Home
 

PREKONANIE TELA, PREKONANIE HRIECHU, MOCNÉ VYUČOVANIE OD BOŽIEHO TRÓNU SKRZE BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA, 1. časť

VYUČOVANIE O PREMÁHANÍ TELA
SLOVÁ OD BOŽIEHO TRÓNU, 1. časť,
SKRZE ÚSTA BOŽIEHO PROROKA DR. OWUORA
DŇA:14. AUGUSTA 2018
sumarizácia:

Aká príležitosť, aká požehnaná príležitosť prísť k vám v tejto hodine v živote Cirkvi. Tu je východoafrický čas na druhej strane, chcem hovoriť o veľmi dôležitom aspekte v kresťanskej spáse v tomto momente, v ktorom žijeme. V tomto čase, kedy vieme, že PÁN JEHOVA sa venuje Cirkvi. Je tu neustály rozhovor. 

Je tu pokračujúca neustála návšteva prebiehajúca práve teraz medzi Trónom BOHA OTCA a Cirkvou / Nevestou Kristovou. Je tam neustály rozhovor medzi BOHOM OTCOM a Cirkvou. A toto je hodina, v ktorej chcem hovoriť o veľmi kľúčovej veci, dôležitom merítku kresťanskej spásy v tejto hodine.

My vieme veľmi dobre, že Enoch bol vytrhnutý pred súdom záplavy, záplava, ktorá prišla počas času Noeho. Záplava, ktorá prišla za Noeho doby a Enoch – bol vytrhnutý. Toto je veľmi kľúčová lekcia pre Cirkvi Kristove v týchto dňoch. A Enoch bol v prorockom časovom pásme BOHA a prišiel ako významný bod, z ktorého by sa táto generácia mala učiť. Bod, z ktorého veriaci týchto dní by sme sa z toho mali učiť. Pretože Enoch bol vytrhnutý pred súdom, záplavou v čase Neoho. A v našom pokračujúcom rozhovore od BOHA pre Cirkvi, vidíme, že je to pravda, že proroctvo v časovej línii BOHA, vidíme v 

Genesis 5:21-25,

A Enoch žil šesťdesiatpäť rokov a splodil Matuzalema.  A Enoch chodil s Bohom po splodení Matuzalema tristo rokov a splodil synov a dcéry.  A bolo všetkých dní Enochových tristo šesťdesiatpäť rokov. A Enoch chodil s Bohom, a nebolo ho, lebo ho vzal Boh.  A Matuzalem žil sto osemdesiatsedem rokov a splodil Lámecha.

skutočne podčiarkuje život Enocha, toto proroctvo v skutočnosti dáva nádej prítomnej Cirkvi, a je to jedna časť z Písma, dominujúca z Písma, ktorá potvrdzuje tejto generácii, prítomným Cirkvám, že neuvidí veľké súženie, pretože Enoch bol vytrhnutý pred ohromným súdom záplavy, ktoré prišlo počas času Noeho. A preto v tejto hodine, ako sa venujeme tomuto rozhovoru, v príprave, v spravodlivosti, svätosti, v pokáni, v príprave cesty pre slávny príchod MESIÁŠA. To znamená, za prvé – PÁN má misiu pre Cirkev a miluje Cirkev. Misia pre Cirkev v tejto hodine je – pripravte svoje srdce, aby ste mohli vstúpiť do večnosti. Ako vidíme v tomto druhom proroctve v časovej prorockom pásme.

V Izaiášovi 26: 20 čítame:

Idi, môj ľude, vojdi do svojich komôr, zatvor svoje dvere za sebou; skry sa na malú chvíľu, kým neprejde zúrivý hnev.

V tomto druhom proroctve vidíme, že BOH zasľubuje, že skryje Cirkev a zavrie ju do bezpečia. Potom vidíme v Zjavení Jána, že dôjde k veľkému boju – Armagedonu. Potom vláda milénia – MESIÁŠA. Enoch bol vytrhnutý pred súdom /záplavou. Takže vidíme, že Enoch reprezentuje Cirkev, ktorá bude vytrhnutá do Neba.

Sú tu určité aspekty v živote Enocha, na ktoré by som sa rád zameral dnes, prináša veľmi dôležitú lekciu prijať a rozvíjať, ktorú dnešní veriaci by mali zahrnúť do svojej kresťanskej spásy. Dnešné kresťanstvo čelí mnohým výzvam. Kdekoľvek žijete, kdekoľvek pracujete a ste,  je veľmi veľa okolností v živote kresťana, čo sa dotýka kresťanskej spásy. My poznáme originálnu misiu BOHA Otca pre ľudstvo. Cirkev je dedičstvo. BOH stále miluje svoje stvorenie a svoju Cirkev. Hriech poškodzuje vzťah medzi nami a Božou láskou nad jeho stvorením. A začínajúc dňom kedy on poslal MESIÁŠA na kríž, On tu znázornil jeho originálny plán lásky. Jeho zámer – prečo ON stvoril človeka. Aby ho ľudia uctievali v absolútnej poslušnosti. A PÁN tu hovorí veľmi otvorene, že sú tu odmeny – keď Ho poslúchame. Sú tu rôzne dary za to, že mu pomáhame ukončiť JEHO misiu. Poraziť nepriateľa, aby sa diabol zahanbil a aby sme mu pomohli ukončiť Jeho dielo aby sme pomohli navrátiť Jeho stvorenie k pôvodnému uctievaniu. Uctievaniu v spravodlivosti, v svätosti, v absolútnej poslušnosti.

Enoch bol vytrhnutý pred súdom, pred záplavami, pred časom Neoho. V Genesis 5:21- 24 vidíme veľmi jasne. Dnes vás chcem priniesť k bodu, ako Enoch bol schopný premôcť výzvy za jeho dní.  Vieme, že Enoch žil inom čase, on nezažil svedectvo, že slepé oči sa otvárajú, chromí začínajú chodiť, Enoch nemal Bibliu, aby budoval svoju vieru. Ale Enoch mal spoločenstvo s BOHOM, budoval svoj vzťah k BOHU a nevidel smrť a vstúpil do Božieho Kráľovstva. On žil svoj život, že veľmi tešil BOHA, úplne tešil PÁNA.  Takže začíname čítať: …..(Gn 5:21-25)

Toto je veľmi dôležité proroctvo. Je to mocné proroctvo, centrum Cirkvi týchto dní, je to jedno z proroctiev v Biblii, je nádej tejto generácie, že Cirkev týchto dní nebude vidieť veľké súženie. Pretože Enoch sa stal meradlo, významný bod pre prítomné Cirkvi, aby boli tiež schopní tak žiť, kráčať s BOHOM a nevidieť smrť. Enoch tu reprezentuje tých, ktorí neuvidia smrti, milovaní ľudia. 

Ďalej, keď sa pozrieme na list Židom 11: 5-6

Vierou bol Enoch prenesený, aby nevidel smrti. A nenašli ho, pretože ho preniesol Boh. Lebo pred svojím prenesením dostal svedoctvo, že sa ľúbi Bohu.  

Druhú vec, ktorú tu pozdvihuje, prvá je viera, ON ju vyzdvihuje ako vežu, veľmi vysoko a potom tešil BOHA, takže život plný viery a život, ktorý teší BOHA. Takže toto sú mocné veci, ktoré vychádzajú z tých veršov:

POSLUŠNOSŤ BOHU, VERIŤ BOHU, TEŠIŤ BOHA,

A PRIPRAVOVAL JEHO GENERÁCIU TÝM,

ŽE VYUČOVAL O POKÁNÍ! 

A bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. Lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je, a že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom.

Je tu viac o Enochovi, pozrime sa na 

Lukáš 21: 36

Preto teda bdejte každého času, modliac sa, žeby ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to má diať, a postaviť sa pred Synom človeka.

List Júdov 1:14 – 15

A prorokoval aj o nich siedmy od Adama Enoch, keď povedal: Hľa prišiel Pán so svojimi svätými myriadami, učiniť súd proti všetkým a náležite skárať všetkých ich bezbožníkov pre všetky skutky ich bezbožnosti, ktorými páchali bezbožnosť, a pre všetky tvrdé reči spupné, ktoré hovorili proti nemu, hriešnici, bezbožní.

