Home
 

NEBO, ČO NÁM HOVORÍ PÁN NA TÉMU NEBO?, BOŽÍ NAJMOCNEJŠI PROROK DR. OWUOR, 1. JÚL 2018

 NAJMOCNEJŠÍ PROROK BOŽÍ, PROROK ELIÁŠ
na www.jesusislordradio.info
Dňa: 1. JÚLA 2018
sumarizácia: 

NEBO:

NEBO JE ZÁMER, CIEĽ, PREČO SME BOLI STVORENÍ!

 

Genesis 28: 9 odišiel Ezav k Izmaelovi a vzal si Machalatu, dcéru Izmaela, syna Abrahámovho, sestru Nebajotovu, popri svojich ženách za ženu. 10 A Jakob vyšiel z Bér-šeby a išiel do Chárana. 11 A nadišiel na nejaké miesto a nocoval tam, pretože bolo slnce zapadlo. A vzal z kameňov, ktoré boly na mieste, a položil si pod hlavu a ľahol si na tom mieste spať. 12 A snívalo sa mu, že hľa, rebrík bol postavený na zem, ktorého vrch dosahoval do neba. A hľa, anjeli Boží vystupovali a sostupovali po ňom. 13 A hľa, Hospodin stál nad ním a riekol: Ja som Hospodin, Bôh Abraháma, tvojho otca, a Bôh Izáka; zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojmu semenu. 14 A tvojho semena bude jako prachu zeme, a rozmôžeš sa na západ, k moru, i na východ, na sever i na juh, a požehnané budú v tebe všetky čeľade zeme a v tvojom semene. 15 A hľa, ja som s tebou a budem ťa chrániť všade kamkoľvek pojdeš, a navrátim ťa do tejto zeme, lebo ťa neopustím, dokiaľ len nevykonám toho, čo som ti hovoril. 16 A Jakob sa prebudil zo svojho sna a povedal: Naozaj je Hospodin na tomto mieste, a ja som nevedel o tom!

***

Matúš 4:17 – prvé posolstvo od JEŽIŠA KRISTA, MESIÁŠA, po JEHO krste – 17…..začal Ježiš hlásať a hovoriť: Čiňte pokánie! Lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.

 

Kazateľ 3:11 Učinil všetko krásne v svoj čas, i večnosť dal do ich srdca, iba že človek nevystihne diela, ktoré koná Boh, a to tak od počiatku až po koniec.

👉 ON dal do ľudských srdc večnosť ***

1 Korinťanom 2:9-10 Ale ako je napísané: Čoho oko nevidelo a ucho nepočulo a čo na srdce človeka nevstúpilo, čo všetko Bôh prihotovil tým, ktorí ho milujú. 10Ale nám Bôh zjavil skrze svojho Ducha. Lebo Duch zpytuje všetko, aj hlbiny Božie.

AMOS 4:12 Preto ti tak učiním, Izraelu, a preto, že ti to učiním, priprav sa vústrety svojmu Bohu, Izraelu!

Genesis 1:26-27 A Boh riekol: Učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby, a nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom a nad hovädami a nad celou zemou a nad každým plazom, ktorý sa plazí na zemi. 27 A Boh stvoril človeka na svoj obraz, na obraz Boží ho stvoril, mužské a ženské pohlavie ich stvoril.

Matúš 6: 9-13 Vy sa tedy modlite takto: Náš Otče, ktorý si v nebesiach, nech sa posvätí tvoje meno! 10 Nech prijde tvoje kráľovstvo! Nech sa stane tvoja vôľa jako v nebi, tak aj na zemi! 11Daj nám dnes náš každodenný chlieb 12a odpusť nám naše viny, jako aj my odpúšťame svojim vinníkom, 13a neuvoď nás v pokušenie, ale nás zbav zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Ameň.

