Home
 

RÚCHO PRE CIRKEV PRE TÚTO HODINU, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR

V ten deň, keď PÁN postupne vystúpil z hĺbky oblakov, priamo pred očami Jeho vystrašených učeníkov, svetlo Jeho Slávy pomaly ale plynule vybledlo keď HO pokryli oblaky a tiene noci znova pohltili pohorie zeme. Úzkosť, strach a beznádej sa okamžite začali prejavovať a určovať vzhľad teraz už osamelých učeníkov, ako sa vybrali na ich cestu späť domov v tú noc. Ich srdcia sa stali ťažkými a ich nálady zadumané, ako znova navštívili tie miesta, na ktorých zvykli sedávať s PÁNOM, keď sa ON o nich staral a vyučoval ich.

Ponechaní ako “siroty”, cítili sa prázdni a márni, a osamelosť začala znova pohlcovať hĺbku ich sŕdc. Hoci spomienky stále prikazovali znova si vybavovať miesta, na ktorých PÁN sedával a hovoril Svoje reči. Jediným rozdielom bolo, že kedykoľvek keď došli k týmto jednotlivým spomienkovým miestam, kde v strachu zvykli sedávať keď boli vo svojej roli (učeníka), vzdialení od miesta, na  ktorom sedával PÁN, ich slzy sa voľne ronili pretože zrazu HO nebolo a Jeho Miesto bolo nakoniec prázdne! Bol vzatý a v tom čase, vytrhnutý priamo pred ich očami ako HO oblak vzal preč do Slávy Kráľovstva Nebeského.

A predsa, v tom všetkom utrpení a zúfalstve, ten najžiarivejší obraz, ktorý bol kedy uzretý ľudstvom, zostal ako nádherná spomienka Jeho slávneho rúcha, ktoré bolo zviditeľnené v hrobe, v momente JEHO zmŕtvychvstania. Kedykoľvek potom, historické vyhlásenie, ktoré PÁN učinil na Kríži, a k slovám ku ktorým prišiel v agónii, budú sa rozoznievať do končín zeme a budú sa šíriť až do koncu časov. Odchádzajúc s tak veľkým zármutkom, ako sa utvrdzovali učeníci vo veciach ktoré poznali, videli a počuli, vedúcim momentom bolo Slávne rúcho PÁNA poznačené prázdnym hrobom. Toto bolo pre nich typickým znakom večného víťazstva, ku ktorému potrebovali upriamiť pozornosť ľudstva.

Toto víťazstvo pokračuje a vábi k faktu, že ľudstvo je naďalej objektom nebeskej starostlivosti aj dnes, keď bežný človek, bežného zamestnania stretol JEŽIŠA KRISTA v po obednom čase, a hovoril s ním ako s Nebeským Poslom vo viniciach a poliach, pri vodách Galilei. Toto bolo tým, čo vyzdvihlo Slávne rúcho Zmŕtvychvstania smerom k nevyčerpateľnej téme a osobitne dnes keď sa návrat Mesiáša extrémne približuje.

Toto Rúcho Zmŕtvychvstania sa stalo piesňou, ktorou PÁN priťahuje srdcia ľudí do “chorusu” ako postupne prichádza Polnočná hodina. S nežným ohľadom na strach z ľudských slabostí, na strane hrobu, PÁN dal čas na to ako sa stať privyknutým na Božskú žiaru Jeho slávneho rúcha Zmŕtvychvstania. Pre nich všetkých samotných,  ON predkladá toto triumfálne Rúcho do príbehu života Cirkvi. A vskutku je to vrcholným dielom Cirkevného chválospevu.

Biely kôň a Rúcho, ktoré je umlčané vo vyčerpávajúcej rutine dnešného života, kde ľudstvo zdá sa že len jednoducho zotrváva v skúšaní obvyklého sa usilovania, popri vykonávaní bežných povinností, tak, aby to bolo videné ostatnými ľuďmi. A predsa, v ich snažení sa o svetské uznanie a pozemskú slávu, je zjavné, že nie sú pripravení sa stretnúť so svojím Spasiteľom v slávnom príchode MESIÁŠA.

Bolo to na pozadí veľmi hektických všedných ľudských záležitostí, keď som jedného dňa ležal na podlahe letiska v Johannesburgu, a PÁN prehovoril v inom čase, o rúchu pre túto Hodinu.

