Home
 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM OHROMNOM MORE, KTORÉ ZASIAHNE ZEM VO FORME NEVZHĽADNÝCH VREDOV, NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ PROROK DR. OWUOR, 20. JÚN 2018

OZNÁMENÉ NAJMOCNEJŠIM PROROKOM HOSPODINA NÁŠHO BOHA DR. OWUOROM
naživo na www.jesusislordradio.info
Dńa: 20. JÚNA 2018
sumarizácia

PÁN JEHOVAH hovoril so mnou milovaní ľudia, HOSPODIN YAHWEH mal so mnou dnes ohromný rozhovor, MOCNÝ BOH NEBA, PÁN ELOHIM, JEHOVAH ADONAI, ON so mnou hovoril milovaní ľudia, PÁN hovoril ku JEHO DVOM hlasom a ON IM PRIKÁZAL ZASIAHNÚŤ ZEM S MOROM.

Takže dnes zasahujem Zem s morom a videl som ohromný mor, videl som mor, ktorý zasiahol Zem, je to nepekné, nevzhľadné. A budú vredy, vredy, vredy, vredy po celom tele ľudí, je tu ohromný mor, ktorý prichádza teraz na Zem, vďaka tomuto oznámeniu tu.

Je tu ohromný mor, ktorý prichádza na Zem, ktorý bude šokovať Svetovú zdravotnícku organizáciu, ( WHO ), bude šokovať celú Zem.

Tieto zemetrasenia a mor:

1. Toto sú znaky, že MESIÁŠ RPICHÁDZA!

Pretože sám JEŽIŠ zasľúbil v Matúšovi 24 kap., keď sa učeníci posadili k JEHO nohám, keď sedeli na kameňoch na Olivovej hore a povedal im, že Chrám bude zborený a ani jeden kameň nezostane na kameni, potom učeníci pochopili, že ON hovoril o príchode MESIÁŠA, návrat KRISTA a o konci veku. Takže oni prišli k NEMU osobne, Biblia hovorí osobne. A pýtali sa HO: PANE, môžeš nám povedať, kedy prídeš naspäť? Kedy sa navrátiš, čo bude znakom TVOJHO príchodu? To je miesto, kedy PÁN JEŽIŠ otvorene hovoril a dal im tieto znaky. 

Matúš 24:7  Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, a bude bývať hlad a mor, a zemetrasenia budú miestami.

Tieto udalosti priamo prináležia ku príchodu MESIÁŠA. Kvôli času v ktorom sa nachádzame, v tejto hodine, kedy sa nachádzame na pokraji večnosti, pre Cirkvi, ktoré pôjdu a mega misiu pre toho, ktorý to hovorí s vami, toto bude z iného uhla, pretože toto PÁN používa, aby názorne ukázal JEHO DVOCH HROZNÝCH SVEDKOV, pretože tieto udalosti zemetrasení a moru budú najväčšie úlohy a najväčšie znaky potom, keď Cirkev bude zobraté preč.

V knihe Zjavenia 11:6 Tí majú moc a právo zavrieť nebo, aby nepršal dážď vo dňoch ich proroctva. A majú moc nad vodami, aby ich obrátili na krv a bili zem každou ranou ( v anglickom preklade Biblie – s každým druhom moru )  koľkokoľvek ráz by chceli.

To má iný význam, stupňujúcu hodnotu a význam, vzhľadom na to, že títo dvaja vám to teraz oznamujú. Vidíte, že hovorí o veľkej konfrontácii, prenasledovaní, vážny konflikt medzi zlým, hriechom a satanom, hrIešnosti a hovorí o názornej ukážke enormne obrovskej moci, ktorá im bola daná, moc bez limitu, nekontrolovateľnej moci, zdôrazňuje silu, ktorá im bola daná, aby zatvorili nebo. A tiež, keď idete ďalej na

Zjavenie 8:8 –  vidíte ohromnú moc, ktorá zapríčiňuje obrovské zemetrasenie, historického rozmeru ktoré som videl. Ale som vám hovoril, aby ste sa tým netrápili, iba sa pripravte a vstúpte! Nezaoberajte sa s tým. 