– Zámer PÁNA bol, aby nás usmerňoval do Božieho kráľovstva, zameriavať sa na NEBO, na BOŽIE KRÁĽOVSTVO, centrum tejto modlitby je večnosť s BOHOM.

Táto modlitba je o KRÁĽOVSTVE BOŽOM PRE CIRKVI, zamerať naše duše a ducha na Božie kráľovstvo

Matúš 6:33 Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravedlivosť, a to všetko vám bude pridané.

👉 čokoľvek robíte, zamerajte sa na Nebo! Ked budem robit cokolvek, aký to bude mat pre mna prinos pre večné Královstvo BOŽIE

IZAIÁŠ 26:19 Tvoji mŕtvi ožijú, moje mŕtve telo, vstanú. Prebuďte sa plesajte vy, ktorí bývate v prachu! Lebo tvoja rosa je rosou svetiel, a zem vyvrhne mŕtvych. 20Idi, môj ľude, vojdi do svojich komôr, zatvor svoje dvere za sebou; skry sa na malú chvíľu, kým neprejde zúrivý hnev. 21Lebo hľa, Hospodin vyjde zo svojho miesta navštíviť neprávosť obyvateľov zeme, na každom z nich. Vtedy odkryje zem svoju krv a nebude viacej prikrývať svojich pobitých.

👉Izaiáš opisuje NEBO, vidí Cirkev, ako vstupuje do neba!

Zjavenie Jána 11: 1 A bola mi daná trstina, podobná prútu, a anjel stál a povedal: Vstaň a zmeraj chrám Boží aj oltár aj tých, ktorí sa modlia v ňom. 2 A dvor, ktorý je z vonku chrámu, vyhoď von a nemeraj ho, lebo je daný pohanom, i to sväté mesto budú šliapať štyridsaťdva mesiacov.

👉IBA BOŽÍ OLTAŔ A TI KTORI SU V NOM BUDU MOJI, HOVORI BOH.

Ján 14:1 Nech sa neľaká vaše srdce! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. 2 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, povedal by som vám to, 3 pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prijdem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli.

👉JEHO MISIA BOLO ZAMERAŤ ĽUDÍ NA NEBO!

 

Cesta do neba VEDÚCA DO VEČNÉHO KRÁĽOVSTVA BOŽIEHO

👉 Izaiáš 35: 8 – 9 A bude tam hradská a cesta, ktorá sa bude volať svätou cestou; neprejde po nej nečistý, ale bude pre nich pre samých, takže idúc tou cestou ani hlúpi nezablúdia. 9 Nebude tam ľva, ani nijaká zver dravá nevyjde na ňu, nenajde sa tam; ale pojdú po nej vykúpení

 

Hovorí o BOŽOM KRÁĽOVSTVE 👉Zjavenie 1: 1-19 7Hľa, prichádza s oblakmi, a uvidí ho každé oko, aj tí, ktorí ho prebodli, a nariekať budú nad ním všetky pokolenia zeme. Áno, ameň. 8Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec, hovorí Pán, Bôh, ktorý je a ktorý bol a ktorý prijde, ten Všemohúci. 9Ja Ján, i váš brat i spoluúčastník v súžení i v kráľovstve i v trpezlivosti Ježiša Krista, bol som na ostrove, ktorý sa volá Patmos, pre slovo Božie a pre svedoctvo Ježiša Krista. 10Bol som v duchu v deň Pánov a počul som za sebou veľký hlas ako hlas trúby, 11ktorý hovoril: Ja som Alfa i Omega, prvý aj posledný, a čo vidíš, píš do knihy a pošli siedmim sborom, ktoré sú v Ázii: do Efezu, do Smyrny, do Pergamu, do Tyatír, do Sárd do Filadelfie a do Laodicee. 12 A obrátil som sa, aby som videl hlas, ktorý hovoril so mnou. A keď som sa obrátil, videl som sedem zlatých svietnikov 13 a v prostredku medzi siedmimi svietnikmi som videl podobného Synovi človeka, oblečeného v dlhom rúchu až po nohy a prepásaného na prsiach zlatým pásom. 14 A jeho hlava a jeho vlasy boly biele jako biela vlna, jako sneh, a jeho oči boly jako plameň ohňa, 15 a jeho nohy boly podobné mosadzi, jako rozžeravenej v peci, a jeho hlas bol ako hlas mnohých vôd. 16 A vo svojej pravej ruke mal sedem hviezd, a z jeho úst vychádzal ostrý dvojsečný meč, a jeho tvár bola jako slnko, keď svieti vo svojej moci. 17 A keď som ho uvidel, padol som k jeho nohám ako mŕtvy, a položil na mňa svoju pravú ruku a povedal mi: Neboj sa! Ja som prvý a posledný 18 a ten Živý. A bol som mŕtvy, ale hľa, som živý na veky vekov. Ameň. A mám kľúče pekla i smrti. 19 A tedy napíš, čo si videl a čo je a čo sa má diať po tomto.

