Home
 

USVEDČENIE A ÚLOHA NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA PÁNA BOHA, DR. OWUORA, PRIPRAVUJÚCEHO SVÄTÚ CIRKEV BARÁNKOVÚ, 7. MÁJ 2018

Oznámené DVOMA SVEDKAMI zo Zjavenia Jána 11 kap. a Zachariáša 4 kap.
naživo na www.jesusislordradio.info
Dńa: 7 mája 2018
sumarizácia

Chcem vám priblížiť trochu viac o navštívení, ktoré sa udialo, snažil som sa pomôcť Pastorke Lýdii,  aby odovzdala tento odkaz, ale myslím si, že je rozumné, aby som to osobne odovzdal….

Keď čítame Evanjelium Jána kapitolu 1, verš 6 a ďalej, v anglickom preklade “King James” hovorí: “Bol človek, poslaný od BOHA, ktorému bolo meno Ján. Ten prišiel na svedectvo, aby pripravil svedectvo o svetle, aby všetci skrze neho mohli uveriť. Nebol on tým svetlom, ale prišiel nato, aby bol svedkom o tom svetle.”

Takže milovaní, toto je veľmi mocné Slovo, pretože hovorí o tom, ako Ján prišiel od samotného BOHA. Keď čítate preklad Biblie  “Amplified Bible” ( AMP ) preklad hovorí: “Potom prišiel človek, poslaný od BOHA, ktorého meno bolo Ján.”

A vidíme v preklade “NIV” sa tu hovorí: “Tu prišiel človek, ktorý bol poslaný od BOHA, a jeho meno bolo Ján. Prišiel ako svedok aby osvedčoval (pravosť) ohľadne tohto svetla, aby skrze neho všetci ľudia mohli uveriť.”

Ján sám o sebe nebol Svetlom. On nebol to Svetlo. On nebol Svetlo, ale on prišiel len ako svedok o Svetle.” To je to, čo nám Ján zjavuje. Ján Krstiteľ sa zjavuje týmto spôsobom, že osvedčuje pravosť Svetla. Ale dôležitejšie je, že Ján Krstiteľ prichádza priamo od BOHA. On prišiel od BOHA a jeho Krst bol z Neba. Krst Jána pochádzal z Neba a samotný Ján prišiel priamo od Všemohúceho BOHA.

Keď si prečítame Evanjelium Lukáša, kapitolu 3, aby sme lepšie pochopili aktuálne Navštívenie, ktoré ukazujete vo vašich Cirkvách a je celosvetové. Viac ako bilión ľudí po celom svete to zachytilo. A prebiehajú k tomu rôzne vzájomné rozhovory ( medzi Cirkvami národov), ide o obrovské rozhovory, v o ktorých nevieme ani počty v globálnom rámci. Toto monumentálne Navštívenie bude pokračovať hlboko do vedomia ľudí, ako keď sa hlboko “doluje” a prináša to “poklad”.

Pretože ide je najväčšie Navštívenie v našom čase, keď BOH samotný zostúpil a prišiel a osvetlil toho, kto hovorí dnes s vami (POROK HOSPODINA). A ON  to skrýval 10 rokov, cez Proroka ( mňa) 9 rokov až po dnešok – 10, a PÁN to uviedol na správnu mieru a nakoniec odhalil dvoch svedkov, spustil ich z Neba, čo bolo odhalené dokonca PÁNOM verejne na dennom svetle. A on (Prorok) hovorí, keď si prečítame Evanjelium Lukáša, kapitolu 3, čo začína vyhlásením autority: “ako je napísané v knihe slov proroka Izaiáša: Hlas volajúceho na púšti: Prihotovte cestu Pánovu, čiňte priame jeho chodníky! Každé údolie bude vyplnené, a každý vrch a breh bude snížený, a bude to, čo je krivé, priamym a nerovné bude hladkými cestami, a každé telo uvidí spasenie Božie.”

Teda nazýva to Božím spasením. Teda keď to zachytíte, vidíte misiu Jána, aby on vyhlásil cestu, pripravil cestu a to je dnes veľmi dobre známe už vašim ušiam v tomto momente, že je tu hlas, ktorý sa šíri celým svetom, prechádza celým svetom. Nemôžete ignorovať tento hlas, ktorý proklamuje cestu a oznamuje cestu príchodu MESIÁŠA, ktorý prichádza tak mocne, pretože ON prichádza so zázrakmi a so svadobným prsteňmi na Oblohe na Schodoch, Slávnych Schodoch, na Božích oblakoch. To je tak zázračné.

Tak ako v Lukášovi, kapitola 3, verš 4 ktorý sme práve čítali, vidíme : Celé ľudstvo uvidí Božiu spásu. Ak ideme k veršu 16 tej istej kapitoly Lukáša, ten hovorí: ”Čo máme teda robiť?” pýtajú sa. A Ján im odpovedá: “ Ja vás krstím vodou” A tak ako som povedal. Ján prišiel od BOHA, tak ako sme videli v Evanjeliu Jána kapitole 1, verš 6, a jeho Krst pochádzal z Neba, pochádzal od BOHA OTCA samotného. Takže Ján sám prichádzal od OTCA, a jeho Krst prichádzal tiež od OTCA.

