. 6Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch. 

Čo to je? Nikodémus bol bohatý človek, učiteľ zákona, člen židovskej rady
Boha. Navštívil PÁNA. Uvedomil si, že nie je na pokoji a ponáhľal sa
k Ježišovi. Ako môžem mať s tebou pokoj? Nikodémus bol rozrušený. Chce pokoj.
Židia mali paralelný systém, ale Nikodémus si uvedomil, že nemôžeme bojovať proti NEMU.           ( Nikodemus vedel, kde má hľadať pokoj ) 

Milovaní ľudia, Matúš 8: 10-11, Príslovia 25: 8 a tak ďalej, to sú niektoré veci, ktoré patria
pokoju, ale oni nevenovali tomu pozornosť.
Chcel som sa zamerať na jeden konkrétny aspekt
v Lukášovi 19:41- 44 naše referenčné Písmo  41A keď sa priblížil a uvidel mesto, zaplakal nad ním 42a povedal: Ó, keby si aj ty bolo poznalo, a to aspoň v tento tvoj deň, čo je k tvojmu pokoju! Ale teraz je to skryté pred tvojimi očami!43Lebo prijdú na teba dni, že tvoji nepriatelia nahádžu okolo teba val a obkľúčia ťa a sovrú ťa zo všetkých strán 44a srovnajú ťa so zemou i tvoje deti v tebe a nenechajú v tebe kameňa na kameni, pretože si nepoznalo času svojho navštívenia. 

DÔSLEDKY ZLYHANIA NEROZPOZNANIA HODINY NAVŠTÍVENIA:   

Lukáš 19:44 je rovnaké ako Matúš 24:2 2Ale Ježiš odpovedal a riekol im: Či nevidíte všetkého tohoto? Ameň vám hovorím, že tu nebude ponechaný kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. 

Zamerajte sa na kameň, padajúce steny, kvôli ich neschopnosti rozpoznať …
Vidíte veľmi jasne, že Hospodin hovoril k Jeruzalemu, k mestu, keď sa
blížil, nedbanlivosť Jeruzalema, mesto Jeruzalem nevidí, nerozpoznáva. Preto plakal, ON tiež videl zničenie, BOH prichádzal k mestu, BOH SYN JEŽIŠ, MESIÁŠ, a nevedeli, nerozpoznali – nedbanlivosť, tvrdohlavosť.
Z toho prichádza hnev BOŽÍ, ktorý prichádza k vám – SMRTEĽNÁ CHYBA! NEBUDE ZANECHANÝ KAMEŇ NA KAMENI! 

Matúš 24: 2 – adresoval ku Chrámu, oznamuje zničenie Jeruzalema, pretože DOM PÁNA nerozpoznal hodinu svojho navštívenia, ktorá je mocná aj v dnešnej dobe, pre Cirkvi, – OBLAK BOHA – SLÁVA – CHROMÍ CHODIA – OBLAK BOHA sa prehnal
nad ich hlavami, ako bolo prorokované, ( osobne svedčím, pozn. ):

Prorokovaný dážď zostúpil opakovane:Oheň Eliáša:

 … mnohé znamenia a zázraky, –  www.repentslovakia, ev. http://www.repentandpreparetheway.org 

SÁM BOH DUCH SVÄTÝ zostúpil v telesnej forme: 

PÁN videl ich ignoranciu, ich nedbanlivossť. Slová súdu, 
rozsudok týkajúci sa veriacich a mesta, nakoniec izraelského národa. ( toto sa stalo posledným Slovom, nikdy sa k nemu nenavrátil až dodnes ) 

Myslím, že je tu SERIÓZNA SPRÁVA. Návšteva SAMOTNÉHO BOHA OTCA, 
BOHA DUCHA SVÄTÉHO na verejnosti, ale dom PÁNA to nevidí…

Matúš 21:18-22 18Keď potom za včasrána zase išiel do mesta, zlačnel. 19A vidiac jeden fík pri ceste išiel k nemu, ale nenašiel na ňom ničoho, iba lístie a povedal mu: Nech sa nikdy viac neurodí z teba ovocia až na veky! A fík naskutku vyschnul. 20A keď to videli učeníci, divili sa a hovorili: Jako naskutku vyschnul fík! 21A Ježiš odpovedal a riekol im: Ameň vám hovorím, že keby ste mali vieru a nepochybovali by ste, nie len to s tým fíkom vykonáte, ale aj keby ste povedali tomuto vrchu: Zdvihni sa a hoď sa do mora! stane sa, 22a všetko, za čokoľvek by ste veriac prosili na modlitbe, dostanete.