 

STÁLE OPISUJEME NEBO – Zjavenie Jána 4:1 Potom som videl, a hľa, dvere boly otvorené na nebi, a ten prvý hlas, ktorý som počul ako trúbu, hovoriacu so mnou, vravel: Vystúp sem hore, a ukážem ti, čo sa musí stať potom. 👉 prototyp, ako Svätá selektovaná Cirkev vstúpi do Neba

👉tu prezentuje Nebo Cirkvi! Uvidíme BOHA tvárou v tvár a budeme HO uctievať, .. kto potom chce ísť do pekla??

Stále opisuje nebo, na zameranie sa na Nebo: 2 Korinťanom 4:18 keď nehľadíme na veci, ktoré sa vidia, ale na veci ktoré sa nevidia. Lebo veci, ktoré sa vidia, sú dočasné; ale tie, ktoré sa nevidia, sú večné.

 

Lukáš 23:43 A Ježiš mu povedal: Ameň ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji.

 

Stále hovorí o Nebe Žalm 23 1 6Hospodin je môj pastier; nebudem mať nedostatku. 2Pasie ma na zelených pažitiach; vodí ma popri tichých vodách. 3Občerstvuje moju dušu; vodí ma po cestách spravedlivosti pre svoje meno. 4Aj keby som išiel dolinou tône smrti, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou; tvoj prút a tvoja palica ma potešujú. 5Pripravuješ predo mnou stôl pred mojimi protivníkmi; olejom mažeš bohate moju hlavu; môj pohár preteká. 6 Áno, len dobré a milosť ma budú sledovať po všetky dni môjho života, a budem bývať v dome Hospodinovom dlhé časy.

👉vo verši 6 hovorí o NEBI! NEBO je v podstate DOM BOŽÍ, DOM JEDNEJ RODINY!

 

Galanťanom 4:26 Ale ten vrchný Jeruzalem je slobodnou, ktorý je matkou všetkých nás.

👉tu prezentuje NEBO ako vrchný Jeruzalem

 

PROROCTVO PÁNA O NEBI – Matúš 16:28 28Ameň vám hovorím, že sú niektorí z tých, ktorí tu stoja, ktorí neokúsia smrti, dokiaľ neuvidia Syna človeka prichádzať v jeho kráľovstve.

 

Ježiš dal proroctvo pre CIRKVI: 👉👉 Lukáš 9:27 Ale pravdu vám hovorím, že sú niektorí z tých, ktorí tu stoja, ktorí neokúsia smrti dokiaľ neuvidia kráľovstva Božieho.