Keď došlo k plnosti času, 29 Júla 2009, počas mojej cesty do Venezuely, videl som vízie JEHOVU, Kráľa Izraela: ktoré postupovali od starých čias, od dní večnosti až po večnosť. V týchto víziách, počas toho ako som spal na podlahe na letisku v Johannesburgu, Hlas PÁNA prehovoril: “Pozri a pohľaď kto prichádza”. V momente ako som pozrel doľava v tejto vízii, uvidel som najmocnejšieho Bieleho Koňa prichádzať s jeho jazdcom. Bola to tak ohromná udalosť, uvidieť túto apokalyptickú víziu.

Tento Biely Kôň, ktorého som videl prichádzať, vyžaroval veľa nedotknuteľnosti, dravosti a sily. Ako nemilosrdne prichádzal s jeho jazdcom, hustá temnota ho veľmi agresívne nasledovala a uzavierala. Potom som ho uvidel cválať s takou urputnosťou a krutosťou po celej Zemi, pričom prinášal násilnú smrť národom. Toto je obsahom proroctva, ktoré som podával, a ktoré smeruje k masívnemu a krvavému povstaniu naprič celým Arabským svetom v súčasnosti. ( proroctvo: http://www.youtube.com/ watch?v=kEXMoCwHVTE). 

RÚCHO UCTIEVANIA. Druhá časť tejto vízie z 29 júla 2009, ktorá bola ešte viac fascinujúca: kedy ma PÁN odrazu vyzdvihol hore k oblohe a dovolil mi vidieť udalosti, ktoré sa odvíjali v Nebi. Tieto udalosti, ktoré som videl odohrávať sa v Nebi, súviseli s Vytrhnutím Cirkvi a konečným vstupom Božích vyvolených do JEHO Slávneho Kráľovstva. To bol moment, v ktorom som mohol vidieť slávnu Cirkev KRISTA, potom čo bola práve vytrhnutá do Slávneho Kráľovstva Nebeského. Cirkev, ktorú som vidiel a ktorá zaujala miesto v Kráľovstve Nebeskom, je zhromaždením, ktoré predstavuje slávnu, kráľovskú a kňazskú Nevestu KRISTA. V súvislosti s jej prijatím v Nebi, jedna vec bola zreteľne jasná: že Ona je tá, ktorá má právo sedieť na oficiálnej Hostine Baránkovej.

V tejto vízii, mala táto Cirkev nádherné Slávne rúcho, ktoré vialo počas celej cesty pri jej chodidlách a bolo o niečo dlhšie, pričom sa formovalo do takzvanej “vlečky” rúcha. Z miesta, kde ma Duch umiestnil na oblohe, som mohol jasne vidieť slávnu vytrhnutú Cirkev KRISTOVU, radostne uctievať priamo pred Trónom TOHO, kto je Alfou a Omegou. PÁN mi v tej vízii dal poznať, že ON, ktorý sedí na Tróne, je vskutku, ten ktorý sedí na Tróne spolu s Baránkom.

Okrem toho, čo zaujalo moju pozornosť v tejto časti vízii, bola príťažlivosť žiare, ktorá svietila zo slávneho rúcha svätých počas toho ako vrúcne chválili BOHA JEHOVAH. Kedykoľvek Kráľovská Nevesta blažene jednohlasne uctievala, nádhera jej slávneho rúcha sa rozlievala a ožiarila celú cestu z Neba smerom ku mne, akoby žiarilo tisíce zábleskov svetiel. 

V týchto zábleskoch slávy, sa významne podčiarkuje,  aké je meradlo/štandard pre účasť na Vytrhnutí, ktoré sa overuje priamo z Neba smerom k dnešnej Cirkvi. Toto bola tiež iná príležitosť v ktorej PÁN v Jeho zlatých súdnych dvoroch úmyselne zozbieral rúcho pre Cirkev, ako je dôležité meradlo/uzakovateľ pre vstup do Jeho Kráľovstva.

KEĎ NEBO USTUPUJE A HĽA, RÚCHO! V ďalšej hlbokej nasledujúcej vízii, PÁN JEHOVAH, zjavil a prezradil viac k záležitosti rúcha, ktoré si má Cirkev pripraviť na tú Hodinu. S súvislosti s týmto rúchom Cirkvi, PÁN NAJMOCNEJŠÍ BOH znova považoval za dôležité mať dialóg so mnou ohľadne tohto veľmi dôležitého štandardu k vstupu do Vytrhnutia.