 – Ani jeden kameň … vaše zničenie prichádza, preto nebude ponechaný kameň na kameni a budete zrovnaní so zemou spolu s vašimi deťmi. Učeníci boli ohromení! 

Prečo som prečítal presne z tohto písma? Pretože som sa chcel pozrieť na dôsledky
za to, že nerozpoznali HODINU NÁVŠTEVY. A vidíte milovaní ľudia, PÁN sa
vrátil naspäť. Zavraždili ho. A potom na JEHO ceste naspúť bol hladný, keď chodil s učeníkmi. 

Figový strom má listy, listy a figy, zvyčajne rastú v rovnakom čase,
keď vidíte klíčky, vidíte veľmi malé ovocie je tiež tam. Ovocie &
listy vždy prichádzajú súčasne. On videl listy a šiel oproti figovému
stromu. A keď prišiel a zistil, že fíkovník má len listy, ale žiadne ovocie,
neprinášal ovocie, nebol plodný, preklial ho, MESIÁŠ, ktorý preklial figovník.
figový strom sa ihneď vysušil.

NEBUDE PONECHANÝ KAMEŇ NA KAMENI, SYMBOLIZUJE PREKLIATIE FIGOVNÍKA. 

Chcem, aby ste pochopili jednu vec, milovaní ľudia. Biblia hovorí veľmi jasne o figovom strome, ktorý má osobitnú symboliku, v Genesis, v záhrade Eden, v raji
BOH stvoril veľa stromov, ak čítate veľmi opatrne, vidíte, že je zvláštna zmienka o figovom strome, o tom, že je určite v záhrade, kde bolo veľa ďalších ovocných stromov. Gen 3: 7 7Vtedy sa otvorily oči obidvoch, a poznali, že sú nahí. A naviažuc fíkového lístia spravili si zástery.

Prajem si čítať z Písma o figovom strome predtým, než prinesiem symboliku. Deuteron. 8:8 6A tedy budeš ostríhať prikázania Hospodina, svojho Boha, aby si chodil po jeho cestách a aby si sa ho bál. 7Lebo Hospodin, tvoj Bôh, ťa vovedie do krásnej zeme dobrej, do zeme potokov, ktoré majú hojnosť vody, do zeme pramenných studieň a hlbín, vyvierajúcich po údoliach i po vrchoch, 8do zeme pšenice, jačmeňa, viníc, fíkov a granátových jabĺk, do zeme olejových olív a medu.

Môžete vidieť, že v zasľúbenej Zemi zmluvných ľudí BOHA, spomedzi stromov, nad ich krásou, ON povedal: Matúš 7:16  16Po ich ovocí ich poznáte. Či azda z tŕnia oberajú hrozná alebo z bodľače fíky? Prečo to tu prinášam? Najdôležitejšie je to, že figový strom produkoval dobré, alebo zlé ovocie. V mnohých miestach ON pokračuje: Matúš 24:32-35

FIGOVÝ STROM REPREZENTUJE IZRAEL. PRAJEM SI PRINIESŤ K VÁM SYMBOLIKU, ABY STE POROZUMELI ZÁVAŽNOSTI ZLYHANIA ROZPOZNANIA NÁVŠTEVY PÁNA. 

Matúš 24:32-35  32A od fíka sa naučte podobenstvu: keď už zmäkne jeho letorast a vyženie lístie, viete, že je už blízko leto. 33Tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko, predo dvermi. 34Ameň vám hovorím, že nepominie toto pokolenie, až sa to všetko stane. 35Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú.

Teraz vás prinášam bližšie k symbolike figového stromu. 

Tu JEŽIŠ KRISTUS, MESIÁŠ hovoril o znameniach Príchodu
MESIÁŠA a o konci veku. Hlavná vec, ktorú musí ľudstvo hľadať, je
Proroctvo o Izraeli, to sú hodiny neba; On hovorí; Proroctvo o príchode
MESIÁŠA sa bude točiť okolo Izraela. 

Pomaly začínate chápať, že keď Izrael nepoznal svoju hodinu
návštevy, ON zistil, že sú prítomné iba listy a ovocia tam nebolo. ON
preklial figovník.