Lukáš 3: 37 

37ktorý bol Matuzalemov, ktorý bol Enochov, ktorý bol Jaredov, ktorý bol Malalehélov, ktorý bol Kainanov, 38ktorý bol Enosov, ktorý bol Sétov, ktorý bol Adamov, ktorý bol Boží.

V modernom jazyku by sme to mohli označiť, že “oklamal” smrť. On odišiel do Neba bez toho, aby zakúsil smrť. Bol poslušný,  žil život ktorý tešil BOHA, pripravoval jeho generáciu tým, že vyučoval o pokání. Všetko toto sú znaky ktoré Enoch žil, a je to veľká lekcia pre túto generáciu, ktorá potrebuje pomoc PÁNA, aby sme boli schopní nevidieť smrti a vstúpiť do neba, keď MESIÁŠ príde pre Cirkev. 

O slávnych Schodoch som prorokoval a boli už aj znížené na oblohe. Sú tu neustále rozhovory medzi Bohom a Cirkvou, hovorí o Návšteva BOHA Ducha Svätého v telesnej podobe a potom dalšie rozhovory o oslobodení izraela. V časovej línií reprezentuje loď Noeho, kde vo veľkom súžení, do lode nastúpi Izrael a bude sa plaviť na množstve mŕtvych tiel.

Chcem vyzdvihnúť, že keď sa pozriete na súd počas čias Neoho, Enoch je ale náš hlavný bod, vidíte, že sú tu 3 typy ľudí, ktoré spomína PÁN v tomto rozhovore:

1. – Prvá skupina ľudí – Enoch – ktorý bol veľmi, veľmi verný BOHU – on bol vytrhnutý a nezomrel, neprechádzal cez súd BOHA. Toto je teda druh ľudí, ktorých PÁN pozdvihuje v tomto veľmi mocnom proroctve v Genesis 5:21-24 …toto je jedna skupina ľudí reprezentovaná Enochom. Bol veľmi, veľmi verný PÁNOVI, bol vytrhnutý, nevidel smrť, nezomrel a tiež neprechádzal cez súd veľkého súženia. Na tomto bode by mali byť prítomné dnešné Cirkvi. Pretože v prorockom časovom pásme BOHA by mali byť Cirkvi na rovnakom mieste, pretože vytrhnutie Cirkvi je pred dverami. Teda ísť do Kráľovstva Božieho bez toho, aby sme videli smrť. Aby sme žili v rovnakom motíve, v rovnakom opakovaní sa, v rovnakej zóne teraz, ktoré opakuje moment, kedy Enoch kráčal s BOHOM, predtým, než bol vytrhnutý.

Potom máme druhú skupinu ľudí,…

2. –  Druhá skupina ľudí – tí ktorí odmietli BOHA, tí, ktorí odmietli BOHA počas súdu Noeho, keď ich Enoch varoval, tí, ktorí odmietli BOHA a zomreli. Tí, ktorí odmietli BOHA Všemohúceho a zomreli. Je to teda veľmi mocné miesto tiež, pretože tu ON hovorí o následkoch odmietnutia rád BOHA. Hovorí veľmi otvorene o následkoch bezbožného života, ktorý nerešpektuje BOHA všemohúceho, neuctí si radu PÁNA. Tak vidíme jasne, že táto druhá skupina ľudí, ktorú PÁN pozdvihuje v tejto generácii, tí ktorí neveria, ktorí odmietli BOHA, neprijali lekciu od Enocha. ON hovorí, že tí, ktorí neverili, neveriaca komunita, tí, ktorí odmietli BOHA. Čítam teraz z 

 Júdov 1:14-15  Enoch bol siedmy od Adama a prorokoval o tom, že PÁN prichádza s tisícmi a tisícmi svätých, aby každý bol súdený. Učiniť súd proti všetkým bezbožníkom, odsúdiť všetky skutky bezbožnosti,  tvrdé reči proti nemu. Všetci gambleri, tí čo robia a nasledujú zlo, vedú druhých zlými radami…

Takže vidíme, že Enoch tu hovoril proroctvo o súde, ktoré prichádza v čase Noeho. Takže máme Enocha, ktorý bol veľmi verný BOHU, takže ON nezomrel, neprechádzal skrze súd, ktorý prichádzal. Nešiel cez súženie, ale PÁN mu dovolil vidieť ten súd, ktorý bol za čias Noeho. PÁN tu hovorí o tomto proroctve v Júdov 1:14-15, On videl PÁNA, ako prichádza súdiť svet, neveriaci svet. Bezbožných ľudí z bezbožných skutkov, majúci bezbožné spôsoby, spurné reči, bezbožní ľudia, bezbožní hriešnici, ktorí hovorili proti NEMU.

Toto hovorí veľmi jasne, že keď súd prišiel a zem bola pod potopou, zomreli všetci okrem Noeho. Takže druhá skupina reprezentuje tých, čo odmietli BOHA, jeho radu (Enoch). A oni potom čelili súdu BOHA Všemohúceho a zomreli. Každý, kto je pyšný, každý, dokonca aj kresťania. Kresťania, ktorí sú arogantní, nemajú zbožnú úctu pred BOHOM, nie sú svätí, nasledujú vlastnú múdrosť, nepočúvajú radu PÁNA, nemajú strach pred BOHOM – tí tiež padnú do tejto skupiny!

Preto ako sme hovorili, Enoch reprezentuje kresťanov, ktorí sú veľmi verní JEŽIŠOVI KRISTOVI, VERNÍ BOHU VŠEMOHÚCEMU a kráčajú v spravodlivosti, kráčajú v svätosti a budú vytrhnutí, keď MESIÁŠ príde pre Cirkev. Prejdú po  slávnych Schodoch do Neba a neuvidia smrti. Nebudú vidieť smrť, ani čeliť súdu počas súženia, ktoré prichádza.

Druhá skupina je neverný svet. Do tejto skupiny zahŕňam kresťanov, ktorí nemajú Zbožnú úctu. Nepočúvaju rady PÁNA, rady tých DVOCH PROROKOV, ktorí to teraz k vám hovoria. Neukazujú strach pred BOHOM pred nimi, netrasú sa. Keď oni hovoria, oni majú čas, majú vlastnú agendu, neodpovedajú. PÁN hovorí, že ich bude súdiť, pretože sú neposlušní, arogantní, tvrdohlaví, tí, ktorí sa rúhajú, robia ohavnosti. Tí, ktorí odmietli KRISTA. Tí, ktorí odmietli BOHA, aj dokonca v Cirkvách, alebo nie sú znovuzrodení, tí zomrú, budú čeliť súdu ako v čase Noeho.

To sú dve skupiny. Jedna skupina, ktorá je veľmi verná, reprezentovaná Enochom. Druhá, neveriaca skupina, celý svet, ktorý boli bez úcty, pyšný, atď. Tí, ktorí veľmi dobre jedli na tejto zemi, teraz sú spokojní, robia si srandy z Boha. Táto skupina dokonca aj kresťania, ktorí sú znovuzrodení a neprikláňajú sa ku spravodlivosti, nepočúvajú TENTO HLAS a nepripravujú sa v svätosti, budú v tejto druhej kategórii.  Tí, ktorí odmietli BOHA v čase Enocha v jeho čase a potom zomreli v záplave počas súdu BOHA V časoch Noeho, teraz budú vo veľkom súžení.

Tretia skupina – je Noe plus s ďalšími siedmimi členmi jeho rodiny, to sú tí, ktorí verili BOHU. A PÁN ich uchoval, pretože to boli JEHO zmluvní ľudia.  Toto boli zmluvní ľudia, a PÁN ich ochránil. Oni reprezentujú Izrael. Každý, kto povie ( počas súženia) – ja som znovuzrodený a milujem KRISTA a bude ho chcieť uctievať vo veľkom súžení – musí byť zoťatý. Prechádzajú súdom. Takže máme 3 skupiny ľudí, milovaní ľudia. Toto hovorí tak veľa v tomto proroctve, tak veľa hovorí k tejto generácii. Enoch skutočne reprezentuje Cirkev KRISTOVU.