Bolo to 4. Apríla 2011, keď som odrazu zaspal a PÁN sa mi znova zveril v súvislosti s tou Hodinou a okolnosťami ohľadne príchodu MESIÁŠA. V mocnej vízii, som videl ustupovať Nebo z oboch smerov a pohľad na užasnú nádheru Jeho Slávy. Sláva, ktorú som videl pri vstupe do Neba, bola v  zhluku autority, ktorá zdobila bránu do večnosti. Hoci, na bližšie pozretie a podrobné preskúmanie, som rýchlo zachytil že to, čo JEHOVAH vystavil priamo pred mojimi očami bol vskutku nebeský závoj, ktorý v podstate označoval nádheru JEHO slávneho Kráľovstva. Toto odhalenie PÁNA osobitne v súvislosti s bránou, bolo tým, čo prinieslo do života dlho predpovedané požiadavky Neba smerom k tejto generácii.

Ako som pokračoval vo venovaní osobitnej pozornosti tomuto mocnému rúchu, ktoré ozdobovalo bránu, ktorá sa práve otvorila v Nebi na oblohe, uvedomil som si, že toto v skutočnosti označuje ten najjemnejší kment, aký bol kedy utkaný a to počas života ako aj “na druhej strane”! Išlo o taký štandard, ktorý nie je možný človeku dosiahnuť vlastnými silami v čase smrteľného života.  Nebeský textil, ktorý som videl bol tak jemný/nádherný, jeho hodnota predstihovala z večnosti do večnosti. Ešte stále uchvátený nádherou tohto obrazu, som rýchlo pochopil od PÁNA, že tento kus rúcha, ktorým bol oblečením pre vchod do neba, bol faktickou záležitosťou, a priamou správou z Neba, ponad Zem o neodškriepiteľnej požiadavke pre Vytrhnutie. Toto nebeské oblečenie pocty v skutočnosti vyučuje odkaz smerom k národom.

To principiálne podávalo svedectvo, že JEŽIŠ KRISTUS, MESIÁŠ vskutku zomrel na Kríži,  následkom čoho pritiahol všetky duše spravodlivých svätých s NÍM, do nebeských komnát BOHA. Týmto spôsobom sa stala táto vízia priamym vyhlásením, že výkupné pre získanie ľudských sŕdc sa úplne vyplnilo a ich malomocenstvo bolo úplne očistené.

PÁN používa túto víziu aby povedal, že v skutočnosti rúcho večnosti ktoré JEŽIŠ dáva Cirkvi je jediným prostriedkom, ktorý môže vyhnať diabla von z ľudskej duše a uzdraviť malomocenstvo hriechu v duši. Je to práve uzdravenie malomocenstva ľudskej duše, ktoré PÁN náš BOH zaručil pre deň keď obliekol nebeské brány slávnym odevom večnosti. A toto všetko teraz bolo dokonané na Kríži obdarovaním sa každému, čo uverí v citlivosti srdca, že JEŽIŠ sa stal skutočne PÁNOM a Vykupiteľom ľudského zápasu.

Tým, ktorí prispievajú k tejto milosti, je daný nádherný odev a závoj, ktorého žiara dokáže skutočne naplniť štandardy PÁNA vo vzťahu k Svadobnej Hostine Baránka. Po tomto, som sa zobudil s potvrdením toho, že vskutku a naozaj, ON ktorý sedí na Tróne, prehovoril k ľudstvu v záležitosti času, ktorý je blízko. Bolo by nekonečným potupením pre Syna Božieho, aby prevzal na seba ľudskú prirodzenosť a zomrel na kríži, ak by to nebolo pre posvätný odev spravodlivosti, ktorý nám bol vydaný z Kríža na Kalvárii.

Prechádzajúc týmito tromi vážnymi a ohromujúcimi víziami PÁNA o slávnom odeve, nemožno minúť zjavný odkaz, ktorý neomylne oznamuje koniec časov Cirkvi. V spôsobe zobrazenia týchto vízii, vynoruje sa evidentná postupnosť, starostlivo vytvorený rozhovor, ktorý má zámer jasne ukázať ľudstvu smerom k očakávaným štandardom MOCNÉHO BOHA. Tento štandard je tým, čo dáva váhu slávnemu odevu, ktoré si Nebo tak veľmi uctieva. V skratke, je nepochybné že Srdce BOHA OTCA dnes veľmi túži po dušiach Jeho synov.

Je to, ako keby sa ON pozeral na tváre veriacich a zachvel sa už len pri myšlienke keď čelia životnému nebezpečenstvu. Tieto tri vízie v skutočnosti vyzdvihujú dôležitý míľnik, ktorý poháňa “zvonenie budíka” ponad dnešnú cirkev a osobitne v nadväznosti na tému múdrej prípravy pre príchod PÁNA. Predovšetkým, prvá vízia odevu v ktorej je rúcho Jána Krstiteľa úplne transfigurované/premenené, podstatne označuje definíciu časového rámca v ktorom funguje BOŽÍ Prorocký kalendár. Vynárajúc sa v čase tesne pred uvedením druhej zmeny vedenia v Jeruzaleme, táto vízia slávneho odevu významne označuje dobu, v ktorej musí každý kresťan byť “dobre oblečený” slávnym odevom spravodlivosti.