A pamätám si, keď som ja stál pred Trónom Božím a Sláva pokrývala Trón, čo sa udialo 2. Apríla 2004 a OTEC otvoril Slávu z miesta Trónu, Ján prišiel od miesta Trónu, kde OTEC sám bol a dal mi vedieť, že OTEC sedí na tróne a venuje určitú špecifickú pozornosť tomuto rozhovoru, medzi mnou a Jánom. A dal mi vedieť, že aj Baránok Boží sedel na Tróne, môžem to s vami zdieľať, že keď som neskôr otvoril oči, videl som miestnosť Trónu, videl som od Trónu Baránku prúdiť masívnu slávu a Krv bola prúdila z jeho Slávy na jeho hrudi.

Takže Ján prišiel od BOHA, ako vidíme v Jánovi 1, verš 6, a jeho Krst pochádzal od BOHA z Neba. Tu ste videli tiež misiu Jána Krstiteľa, v Lukášovi kapitola 3, verš 4-6: “Hlas volajúceho na púšti: Prihotovte cestu Pánovu” Teda uchopiť Cirkev, zaviesť ju do púšte pokánia, aby sa pripravovala  na cestu Svätosti pre príchod Najvyššieho, príchod Kráľa.

A vidíte, že tu ide o repliku/kópiu toho, čo tu máme dnes. Keď je cesta znova pripravovaná pre príchod Najvyššieho, príchod Kráľa. V každom prípade, krok za krokom, vidíte veľmi jasne, v Lukášovi kapitola 3, verš 16, ktorý hovorí: “Ján im všetkým odpovedal: Ja vás krstím vodou” On odpovedal na ultimátnu otázku, teda znova verš 16 je dobrým štartovacím miestom.

Ľudia očakávali a hľadali, a boli zvedaví, či by mohol byť Ján potenciálne Kristom. To bolo veľmi mocné. Oni mali veľké očakávania, každý očakával MESIÁŠA, očakávali KRISTA. A vidíme že dnes tu máme toto isté miesto, presne toto miesto, kde všetky národy očakávajú MESIÁŠA. Teda znova verš 15 hovorí: ľudia očakávali túžobne, až úzkostne, s vysokou motiváciou, a boli zvedaví v ich srdciach, či by Ján potenciálne nemohol byť KRISTOM.

V Lukášovi 3:16, Ján im všetkým odpovedal: “Ja Vás krstím vodou ale ide mocnejší odo mňa, ktorému nie som hoden rozviazať remienok na jeho obuvi; ten vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom;”…,ďalej hovorí o vejačke …”ktorého vejačka je v jeho ruke, a prečistí svoje humno a shromaždí pšenicu do svojej obilnice, ale plevy bude páliť neuhasiteľným ohňom.”

Túto separáciu vidíme dnes – oddelenie oviec” od “kozlov”. “ovčí národ” od “kozlieho národu”. Spravodlivosť od kresťanov a ateistov, kresťanov, ktorí neboli svätí, a ateistický svet, neveriaci svet. Toto k nám hovorí veľmi mocne, milovaní. A tiež hovorí, že MESIÁŠ bol vysoko očakávaný, oni očakávali veľmi intenzívne MESIÁŠA, oni očakávali MESIÁŠA. Je tu situácie v ktorých celučký Izrael a všetky národy očakávali na MESIÁŠA.

A chcel by som sa sústrediť na Izrael. Pretože tento rozhovor bol uplatnený pre Izrael, ako sme tam videli na našej medzinárodnej konferencii Pastorov, kde som povedal : Ján tam priamo prehlásil, on prehlasoval Izraelu a oznamoval v okolí rieky Jordán a Júdejskej púšti, príchod Najvyššieho, príchod MESIÁŠA.

Teda toto je miesto, na ktorom teraz momentálne sme. Kde Izrael očakával MESIÁŠA. Teraz, ak prejdeme do Matúša, kapitola 3, milovaní,tam vidíme, ako oni očakávali, Ján Krstiteľ sa im pokúša predstaviť MESIÁŠA. On sa im snaží vysvetliť, že MESIÁŠ prišiel. Ján si bol vedomý, že MESIÁŠ sa už objavuje na obzore, preto sa im snažíl predstaviť MESIÁŠA.

Teda Matúš kapitola 3, čítame od verša 11 hovorí: “Ja vás krstím vodou na pokánie; ale ten ktorý prichádza po mne, je mocnejší ako ja, ktorého obuv nosiť nie som hoden – ten vás bude krstiť Svätým Duchom a ohňom.”