Jeremiáš 8:13 13Poriadne ich odpracem, hovorí Hospodin; nebude hrozien na viniči, ani nebude fíkov na fíku, a lístie uvädne, a to, čo som im dal, prejde ta popri nich.

Nebude fíg na figovom strome. A jeho listy zvädnú. To, čom im dal im bude odobraté. Môžete vidieť, že Prorok Jeremiáš už videl, že MESIÁŠ bude preklínať
figový strom kvôli zlyhaniu. Jeremiáš už videl, že MESIÁŠ príde a zistí, že figovník bude neproduktívny, listy budú okamžite vyschnuté. On videli, čo môže MESIÁŠ robiť. V ich zlyhaniu, že nerozpoznali hodinu návštevy PÁNA.

Hozeáš 9:10  10Jako hrozná na púšti som našiel Izraela, jako prvé ovocie na fíku v jeho prvotine som videl vašich otcov, ale oni prišli k Bálpeorovi a nazarejsky sa oddali tej hanebnosti a stali sa mrzkosťou jako aj ich láska. 

Spočiatku figovník, má prvé ovocie na púšti. Tragédia sa udiala. ON používa figový strom ako symbol. 

Matúš 24:31-34 31A pošle svojich anjelov s trúbou veľkého zvuku, a shromaždia jeho vyvolených od štyroch vetrov, od jednýchkončín nebies až po ich druhé končiny. 32A od fíka sa naučte podobenstvu: keď už zmäkne jeho letorast a vyženie lístie, viete, že je už blízko leto. 33Tak aj vy, keď uvidíte všetko toto, vedzte, že je blízko, predo dvermi. 34Ameň vám hovorím, že nepominie toto pokolenie, až sa to všetko stane. 

Klíčky listov figovníka sa vždy objavujú v rovnakom čase, ako sa objavuje ovocie.
Už som povedal, že fígovník môže produkovať aj zlé ovocie.

Jeremiáš 24:3  3A Hospodin mi riekol: Čo vidíš, Jeremiášu? A ja som odpovedal: Fíky. Tie dobré fíky sú veľmi dobré, a tie zlé sú veľmi zlé, jaké sa nejedia, pretože sú také zlé. 

Takže je to obrovské, pretože v poslednej dobe som videl celý figový strom veľmi zdravý
strom, ( viď v rubrike proroctvá, pozn. ) bol preťažený, prišiel som k nemu, bol nadproduktívny, každá vetva, v strapcoch, strom mal zdravé listy, bola tam bohatá úroda a potom BOH OTEC sa dotkol mojej ruky, dotkol sa jedného konára z ďalších až na vrch a zhromaždili sme obrovskú úrodu. 

Takže som videl produktivitu Izraela, tu je teraz situácia. Ale ON vtedy preklial figový strom, len 4 dni pred ukrižovaním, vedľa, kde čistil Chrám v Jeruzaleme, od kazateľov peňazí, čistí figový strom. To hovorí veľmi NAHLAS – keď znesväcujú Chrám. 

JEŽIŠ preklial fígovník, aby zdôraznil všetkému ľudstvu, že celý národ
Izrael nebol produktívny, bol úplne bez ovocia. Izrael neprodukoval ovocie.

Triumfálny vstup 

Matúš 21:1-11 1A keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli do Betfágy, k Olivovému vrchu, vtedy poslal Ježiš dvoch učeníkov 2a povedal im: Iďte do mestečka, ktoré je tu pred vami, a hneď najdete oslicu, priviazanú, a osliatko s ňou; odviažte ich a priveďte ku mne. 3A keby vám niekto niečo povedal, poviete, že ich Pán potrebuje, ale že ich hneď pošle. 4A to všetko sa stalo, aby sa naplnilo to, čo bolo povedané skrze proroka, ktorý povedal: 5Povedzte dcére Siona: Hľa, tvoj Kráľ ti ide, tichý, jazdiac na oslici a na osľati podrobenej jarmu. 6A učeníci odišli a urobili, jako im rozkázal Ježiš, 7a priviedli oslicu aj osľa, položili na ne svoje rúcha a na tie ho vysadili. 8A väčšina zástupu prestierali svoje rúcha na cestu, a zase iní sekali letorasty so stromov a stlali na cestu, 9a zástupy, ktoré išly pred ním, a ktoré išly za ním, kričaly a hovorily: Hosanna v Synovi Dávidovom! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach! 10A keď vošiel do Jeruzalema, vzbúrilo sa celé mesto, a všetko hovorilo: Kto je toto? 11A zástupy vravely: Toto je Ježiš, ten prorok z Galilejského Nazareta.

