Home
 

ÚLOHA DUCHA SVÄTÉHO V ŽIVOTE CIRKVI, 1. časť, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 16. MÁJ 2018

Oznámené NAJMOCNEJŠÍM PROROKOM HOSPODINOVÝM, DR. OWUOROM
naživo na www.jesusislordradio.info
Dńa: 16. mája 2018
sumarizácia     

Chcem odovzdať veľmi krátku správu tu o úlohe SVÄTÉHO DUCHA.
V našej pokračujúcej sériI budovať Cirkev, pochopenie a tiež vedomie, uvedomenie si a priniesť zdravie k Cirkvi v tejto hodine, kedy HOSPODIN oznámil spravodlivosť.
A po rozhovore, ktorý sme mali včera sa stáva zrejmým, že IBA OSOBA DUCHA SVÄTÉHO, dokonca aj ako som včera povedal, že je to TEN JEDEN, ktorý je schopný pomôcť Cirkvi, 
aby bola schopná dosiahnúť všetky požiadavky, o ktorých sme včera hovorili, ktoré by sa mali uskutočňovať v živote Cirkvi dnes.

DNES SA CHCEM POZRIEŤ NA ÚLOHU DUCHA SVÄTÉHO V CIRKVI,

 1. DUCH SVÄTÝ prichádza k Cirkvi ako najväčší dar, ktorý bol darovaný Cirkvi. Nie je väčší dar, ktorý by bol darovaný Cirkvi BOHOM, BOHOM YAHWEH, ako DUCH SVÄTÝ, ktorý prišiel, aby pomohol Cirkvi.  Najväčší darček, ktorý
  bol niekedy daný Cirkvi; Cirkvi Kristovej je v skutočnosti DUCH SVÄTÝ,  takže prvá úloha Svätého Ducha je tá, že ON nám priniesol KRISTA. SVÄTÝ DUCH je TEN, ktorý nám priniesol KRISTA JEŽIŠA, MESIÁŠA, aby ON mohol prísť a
  zomrieť za hriechy ľudí. Takže naozaj, pozrite sa, ako centrálny a ako významný je SVÄTÝ DUCH v živote Cirkvi. SVÄTÝ DUCH bol tam od začiatku, od 
  počiatku Cirkvi, pretože
  SVÄTÝ DUCH, On je ten, ktorý priniesol nášho Krista Ježiša, Vykupiteľa, 
  MESIÁŠA, SPASITEĽA.

  V Evanjeliu Lukáša 1: 35 ON hovorí:  35A anjel odpovedal a riekol jej: Svätý Duch príde na teba, a moc Najvyššieho ti zatôni, a preto aj to splodené sväté bude sa volať Syn Boží.

  Takže vidíte, že SVÄTÝ DUCH je ten, ktorý nám priniesol MESIÁŠA, inkarnoval KRISTA, MESIÁŠA, to vykonal DUCH SVÄTÝ, On je ten, ktorý nám priniesol SPASITEĽA. ON nám priniesol KRISTA, JEŽIŠA, SPASITEĽA. ON je ten, ktorý priniesol BOHA OTCA, premenu na BOHA SYNA, aby prišiel k nám a spasil Národy, spasil ľudstvo. 

 2. A tak potom, čo nám priniesol JEŽIŠA KRISTA, SVÄTÝ DUCH vlastne je ten, ktorý ukrižoval JEŽIŠA KRISTA, PÁNA. ON je ten, ktorý HO zobral a ukrižoval, aby mohol dokončiť poslanie oslobodenia ľudstva od hriechu.

 3. DUCH SVÄTÝ je ten, ktorý vzkriesil PÁNA JEŽIŠA KRISTA. je veľa v Písme napísané. v Rimanom 6: 4 Krstom sme teda spolu s Ním boli pochovaní do smrti, aby tak, ako bol Kristus vzkriesený slávnou mocou Otcovou, aj my sme chodili v novote života. 

  V Skutku Apoštolov 2:24  sa píše: 24ktorého BOH vzkriesil oprostiac bolestí smrti, jako aj nebolo možné, aby bol ňou držaný.

  Rimanom 8:11 A jestli Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, tak tedy ten, ktorý vzkriesil Krista Ježiša z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás. 