Keď sa pozrieme do Písma, ako napríklad 

v Kološanom 1:24

..ktorý sa teraz radujem vo svojich utrpeniach za vás a doplňujem nedostatky súžení Kristových na svojom ľudskom tele za jeho telo, ktorým je cirkev, ..

Efežanom 5:30

lebo sme údami jeho tela, z jeho mäsa a z jeho kostí.

Vidíme veľmi jasne, že samozrejme Telo KRISTOVO – Enoch kvalifikuje a reprezentuje Cirkev, ktorá vstúpi do večnosti bez toho, aby uvidela smrť. a teraz poverenie tejto Cirkvi je v  Matúš 28: 19-20 Ona má teda úlohu. A tí, ktorí odmietnu Boha, ako som povedal, neveriaci svet a nedbanliví ( nestarajúci sa ) kresťania, bezstarostných kresťanov, ktorých vidíte v 1. Korinť. 6:9-10

Matúš 28: 19-20

19A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha 20učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Ameň.

Znovuzrodení kresťania, ale veľmi nedbanliví. 

1.Kor. 6: 9-10

Alebo či neviete, že nespravedliví nezdedia kráľovstva Božieho? Nemýľte sa, ani smilníci ani modlári ani cudzoložníci ani mäkci ( homosexuáli ) ani samcoložníci  ani zlodeji ani lakomci ani opilci ani nadávači ani dráči nezdedia kráľovstva Božieho.

Bezstarostní kresťania, ktorí sú znovuzrodení, ale veľmi nedbanliví. Hovoríte k nim, nevenujú tomu pozornosť, berú vás za samozrejmosť, nemajú zbožnú úctu, neboja sa BOHA, žijú ležérne ( príležitostné ) kresťanstvo, neseparujú sa a robia si vlastné veci.

1 Korinť 6:9-10

Ako dnes preberáme tento rozhovor a prichádzam k vám počas obedňajších  hodín, aby sme obdržali trochu viac, takže

1 Korinť 6:9-10 milovaní ľudia, čítam verše 9 a 10.

Takže  Pán definuje týchto ľudí, ktorí odmietli BOHA VŠEMOHÚCEHO a dokonca zahŕňa tu aj Cirkev, ktorá odmietla BOHA je tu zahrnutá. Cirkev, ktorá si sleduje jej vlastnu agendu, stala sa zhubnou ( zlomyseľnou ), nie je poslušná konverzácii hlavného prúdu, agende PÁNA pre národy teraz.

A vidíme tu tiež Noeho. Takže toto je veľmi mocný úvod pre nás dnes, centrum pre dnešný rozhovor dnes je Enoch, je pre nás veľmi mocná lekcia pre túto generáciu. Chcem tu vybrať jeden dôležitý aspekt zo života Enocha. Aby sme boli schopní zosilniť, čo je dôležité pre náš kresťanský život.

Teraz, chcem  hovoriť o premáhaní. Enoch predstavuje prítomnú Cirkev. Enoch a Noe. Noe je vo veľkom súžení. Teraz hovorím o Enochovi, ktorý predstavuje prítomnú Cirkev.  Vidíte veľmi jasne, že Enoch musel premôcť svet, aby mohol kráčať s BOHOM. Pre každého, aby chodil s BOHOM VŠEMOHÚCIM, spôsobom, akým Enoch kráčal, vy musíte prekonať tento tmavý svet.

 Takže dnes chcem hovoriť o jednom veľmi dôležitom aspekte. Veľmi žiarivej hviezde, ktorá žiari nad životom Enocha, a vysiela rezonujúcu lekciu pre život prítomných veriacich, kresťanských veriacich. Premôcť tento svet a to sa stáva tiež typickým znakom v živote Enocha.  Aby pre každého, kto chce kráčať s BOHOM, oni musia premôcť, musia prekonať morálny rozklad tohto Sveta. sme Ho teda nasledovali, potrebujeme zvíťaziť nad týmto tmavým svetom. Dôležitý bod, ktorý žiari zo života Enocha, pre pre kresťanov – víťazstvo nad svetom. Toto je merítko, pre každého, kto chce kráčať s BOHOM. On musí zvíťaziť nad morálnym rozpadom sveta.

Chcem sa teraz pozrieť na prekonanie tohto nemorálneho sveta, premáhanie morálneho rozpadu tohto Sveta, premáhanie Sveta. A potom rýchlo pochopíte, že pre vás ako kresťanských veriacich – aby ste premohli tento svet – vy musime zvíťaziť nad telom. Musíte premôcť sami seba. Telo. Tento svet je telo. Telo je naplnené hriešnou túžbou tohto sveta. Inými slovami, ľudksé telo je vozidlo, je to vozidlo, ktoré nepriateľ používa,  aby vám priniesol hriešne túžby tohto sveta.

Musíme byť teda veľmi znepokojení a trápiť sa, čo sa týka tela. A vidíme, čo v súčastnosti znepokojuje dnešnú Cirkev, náročný čas tu na Zemi, spôsobuje, že zlyháva vykonávať originalný mandát, agendu, ktorá jej bola daná na kríži na Kalvárii. To ja telo, hriešné túžby tela, ktoré vstúpili do Cirkví.  Takže Enoch je mocný príklad premáhania tohto Sveta, premáhania tela, premáhaním hriešných túžob tela, premáhaním morálnym rozpadom tohto života.

Chcem sa pozrieť na význam slova premôcť. O čom ON tu hovorí? Čo ON tým myslí, premáhať hriešne túžby tela, ako kresťanský veriaci??

To znamená: uspieť. Pamätáte sa, že máme misiu. keď ste znovuzrodení, prvoradá misia je, aby ste vstúpili do večnosti, aby ste videli Slávne Kráľovstvo Neba tým, že budete žiť Svätým životom. To znamená, pre vás, aby ste premohli tento svet, premohli hriešné túžby tohto tela, ON hovorí, že musíte uspieť. Takže Enoch musel premôcť v jeho misii, ktorú mal PÁN pre neho. Vytlačený plán z Neba pre neho, pre jeho misiu, ako všetci kresťania dnes. PÁN uložil do vás misiu, večnú misiu, misiu večnosti.

Takže premôcť v podstate znamená: uspieť, zvíťaziť, mať nad tým kontrolu,  dobyť, poraziť, vraziť, stlćť, vytratiť, premôcť, skrotiť – inými slovami povedané priniesť pod kontrolu, zmocniť sa, zvládnuť, podrobiť hriech, rozdrtiť hriech, získať majstrovstvo, dostať pod kontrolu, ako som povedal, priniesť pod kontrolu tento epidemický hriech, prekonať hriech, rozmliaždiť, skoncovať s hriechom, potlačiť hriech, vyriešiť hriech, podkopať hriech. Toto je v podstate to, o čom tu PÁN hovorí. 

Keď je tu nejaká lekcia, z ktorej si prítomná generácia potrebuje zobrať zo života Enocha, špeciálne, kedy Enoch nevidel smrť, on bol vytrhnutý do Kráľovstva BOŽIEHO. Ako túžia prítomné Cirkvi, aby nevideli smrti, aby boli zobratí po slávnych schodoch do neba, do večnosti, tak tu je lekcia. Toto je žiariaca hviezda, ktorá vychádza z jeho života, pretože Enoch bol schopný poraziť hriech. Bol schopný zmocniť sa hriechu. Bol schopný podrobiť hriech, rozdrtiť hriech, bol schopný uspieť vo víťazstve nad hriechom, zobrať pod kontrolu, priniesť pod kontrolu, podmaniť a rozdrtiť. Bol schopný prekonať hriech. A toto je povolanie, volanie k prítomným kresťanom, že dokonca pomocou DUCHA SVÄTÉHO, aby prítomní kresťanskí veriaci boli schopní zmocniť sa hriechu, ako to urobil Enoch. Definujem vám tu, čo znamená premôcť hriech. Môžme sa pozrieť, čo PÁN hovorí v Biblii o prekonaní hriechu, aký je ukazovateľ. Štandard PÁNA v Biblii pre premáhanie hriechu a nechem ísť nikde inde, než do knihy Zachariáša, proroctvo, ktoré dal Zachariáš, ako hriech bude porazený. 