Marek 11:13 13A vidiac zďaleka fík, majúci lístie, išiel k nemu, či by snáď nenašiel niečoho na ňom. Ale keď prišiel k nemu, nenašiel ničoho iba lístie; lebo nebol čas fíkov. 14Vtedy odpovedal Ježiš a riekol mu: Nech nikto viac až na veky nejie z teba ovocia! A počuli to jeho učeníci.

Matúš 21:19 19A vidiac jeden fík pri ceste išiel k nemu, ale nenašiel na ňom ničoho, iba lístie a povedal mu: Nech sa nikdy viac neurodí z teba ovocia až na veky! A fík naskutku vyschnul. 20A keď to videli učeníci, divili sa a hovorili: Jako naskutku vyschnul fík!  a Marek 11:14 14Vtedy odpovedal Ježiš a riekol mu: Nech nikto viac až na veky nejie z teba ovocia! , ON preklína figovník. 

1) KRISTUS, JEŽIŠ, MESIÁŠ v podstate oznamoval praktiky BOHOslužieb / skúsenosti, ktoré prebiehali v meste v Chráme BOHA JEHOVAH, v dome HOSPODINOVOM. Zamietol takéto
uctievanie, praktiká v Jeruzaleme.

 2) Inými slovami, Pán JEŽIŠ tým, že preklial figový strom, v podstate hovorí, že ON sa oddeľuje od takého uctievania. Uctievali HO bez BOHA. Nemali
rozpoznanie. ON ich odmietol a neospravedlňoval. Prázdne uctievanie. Bolo to v podstate
oddelenie JEHO SAMOTNÉHO. Bez reálneho vzťahu s BOHOM OTCOM, HOSPODINOM, oni boli bez ovocia, neplodní, hebrejský národ, izraelský národ.

Matúš 3:8-10 8Neste tedy ovocie, hodné pokánia, 9a nedomnievajte sa, že môžete v sebe hovoriť: Veď otca máme Abraháma! Lebo vám hovorím, že Bôh môže z týchto kameňov vzbudiť Abrahámovi deti. 10A už aj je sekera priložená na koreň stromov; každý tedy strom, ktorý nenesie dobrého ovocia, sa vytína a hádže na oheň. 

Pán JEŽIŠ preklial figovník, neostal kameň na kameni – zlyhanie v rozpoznaní HODINY ICH NÁVŠTEVY PÁNA, ON predurčil uctievanie v Dome HOSPODINOVOM v Jeruzaleme. Ale tam bolo prázdne uctievanie, hriešne, bez skutočného živého vzťahu s BOHOM OTCOM, OTCOM NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA.  ON predznamenal izraelský národ, Hospodin. JEŽÍŠ tiež ohlásuje súčasnej Cirkvi KRISTOVEJ, ktorá uctieva BOHA v prázdnote a márnosti, kde sa hriechy a telesnosť miešajú s uctievaním bez skutočného vzťahu, bez prinášania ovocia.  

HOSPODIN hovorí teraz veľmi nahlas, volá v dnešný deň. Vo vašej neschopnosti rozpoznania Vašej hodiny návštevy aj napriek tomu, že môžete vidieť, že sám BOH, OTEC navštevuje v OBLAKU JEHO SLÁVY. ( opakovane, pozn. )

Videli sme proroctvo Jeremiáša 13:1-11 1Takto mi povedal Hospodin: Iď a kúpiš si ľanový opasok a opášeš ho na svoje bedrá, ale ho nedáš do vody. 2A tak som kúpil opasok podľa slova Hospodinovho a opásal som ho na svoje bedrá. 3Potom stalo sa slovo Hospodinovo ku mne po druhé povediac: 4Vezmi opasok, ktorý si kúpil, ktorý je na tvojich bedrách, a vstanúc idi k Eufratu a skry ho tam v skalnej trhline. 5A odišiel som a skryl som ho pri Eufrate tak, ako mi prikázal Hospodin. 6Potom stalo sa po mnohých dňoch, že mi povedal Hospodin: Vstaň, idi k Eufratu a vezmi odtiaľ opasok, o ktorom som ti prikázal, aby si ho tam skryl. 7A išiel som k Eufratu a vykopúc vzal som opasok z miesta, kde som ho bol skryl. A hľa, opasok bol zkazený, nehodil sa na nič. 8Vtedy stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac: 9Takto hovorí Hospodin: Takto zkazím pýchu Júdovu i mnohú pýchu Jeruzalema, 10tohoto zlostného ľudu, ktorí nechcú poslúchať moje slová, ktorí chodia podľa umienenosti svojho srdca a chodia za inými bohmi, aby im slúžili a aby sa im klaňali. A bude jako tento opasok, ktorý sa nehodí na nič. 11Lebo jako sa pojí opasok k bedrám muža, tak som bol pripojil k sebe celý dom Izraelov a celý dom Júdov, hovorí Hospodin, aby mi boli ľudom a na meno, na chválu a na ozdobu, ale neposlúchali.