  A veľa iných veršov z Písma. Takže vidíte veľmi jasne, že tretia úloha DUCHA SVÄTÉHO v Cirkvi je, že DUCH SVÄTÝ, ktorý vzkriesil JEŽIŠA KRISTA, MESIÁŠA, a dal Cirkvi túto úžasnú nádej vzkriesenia. 

  2 Korinťanom 4:14 14vediac, že ten, ktorý vzkriesil Pána Ježiša, vzkriesi aj nás s Ježišom a s vami postaví pred seba.

  2 Korinťanom 13:4 4Lebo keď aj bol ukrižovaný zo slabosti, ale žije z moci Božej. Lebo aj my sme slabí v ňom, ale budeme žiť s ním z moci Božej cieľom vás.

 4. Teraz v Cirkvi DUCH SVÄTÝ sa volá poradca, to znamená, že ON prichádza, aby nám radil. To znamená, že ON je konzultant, ON prichádza, aby radil Cirkvi. Štvrtá úloha DUCHA SVÄTÉHO v Cirkvi. Prichádza trénovať, ako tréner, ako inštruktor
  veriacim, ako učiteľ, tréner, sprievodca, dôverník a mentor; ON prichádza ako pomocník, pomocník – prvá pomoc.
  Prichádza ako učiteľ, aby učil Cirkev, inštruktor a tréner. Chcem sa na to naozaj rýchlo pozrieť, pretože toto je lekcia obedňajšej prestávky, chcem sa pozrieť na niekotré veľmi dôležité úlohy DUCHA SVÄTÉHO, dokonca aj vznik, pôvod DUCHA SVÄTÉHO v Cirkvi, ako DUCH SVÄTÝ sa zapojil do Cirkvi.
  Budeme čítať Efežanom 5:18, ale než budeme čítať, keď pôjdete do Genesis 2:7 7A Hospodin BOH utvoril Adama, človeka, vezmúc prach zo zeme a vdýchnul do jeho nozdier dych života, a človek sa stal živou dušou. … potom tu vidíte od začiatku, ako DUCH SVÄTÝ bol zapojený do Cirkvi. 

 5. Genesis 2:7, môžeme začať veršom 6 6Ale para vystupovala zo zeme a zvlažovala celú tvár zeme. 7A Hospodin Bôh utvoril Adama, človeka, vezmúc prach zo zeme a vdýchnul do jeho nozdier dych života, a človek sa stal živou dušou. 

  Teraz tu vidíte, ako po prvý krát je tu DUCH SVÄTÝ zapojený do Cirkvi, keď vdýchol DYCH ŽIVOTA, potom sa stal živým bytím. Ten DYCH ŽIVOTA JE SVÄTÝ DUCH HOSPODINA, ktorý vstúpil do nového človeka, novo-stvoreného človeka a vstúpil do neho život. 

  Ďalšia úloha DUCHA SVÄTÉHO – PRINIESŤ ŹIVOT DO CIRKVI. 

  1 Korinťanom 15:45  45Tak je aj napísané: Prvý človek, Adam, stal sa živou dušou, posledný Adam oživujúcim duchom.

  Myslel som, že to bolo dôležité zdielať sa s vami, čo PÁN hovorí. 

  To je veľmi mocné, keď prišiel HOSPODIN k nám, JEŽIŠ prišiel k nám, prišiel ako život dávajúci DUCH, DUCH PÁNA dávajúci život človeku.

  A keď čítate Ezechiela 47: 1 – 6 hovorí o živote dávajúcej rieke vody života od BOŽIEHO TRÓNU, do štyroch končín zeme, život dávajúci DUCH OD PÁNA.  1Potom ma doviedol zpät ku dveriam domu, a hľa, vody vychádzaly zpod prahu domu na východ, lebo predná strana domu obrátená bola na východ. A vody sostupovaly zo spodku od pravej strany domu, od južnej strany oltára. 2Odtiaľ ma vyviedol cestou brány obrátenej na sever, a previedol ma okolo cestou, ktorá vedie von, k vonkajšej bráne, cestou brány, ktorá je obrátená na východ. A hľa, vody vyvieraly z pravej strany. 3A keď vychádzal muž na východ, mal mernú šnúru vo svojej ruke a nameral tisíc lakťov a previedol ma cez vodu, vodu po členky. 4Potom nameral tisíc a previedol ma cez vodu, vodu po kolená; a zase nameral tisíc a previedol ma cez vodu po pás. 5Opät nameral tisíc, a bol potok, cez ktorý som nemohol prejsť, pretože boly vody prihlboké, vody, v akých sa musí plávať, potok, ktorý sa nedá prebrodiť. 6A povedal mi: Či si videl, synu človeka? A pojal ma a doviedol ma zpät na breh potoka.