Idem čítať Zachariáš 13: 7-9. pozrite na proroctvo, ktore dal BOH v Biblii vzhľadom na premoženie hriechu. Vidíte, že prídeme k bodu, veľmi mocnému šqamiónu, ktorý bude náš trvalý príklad v prekonaní hriechu. 

Meču, zobuď sa na môjho pastiera a na muža, môjho druha, hovorí Hospodin Zástupov! Bi pastiera, a rozpŕchnu sa ovce, a potom zase obrátim svoju ruku na malých.  A stane sa po celej tejto zemi, hovorí Hospodin, že dve čiastky v nej budú vyplienené a zomrú, a tretia zostane ponechaná v nej. Ale aj tú tretiu uvediem do ohňa a prepálim ich, ako prepaľujú striebro, a zkúsim ich, ako zkúšajú zlato. On bude vzývať moje meno, a ja ho vyslyším. Poviem: Je mojím ľudom, a on povie: Hospodin, môj Boh.

Toto je veľmi mocné merítko v Biblii zostavené PÁNOM všemohúcim, ako premôcť hriech, ako premôcť morálny rozpad tohto sveta. Tu poukazuje na veľmi mocný príklad. ON tu poukazuje na šampióna – JEŽIŠA KRISTA. Keď teraz je Enoch pre nás mocný príklad. Vidíme, že Enoch si požičal od KRISTA, ktorý je kameň všetkých vekov. Proroctvo je umiestnené v Biblii a toto proroctvo hovorí, že – JEŽIŠ KRISTUS, tak ako  hovorí toto proroctvo. On tu jasne hovorí, že On ako šampión, ako príklad JEŽIŠ KRISTUS – On zvíťazí. Keď pozrieme na základ tohto proroctva v knihe Exodus 3:1-5 Toto je rovnaké proroctvo, o čom PÁN hovorí v Biblii, 

A Mojžiš pásol stádo Jetra, svojeho svokra, kňaza-kniežaťa Madianska. A zahnal pozvoľna stádo až za púšť a prišiel k vrchu Božiemu, k Horebu. A ukázal sa mu anjel Hospodinov v plameni ohňa z prostredku kra. A videl, že hľa, ker horí ohňom, a ker nie je strávený od ohňa. A Mojžiš povedal: Nože nech idem ta a vidím toto veľké videnie, prečo nezhorí ker.  A Hospodin videl, že odbočil, aby videl, a Boh zavolal na neho z prostredku kra a riekol: Mojžišu, Mojžišu! A on odpovedal: Tu som. A riekol: Nepribližuj sa sem! Zobuj svoju obuv so svojich nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svätá zem. A riekol: Ja som Boh tvojho otca, Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jakobov. A Mojžiš zakryl svoju tvár, lebo sa bál, aby nehľadel na Boha.

Toto je veľmi mocné proroctvo milovaní ľudia, ktoré vychádza z proroka Zachariáša,  ktorého sme čítali – že On hovorí o zúriacom ohni, zúriace podmanenie, ale ON – MESIÁŠ bude víťaziť. A On bude víťaziť a teraz prepaľovať a prejde ohňom, čistiť ako zlato v ohni. Toto bolo proroctvo prorokované o triumfálnom víťazstve, víťazstvo nad morálnym rozpadom tohto sveta. Aby zvíťazil nad morálnym rozpadom tohto sveta. A z Exodus 3:1-5 vidíme veľmi jasne, že je tu prudký oheň. Pohlcujúci oheň horí, a keď tento oheň horí, ako vidíme v knihe Exodus 3, tento oheň je pohlcujúci oheň. A tento oheň horí bez prestávky. A tento oheň nespaľuje ker, takže ker ostáva zelený – to je miesto, kde sú všetky tieto veci. Oheň horí, ale ker zostáva zelený. A toto zaujalo pozornosť Proroka Pánovho.

Ten, ktorý k vám teraz hovorí, urobil par krokov k tomuto ohňu, tak teraz máte túto ohromnú správu od PÁNA.  A ON hovorí, že oheň horí, keď prichádza táto ohromná správa PÁNA. Oheň stále horel, oheň plápolal, ale ker nezhorel. Pamätáme sa veľmi dobre, že Izrael podliehal strašnému času v Egypte, pod ohromným ohňom, pod vážnym ohňom. Pamätáme sa veľmi dobre, že toho času Izrael bol pod týmto strašným ohňom otroctva v Egypte. Strašný oheň. Seriózny oheň. A Izrael bol pod ťažkým ohňom otroctva, Každý prvorodený musel byť hodený do rieky Níl aby bol zabitý, bolo to neúnosné v akom otroctve žili. Oni plakali a tento plač vystupoval k BOHU, BOHU Jakoba. A ON potom povedal – pozri, ON prichádza, aby ich oslobodil. Ale je tu tak veľa o tomto pohlcujúcom ohni, plápolajúcom pridkom ohni a tak veľa o zelenom kri, ktorý nezhorel. Toto sa dialo v Egypte s Izraelom. Pretože ten oheň, budem čítať z Matúša 3 kapitoly, aby som to budoval,   môžeme čítať v kapitole 3 v Matúšovi, 11-12:

Ja vás krstím vodou na pokánie; ale ten ktorý prichádza po mne, je mocnejší ako ja, ktorého obuv nosiť nie som hoden – ten vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom,  ktorý má svoju vejačku vo svojej ruke a prečistí svoje humno a shromaždí svoju pšenicu do sypárne, ale plevy bude páliť neuhasiteľným ohňom.

Znova – tu je rovnaký kontext plápolajúceho ohňa, ktorý bude očisťovať, odstráni špiny ale splní svoju misiu. Toto je misia oslobodenia. Vidíme tu veľmi jasne, v Exodus 3: 1-3 – tu je plápolajúci oheň – ker horí, ale ker sa však nespálil, ostáva zelený. Tento ker nezhorel. A keď sa pozrieme do 12 kap. Genesis, zistíme prečo ker nehorel. Porozumiete lepšie tomu, prečo ker nezhorel. 

Genesis 12:1-3

A Hospodin riekol Abramovi: Vyjdi zo svojej zeme a zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca a choď do zeme, ktorú ti ukážem.  A učiním ťa veľkým národom a požehnám ťa a zvelebím tvoje meno a budeš požehnaním. A požehnám tých, ktorí ťa žehnajú, a tých, ktorí ti zlorečia, prekľajem, a budú požehnané v tebe všetky čeľade zeme.

Toto je skutočne tehotenstvo, s ktorým bol Abrahám “tehotný”. S touto víziou. Toto bol volanie BOHA k Abrahámovi pre ľudstvo, pre oslobodenie ľudstva.  S týmto povolaním bol Abrahám “tehotný”. Toto tehotenstvo, ktoré mal Abrahám, s touto víziou, v tomto proroctve, víziu vidíte, že nezáležiac na tom, aké bolo ťažké otroctvo, Izrael nemohol byť spálený. Toto je dôvod, ktorý vidíte, že nezáležalo teda na tom, ako veľmi tento ker horel, aj keď bol v ohni, on nehorel, nezáležiac na veľkosti ohňa, ker nezhorel. Pretože tu bolo toto “tehotenstvo” Abraháma s víziou pre oslobodenie a spásu ľudstva. Prísľub spásy pre ľudstvo. Prisľúbenie, ON dal sľub – skrze teba ja oslobodím národy, znamená, že MESIÁŠ príde skrze teba.

Takže Abrahámovi bolo povedané, že od neho budú rozmnožené veľké národy. A bude to požehnanie, Ty budeš požehnaním pre tie národy, pre celé ľudstvo narodených aj nie ešte narodených. Toto bol BOŽÍ plán oslobodenia, ktoré PÁN VYVINUL PRE ĽUDSTVO, aby oslobodil človeka. To je dôvod, prečo vidíme, že ker horel ale nezhorel. Otroctvo je v ohni, ale Izrael teda nezhorel. To je vízia, ktorú PÁN vložil pre Izrael. Ohromný národ má byť Izrael. Pretože z Abrahámy vyšiel Izák, obrovský národ bol budovaný v Egypte.