Toto je proroctvo prekliatia figového stromu a ďalšie v Jeremiášovi 19:1-13 1Takto riekol Hospodin: Iď a kúpiš hlinený žbán, s hrdlom, od hrnčiara a pojmi niektorých zo starších z ľudu a zo starších z kňazov 2a vyjdeš do doliny Ben-hinnoma, ktorá je pri vchode dobrány Charsít, a tam budeš hlásať slová, ktoré ti budem hovoriť. 3A povieš: Počujte slovo Hospodinovo, kráľovia Júdovi a obyvatelia Jeruzalema! Takto hovorí Hospodin Zástupov, Bôh Izraelov: Hľa, uvediem zlé na toto miesto, takže každému, ktokoľvek počuje o ňom, bude znieť v ušiach, 4pretože ma opustili a učinili toto miesto cudzím a kadili na ňom iným bohom, ktorých neznali oni ani ich otcovia ani kráľovia Júdovi, a naplnili toto miesto krvou nevinných. 5A vystavili výšiny Bálove, aby pálili svojich synov ohňom zápalnými obeťami Bálovi, čoho som neprikázal a o čom som nehovoril, čo ani len nevstúpilo na moje srdce. 6Preto hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že sa nebude viacej nazývať toto miesto Tofetom a dolinou Ben-hinnoma, ale dolinou vraždenia. 7A vyprázdnim radu Júdu a Jeruzalema na tomto mieste a spôsobím to, aby padli od meča pred svojimi nepriateľmi a od ruky tých, ktorí hľadajú ich dušu, a vydám ich mŕtve telo za pokrm nebeskému vtáctvu a zemskej zveri. 8A obrátim toto mesto na pustinu a na rezavý posmech. Každý, kto pojde popri ňom, zdesí sa a zhíkne nad všetkými jeho údermi.9A spôsobím to, že budú jesť mäso svojich synov a mäso svojich dcér, a každý bude jesť mäso svojho blížneho v obľahnutí a v sovrení, ktorým ich sovrú ich nepriatelia a tí, ktorí hľadajú ich dušu. 10Potom rozbiješ žbán pred očami mužov, ktorí pojdú s tebou. 11A povieš im: Takto hovorí Hospodin Zástupov: Tak rozbijem tento ľud i toto mesto, jako niekto rozbije nádobu hrnčiara, ktorá sa už nemôže viacej napraviť, a v Tofete budú pochovávať, pretože nebude inde miesta na pochovávanie. 12Tak urobím tomuto miestu, hovorí Hospodin, i jeho obyvateľom,nato, aby som vydal toto mesto, aby bolo jako Tofet. 13A tak budú domy Jeruzalema a domy kráľov Júdových, tie nečisté, jako miesto Tofet, čo do všetkých domov, na ktorých postrešiach kadili všetkému vojsku nebies a liali iným bohom liate obeti.  

Toto je proroctvo prekliatia figového stromu. Ezechiel 4, Lukáš 13, vidíme, že PAN volá k Jeruzalemu a pýta sa, prečo nie ste plodní a potom preklial figovník. Takže vidíte, že Pán povoláva Cirkev k plodnosti. Plodnosť Izraela bude po tom, keď Cirkev bude vzatá do neba. Oni neplodili ovocie.

AKO MÔŽETE RODIŤ OVOCIE?