  Job 33:4  Duch silného Boha ma učinil a dych Všemohúceho mi dal život. … tiež hovorí o DUCHU dávajúcom život, ako ON dal JEHO DYCH ľudstvu a DYCH PÁNA život človeku. 

  Keď čítate v knihe Job 33 kap. 1- 4 1Avšak počuj, prosím, Jobe, moje reči a pozoruj ušima na všetky moje slová! 2Nože hľa, otvorím svoje ústa; môj jazyk bude hovoriť v mojich ústach. 3Moje slová budú úprimnosťou môjho srdca, a čo do známosti mojich rtov, budú hovoriť čiste. 4Duch silného Boha ma učinil a dych Všemohúceho mi dal život. … ako sa zameriavame na úlohu DUCHA SVÄTÉHO v Cirkvi, len vás spájam s Genesis 2:7, a v knihe Proroka Ezechiela 47 kap., ON hovorí o DYCHU BOHA, DUCH BOŽÍ priniesol dych života ľudstvu. 

  Teraz sa pozrime na zaangažovanosť medzi Cirkvou a SVÄTÝM DUCHOM, pretože sám PÁN JEŽIŠ KRISTUS zasľúbil Cirkvi, že pošle DUCHA SVÄTÉHO.

  ON sľúbil Cirkvi, že pošle JEHO DUCHA SVÄTÉHO.

  V evanjelium Jána 7: 38-39 ; JEŽIŠ KRISTUS sľubuje cirkvi, že ide poslať SVÄTÉHO DUCHA. Evanj. Jána 7, milovaní ľudia verše 38 – 39, ON hovorí nasledovné, môžete začať veršom 37; znovu, Ján kapitola 7 verš 38 to je to, čo ON hovorí požehnaní ľudia; ON hovorí: “ 38Kto verí vo mňa, jako hovorí Písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra. “A verš 39 hovorí:” 39Ale to povedal o Svätom Duchu, ktorého mali dostať uverivší v neho. Lebo ešte nebolo Svätého Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený. 

  PÁN JEŽIŠ prisľúbil Cirkvi, že ON dá Cirkvi DUCHA SVÄTÉHO. ON pošle DUCHA SVÄTÉHO. 

  V Skutokoch Apoštolov 1:4  4A shromažďujúc sa s nimi prikazoval im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby čakali zasľúbenie Otcovo, o ktorom zasľúbení ste vraj počuli od mňa; 5totiž že Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Svätým Duchom už o nie mnoho dní. … ON im hovoril, že ich neopustí ako siroty, nezanechal by ich samotných, ale ON im zasľúbil, že budú mať utešiteľa. Takže keď ON odišiel, zasľúbenie prišlo. A ON im povedal, že bude dobré, keď budú veriť, potom príde zasľúbenie. Takže ON im povedal, aby neodchádzali z Jeruzalema, pokiaľ nepríde dar pre Cirkev, prichádzať k nim. Znamená, že DUCH SVÄTÝ bol jediný ktorý príde a posilní Cirkev. V skutočnosti im povedal, aby neslúžili, aby neprevádzkovali Cirkev, dokiaľ nepríde k nim DUCH SVÄTÝ.  A skutočne, keď k nim prišiel DUCH SVÄTÍ, oni boli posilnení. A od toho momentu začala Cirkev. 

 6. Takže SVÄTÝ DUCH vedie a posiluje Cirkev; to je ďalšia úloha SVÄTÉHO DUCHA.

 7. Keď čítate Evanj. Jána 14:18, ON poukazuje na ďalšiu  úlohu DUCHA SVÄTÉHO.  18Neopustím vás, aby ste boli sirotami, prijdem k vám. 