Vo svete kde si satan nárokuje nadvládu a poškvrňuje životy ľudí, je ohromujúce, že PÁN dovolil Cirkvi pôsobiť ako bezbrannému dieťaťu, uprostred takého nepriateľstva a krutosti. Človek s určitosťou vníma BOŽÍ zámer s Cirkvou v tejto Hodine temnoty, pričom postupne vymaňujeme naše životy z tejto starnúcej planéty. Zatiaľ čo svet to nemôže vidieť, veriaci sa teraz prebúdzajú na BOŽIU obranu proti satanovmu pokračujúcemu zastrašovaniu, a to použitým rúcha proti jeho rozmarom. Duch Svätý v podstate dosvedčuje, že úsilie o toto nesmrteľné rúcho večnosti  je účinným prostriedkom proti dnešnému úpadku. Ponad ľudstvo bol v tom Dni prezentovaný slávny odev, a ponad Jej (Cirkvi) život bola odetá večnosť.

Rúcho, o ktorom tu hovoríme je tým, ktoré MESIÁŠ osobne vykúpil, položením Jeho vlastného slávneho bezhriešneho života, takže voľba TOHO, v ktorej On sa obetoval, nemôže byť nikdy zahanbená. Toto je jediná cesta, v ktorej PÁN zaisťuje, že uprostred duchovného zmätku, ktorý zatemňuje tento deň, ON stále jasne ukazuje Cirkvi istú cestu do večného života. Je to účinkovanie triumfujúcej Slávy ktorá je uvoľnená ponad Cirkev v udalosti, keď kameň na Golgotskej hrobke bol odvalený a ukázal prázdny hrob.

Pre Nebo, ktoré je závažne účastné v tejto komunikácii, to môže znamenať len to, že Doba slávneho rúcha aktuálne nepochybne priťahuje Cirkev. Hodiny času rýchlo tikajú, čo následne dovoľuje historickým udalostiam tejto Hodiny, aby boli postupne odhaľované pred očami smrteľného človeka. Pri náležitom zohľadnení individuálnej hodnoty a jedinečnosti každej z týchto troch vízií, nemožno minúť to, že je tu označená “spodná hranica/limit” rúcha, ktoré PÁN určil na uctenie/zvelebovanie v tejto Hodine. Je to duchovný odev, ktorý sa v každej miere stará o život človeka, tak v  novote ako aj v potrebe očistiť spasenie človeka so slávnou, oslnivou, iskrivou bezchybnou a žiarivou spravodlivosťou Kríža.

Týmto posvätným rúchom, hovorí PÁN inými slovami, že život veriaceho by mal teraz osvetľovať slávne zjavenie svätosti, ktoré dokáže oslňovať jeho cestu a ligotať sa žiarou svetla KRISTA naprieč temnotou tohto sveta, a týchto časov. Aby si ju postavil pred seba slávnu, cirkev, nemajúcu škvrny alebo vrásky alebo niečoho takého, ale aby bola svätá a bezvadná.” Efez 5:27. S ohľadom na hodnotu týchto troch vízii o rúchu, tieto sa naplňujú do dnešného svätenia v “Tele KRISTA”. Je to nevyhnutnosť, ktorá spúšťa rozsiahle objavovanie k odhaleniu každého jednotlivého aspektu, ktorým PÁN pohliada na Jeho rúcho. Týmto je extrémne dôležité objaviť, čo PÁN hovorí v súvislosti s jeho kritériami rúcha.

Pokiaľ ide o Deň Svadby Baránkovej, Bibliia ukazuje veľmi jasne a definuje ako sa má súčasná Cirkev pripraviť. Po prvé a predovšetkým, Boží Deň Baránkovej Svadby je definovaný ako najviac uctený, nezvratný a nenahraditeľný deň zúčtovania, v ktorom chyba na jeho prípravu bude viesť k nenapraviteľnému trestu.

Naviac v popisovaní tohto dňa, Biblia nenecháva nič na náhodu, keď v plnej dĺžke rozvádza vznešenosť, s ktorou bude tento Deň uskutočnený. Zo spôsobu, akým je tento Deň oslavovaný v Biblii, môžeme ľahko pochopiť že pôjde o najdôležitejší deň v histórii ľudstva.