Používam toto, aby som rozvinul náš rozhovor, o premáhaní hriechu, ktorý Enoch prekonal. Enoch dosiahol, ako kráčal s BOHOM, vstúpil do Neba, bez toho, aby videl smrť. Ale ja používam toto, aby som rozvinul tento rozhovor kvôli proroctvu, o ktorom PÁN píše v Biblii na tému PREMÔCŤ.  A povedal som, že Izrael nemohol byť spálený v Egypte, prečo? Pretože tu bol vložený sľub, že budú veliký národ, jeho meno veľké a vyjdú von od osloboditeľa. Osloboditeľský plán pre ľudstvo. A hovorím, že toto tehotenstvo, BOH urobil Abraháme ” tehotného” s touto víziou, vidíte v Zjavení Jána 12 kap., 

Zjavenie Jána 12:1…

1 A ukázal sa veľký div na nebi: žena, odiata slnkom, a mesiac bol pod jej nohami, a na jej hlave koruna dvanástich hviezd.  2 A súc tehotná kričala v pôrodných bolestiach a trápila sa majúc porodiť.

Toto je to tehotenstvo o ktorom teraz hovorím.

3 A ukázal sa aj iný div na nebi. A hľa, veľký drak červený, ktorý mal sedem hláv a desať rohov a na svojich hlavách mal sedem diadémov, 4 a jeho chvost vliekol tretinu nebeských hviezd a vrhol ich na zem. A drak sa postavil pred ženu, ktorá mala porodiť, aby keď porodí, hneď zožral jej dieťa. 5 A porodila syna, chlapca, ktorý bude pásť všetky národy železným prútom, a jej dieťa bolo vytrhnuté k Bohu a k jeho trónu.

Toto je MESIÁŠ. Toto je Spasiteľ, a ON, dieťa bol zobratý k Božiemu Trónu.

V Skutkoch apoštolov 1:9-11

A keď to povedal, zdvihnutý bol hore, kým oni hľadeli na to, a podňal ho oblak a vzal zpred ich očí.  A jako v tom, čo odchádzal, upretým zrakom hľadeli do neba, tu hľa, dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v bielom rúchu, ktorí aj povedali: Galilejskí mužovia, čo tu stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorí bol vzatý od vás hore do neba, prijde tak, ako ste ho videli ísť do neba. 

Tu bol MESIÁŠ vytrhnutý do Neba a sedí po pravici BOHA. Bol vytrhnutý k Trónu BOHA.

Čítame ďalej v knihe Zjavenia Jána 12:6-9

A žena utiekla na púšť, kde má miesto, pripravené od Boha, aby ju tam živili tisíc dvesto šesťdesiat dní.

Teda na tomto mieste bude o ňu postarané počas Veľkého Súženia. Hovoríme o Izraeli. Počet dní zodpovedá 3,5 roka. 

7 A povstal boj na nebi: Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi; a bojoval i drak a jeho anjeli. 8 Ale nezvládali, ani ich miesto sa viacej nenašlo na nebi. 9 A svrhnutý bol veľký drak, ten starý had, ktorý sa volá diabol a satanáš, ktorý zvodí celý svet; svrhnutý bol na zem, a jeho anjeli boli svrhnutí s ním.

A keď pôjdeme ďalej do verša 15-17, tam vidíme viac, pochopíme, že prečo ker nezhorel, pozrime na verš 17, ale môžeme začať od verša 15:

14Ale žene sa dali dve krýdla toho veľkého orla, aby odletela na púšť, na svoje miesto, kde ju budú živiť čas a časy a pol času, preč od tvári hada. 15 A had pustil zo svojich úst za ženou vodu jako rieku, aby ju odniesla rieka. 16 Ale zem pomohla žene; lebo zem otvorila svoje ústa a pohltila rieku, ktorú pustil drak zo svojich úst. 17 A drak sa rozhneval na ženu a odišiel bojovať s ostatnými z jej semena, ktorí zachovávajú prikázania Božie a majú svedoctvo Ježiša Krista.

Toto je veľmi mocné, milovaní ľudia. Tu vidíte, že tá tehotná žena je Izrael. A to je dôvod, ako vidíme v Zachariášovi 13 kap., čo používam, aby som otvoril toto proroctvo,  a tiež celý rozhovor o premáhaní hriechu, premáhaní morálneho rozpadu tohto sveta, a proroctvo, ktoré je napísané v Biblii. ON hovorí, že táto žena je tehotná. Ona je tehotná s víziou BOHA pre spasenie ľudstva. Toto sú znaky v Nebi. A toto je dôvod, prečo ker nehorí, akýkoľvek prudký oheň bol.   je tu celý rozhovor o premožení rieky, o premožení tohto sveta. On hovorí, že táto žena je tehotná. Abrahám je “tehotný” s víziou BOHA, o oslobodení a spasení ľudstva. Toto sú znaky v Nebi, a to je dôvod prečo ker nezhorel. Akýkoľvek bol oheň – ker nehorel. A toto je v podstate dôvod, si podčiarkneme rozšírenie, že Izrael bol oslobodený, dokonca aj vo veľkom súžení.

Ale teraz, súvisiace s Cirkvou, a vytrhnutím, ktoré sa stane a pôjde Schodami, ktoré už sú na Oblohe. ON hovorí, že toto je mocný dôvod, prečo ker je v ohni,  zostáva zelený. Otroctvo v Egypte rastie ale Izrael prežil. Znamená, že MESIÁŠ bol vložený do Izraela a On musí odtiaľ vyjsť. ON musí zvíťaziť.

Dovoľte mi podať lepšie tento rozhovor milovaní ľudia, Konečne teraz – toto celé proroctvo je o premožení. Prichádza z knihy Zachariáša až do Genesis 12, a vidíte odraz v Exodus 3 kap. – toto boli predpovedané proroctvá ako depozit od BOHA pre život ľudstva. Že by ste mali zvíťaziť aby ste premohli, budete víťaziť nad hriechom, budete schopní dobyť hriech,  prinesiete hriech pod kontrolu. Budete schopní premôcť hriechy, budete mať hriechy pod kontrolou, budete schopní rozdrtiť hriech, tí, ktorí sú poslušní. A v tomto premáhaní hriechu, chcem to rozšíriť trochu viac, pretože teraz ideme do centrálneho bodu, ku šampiónovi v premáhaní hriechu, ktorý je KRISTUS JEŽIŠ, OSLOBODIŤEĽ, SPASITEĽ. 

A teraz v rozšírení, ja idem znova do Genesis 3:15, tu vidíte stopu v premáhaní hriechu

A položím nepriateľstvo medzi tebou a medzi ženou, medzi tvojím semenom a medzi jej semenom; ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš pätu. 

Práve tu, rozdrtí hlavu, toto je to víťazstvo, o ktorom hovorím. Je to premoženie hriechu, ktoré priniesol JEŽIŠ KRISTUS, šampión, MESIÁŠ PRINESIE hlavný prúd do kresťanských Boho – služobných skúseností. Toto pozdvihuje veľa otázok, prečo Cirkvi dnes žijú ako žijú bez toho, aby premáhali hriech,  prečo nenasleduje tento typický znak premáhania hriechu. Pretože ON už dal proroctvá. Úlohu milosti, ktorú vidíme, v Genesis 3:15, ŠAMPIÓN, PREMOŽITEĽ, MESIÁŠ, rozdrtí hlavu hada. A viem, že to hovorí tak veľa až do konca časového prorockého času, keď konečne diabol je porazený, je s ním koniec na konci časov.  Ale teraz tiež hovorí obrazom veľmi mocne, že kresťanskí veriaci budú premáhatelia, ako bol Enoch. A vidíme v knihe Leviticus milovaní ľudia, pomaly vás privádzam k hlavnému úvodu, vidíte veľmi jasne v knihe Leviticus milovaní ľudia.

Leviticus 16:14 …stále ohľadom premáhania, …

14 A vezme z krvi junca a poprská svojím prstom na pokrývku na východ a pred pokrývkou bude prskať sedemkrát z krvi svojím prstom.