  A keď čítate od verša 16, ON hovorí: 16a ja požiadam Otca, a dá vám iného Tešiteľa, aby bol s vami na veky, … teraz HO volá
  poradcom / – v anglickom preklade Biblie je preložený ako poradca , pozn. / , a preto HO definujem ako poradcu a povedal som, čo to znamená, On príde poradiť Cirkvi; príde konzultovať, radiť, poradiť,  prichádza ako sprievodca, sprievodca Cirkvi; ON prichádza ako dôverník Cirkvi, môžete mu veriť a pýtať sa HO, čo robiť. Prichádza ako mentor Cirkvi, pomoc, tréner, učiteľ, tútor, inštruktor Cirkvi. A to je prisľúbenie, ktoré dal. Takže DUCH SVÄTÝ  je radca v cirkvi.

 8. Ale keď čítate Evanj. Jána 14:27  27Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam; nie tak, ako dáva svet, ja vám dávam. Nech sa neľaká vaše srdce ani nestrachuje! 

  Takže tento poradca, ktorého ON prináša, prináša POKOJ. Takže DUCH SVÄTÝ prináša tiež pokoj do Cirkvi, nezáleží na nepokoje, ktorými prechádzate, bez ohľadu na prenasledovanie, osočovanie. DUCH SVÄTÝ JE TEN, KTORÝ UTEŠUJE CIRKEV. 

 9. A potom v Evanj. Jána 14:26, ON učí Cirkvi, ON zjavuje BOHA Cirkvi, ON tu hovorí veľmi jasne milovaní ľudia:  26Ale Tešiteľ, Svätý Duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.

  Takže vidíte, že DUCH SVÄTÝ prichádza vyučovať Cirkev a v podstate odhaľuje BOHA Cirkvi. DUCH SVÄTÝ prináša vieru, zo všetkého najprv vieru, vieru. Teraz ľudia začínajú mať vieru, to je práca DUCHA SVÄTÉHO. 

 10. Potom ON prináša poslušnosť PÁNOVI, K SLOVU BOŽIEMU ( BIBLII ).

 11. A potom ON vštepuje SVÄTOSŤ A SPRAVODLIVOSŤ. Takže tu existuje proces.

 12. Takže keď sa pozrieme na verš evanj. Jána 16:8, to je radca, ako ON usvedčuje človeka o hriechu. ON vás usvedčuje o vašich hriechov a cítite sa usvedčení. ” Nie, ja si myslím, že je to zlé”..  a vedie človeka k pokániu a vedie hriešnika k uvedomeniu si hriechu…  8A keď ON príde, bude usvedčovať svet o hriechu, o spravedlivosti a o súde

 13. Rimanom 8:26  26A tak podobne i Duch spolu pomáha našim slabostiam. Lebo toho, čo by sme sa mali modliť, ako sa patrí, nevieme: ale sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychaniami.

  ON zapríčiňuje, že veriaci sú citliví na hriech a teraz činia pokánie. ON zapričiňuje, že veriaci činia pokánie. 

  1. Galaťanom 5:16-23  16Ale hovorím: Choďte Duchom a nevykonáte žiadosti tela. 17Lebo telo žiada proti Duchu a Duch proti telo, lebo to sa jedno druhému protiví; aby ste nerobili toho, čo by ste chceli. 18Ale ak ste vedení Duchom, nie ste pod zákonom. 19A zjavné sú skutky tela, ktoré sú: cudzoložstvo, smilstvo, nečistota a nestudatosť, 20modloslužba, čarodejstvo, nepriateľstvá, zvady, žiarlenia, hnevy, dráždenia, rôznice, sekty, 21závisť, vraždy, opilstvá, hodovania a tomu podobné, čo vám predpovedám, ako som už aj prv povedal, že tí ktorí robia také veci, nebudú dediť Božieho kráľovstva. 22Ale ovocím Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť; 23proti takým veciam nieto zákona.

   DUCH SVÄTÝ pomáha niesť ovocie, ovocie DUCHA SVÂTÉHO. 

   Takže, ako to všetko funguje, milovaní ľudia?

   Dovoľte mi to zhrnúť. 