Rúcho pre Vytrhnutie. Z predchádzajúceho môžeme jasne dodať, že najdôležitejším biblickým prisľúbením ktorý bol kedy postúpený ľudstvu je príchod Slávneho Božieho Kráľovstva.

Od Prorokov Starého Zákona až po apoštolov prvej Cirkvi, všetko sa ukazuje v úplnej zhode, že tento najdôležitejší moment nebeského vytrhnutia, bude vyžadovať náležité oblečenie, ktoré svedčí danej hodnosti v rámci nebeského poriadku. Podobne ako Mojžiš na púšti, tak aj dnes Cirkev. Mojžiš ako Boží Muž bol požiadaný, aby dal ušiť rúcho kňazstva, aby sa mohli oni prezentovať s dôstojnosťou a cťou pred Trónom PÁNA. Jednako v týchto inštrukciách PÁNA Mojžišovi, pravidlá povinností boli jasne dané Nebom. PÁN požadoval, aby Mojžiš neušil žiadne rúcho iným spôsobom, okrem toho, ktorý bol osobitne priamo predpísaný JEHOVOM.

Sú to práve tieto nevyhnutné usmernenia o rúchu v kňazskom úrade, ktoré vyžadoval PÁN aby mohli byť vopred pomazané určité kľúčové osobnosti v Dome Jakuba,  aby mohli vykonávať Božiu povinnosť.

“A Mojžiš povedal synom Izraelovým: Hľaďte, Hospodin povolal menom Becaleéla, syna Úriho, syna Húrovho, z pokolenia Júdovho,  a naplnil ho duchom Božím, múdrosťou a rozumnosťou a umením a to v každej práci.” Exodus 35:30-31

 

Takto isto je to dnes so súčasnou Cirkvou. Tak ako Mojžiš nemohol ušiť pre neho rúcho podľa jeho vlastného vyhotovenia, ale Božieho dizajnu, tak isto súčasná Cirkev by nemala šiť pre seba rúcho pre Vytrhnutie. PÁN musí pomôcť Cirkvi a pripraviť Ju na taký Slávny odev, ktorý obstojí vo Vytrhnutí.

Niet sa čomu diviť, že Biblia hovorí: Mestá tvojej svätosti sú obrátené na púšť, Sion je púšťou, a Jeruzalem pustinou; “Preveľmi sa radujem v Hospodinovi, moja duša plesá v mojom Bohu, lebo ma obliekol do rúcha spásy, odial ma plášťom spravedlivosti;…Izaiáš 61:10. Tak isto vidíme, že keď Adam a Eva vykonali ohavný hriech v záhrade, ich pokusy obliecť sa, sa im pred PÁNOM nepočítali za nič. Adam a Eva sa pokúšali obliecť s figovými listami, ale zbytočne. MOCNÝ BOH im musel ukázať spôsob, ako ON vyhotovuje odev, ktorý Nebo akceptuje.

ON zabil dve zvieratá bez chyby a vytvoril pre nich oblečenie, ktoré bolo pre NEHO akceptovateľné.  Genesis 3:7, 3:21. Cirkev musí pamätať, že oblečenie, ktoré si má dať na seba pre túto Hodinu, musí byť akceptovateľné pre Nebo. Pretože Ona patrí Nebu a nie človeku. Preto tu nie je cesta pre Cirkev, kde si môže šiť pre seba rúcho ktoré uspokojuje ľudské štandardy a očakávať, že to bude rovnako uspokojovať Nebeské štandardy pre Vytrhnutie.

V tejto veci, dokonca aj v deň Vytrhnutia, tu nie je iná cesta v ktorej Cirkev môže prejsť do Slávneho Najsvätejšieho Kráľovstva Nebeského, pokiaľ sa veriaci v danom dni nenaučia plne podriadiť sa vláde Ducha Svätého, ako to urobil Mojžiš vo veciach odevu. V Izraelskom tábore, PÁN pomazal Bezalela a Oholiaba aby vykonali túto vznešenú úlohu, ušili náležitý, akceptovateľný odev pre kňazstvo a predstúpenie pred JEHO Trón. A predsa vidíme, že v záhrade Eden, PÁN nám už ukázal cestu smerom ku Krížu a Krvi ako jedinú obetu, ktorá nás môže akceptovateľne ozdobiť a zakryť, a to prostredníctvom zabitia nevinných zvierat ktoré zakryli nahotu Adama a Evy.

Napriek tomu, keď dochádza ku Dňu Baránkovej Svadby, Biblia si jasne určuje závažnosť tejto významnej udalosti a štandardov, ktoré budú vidieť. A pretože ten Deň sa vyníma ako najdôležitejší Deň v kalendári Nebeských udalostí, PÁN poháňa Cirkev aby sa náležite obliekla do jemného kmentu, žiarivého a čistého. A to je spravodlivosť svätých.