Zjavenie 8:8 A druhý anjel zatrúbil, a niečo jako veliký vrch, horiaci ohňom, bolo hodené do mora. A tretina mora sa obrátila na krv

Takže toto je činnosť a aktivita potom, keď Cirkev bude zobratá do večnosti. Slávne schody boli znížené, ja som prorokoval o slávnych schodoch do neba, ja som videl Cirkev, SVÄTYCH  VYVOLENÝCH, ako sa ich dotýkali s ich svätými chodidlami, keď vstupovali do večnosti, obrovský oblak, ktorý bol nad Zemou, ako vstupovala do Neba. A PAŃ znížil teraz Slávne schody, odfotili ste si ich, teraz o tom prebiehajú veľké diskusie, centrálna správa v Cirkvách: VEČNOSŤ, VSTUP CIRKVI. KONEČNÝ VSTUP CIRKVI DO NEBA. DO VEČNOSTI. 

POZDVIHUJE MOC činiac zázraky, zasiahnúc s morom, zatvoriť nebo, zasiahnúc zemetrasením, zasiahnúť morom. Vidíte v knihe Exodus 7:10-20: 

10A tak prišiel Mojžiš a Áron k faraonovi a učinil tak, ako prikázal Hospodin. Áron hodil svoju palicu pred faraonom a pred jeho služobníkmi, a obrátila sa na hada. 11Vtedy povolal i faraon mudrcov a čarodejníkov, a urobili tak aj oni, vedomci Egypta, svojimi kúzlami: 12hodili každý svoju palicu, a tiež sa obrátily na hadov. Ale palica Áronova pohltila ich palice. 13No srdce faraonovo sa posilnilo, a neposlúchol ich, tak ako hovoril Hospodin. 14A Hospodin riekol Mojžišovi: Oťaželo tvrdé srdce faraonovo, nechce prepustiť ľud. 15Idi k faraonovi ráno; hľa, vyjde k vode, a postavíš sa oproti nemu na brehu rieky a palicu, ktorá sa bola obrátila na hada, vezmeš do svojej ruky. 16A povieš mu: Hospodin, Bôh Hebrejov, ma poslal k tebe, aby som ti povedal: Prepusti môj ľud, aby mi slúžili na púšti. Ale hľa, neposlúchol si až doteraz. 17Takto hovorí Hospodin: Po tomto poznáš, že ja somHospodin: hľa, uderím palicou, ktorá je v mojej ruke, na vody, ktoré sú v rieke, a obrátia sa na krv. 18A ryby, ktoré sú v rieke, pomrú, a rieka sa zosmradí, a bude sa hnusiť Egypťanom piť vodu z rieky. 19Potom riekol Hospodin Mojžišovi: Povedz Áronovi: Vezmi svoju palicu a vystri svoju ruku na vody Egypťanov, na ich rieky, na ich potoky a na ich jazerá i na všetky nádrže ich vôd, a obrátia sa na krv, a bude krv po celej zemi Egyptskej ako v drevených tak i v kamenných nádobách. 20A Mojžiš a Áron učinili tak, ako prikázal Hospodin. Dvihnúc palicou uderil vodu, ktorá bola v rieke, pred očima faraonovými a pred očami jeho služobníkov, a všetky vody, ktoréboly v rieke, sa obrátili na krv.

Oni majú stále rovnakú moc a silu zasiahnúť s morom, čo je identita dvoch osobností a hlavných BOŽÍCH. Autorita a moc. Konflikt so svetom, konflikt voči modlárstvu tohto sveta. Tlačia svet, požadujú, aby poznali skutočného BOHA JEHOVAH YAHWEH, volajú k svetu, aby akceptovali pokánie a odpustenie hriechov. A dali vedomosť pravdy tomuto hynúcemu Svetu, aby nemali výhovorky. MOC im bola daná, aby vykonali povinnosti, aby konali záležitosti BOHA.

My vieme, že tento Svet je úplne pošpinený, ale oni teraz musia zdvôvodňovať pravdu s ohromnou silou, aby navrátili srdcia ľudí naspäť k PÁNOVI. A vidíte v určitom bode, oni zatvoria nebo, aby nepršalo, aby neprišla voda. A toto hovorí o duchovnom suchu, Voda reperezentuje DUCHA SVÄTÉHO. Duchovné sucho, ktoré pohltí Zem po tom, keď Cirkev bude zobratá preč, potom nebo bude zatvorené, DUCH SVÄTÝ bude zobratý, a osoba DUCHA SVÄTÉHO BUDE STRIKTNE PRIDELENÁ TÝMTO DVOM ( SVEDKOM, pozn. ) aby vykonávali povinnosti, prácu.