Keď PÁN urobil dizajn, ako pomôcť Cirkvi, ako má premôcť hriech, ktoré nepriateľ….?????On tu hovorí o premožení. Vidíme šampióna, ktorý premohol hriech, keď premohol seba. On prišiel vykonať Boží plán spásy, ako ľudstvo by malo zvíťaziť nad hriechom. Teraz tu vidíme ako hovorí o poprskaní Krvou. Najvyšší kňaz v deň v sviatku Jom Kipur – jeden deň sviatku zmierenia, poprská krvou na trón milosti. A ON hovorí, že keď toto budete robiť, mali by ste premôcť.

Znova, idem späť k proroctvu Zachariáša 7:9

Bi pastiera, a rozpŕchnu sa ovce

Toto bol strašný čas, keď pastier zomieral na Kríži. Teraz vám to prinášam ako obraz. Keď bol zasiahnutý na kríži, oni utekali rôznymi smermi. Peter sedel medzi ostatnými vonku v kafetérii a oni sa ho pýtali či bol s nimi – on im odpovedal: čo je s vami zlé, ste blázni? Oni utekali preč, oni HO zapreli. Niektorí z nich išli naspäť rybárčiť. A ON hovorí v Leviticus 16:14 – teraz mechanizmus osloboditeľského plánu je zobratie Krvi a dotknutie sa Trónu milosti. Aby sa splnilo to, čo je v prorokovi Zachariášovi 13:7-9, hovorené Prorokom Zachariášom, vo veršoch 7- 9. A on nádherene o tom hovorí. A On tu hovorí, že na základe tohto písma uvidíte Ján 20, vykonanie osloboditeľského plánu BOHA, naplnenie proroctva Zachariáša tu môžeme vidieť- ako zvíťaziť. Túto žiarivú hviezdu, ktorú vidíte v živote Enocha, žiari prítomnej Cirkvi, ktorá kráča v temnote. Úžasné! A ON hovorí, že nemôžete kráčať v temnote, keď ŠAMPIÓN premohol sám seba, a prišiel, aby vám pomohol. Poďme sa pozrieť, čo sa stalo, v Jánovi 20: 1… budem čítať a potom vám to vysvetlím. To proroctvo Zachariáša o premáhaní hriešnej túžby tela. A on hovorí, nadpis je: hrob je prázdny, prázdny hrob. 

1 Potom v prvý deň týždňa, skoro ráno, keď ešte bolo tma, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že je kameň odvalený od hrobu. A keď to videla, bežala a prišla k Šimonovi Petrovi a k tomu druhému učeníkovi, ktorého mal rád Ježiš, a povedala im: Vzali Pána z hrobu, a nevieme, kde ho položili. 2 2A keď to videla, bežala a prišla k Šimonovi Petrovi a k tomu druhému učeníkovi, ktorého mal rád Ježiš, a povedala im: Vzali Pána z hrobu, a nevieme, kde ho položili.

Toto je veľmi mocné vyhlásenie, keď sa pozrieme na proroctvo Zachariáša 13:7-9.  Ale teraz, PÁN tam nie je.

3 Vtedy vyšiel Peter aj ten druhý učeník, a išli k hrobu. 4 A bežali tí dvaja spolu, ale ten druhý učeník bežal popredku, rýchlejšie ako Peter, a prišiel prvý k hrobu. 5 A keď sa nahnul, videl rúcho ležať, ale nevošiel. Potom prišiel aj Šimon Peter idúc za ním a vošiel do hrobu a tiež videl povoje ležať i šatku na znoj, ktorá bola na jeho hlave, ale tá neležala s rúchom, ale bola osobitne svinutá na jednom mieste

My vieme z vyučovania o Rúchu Pánovom ktoré by si mala Cirkev obliecť. Keď je nejaký poklad, v momente vzkriesenia, bolo toto slávne rúcho večnosti. Rúcho vzkriesenia. Rúcho, ktoré zanechal pre Cirkev. Nechal pre ňu rúcho vzkriesenia a hovorí, že teraz by ste si to mali obliecť. Toto bola nádej, vábiaca človeka, človeka v tmavom svete. O tom rúchu tu hovorí. Vidíte, že … videl rúcho ležať, ale nevošiel.  Potom prišiel aj Šimon Peter idúc za ním a vošiel do hrobu a tiež videl povoje ležať i šatku na znoj, ktorá bola na jeho hlave, ale tá neležala s rúchom, ale bola osobitne zvinutá na jednom mieste – znamená: bolo veľmi dobre zvinuté. Oddelené. Konečne iní učeníci, ktorí prišli k hrobke prví, tiež vošli do hrobky, videli a uverili. Oni stále nerozumeli Písmu, že JEŽIŠ musí vstať z mŕtvych. 

A odkazuje – toto by ste si teraz mali obliecť. Bola to nádej v tomto tmavom svete. On tu teda hovorí o tomto Rúchu. Šatka, ktorú mal na hlave bola separovaná od Rúcha. Oni v tomto čase stále nerozumeli, že JEŽIŠ musí vstať z mŕtvych. Ján 20:10

Vtedy zase odišli tí učeníci k svojim.  Ale Mária stála vonku pri hrobe a plakala. A jako tak plakala, nahla sa do hrobu a videla sedieť dvoch anjelov v bielom rúchu, jedného pri hlave a druhého pri nohách, kde bolo ležalo telo Ježišovo. 

My sme už videli tých dvoch anjelov na hore premenenia. Keď oni prišli k NEMU so špeciálnou správou. Cesta bola zabezpečná, teraz môžeš ísť. Teraz môžeš ísť a ukončiť prácu na kríži. Tvoja cesta bola zabezpečená. 

A my ich vidíme tu znova, keď ako svedkovia stáli pred NÍM, pred PÁNOM celej Zeme. Teraz tiež prišli, aby boli svedkovia JEHO vzkriesenia, a potom neskôr, ako uvidíte, boli svedkovia, ako odchádzal do Neba. Potom neskôr prišli svedčiť v tomto ohromnom čase Cirkvi. Ale ON hovorí, ako tam boli a rúcho bolo poskladané, ON hovorí, že učeníci sa navrátili naspäť domov. Ale Mária ostala pred hrobom a plakala a keď pozrela na hrob, videla dvoch anjelov v bielom, jedného pri hlave a druhého pri nohách. A opýtali sa jej: žena, prečo plačeš? Oni zobrali môjho PÁNA – ona hovorila, a ja neviem, kde HO položili. Tu je mocné vyhlásenie.

Ján 20:  13 A oni jej povedali: Ženo, čo plačeš? A ona im povedala: Vzali môjho Pána, a neviem, kde ho položili.  14 A keď to povedala, obrátila sa nazad a videla Ježiša stáť, … toto je veľmi mocné, milovaní ľudia. Toto je prehlásenie!, toto je horiaci oheň, ktorý horel v kry, ale ker nezhorel. … ale nevedela, že je to Ježiš 15Ježiš jej povedal: Ženo, čo plačeš? Koho hľadáš? A ona domnievajúc sa, že je zahradník, povedala mu: Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kde si ho položil, a ja ho vezmem. Tak mocné! 16Ježiš jej povedal: Mária! A ona sa obrátila a povedala mu hebrejsky: Rabbúni! (čo znamená: Učiteľu!).  17Ježiš jej povedal: Nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevstúpil hore k svojmu Otcovi; ale idi k mojim bratom a povedz im: Vstupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi a k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. 18A tak prišla Mária Magdaléna a zvestovala učeníkom, že videla Pána, a že jej to povedal.

Mery Magdaléna odišla s touto veľkolepou správou: ja som videla PÁNA, a povedal im veci, ktoré jej hovoril. Aké úžasné milovaní ľudia. Takže toto je to, o čom hovoril Zachariáš, že pastier padlého človeka zvíťazí. On premôže, premôže smrť. A potom vyučuje trvalú lekciu pre túto Cirkev o premožení. “Žena nedotýkaj sa ma – ešte som nevstúpil..” Prečo toto povedal? “Žena nedotýkaj sa ma – ešte som nevstúpil..” ?

On tak povedal, kvôli tomu, čo je napísané v Liste Židom 9:22 PÁN požaduje, že

… A skoro všetko sa krvou očisťuje podľa zákona, a bez vyliatia krvi nedeje sa odpustenie.