“Radujme sa a plesajme a vzdajme jemu chválu, lebo prišla svadba Baránkova, a jeho manželka sa prihotovila.  A dalo sa jej, aby sa obliekla do čistého a nádherného kmentu, lebo tým kmentom sú skutky spravedlivosti svätých.” Zjavenie 19:7-8

Rúcho, o ktorom tu pojednávame je primárne symbolom spravodlivosti BOHA, pričom bolo delegované na Cirkev prostredníctvom nádherného diela JEŽIŠA KRISTA na Kríži. Avšak, tu nejde o spravodlivosť človeka! To nie je naša vlastná spravodlivosť! Ak sa Cirkev pokúša obliecť jej vlastné skutky spravodlivosti, zostane stále neoblečená a teda neuvidí Mocné Kráľovstvo MESIÁŠA. Všetka naša spravodlivosť je ako špinavá rohožka v prítomnosti Najmocnejšieho Izraela.

“Lebo sme všetci jako nečistý, a všetky naše spravedlivosti sú jako ohyzdné rúcho; vädneme všetci jako lístie a padáme, a naše neprávosti nás preč odnášajú ako vietor.” Izaiáš 64:6

PÁN musí preto asistovať súčasnej Cirkvi prostredníctvom milosti, aby pre ňu zabezpečil správne oblečenie pre Slávny deň Vytrhnutia. Inými slovami, táto vízia žiariaceho odevu PÁNOVHO v podstate klasifikuje deň Vytrhnutia ako Deň rúcha. Len aby sme znovu zdôraznili a podtrhli význam zaodenia sa do správneho a prijateľného rúcha – Biblia prichádza jasne s tým, že v Deň Vytrhnutia tam bude človek, ktorý sa bude chcieť zúčastniť svadobnej hostiny, ale nebude akceptovaný vďaka typu rúcha, ktoré si obliekol.

Biblia hovorí, že táto osoba bude oblečená v neakceptovateľnom odeve seba-spravodlivosti. To sa uplatní ako na dôsledky odmietnutia Posla a Posolstva o spravodlivej a svätej pripravenosti na túto Hodinu. Odmietnutím vyslovenej výzvy, aby sa dôsledne pripravovali v svätosti, tento čin človeka predstavoval prehliadanie svadobného odevu, ktorý BOH poskytol pre Cirkev na túto príležitosť.

“Priateľu, jako si sem vošiel, nemajúc svadobného rúcha? A on zanemel.Matúš 22:12

Preto, v deň keď dôjde k Svadbe Baránkovej, Jeho Kráľovská a Kňazská Nevesta, ktorá bude zhliadnutá v oblečení z jemného kmentu, žiarivého a čistého, ktorým je spravodlivosť svätých, istotne započne večné jasanie.

“A bol najdený v ňom nemajúci svojej vlastnej spravedlivosti, spravedlivosti zo zákona, ale majúci spravedlivosť skrze vieru Kristovu, spravedlivosť z Boha, založenú na viere,” List Filipským 3:9

Cirkev objavujúca sa pred BOHOM. Vo vízii o rúchu z 29. Júla 2009, PÁN v podstate ukazuje Cirkev ako vstupuje do Neba. Na tomto vznešenom mieste, ktoré obržala. Cirkev ktorú som videl bola veľmi významne účastná v najintenzívnejšom uctievaní pred Trónom BOHA. To v podstate definovalo vzhľad/výzor Cirkvi pred Trónom Božím.

Táto ohromná vízia Cirkvi, ktorá zvelebuje pred Trónom Božím ma uchvátila, pretože som veľmi dobre vedel že to v sebe obnáša priame Nebeské vyhlásenie, že čas pre Cirkev – objaviť sa pred BOHOM sa približuje. Tu nám to tiež pripomína situáciu, keď Áron bol požiadaný aby predstúpil pred PÁNA. Kľúčovým v tomto pozvaní do úradu pre PÁNA, bol fakt, že tu bol určitý protokol, štandard, ktorý musel byť dosiahnutý pred tým ako sa Áron odváži postaviť pred Trón. To viedlo k posvätnému rúchu, ktoré si mal Áron obliecť aby sa mohol prezentovať pred PÁNOM dôstojne a so cťou.

