Home
 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCEJ NÁVŠTEVE DO PERU, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 25. JÚL 2018

PROROCTVO OD BOŽIEHO TRÓNU
SKRZE BOŽIEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA DR. OWUORA,
OZNÁMENÉ NAŽIVO V RÁDIU www.jesusislordradio.info
DŇA 25. JÚLA 2018
sumarizácia:

Takže drahí požehnaní ľudia tohto národa a ostatných národov sveta. PÁN JEHOVAH hovoril so mnou predchádzajúcu noc, PÁN JEHOVAH Go’el – môj Vykupiteľ, PÁN JEHOVAH Kabodhi – PÁN moja Sláva, PÁN JEHOVAH Magen – PÁN môj štít, štít Dávida, JEHOVAH Ori – PÁN moje Svetlo, JEHOVAH Misquabbi – PÁN vysoká veža, JEHOVAH Mephalti – PÁN osloboditeľ, JEHOVAH Eli – PÁN najmocnejší, hovoril so mnou predchádzajúcu, (nie túto) noc a v tejto komunikácii hovoril so mnou PÁN o prebudení v Latinskej Amerike. Viem, že teraz máme povedomie smerom k Taliansku, ale PÁN JEHOVAH hovoril so mnou o národe Peru.

ON ma vzal do Peru a tam som bol na ohromnom mítingu. A tam sa uskutočnilo ohromné národné prebudenie na tom mieste. A v Peru som si vedomý, že  tam boli dokonca lídri ktorí sú zainvolvovaní v tomto procese. Ale PÁN ma vzal do Peru, a keď ma tam vzal a dorazil som tam, došlo tam k ohromnému otvoreniu neba. Nebo sa tam otvorilo. A hlas PÁNA prehovoril : “pozri je tu otvorené nebo”. A okamžite Služobníci PÁNA, dvaja Svedkovia nariadili – “ pozrite tu je otvorené nebo”. A vtedy som uvidel príval. A PÁN povedal – pozri príval dažďa padá. Padajúce kvapky ktoré padali na mítingu. PÁN otvoril nebo, na príkaz dvoch Prorokov Jehovu, Prorokov Neba ked prišli do Peru. A videl som tam tiež veľa školákov. Duch PÁNA dopadol v tom otvorenom nebi, ktoré sa tam objavilo a tam došlo k ohromnému uzdraveniu, pretože od toho momentu mi PÁN znova odovzdal listy zo Stromu života, a tie listy boli dosť dlhé, zväzok veľmi dlhých listov, ohromné a mocné listy zo Stromu života, od Trónu BOHA Najmocnejšieho v nebi. A vtedy som uvidel ohromné uzdravenie a pomazanie ktoré padalo na míting v Peru a uvidel som po ľavej strane chromých ktorí začali chodiť, začali chodiť.

Jedna si zložila si šatku a videl som že začala chodiť.  Takže dôjde k navštíveniu v národe Peru, kde ma PÁN navigoval. A k tomu príde po misii, ktorú máme v Európe, v Taliansku, a tam v Taliansku dôjde tiež k ohromnému navštíveniu. Mocné požehnanie a uzdravenie ktoré príde na mítingu v Taliansku. Ale teraz ma vzal PÁN na míting v Peru. Oba tieto mítingi sú v tom zahrnuté. PÁN prinesie ohromné uzdravenie aj v Taliansku. Ale vzal ma do Peru a ukázal mi tento úžasný míting, kde sa nebo otvorili a bol to posledný míting. A bol som si vedomý, že môžem ísť na veľmi dlhý let a môžem ísť späť domov sem do Nairobi v Keni. Kde ma PÁN posiela pre túto misiu a agendu pre túto Zem. Ale tu ide o navštívenie, ktoré prichádza od PÁNA národom na Zem, milovaní.