Takže zatvorenie neba, ktoré vidíte v Zjavení Jána 11 kap., ON tu hovorí o moci, ktorá zatvorí Nebo, dokonca zasiahnúť morom. Moc zatvoriť nebo. Zatvorenie neba, ON hovorí o  duchovnej kondícii tohto času. Sucho, nemravnosť, skazenosť, nedostatok, takže bude duchovná nemravnosť, DUCH SVÄTÝ tu nebude. Iba okrem toho, že bude pridelený im, ale to bude SÁM OTEC BOH DUCH  SVÄTÝ, ktorý bude s nimi chodiť.

A ON hovorí aj o inej vode, ktorá je na Zemi, ktorá bude zasiahnutá morom, teraz sa stane krvou. Znova, hovorí o duchovnej kondícii na Zemi, to bude niečo iné. Klam antikrista. Zasiahnutie Zeme morom. V čase, kedy MESIÁŠ prichádza, ale tiež o čase, ktorý prichádza v súžení a vo veľkom súžení milovaní ľudia. 

Tak, ako ste videli mor v Egypte, to bolo historické a bol to zámer navrátiť srdcia ľudí naspäť k BOHU. Testovanie Egypta, ktoré nečinilo pokánie, tak bude aj v tomto čase. Otestovať ich zaťatosť, ako nečinili pokánie. Znázorňovať odporcom Božím, tým, ktorí majú zatvrdené srdcia, že iba BOH JEHOVAH JE BOH a všetko toto modlárstvo, ktoré pohlcuje Zem, ktoré oklamalo Zem vo falošnosti a vedie do pekla. Videli sme, že sucho v Egypte zvrhlo vládu v Egypte a zaviedlo Kráľovstvo Boha v Izraeli. Taktiež bude znova potom, keď Cirkev bude zobratá preč.

Ohromný čas milovaní ľudia, moc konať obrovské zázraky! Znázorňujúce, že oni sú tu! Ja som videl sám seba zasahovať Zem s morom, je tu šokujúci mor, ktorý prichádza na Zem, veľmi nepekný, nevzhľadný, s vredmi, s vredmi všade. A tiež som videl, keď som zodvihol moju ľavú prorockú ruku a zasiahol zem, zasiahol Svet, neviem, či to bude nový typ eboly, alebo to bude nový mor, ale ja vidím vredy, seriózne vredy, nevysloviteľné vredy, nepekné vredy a opuchnuté miesta, stali sa tmavé. Keď opuchli v okolí vredov, stali sa tmavými miestami, pohltí telo človeka.

Prenasledovanie človeka, ktorý nečiní pokánie, priťahuje pozornosť k PÁNOVI, zápasí s modlárstvom tohto sveta, a pozdvihuje prítomnosť ich hriechov. Ale teraz JEHO HROZNÍ SVEDKOVIA pristupujú poukazujúc na  hriechy, moc a sila je im daná, názorne ukazovaná nad nimi a teraz zasahujú Zem s morom, vredy sú všade na koži ľuďoch, na deťoch, je to nevzhľadné.

PRIPRAVTE CESTU MILOVANÍ ĽUDIA!  

 MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

Ja som videl príchod MESIÁŠA. boh otec HOVORIL SO MNOU O PRíCHODE MESIÁŠA. Takýto čas, do ktorej zem vstúpila. Čas a hodina, do ktorej Zem vstúpila. Buďte svätí, požehnaní ľudia. Vyberte si spravodlivosť. MESIÁŠ PRICHÁDZA.

Správa o spravodlivosti bola kázané po konce tejto Zemi, všetci by ste mali vedieť, čo by ste mali robiť, aby ste videli slávne Kráľovstvo BOHA JEHOVAH v nebi, ináč pôjdete do pekla, takže všetky národy teraz činte pokánie, aby diabol bol dokázaný ako klamár. Aby každý mohol vstúpiť večnosť s BOHOM v nebi.

Nech každý skúsi, nie je dobré horieť v ohnivom jazere so satanom.

PRIPRAVTE CESTU MILOVANÍ ĽUDIA, 

MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

Toto je ten, o ktorom bolo písané, ŽE POŠLE PROROKA ELIÁŠA, ABY VÁS PRIPRAVIL PRED STRAŠNÝM DŇOM PÁNA. Hľa, ja som videl prichádzať MESIÁŠA.

Tieto slová o poslaní Posla pre prípravu cesty v Malachiášovi 4 :5 sa dnes naplnili vo vašich ušiach.

Nech tí, ktorí majú uši sa pripravia,

Shalom

Off 

22.6.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top