A spravíš Áronovi, svojmu bratovi, sväté rúcha na slávu a na ozdobu. Exodus 28:2

PÁN dnes vysiela k Cirkvi významné posolstvá z Jeho Trónu, aby jej udelil dlho očakávané pokánie v Dome PÁNA. Keď JEHOVAH inštruoval Mojžiša – BOŽIEHO MUŽA aby sa poradil s ľuďmi, ktorým On sám poskytol schopnosti na dokonalé ušitie kňazského rúcha, to bolo predzvesťou role Ducha Svätého ktorú zohráva v dnešnej Cirkvi. PÁN v zásade hovorí, že v čase, ktorý prichádza bude väčšia potreba pre centrálne Telo KRISTA, silno závisieť na rade a smerovaní Ducha Svätého, aby sa pripravilo slávne sväté rúcho pre Vytrhnutie.

Toto zároveň ukazuje najkritickejší počin Neba, za účelom pre-nastolenia posvätného uctievania BOHA,  KRÍŽA vo svätosti. A Cirkev, ktorá sa odváži prijať súčasnú kampaň pokánia, sa bezpochyby stane vyvolenou, ktorej kresťanský život reflektuje predstavu dokonalosti toho, čo obnáša a znamená zvelebovanie / uctievanie v tejto Hodine: vstup do Neba.

Utkanie rúcha, ktoré si má Cirkev obliecť v tejto kritickej Hodine bolo už vykonané na Kríži v Kalvárii, a teda musí byť cťou pre súčasné “telo” veriacich sa uistiť že ich rúcha sú bezchybné aby znížili akékoľvek plytvanie časom pre vstup do Neba. Aké to musí byť excelentné uctievanie, ktoré dovolí Cirkvi objaviť sa pre PÁNOM bez poškvrny.

Podobne ako to bolo v prípade Izraela, starostlivé zhotovenie farebného kňazského rúcha, neoznačovalo len koniec doby temna ktoré ich ohrozovalo dlhý čas, ale tiež označovalo začiatok dychtivo očakávaného obdobia, v ktorom sa oddaní prívrženci kajúcnosti konečne podelia v národnej sláve, ktorá sa mala vyjaviť.

Tak je to aj s Cirkvou, keď táto milosť, ktorá je oknom otvoreným z Neba PÁNOM, čo označuje signál nie len pre koniec doby temna pred Oltárom PÁNA, ale aj začiatok masívneho vyliatia slávy Božej, ktorá zavedie Cirkev do večného Božieho Kráľovstva.  Práve tento vstup predstavuje veľ-majstrovský slávnostný sprievod, v ktorom sa vyvolená Cirkev musí objaviť pred BOHOM. V časoch Mojžiša, na predstúpenie pred PÁNA, bolo požadované splnenie určitých duchovných požiadaviek. Dnes tak isto, toto naliehavé volanie k Cirkvi na prípravu pre predstavenie sa, bude požadovať aby bola oblečená v rúchu, ktoré by jej poskytlo dôstojnosť a česť keď predstúpi.

Toto je najvytúženejšie obdobie ktoré bolo dlho predpovedané, doba v ktorej bude prebiehať prečisťovanie a zdokonaľovanie svätosti v Dome Pánovom. A v tomto procese prečisťovania, príprava rúcha spravodlivosti zohráva centrálnu úlohu. Je to jasným znakom, že bašta nemorálnosti a zla , ktorá už dlhý čas “unášala” Cirkev KRISTOVU, začína slabnúť čím viac sa náš deň oslobodenia vo Vytrhnutí blíži. A tak stúpa potreba podporovať Novú Autoritu Ducha Svätého ako “očisťovača” pre Jej zašpinené rúcho v tejto Hodine.

Keď Nebo prinieslo toto svedectvo Doby Ducha Svätého, ktoré prišlo v tento deň, súčasná Cirkev to nepochopila, pretože v ich srdciach sa nikdy neobrátili vo viere na NEHO, ktorý je Neviditeľný. A tak moderná cirkev nezbadala Slávu BOHA, ktorá prišla v tejto Hodine na jej záchranu. A dosiaľ ako sa PÁN staral o súčasného veriaceho v súvislosti s ušitím Slávneho Rúcha veleby pre Vytrhnutie, mnoho sa využilo v príchode Ducha Svätého a Jeho pôsobení v Cirkvi. Ako mohla táto generácia nezachytiť taký drahocenný prísľub Neba! V zhromaždení Tela Kristovho, tak oni potom nespoznali že PÁN je v procese ich prípravy na Slávny Príchod Požehnaného Izraela.