Ján 15:1-11 1Ja som ten pravý vinič, a môj Otec je vinár. 2Každý letorast, ktorý nenesie na mne ovocia, odrezuje, a každý, ktorý nesie ovocie, čistí, aby doniesol viacej ovocia. 3Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. 4Zostaňte vo mne a ja vo vás; ako letorast nemôže niesť ovocie sám od seba, keby nezostal na viniči, tak ani vy, keby ste nezostali vo mne. 5Ja som vinič, vy steletorasty. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič robiť. 6Keby niekto nezostal vo mne, vyhodí sa von ako letorast a uschne, a soberú ich a hodia na oheň, a budú horieť. 7Ak zostanete vo mne, a moje slová ak zostanú vo vás, vtedy si proste, čokoľvek chcete, a stane sa vám. 8Tým je oslávený môj Otec, aby ste niesli mnoho ovocia a boli mojimi učeníkmi 9Jako mňa miloval Otec, tak som i ja vás miloval. Zostaňte v mojej láske! 10Ak budete ostríhať moje prikázania, zostanete v mojej láske, tak ako som ja ostríhal prikázania svojho Otca a zostávam v jeho láske. 11To som vám hovoril nato, aby moja radosť zostala vo vás, a vaša radosť aby sa naplnila. 

ON hovorí, aby sme zostali v ŇOM a ON ostane v nás, žiaden letorast nemôže priniesť ovocie sám. A ON hovorí, že ON odrezuje každú vetvu, ktorá neprináša ovocie. A ktorá prináša, čistí ju, aby bola viac plodná. Zostaňte vo mne a ja zostanem vo vás. Musíme zostať v ŇOM. 

Milovaní ľudia, to je to, čo PÁN teraz volá k Cirkvi, aby robili v túto hodinu, aby všetci
kresťania, aj keď sa chystáte ísť do svojich Zborov zajtra, dnes večer sa môžete pýtať sami seba: ” som plodný, prinášam ovocie? ”

Pretože tým, že preklial figový strom, ON sa oddelil od uctievania modly, ktoré ste videli v Jeruzaleme v Chráme BOŽOM. Druh Chrámového uctievania, ktoré sa praktizovalo v Jeruzaleme. A ON to použil, aby pokarhal takýto druh uctievania v týchto dňoch v Cirkvách, kde uctievajú bez skutočného vzťahu s BOHOM OTCOM.

BOH JERUZALEMA, KRÁĽ JERUZALEMA prichádzal do Jeruzalema. Prišiel deň ich navštívenia. ON vstupoval do mesta a oni prehlasujú, tvrdia, že HO NEPOZNAJÚ A NEVIDIA HO! Oni zmeškali svoju hodinu navštívenia. A stali sa neplodní, fakticky neprinášali žiadne ovocie. 

A dnes vidím BOHA NEBIES, toho, ktorý zoberie ľudí do Neba, JEHOVAH YAHWEH, BOH Izraela, ON  navštevuje teraz Cirkev. Prichádzajúc v JEHO OBLAKU, OBLAKU SLÁVY, hroznom OBLAKU moci a autority, ktorá je zjavná fyzickou prítomnosťou BOHA, SAMOTNÉHO OTCA, JEHOVAH YAHWEH. ON prichádza do Cirkví. ON prišiel, zostúpil  a usadil sa na mne a pokrýval ma na otvorenom žiarivom dennom svetle dokonca zaznamenanom na videu.

Ľudia môžu vidieť OBLAK BOHA, Fyzikálne zjavenie prítomnosti BOHA OTCA,  nedávno pred niekoľkými týždňami v Centrálnom parku v Nairobi, v Kisumu, v Kapkatete,
v Kerichu. Je tu všade, dokonca aj v Luande Angola. Videli Pilier
Oblaku zostupovať, keď som kázal tamojším Pastorom. 

A oni tvrdia, že nevidia svoju hodinu návštevy. A ON hovorí,
že hodinu návštevy nevidel Jeruzalem. A pretože nepoznali svoju hodinu
návštevy, prakticky zostali neproduktívni a boli prekliatí. A teraz musí prechádzať skrze súženie a veľké súženie pred tým, než začne produkovať ovocie, pred  veľkou plodnosťou, HOSPODIN mi to ukázal. 

A práve teraz je tu Cirkev a čas nežidovskej  pohanskej Cirkvi pomaly končí.
Pre nich nebude druhá šanca. BOH OTEC navštevuje, hodina jej
Návštívenia, hodina BOŽIEHO PRÍCHODU JE TERAZ, ale Cirkvi tvrdia, že nevidia. P
otom ostali prakticky neproduktívni. 