A v Peru som videl cestu ktorá prechádza okolo hôr, kde ma PÁN vzal videl som to ked som ta prišiel. A dvaja Proroci PÁNOVI prikázali Nebu otvoriť a BOH Otec hovoril vlastným hlasom a povedal: “ja vidím, že nebo sa tu otvorilo” – a príval dažda Ducha Svätého padal. Videl som drobné kvapky toho dažďa, po tom, čo Pán povedal tieto veci, potom čo Pán povedal tieto slová. A videl som drobné čiastočky dažda ako padali a spočinulo tam maximálne požehnanie. A videl som malé deti ktoré boli oblečené ako školáci v modrej a bielej farbe…a chromé dievčatko po mojej ľavej strane začalo chodiť, potom dávalo svedectvo.

Takže toto veľké navštívenie ponad národy Zemi PÁN hovorí. Trón BOHA Najmocnejšieho je teraz zameraný na národy ktoré sú zoradené v rade. A viem že je tu Taliansko ale PÁN hovoril o Peru, a dôjde k veľkému navštíveniu v Taliansku ale teraz ON hovoril o Peru, predchádzajúcu noc. Dochádza a štartuje tu veľké prebudenie v Latinskej Amerike v národoch Latinskej Ameriky. A toto je čas osvieženia milovaní ked je Nebo otvorené a príval dažďa prichádza dolu, ohromný dážď – dážď Ducha Svätého od Trónu BOHA. Toto som videl v Peru a videl som, že PÁN navštevuje národy, osviežuje život KRISTA v Cirkvi. Duch Svätý prináša osviežujúci život obnovujúci život KRISTA a dochádza k volaniu kvôli radosti.  A v tejto veci PÁN nanovo navštívi a prebudí Cirkev. Čas osvieženia a obnovenie dychu Božieho v Cirkvi v tejto hodine, ktoré sú veľmi potrebné v tejto Hodine. Takže toto je rozhovor, ktorý som mal a PÁN ma vzal na túto cestu do Peru…okolo hôr …..a on ma vzal na veľký míting v Peru. A dal mi obrovský zväzok listov, ktorí sme my dvaja (Svedkovia) držali. A tieto listy sú zo Stromu života spoza Trónu BOHA.Takže toto je ohromný čas, ktorý prináša prebudenie do Peru a rozšírenie aj do iných štátov Latinskej Ameriky. Som si vedomý, že veľa pastorov z iných krajín prídu na tento míting v Latinskej Amerike. A toto bude nádherná príležitosť, v ktorej PÁN otvorí cestu, cestu pre Latinskú Ameriku a prinesie mocné prebudenie ktoré sa preženie cez celý kontinent Južnej Ameriky a príde až do Mexika, do Strednej Ameriky prinášajúc mocné prebudenie, ktoré pripraví cestu na príchod Mesiáša a moci Krvi Kristovej a Kríža Kristovho ktorá bola obnovená v Cirkvi a spravodlivosť bola obnovená v kazateľnici Domu v Kongregácii a svätosť bola nanovo ustanovená v Dome Pánovom. Takže toto bude ohromná príležitosť pre národ, aby pripravil cestu pre slávny príchod Mesiáša.Takže milovaní, Mesiáš prichádza, toto sú misie PÁNOVE, aby sa pripravili národy na príchod Mesiáša. Je tu potreba pokánia, aby ste vstúpili do Domu Pánovho, do jeho Krajiny. ON volá národy Zeme k pokániu a odvrátenia sa od hriechu. On volá národy zeme aby vyšli von v pokání k JEŽIŠOVI KRISTOVI a prijali JEŽIŠA ako PÁNA a Spasiteľa, aby sa odvrátili od hriechu. Toto je to, čo PÁN činí v tejto hodine veľmi mocným spôsobom. A toto je osviežujúci čas v histórii Cirkvi, a vieme o odpadlíctve ktoré sa usadilo , kde autorita Cirkvi je už preč. Sme si vedomí, že v očiach sveta je Cirkev je meraná nízkou mocou, pod úrovňou štandardu spravodlivosti BOHA a svätosti BOHA Najvyššieho. Ale teraz PÁN prináša obnovujúci vánok osviežujúci život skrze pokánie, aby ľudia mohli byť obnovení. Aby Dom