Priamo z Kríža na Kalvárii až podnes, vždy to bolo o Duchu Svätom, a Autorite, ktorú On použil na obnovenie uctievania v súčasných konečných časoch Cirkvi. Od času, kedy JEŽIŠ KRISTUS triumfoval na Kríži, od tejto chvíle BOH nikdy nezveril komukoľvek z ľudstva rúcho spravodlivosti, okrem Schopného Ducha Svätého ktorému múdrosť Srdca a schopnosť duchovného majstrovstva bolo vyrovnané. Je nevyhnutné porozumieť, že múdrosť srdca, ktorú Duch Svätý udeľuje ponad zbožného veriaceho, je záležitosťou úplne odlišného fenoménu od múdrosti v mentalite toho, kto vyhľadáva tento celý svet.  

Krása tohto všetkého spočíva v tom, že dnešná Cirkev má tento oporný bod, v ktorom sa vracia späť k dôvere výlučne k PÁNOVI, pokiaľ ide o prípravu náležitého odevu pre túto Hodinu. Počas doby Mojžiša, BOŽIEHO MUŽA, keď on a Izraeliti verne konzultovali a dodržiavali inštrukcie, ktoré Pomazaný muž nariadil, tak boli Izraeliti schopní použiť tieto špecifikácie na rúcho svätostánku a tak dosiahnuť dokonalé oblečenie pre predstúpenie pred JEHOVAH. To sa stalo najvyšším uctievaním v živote Izreala, vezmúc do úvahy, že to prinieslo OBLAK BOŽEJ SLÁVY ponad zľutovnicu Archy Zmluvy.

Cirkev si tiež potrebuje vziať túto lekciu, ktorá je zvýraznená v Biblii, a použiť ju na plné podriadenie sa pod Vedenie Ducha Svätého, aby aj Ona mohla byť schopná predstúpiť náležite pred Trón Boží.  

CHVÁLY SVÄTOSTÁNKU A CIRKEV Z tejto rozpravy vidíme, že Cirkev dnes má mnoho dočinenia so spôsobom učenia, ktorým bolo rúcho Levitov pripravené, a s účelom zaviesť vznešené svätenie vo svätostánku. Odkaz má byť primárne zameraný na PÁNOV príkaz, ktorý bol odovzdaný Mojžišovi na dosiahnutie slávneho uctievania, a ako on verne uskutočňoval dosiahnutie predpísaného rúcha na zasvätenie.

Napríklad, je dôležité zdôrazniť, že pletený efód zo zlata, modrého purpurového a šarlátového purpuru, opasok, ozdobný náprsník osadený so štyrmi radmi drahých kameňov obsahujúcich rubín, topaz, beryl, tyrkys, zafír a smaragd; všetko toto zapletá duchovný dizajn, ktorý má Duch Svätý priniesť k odevu spravodlivosti, ktorý má mať súčasná Cirkev oblečená v tejto Hodine. Je to duchovné zosilňovanie, ktoré má vyviesť vôňu svätosti v uctievaní Cirkvi.

Zatiaľ čo sa toto rúcho dokončovalo, tak vyšívania a rytiny, tiež vytváralo osobitné prispenie k službe svätostánku, dnes sa všetko toto prenáša do dôležitosti každého malého detailu kresťanského života, čo prispieva smerom k dokonalému ucteniu/službe JEHOVOVI.

Čo si myslíme, čo jeme, predstavy našich sŕdc, rozjímanie našej mysli, ako sa obliekanie, s akými priateľmi sa schádzame, to je len pár duchovných “vyšívaní” ktoré plynú popri ceste k dokonalosti rúcha spravodlivosti v našich srdciach. Pozorujúc ako dnešná Cirkev ignorovala rolu Ducha Svätého v jej živote a uctievaní, je na udivenie že ešte nepochopila, že kresťanský život bez vedenia Ducha Svätého nemôže viesť do Kráľovstva Božieho.

Vzhľadom na úroveň remeselnej práce a rafinovanosť, ktorú Pán špecifikuje s ohľadom na Slávne rúcho pre príchod MESIÁŠA, môžeme sa diviť, prečo myseľ súčasného Pastora nebola vzbudená k Nadprirodzenému Bytiu Ducha Svätého ako jedinej východiskovej cesty. V PÁNOVÝCH požiadavkach, ide o najjemnejšie slávne rúcho svätosti, ktoré je úplne neudržateľné mimo sféry Ducha Svätého. Vďaka dokonalému dielu, ktoré dosiahol Ježiš na Kríži a odovzdal ho Cirkvi, NAJVYŠŠÍ BOH  predpísal pre svoju Nevestu, dokonalý slávny odev, ktorý je bez poškvrny, pretože MESIÁŠ SÁM je DOKONALÝ, bez vady.

Off 

2.6.2018 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top