 

Matúš 17: 1 A po šiestich dňoch pojal Ježiš Petra, Jakoba a Jána, jeho brata, a vyviedol ich na vysoký vrch osobitne, 2a premenil sa pred nimi, a jeho tvár sa skvela jako slnce, a jeho rúcho stalo sa bielym ako svetlo. 3A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš shovárajúc sa s ním. 4A Peter odpovedal a riekol Ježišovi: Pane, dobre nám je tu byť. Ak chceš, spravíme tu tri stány: tebe jeden, Mojžišovi jeden a Eliášovi jeden. 5A kým ešte hovoril, hľa, zatônil ich svetlý oblak, a hľa, bolo počuť z toho oblaku hlas, ktorý hovoril: Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Toho počúvajte! 6A keď to počuli učeníci, padli na svoju tvár a báli sa veľmi. 7A Ježiš pristúpiac dotknul sa ich a povedal: Vstaňte a nebojte sa! 8A keď pozdvihli svoje oči, nevideli už nikoho, iba samotného Ježiša. 9A keď schádzali s toho vrchu, prikázal im Ježiš a povedal: Nepovedzte nikomu o tom videní, dokiaľ Syn človeka nevstane z mŕtvych!

👉 vidieť transfiguráciu, znamená vidieť NEBO, ako prišlo dole,..

 

Ján 8:51 Amen, amen vám hovorím, že ak niekto zachová moje slovo, neuvidí smrti na veky.

Zjavenie Jána 5: 1 – 14 A videl som na pravici sediaceho na tróne knihu, popísanú zvnútra i zozadu, zapečatenú siedmimi pečaťami. 2 A videl som silného anjela, ktorý hlásal velikým hlasom: Kto je hoden otvoriť knihu a zrušiť jej pečate? 3 A nikto nemohol na nebi ani na zemi ani pod zemou otvoriť knihu ani nazrieť do nej. 4 A ja som veľmi plakal, že sa nikto nenašiel hoden otvoriť a prečítať knihu ani nazrieť do nej. 5A jeden zo starcov mi povedal: Neplač! Hľa, zvíťazil lev z pokolenia Júdovho, koreň Dávidov, aby otvoril knihu a zrušil jej sedem pečatí. 6 A videl som a hľa, prostred trónu a tých štyroch živých bytostí a prostred starcov stál Baránok, ako zabitý, ktorý mal sedem rohov a sedem očí, ktoré sú siedmi duchovia Boží, poslaní na celú zem. 7 A prišiel a vzal knihu z pravice toho, ktorý to sedel na tróne. 8 A keď vzal knihu, štyri živé bytosti a dvadsiati štyria starci padli pred Baránkom majúc každý harfu a zlatú čašu, plnú kadiva, čo sú modlitby svätých, 9 a spievali novú pieseň a hovorili: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a vykúpil si nás Bohu svojou krvou z každého pokolenia a z každého jazyka, ľudu a národa 10 a učinil si nás našemu Bohu kráľmi a kňazmi, a budeme kraľovať na zemi. 11 videl som a počul hlas mnohých anjelov okolo trónu a okolo živých bytostí a okolo starcov. A ich počet bol myriady myriád a tisíce tisícov, 12 ktorí hovorili veľkým hlasom: Hoden je Baránok, ten zabitý, vziať moc a bohatstvo a múdrosť a vládu a česť a slávu a dobrorečenie. 13A každé stvorenie, ktoré je na nebi a na zemi a pod zemou a na mori, a všetko, čo je v nich, počul som hovoriť: Sediacemu na tróne a Baránkovi dobrorečenie a česť a sláva a sila na veky vekov. 14 štyri živé bytosti vravely: Ameň. A dvadsiati štyria starci padli a klaňali sa živému na veky vekov.

👉NEBO je domov pre vykúpených

 CIRKVI v USA, EUROPE atd…stratili zámer NEBA.. pre ktoré BOH POSLAL JEŽIŠA.

Musia byt svati, spravodliví, zameraní na Nebo, Božie kráľovstvo.
 
MÁME BOHA V TROCH FORMÁCH:
BOH OTEC
BOH JEŽIŠ KRISTUS

BOH DUCH SVÄTÝ

Off 

13.7.2018 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top