   Videli sme, ako DUCH SVÄTÝ prináša KRISTA, MESIÁŠA do Cirkvi. ON nám priniesol MESIÁŠA. ON nám priniesol SPASITEĽA. ON HO tiež viedol na kríž, posilnil HO skrze JEHO službu a viedol HO na kríž, aby zomrel za hriechy človeka, aby naplnil úlohu a misiu SPASITEĽA, aby priniesol zmluvu milosti. DUCH SVÄTÝ priniesol zmluvu milosti, vzkriesil HO zo smrti. Takže ON vzkriesil Cirkev. ON priniesol vzkriesenie do Cirkvi. ON vzkriesil MESIÁŠA, priniesol MESIÁŠA, posilnil MESIÁŠA, zobral HO na kríž a vzkriesil HO. 

   DUCH SVÄTÝ JE NAJVÄČŠÍ, NAJDÔLEŽITEJŠÍ DAR. 

   Dar, jeden z najdôležitejších darov, ktoré Cirkev vôbec prijala, najväčší dar v Cirkvi sa nazýva SVÄTÝ DUCH. a ako funguje? Pracuje v srdciach mužov a žien a potláča vládu temnoty. 

   Videli sme, vidíme, ako zadržiava antikrista po celý ten čas, … 2 Tesaloničanom 2

   Prv ako príde Pán, príde odpadnutie: antikrist a jeho doba.

   1Ale vás prosíme, bratia, ohľadne príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho zhromaždenia k nemu, 2aby ste sa nedali hneď zviklať od umu ani sa strašiť ani duchom ani slovom ani listom, ako nami poslaným, ako čo by už bol nastal deň Kristov. 3Nech vás nikto nezvedie nijakým spôsobom, lebo deň Kristov nenastane, kým prv neprijde odpadnutie, a nebude zjavený človek hriechu, syn zatratenia, 4ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa zovie Boh, alebo čomu sa dáva božská česť, takže sa posadí do chrámu Božieho jako Bôh a bude sa vydávať za Boha. 5Či sa nepamätáte, že ešte keď som bol u vás, som vám to hovoril? 6A teraz to, čo zdržuje, viete, aby bol zjavený vo svojom čase. 7Lebo tajomstvo bezzákonnosti už pôsobí, len až by ten, kto teraz zdržuje, bol odstránený zo stredu. 8A potom bude zjavený ten bezzákonný bezbožník, ktorého Pán Ježiš zabije duchom svojich úst a zkazí zjavením svojho príchodu, 9toho bezbožníka, ktorého príchod je podľa mocného pôsobenia satanovho so všetkou mocou a so znameniami a s lživými zázrakmi 10a s každým zvodom neprávosti medzi tými, ktorí hynú, pretože nepriali lásky pravdy, aby boli spasení; 11a preto im Bôh pošle mocné pôsobenie bludu, aby uverili lži, 12aby boli odsúdení všetci, ktorí neuverili pravde, ale si obľúbili neprávosť. 

   ON bude usviedčať Svet o spravodlivosti. 

   Ján 16: 7 – 11, pozrite, čo ON tu hovorí:  7No, ja vám hovorím pravdu, že vám je to užitočné, aby som ja odišiel. Lebo ak neodídem, Tešiteľ neprijde k vám; ale ak odídem, pošlem ho k vám. 8A keď on prijde, bude usvedčovať svet o hriechu, o spravedlivosti a o súde, 9a to o hriechu preto, že neveria vo mňa; 10o spravedlivosti, že idem k svojmu Otcovi, a už ma viacej neuvidíte, 11a o súde, že knieža tohoto sveta je odsúdené.

   Takže ON prináša usviedčanie milovaní ľudia. ON usvedčuje Svet. Ja som povedal, že ON pracuje v srdciach mužov a žien. Zadržiava moc temnoty. Pozerám sa na úlohu DUCHA SVÄTÉHO potom, čo priniesol JEŽIŠA KRISTA. Potom HO vzkriesil, posilnil HO, aby vykonával zázraky, … dokiaľ HO vzkriesil.  A potom v Cirkvi, ON pracuje v srdciach ľudstva, ON zadržuje moc tmy a hriešnosti. DUCH SVÄTÝ usviedča Svet o hriechu, spravodlivosti, o vine a o súde, o spravodlivosti a o súde. 