Pánov a kongregácia PÁNA mohla byť obnovená a aby kráčala s PÁNOM. spása Kristova dodržiavaním a odvrátením sa od hriechu, kráčanie v spravodlivosti a svätosti JEŽIŠA. Aby sa mohli pripraviť na deň Slávneho príchodu Mesiáša. Toto je mocný čas v histórii Cirkvi, v histórii Zeme. Videl som prichádzať Mesiáša, prichádzať pre slávnu Cirkev, slávnu Nevestu. A toto je najdôležitejšia hodina, ak hovoríme o histórii Cirkvi, ceste Cirkvi ako sa ona pohybuje po záverečnej časti časovej osi – vstupu Cirkvi do večnosti Neba. Toto je väčšie než čokoľvek čo môže svet ponúknuť Cirkvi.  A to je tiež dôvod prečo PÁN prehovára s takou povahou lásky, Pán prináša lásku Cirkvi otvorene, On prináša svojho Služobníka do Peru, kde sa otvorí nebo, a príval dažďa Ducha Svätého. A ja počujem hlas PÁNOV hovoriť: nebo je tu teraz otvorené. A to ma okamžite prenieslo k národu Peru a príval dažďa Ducha Svätého padal a videl som ohromné navštívenie Ducha Svätého. A vidím tam študentov, ktorÍ tam ležali. A videl som po svojej ľavej strane chromú ženu cca 24 ročnú resp. 18-19 ročnú ako sa postavila a išla, ona si zložila šatku. Toto je ohromný čas v histórii Cirkvi , ona šatku ktorou si zakrývala hlavu – si ju zložila. Takže ja vidím budúcnosť a veci, ktoré sa udejú národom. Nech všetky národy počúvajú tento hlas, ktorý volá k pokániu, ktorý volá von k národom k pokániu a spravodlivosti. Pokániu a svätosti, prijať Ježiša a byť svätý, robiť pokánie a prijať JEŽIŠA ako PÁNA a Spasiteľa, a kráčať vo svätosti s Duchom Svätým, odvrátiť sa a odmietnuť hriech. Odmietnuť všetok hriech. Tak aby teraz mohli kráčať v absolútnej svätosti a dostať šancu na vykúpenie pre ich večnosť. Dostať šancu prísť do Kráľovstva Nebeského Mesiáš prichádza pre Cirkev. Videl som prichádzať Mesiáša, a každé jedno ľudské stvorenie má rovnakú možnosť pred tým, než sa dvere zatvoria. Každé jedno stvorenie, ktoré počúva tento hlas, hlas PÁNA, má rovnakú možnosť konať pokánie z hriechu, Vo vašej obývačke,v hotelovej izbe alebo ak ste vo väznici, v škole, v autobuse, na letisku, či cestujete alebo ste doma, v práci, na mori, oceáne, máte rovnakú šancu oľutovať hriech. Prijať JEŽIŠA KRISTA ako PÁNA a vstúpiť do Slávneho Nebeského Kráľovstva Božieho prijatím svätosti bez ktorej nikto neuvidí pána. Prijať spravodlivosť, ktorá je bielym kmentom, jemným a čistým kmentom ktorý má Cirkev počas vystupovania po Schodoch ktoré boli prorokované a ktoré boli spustené k zemi. Nech vás PÁN žehná milovaní, ako sa pripravujete na príchod Božieho Kráľovstva, na slávny príchod Mesiáša, Kráľa Slávy, Kráľa Spravodlivosti. Videl som ohromné navštívenie, ktoré prichádza národom. Toto je hodina v ktorej je potrebné sa pripraviť, nech Vás PÁN žehná.

Videl som Mesiáša prichádzať. Toto je ten o ktorom bolo písané v prorokovi Malachiášovi, kapitola 3, 1-5 a kapitole 4, 5. Toto je ten o ktorom hovorí PÁN – pozrite pošlem vám, prorok Eliáš, prorok ktorý pripraví cestu slávnemu príchodu Mesiáša pred tým než príde strašný deň Pána. Teraz pozrite PÁN položil do jeho rúk kľúče aby otvorili nebo. A teraz viete že títo boli zdvojení a že sú traja. Nech tí čo majú uši nech počúvajú – toto je Hlas Pána Hlas BOHA Otca.

SHALOM TODAH RABAH

 

 

Off 

26.7.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top