PÁN HOVORÍ, že ON sa oddeľuje. ON sa oddeľuje od takéhoto
súčasného uctievania v Cirkvách, kde nemajú skutočný vzťah s BOHOM OTCOM.  Nemajú reálny vzťah s MESIÁŠOM, lebo ak by mali, potom by im povedal MESIÁŠ, že takto sa nemôžete obliekať, neprinášajte falošných prorokov a kazateľov tu! Nehovorte tu falošné proroctvá! Nehovorte tu falošnými jazykmi! Nedovoľte tu priniesť falošných apoštolov! Nedovoľte tu obnažené obliekanie! Neprinášajte evanjelium prosperity tu!!!  Kážte evanjelium kríža! 

Nemajú skutočný vzťah s MESIÁŠOM. A keď JEŽIŠ prišiel do Jeruzalema a Jeruzalem nemal vzťah s MESIÁŠOM, ostali neplodní a boli prekliatí. Zostaňte vo MNE A JA ostanem vo vás! Žiaden letorast nemôže priniesť ovocie samo od seba. Musí zostať na viniči. JA som Vinič, pravý vinič, vy ste tie letorasty.

Takže, milovaní ľudia, aká naliehavá, jasná výzva pre Cirkvi, ako končím. HOSPODIN povoláva Cirkvi, aby rozpoznali hodinu jej návštevy, aby mohli byť produktívni a zmeniť ich uctievanie, aby mohli mať skutočný vzťah s MESIÁŠOM. PAMÄTAJTE, ŽE MESIÁŠ JE SVÄTÝ! Tí, ktorí sú naozaj v JEŽIŠOVI KRISTOVI SÚ SVÄTÍ, nasledujú svätosť. Menia ich cesty, spôsoby a odmietajú hriechy. 

Zostaňte vo MNE A JA ostanem vo vás! Žiaden letorast nemôže priniesť ovocie samo od seba, JA SOM SKUTOČNÝ VINIČ. Nech vás PÁN žehná milovaní ľudia, Od tohoto dňa  môžete duchovne prekontrolovať váš život. 

Zajtra budeme pokračovať v pohľade na faktory, ktoré zapríčinili, že pokrývali ich
videnie, pokryli ich pohľad, aby nevideli svoju HODINU NAVŠTÍVENIA, aby nevideli MESIÁŠA,
aby nevideli svojho BOHA, keď prichádzal KRÁĽ Jeruzalema do Jeruzalema. Kráľ Salema. 

Budeme sa pozerať na faktory, aké sú to veci, ktoré … Čo je to za divný “boh”
v Jeruzaleme, že nevideli, keď k nim prichádzal BOH JEHOVAH. A prinesiem to
k Cirkvi tiež, čo je to za podivný “boh”, ktorého cirkev uctieva práve teraz, že
čo vedie k tomu, že nevidia BOHA OTCA?, ktorý zostúpil v OBLAKU BOHA, zaznamenaný
na video? BOH SVÄTÝ DUCH prišiel ako Veľká holubica a usadila sa na mne.
A oni to zaznamenávali na videozáznam a oni ( Cirkvi ) tvrdia, že nevidia…! 

Čo je to, že sa to deje v Cirkvi dnes? Kto je ten divný boh, ktorého uctievajú,
že zapríčiňuje, aby nevideli BOHA JEHOVAH, KRÁĽA VŠETKEJ SLÁVY a BOHA Z NEBA? Nech vás PÁN žehná zajtra, ako idete na BOHOSLUŽBU do Cirkvi zajtra ráno,

PÁN vám žehnaj, Shalom, shalom! Todah rabah, todah lachem, todah lachem. 

 

*******

PS: vyššie uverejnené svedectvá / videá, je ich iba niekoľko z veľkého počtu svedectiev, znakov, zázrakov posledných časov PÁNA, ktoré môžete vidieť na web. stránkach: 

www.repentslovakia.com

https://www.jesusislordradio.info/

http://www.repentandpreparetheway.org/

alebo na YOUTUBE:

https://www.youtube.com/channel/UCoRzFNZH2jSLOg0QccKA2qw

https://www.youtube.com/channel/UCqdgi-yU4fVlOhKZLrz24rw

https://www.youtube.com/channel/UC1Ej2mG1R8L4R2c1I7Sqq4A

PS 2. – Pri preklade bola použitá Biblia, ktorú prekladal Prof. Roháček

Off 

9.9.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top