   A vy vidíte reakciu na to, pozrite sa, teraz sa pozrite na úlohu DUCHA SVÄTÉHO tu. Keď Svet teraz reaguje na usvedčenie z hriechu, odsúdzuje ich za hriech, za ich zlo a spravodlivosť a súd, teraz reagujú na to, ľudia dávajú svoj život Ježišovi; to znamená, že prijímajú spásu. Takže môžete vidieť
   aký silný je SVÄTÝ DUCH, keď ON prináša spásu k srdciam ľudí.
   Akonáhle sú odsúdení, dáte im Evanjelium, trápia sa, hovoria: “Ach, ja si myslím, že toto nie je správne. Potrebujú prijať PÁNA. hOVORIA: Som unavený z toho…” A teraz
   spása prichádza cez toto presvedčenie.

   SVÄTÝ DUCH usvedčuje ľudí, potom prijmú KRISTA, potom DUCH SVÄTÝ sa pohybuje v ich srdciach, usadzuje sa, robí si tam rezidenciu v ich srdciach ( sme Chrám DUCHA SVÄTÉHO, pozn. ), teraz začína žiť v ich srdciach.

   Rimanom 8:9 9ale vy nie ste v tele, ale v duchu, akže Duch Boží prebýva vo vás. Ale ak niekto nemá Ducha Kristovho, ten neni jeho. 

   1 Korinť. 12:13  13Lebo i v jednom Duchu my všetci sme pokrstení v jedno telo, buď Židia buď Gréci buď sluhovia buď slobodní, a všetci sme napojení v jedného Ducha.

   Znova, sme si vedomí Písma a stránime sa sexuál. hriechov, 1Korinťan. 6:19-20 19Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji? 20Lebo ste vykúpený za veľkú cenu. Nože tedy oslavujte Boha svojím telom a svojím duchom, čo je oboje Božie.  Takže sa pohybuje a žije v srdciach veriacich. Keď sa DUCH SVÄTÝ presunul do srdcí veriacich, ďalšia vec, ktorú ON robí je to, že pomáha ich naplniť pre večnosť. Teraz tam vidíte ospravedlnenie, posvätenie, keď sa teraz stávajú deťmi BOHA. Takže ON ich napĺňa pre večný život, potom ich utešuje v tomto procese, teraz je ich radcom. 

   A  potom odhaľuje hlbšie pravdy, aby Cirkev pochopila SLOVO BOŽIE ( Bibliu ), aby vyložila Slovo Božie, potom prináša dary. Prináša dary do Cirkvi. Teraz prináša dary; vidíte, prináša proroctvo. Ten, kto hovorí s vami teraz je splnomocnený SVÄTÝM DUCHOM, aby priniesol proroctvá a dáva jazyky, pravé jazyky, nie falošné jazyky, ako vy vidíte dnes v Cirkvách. 

   Takže milovaní ľudia, kvôli času budeme pokračovať v tomto rozhovore inokedy, ale tu môžete vidieť naozaj, naozaj aký centrálny je SVÄTÝ DUCH v Cirkvi. Potom otázka znie

   STE NAPLNENÍ DUCHOM SVÄTÝM?

   Ste na mieste, kde ste citliví na hriech a ste usvedčení z hriechu vedúceho k pokániu? ” Vidíte veľmi jasne, aký je centrálny. Dokonca nám priniesol KRISTA JEŽIŠA. ON MU dal splnomocnenie vykonávať verejnú službu a ON ho  vzkriesil, ON je ten, ktorý nám dal nádej na vzkriesenie. Takže SVÄTÝ DUCH je stredobodom; On je ústredný, veľmi dôležitý v kresťanskom živote. A to je dôvod, prečo BOH OTEC povedal, že sa HO nemôžete dotknúť,  nemôžete HO zarmútiť, alebo sa MU rúhať, lebo nikdy vám nebude odpustené. A JEŽIŠ tiež varoval, že sa ho nemôžete dotknúť, nemôžete HO zarmútiť, ani sa MU nemôžete rúhať.

   Nech vás PÁN žehná milovaní ľudia, nech prijmete DUCHA SVÄTÉHO vo vašom živote,  ďakujem, Shalom. 

 

Off 

17.5.2018 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top