Ale jeho krv sa najprv musí dotknúť Trónu milosti v miestnosti Trónu v Božom Kráľovstve v Nebi, pred tým, než príde do Galilei a zjaví sa im – aby vedeli, že ON premohol v mene celého ľudstva. Pre všetkých, ktorí uveria v NEHO, a prijmú Evanjelium, budú činiť pokánie za hriechy, a budú svätí. Aké úžasné milovaní ľudia! Takže toto používam ustanoviť takýto základ vyučovania v tejto správe o premáhaní, ktoré sme videli u Enocha, a teraz u MESIÁŠA. ON nevstúpil krvou kozlov a býkov,  ale ON vstúpil na najsvätejšie miesto v Nebi za všetkých s JEHO VLASTNOU KRVOU, získal večné vykúpenie.  Aké mocné milovaní ľudia.  

Židom 9:12:

“ani nie krvou kozlov a teliat, ale svojou vlastnou krvou vošiel raz navždy do svätyne vynajdúc večné vykúpenie. Lebo jestli krv kozlov a býkov a popol jalovice, kropiaci zobecnených, poškvrnených, posväcuje na čistotu tela, o koľko viacej krv Kristova, ktorý skrze večného Ducha obetoval sám seba bezvadného Bohu, očistí vaše svedomie od mŕtvych skutkov, aby ste svätoslúžili živému Bohu na večnosť.” 

Takže pre tento dôvod KRISTUS je sprostredkovateľ Novej Zmluvy, aby sme mohli prijať večné dedičstvo, teraz, keď zomrel, aby oslobil tých, ktorí zlyhali v hriechoch v Prvej Zmluve.  Toto je tak mocné, milovaní ľudia. Takže MESIÁŠ je dnes základ, ako premôcť. Aby Cirkev mohla premôcť, tak ako Enoch premohol. Teraz staviam JEŽIŠA KRISTA ako premáhateľa v tomto rozhovore. Ako Enoch žiaril s týmto ohromným aspektom v jeho živote, kráčal s BOHOM, ako premožiteľ. On premohol svet, my nevieme koľko veľa on premohol, kráčal s BOHOM v tom čase, tak veľa nedbanlivosti, systému nedbanlivosti, skutky zlého, konfederácia bezbožnosti, bolo tak veľa zlého v tom čase, ktoré pohlcovali túto Zem, ale Enoch kráčal verne s PÁNOM. A premohol svet. On premohol hriešné túžby tela, a predkladá tejto generácii tento život premáhateľa. Tento premáhateľ má hlavný princíp v kresťanskej spáse, Aby aj vy ste premohli, čokoľvek budete robiť vo vašej Bohoslužbe. 

Ale teraz vidíte v tomto proroctve, v Zachariášovi 13:7-9, skutočne odráža tento aspekt kresťanstva, byť premožiteľom. Premôcť morálny rozpad tohto sveta.  To je dôvod, prečo PÁN oslavuje tento dôležitý aspekt JEŽIŠA KRISTA,  Enocha a potom JEŽIŠA KRISTA ako tých čo premohli. Žili život, v ktorom premohli hriech. Premohli telo. Chcem teraz prísť k správe ako premôcť hriech. Keď máme teraz položený úžasný základ, začínam s definíciou, máme proroctvo v Biblii, kde ON hovorí, aby ste boli aj vy tí, čo premôžu, ako kresťania. Začneme Skutkami kapitola 1:9-11 Nieje lepšie miesto začať, ako Skutky apoštolov 1 kap., mocný symbol, ktorý nám PÁN zanechal, ako premáhateľom hriechu. 

9 14o koľko viacej krv Kristova, ktorý skrze večného Ducha obetoval sám seba bezvadného Bohu, očistí vaše svedomie od mŕtvych skutkov, aby ste svätoslúžili živému Bohu. kým oni hľadeli na to, a podňal ho oblak a vzal zpred ich očí. Pozrite aká úžasná  dramatizácia premáhateľa! Konečný cieľ, zámer, konečný test, konečný detailný plán premáhateľa v živote kresťanov, ktorí premohli hriech, verš 9 – aby títo kresťania boli zobratí do večnosti v Nebi. Toto je záver premáhajúceho života. Života, ktoré pemáha telo. Života, ktoré premáha hriech. 

10 A ako v tom, čo odchádzal, upretým zrakom hľadeli do neba, tu hľa, dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v bielom rúchu, 11 ktorí aj povedali: Galilejskí mužovia, čo tu stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorí bol vzatý od vás hore do neba, prijde tak, ako ste ho videli ísť do neba.

Toto je veľmi mocné, milovaní ľudia, Keď čítate Skutky 1:9-11, verš 9 vyniká Pozrime sa na tento verš, je dôvod, prečo PÁN povoláva túto generáciu žiť premáhajúci život. Život, ktorý premáha hriech. Prečo ON vás nazýva kresťanskí veriaci, aby ste premohli hriešne telo v tomto čase, morálny rozpad tohto života.

Prečo PÁN hovorí, že musíte premôcť hriech? Pozrite, čo sa stalo v Genesis 4:7 ON hovorí ku Kainovi, 

7 Či, keď budeš dobre robiť, nebude povznesená a veselá (tvár)? A keď nebudeš dobre robiť, hriech leží pri dveriach a jeho túžba sa nesie po tebe.  Musíš to prekonať! Musíš to zvládnuť! Ale ty budeš panovať nad ním! 

Znamená, že vy musíte premôcť hriech. ON tu hovorí o prekonaní hriechu. Takže milovaní ľudia, život zotrvania v separovanom kresťanskom živote. Prekonanie morálneho rozpadu tohto sveta, prekonanie rúhaní sa, ktoré vidíte všade na tomto svete, prekonanie popularity, popularity, vidíte, cez čo ľudia prechádzajú v tomto živote.  ON hovorí, že v JEHO dizajne bolo, že keď poslal MESIÁŠA pre Cirkev, že KRISTUS, MESIÁŠ vyučí trvalou lekciou kresťanských veriacich. Lekciu, ako premôcť hriech. Pretože ON sám prorokoval v prorokovi Zachariášovi 13:7-9 hovorí, že On premôže hriechy, nad pádom tohto sveta, bojom tohto sveta. Bojom v mysli, “vojna” na pracovisku, v Dome Pána kde sa dostali nepriatelia.

A potom ON premohol, keď Jeho telo chýbalo v hrobe. On nakoniec premohol, ON zvíťazil, nakoniec obmyl hriechy a rozdrtil ich. Odovzdal lekciu prítomnej generácii, aby ste aj vy premohli hriech, aby ste premohli morálny rozpad sveta. Takže skutočne sme zvedaví, prečo prítomné Cirkvi, veriaci, stále žijú v morálnom rozpade sveta, v skutočnosti, zdá sa, že sa tam usadili, v morálnom rozpade tohto sveta, v temnote, v temnom svete.

 A keď čítate Písmo, ktoré o tom hovorí, o vstupe Cirkvi do večnosti, nie je tu iná lekcia, ktorá rezonuje, než o tých čo premohli hriech, ovládli morálny rozpad sveta, premohli telo. 1 Kor. 15:50 – 56 –  tu sa hovorí o morálnom rozpade a žiadosti tela:

50 Ale to hovorím, bratia, že telo a krv nemôžu zdediť kráľovstvo Božie, ani porušenosť nezdedí neporušiteľnosti.

Pozrite, o čom tu hovorí, o morálnom rozpade, ON hovorí o hriešných túžbach tela. Každý, ktorý si hovorí, že je znovuzrodený, ale stále kráča v ríši tela a je ovplyvňovaný morálnym rozpadom tohto sveta, každý, kto ešte nepremohol hriechy a nepremohol telo, ON hovorí, že nebude dediť Slávne Kráľovstvo BOHA. 

50Ale to hovorím, bratia, že telo a krv nemôžu zdediť kráľovstvo Božie, ani porušenosť nezdedí neporušiteľnosti. 51Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení, razom, v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby. 52Lebo zatrúbi, a mŕtvi vstanú neporušiteľní, a my budeme premenení. 53Lebo toto porušiteľné musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné obliecť nesmrteľnosť. 54A keď toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť, a toto smrteľné oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa naplní slovo, ktoré je napísané: Smrť je pohltená vo víťazstvo. 55Smrť, kde je tvoj osteň? Kde, peklo, tvoje víťazstvo?56Osteň smrti je hriech, a moc hriechu je zákon.

Toto je veľmi mocné milovaní ľudia. On tu vytrubuje s trúbou moc tých, ktorí premohli hriech. ON hovorí, že ak je tu definícia kresťanskej spásy, ktorá prichádza k vám, k vašim domovom, je, že v Evanjeliu JEŽISA, je tu pokračujúci proces, aby sa kresťan pohyboval z porušiteľného do neporušiteľného, zo smrteľného do nesmrtelného, zo zlého na neporušiteľné. Keď povolanie kersťanov, základ, pilier, ktorý podporuje kresťanskú spásu sa teraz stáva neporušiteľný, nesmrteľný, nepoškodeným. A ON hovorí, že teraz vy ste tí, čo premohli telo. Premohli ste telo, ON hovorí, že telo a krv nemôžu dediť Božie Kráľovstvo.

ON hovorí, že premáhanie hriechu je v skutočnosti podriadenie sa procesu práce Ducha Svätého, aby Evanjelium dokončilo nádhernú prácu, konečný zámer evanjelia, že to čo bolo hynúce, teraz je nehynúce. To, čo je vo vás smrteľné, sa stalo nesmrteľné. To čo bolo vo vás porušiteľné, aby bolo neporušiteľné, aby ten pilier vo vás bol neporušiteľný, neskazený. Ak toto dosiahnete, budete mať život, v ktorom ste zvíťazili nad hriechom a začnete ísť cestou, ako išiel Enoch s BOHOM a on bol vzatý po schodoch do Neba.

PÁN  teraz používa toho, ktorý k vám teraz hovorí, aby vám ukázal tieto slová, ako Enoch kráčal po schodoch do Neba – ako budú tí, ktorí pôjdu do Neba, vstúpia do Neba. Ten, ktorý to hovorí s vami, tu priniesol do tohto rozhovoru slávne schody do večnosti. Niekoľko rokov, do zadu, dokonca pred niekoľkými mesiacmi. Keď budú kráčať po slávnych schodoch a vstúpia do večnosti.  

To je dôvod, prečo dnes chcem oslavovať život tých, ktorí premohli hriech. Chcem vám zdôrazniť, aký je dar za žitie kresťanského života, života, ktorý premáha hriechy. Prospech na premáhaním tela vo vašom kresťanskom uctievaní. Po prvé – keď premôžete hriech, a žijete váš život premáhaním tela, prvý dar/ benefit ktorý vám dá PÁN je večný život a týmto rozumieme – ako čítame v Genesis 2:9, ako viete, stále začínam od začiatku, prínos z premáhania hriechu. Žijú kresťanským životným štýlom, ktorý premáha telo:

9 A Hospodin Boh dal, aby vyrástol zo zeme všelijaký strom žiadúcny na pohľad a ovocím dobrý na jedenie, a strom života prostred raja ako aj strom vedenia dobrého i zlého.

Vidíte teda, že v strede tej záhrady bol Strom života a po tom, čo tam BOH umiestnil tento Strom – čítajme ďalej, čo sa stalo v živote, páde človeka,  v Genesis 3:24

24A vyhnal človeka a osadil cherubínov od východnej strany zahrady Édena, a to s plamenným mečom plápolajúcim strážiť cestu ku stromu života.

Takže vidíte, strom života je symbol večného života. Každý vie, že strom života symbolizuje večný život. Hovoril som vám že tí dvaja, ktorí to hovoria s vami, majú veľmi silný vzťah k Stromu života. PÁN ich spojil so stromom života. Strom života je veľmi mocný symbol večného života. Keď hovorím o premožení hriechu, je tam odmena večného života. V podstate, že budete mať úspech v prístupe k Stromu života.

Pozrime sa čo sa stalo, keď osloboditeľ, premáhateľ, MESIÁŠ, vykupiteľ prišiel.

Genesis 3:21 – plán PÁNA –  21A Hospodin Bôh učinil Adamovi a jeho žene odev z kože a odial ich.

Namiesto figových listov, samotný PÁN, teraz nastala prvá smrť, symbolizuje Baránka Božieho, ktorý zomrie za hriechy ľudstva, obnoví ich naspäť ku PÁNOVI, nevinný pre neposlušných. ON ich zaodel v Genesis 3:21, čo predpovedalo, projektovalo rúcho spravodlivosti, ktoré príde a otvorí cestu ku stromu života, ktorá bola zatvorená v Genesis 3:24.

To je dôvod teraz, vidíte Zjavenie Jána 19 kap., nasleduje proroctvo, ktoré ste videli v Genesis 3:21. 

 Zjavenie Jána 19:8. Tu hovorí o vstupe Cirkvi po Slávnych schodoch do Neba, ON hovorí, že  dostala čisté nádherné rúcho, aby sa obliekla keď príde Svadba Baránkova a sú to skutky svätých. Takže vidíte, že rúcho, ktoré sa stratilo v záhrade, proroctvo v Genesis 3:21 hovorí o zvieraťi, ktoré bolo obetované, a potom ich PÁN pokryl kožou toho zvieraťa, teraz ustanovil obeť a uctievanie po prvý krát. Teraz vidíte, keď Cirkev vstupuje do Neba, ona je v Zjavení Jána 19:8, ona má oblečené rúcho spravodlivosti. A keď si oblečie toto rúcho spravodlivosti, čo sa stane, je to, o čom hovorím, o jej odmene za premáhanie tela. Premáhanie tela. To je prvá odmena večného života. Všetky tieto verše Písma, Genesis 3: 21, 24 a potom Zjavenie jána 19:8, a Zjavenie 2:7, to všetko vám hovorí o kontexte súvisiacom s odmenou.  Odmena je pre tých ktorí žijú kresťanským životným štýlom  premáhajúcim hriech a telo.

Pozrime na 

Zjavenie Jána 2:7  

7 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí zborom! Tomu, kto víťazí, dám jesť z dreva života, ktoré je prostred raja Božieho.

Toto je to, čo som myslel, keď som povedal, že keď dostanete odmenu, keď žijete životným  kresťanským životom, ktorý premáha hriech tohto života. Odmena, ktorú dostanete je večný život. Teda tí, ktorí premôžu – budú mať právo jesť zo stromu života. A strom života symbolizuje večný život. Aké mocné milovaní ľudia. Prvá odmena o ktorej tu hovorím, je večný život.

Zjavenie Jána 21:1

1 A videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem boly pominuli, a mora už nebolo.

On hovorí, ako môžete byť úspešný vo vstúpe do večnosti, večného života milovaní ľudia. Potom ON hovorí znova, že tí, ktorí premôžu, budú mať prístup k Stromu života a ten symbolizuje životný štýl kresťana, ktorým premáha hriechy. To sú sexuálne túžby tela, sexuálne žiadostivosti, rozpad, klamstvá, zlo, modlárstvo a všetko čo nesie telo a nezáleží na tom, kto ste. Nezáleží na tom, či ste účtovník v banke alebo taxikár, doktor, právnik, sestra,… na tom nezáleži: On hovorí, povolanie kresťana je povolanie žiť životom, kde sa prekonáva telo, prekonáva hriech.

Už som vám priniesol v 1. Kor. 15:50 – 56 – tu hovoríme o vstupe Cirkvi ale ON vyzdvihuje premoženie tela, pretože telo a krv nezdedí Kráľovstvo BOHA. Zdôrazňuje, že musíme premôcť telo spolu s porušiteľnosťou, musíme zvíťaziť nad smrteľnosťou, aby ste sa mohli presunúť do oblasti nesmrteľnosti, neporušenosti. A je to tu krásne povedané, že prvá odmena života, keď ktokoľvek premôže telo – bude mu daný úspešný prístup k Stromu života, čo je raj BOHA. Ja vám dám dva – tri viac ďalších odmien, pre tých, ktorí žijú kresťanským životným štýlom, sa vám ukážu v tomto kritickom čase, ako sa Cirkev pripravuje na vstup. Teraz bude krátka prestávka s chválami, potom prejdeme k ďalším odmenám pre tých, ktorí prekonávajú hriechy ako kresťania. 

Off 

29.8.2018 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top