Potom hovorí znova o vejačke. A Marek 1:7-8, si Ján uvedomuje, že ostatní čakajú na MESIÁŠA a hovorí “Ja nie som MESIÁŠ.” Vediac že oni očakávajú na MESIÁŠA, sa snaží prezentovať im, kto je MESIÁŠ. Teda v Marekovi, kapitola 1, verše 7-8 (najprv som chcel aby Arcibiskup predával tento odkaz v rádiu, ale potom som si uvedomil, že to odprezentujem ja osobne) Marek, kapitola 1: 6-8: ”A Ján bol odiaty veľblúďou srsťou a okolo svojich bedier mal kožený opasok a jedol kobylky a poľný med.” ..takže vidíme, že jeho imidž nebol taký ako u ostatných, mal imidž, ktorý bol svojim spôsobom zohyzdený a takým spôsobom sa zjavuje, on nevyzeral ako oni.  Takže on bol separovaný od nich aj vzhľadom, ponížil sa.  

A išiel a kázal: vo verši 7, a to bol jeho odkaz: “Ide za mnou silnejší odo mňa, ktorému nie som hoden zohnúť sa rozviazať remienok na jeho obuvi. Ja som vás pokrstil vodou, ale on vás bude krstiť Svätým Duchom” Toto bola úžasná vec. Prečo to Ján robil? Prečo sa Ján pokúšal predstaviť a rozlíšiť svoju osobu od MESIÁŠA? Pretože si uvedomil, že tam existuje očakávanie v Izraeli. V tom bode oni chceli spoznať či je on MESIÁŠ, či je on KRISTUS.

Keď ideme do Jána kapitola 1, verše 24-27, je to viac a viac vzrušujúce, lebo oni sledujú a pýtajú sa. Ján kapitola 1: 24-27: “A poslaní boli z farizeov. A tak sa ho opýtali a riekli mu: A čo tedy krstíš, ak si ty nie Kristus, ani Eliáš ani ten prorok?”. Toto bolo veľmi mocné. Pretože vidíme – Ján krstil, on prišiel od BOHA, prišiel od Božieho Trónu, prišiel z Neba a krst Jána pochádzal od BOHA, pochádzal z Neba.

Takže oni ho oslovili a očakávali KRISTA. Pozrite – oni očakávali KRISTA alebo Eliáša alebo Najmocnejšieho Proroka, ktorý tam mal byť. HALLELUJA. Oni očakávali troch ľudí : KRISTA, Eliáša a Najmocnejšieho Proroka. A Ján hovorí: nie on nie je ani jeden z nich. A to je to, čo je pre dnešok veľmi vzrušujúce. Prečo? Pretože Najmocnejší Prorok prišiel neskôr ako prišiel Eliáš. On prišiel ako Najmocnejší Prorok teraz, ktorý sa s vami zdieľa. Táto osoba kombinuje / zahŕňa osobu Jána Krstiteľa, Mojžiša, Proroka Daniela.

On (Najmocnejší Prorok) sa sústredí na cestu pre príchod MESIÁŠA. A to je v tomto bode úžasné. Potom oni v tom čase očakávali, že buď prišiel KRISTUS, alebo že Eliáš sa vrátil späť, alebo prišiel Najmocnejší Prorok. A preto sa Ján usiloval rozlíšiť svoju osobu (kým je), aby sa oddelil : “Ja nie som, ja nie som KRISTUS, ja nie som Eliáš, že by dokazoval ducha Eliáša a nie som ani Najmocnejší Prorok, ktorý by ich zlučoval/kombinoval”. A vidíte, že tu bola chronológia, v ktorej PÁN postupne odhaľuje, celý proces ako tieto osoby prichádzali.

A to čo je najviac vzrušujúce na tom, milovaní ľudia, že v tom procese, Ján bol konfrontovaný s vážnou povinnosťou, úlohou . Vediac že niekde v okolí už je MESIÁŠ, on bol Prorok a BOH mu odhalil, že MESIÁŠ je už niekde naokolo. Ján Krstiteľ je konfrontovaný s povinnosťou, úlohou identifikovať, predstaviť a odhaliť MESIÁŠA Izraelu a národom. Takže poďme sa pozrieť do druhej časti tohto vyučovania, ktorej podtitulkom je

“Toto je KRÁĽ, toto je MESIÁŠ, toto je Syn Boží.

Znova – toto je Syn Boží, toto je MESIÁŠ, toto je KRÁĽ – Vstaň a pomaž ho”. Toto je dôležitý podtitulok/pod-odkaz, milovaní. Teraz by som vás chcel veľmi zaujímavo priviesť v trochu vyššiemu poznaniu. Najprv poďme do 1 Samuelovej, kapitola 16 a vidíme podobnú situáciu, ktorá narastala a vyvinula sa v Izraeli…1 Samuelova: 16, prvá kniha Samuelova, kapitola 16, tam bol špeciálny moment, ktorý bol Izreali, podobne ako dnes. Keď v Izraeli očakávali kráľa, očakávali kráľa od PÁNA. To bol úžasný čas, lebo veci išli zlým smerom kvôli ich vtedajším vodcom/lídrom, takže oni nariekali k PÁNOVI a očakávali kráľa od PÁNA.

V knihe 1 Samuelovej kapitole 16, pozrime čo hovorí. Prečítam to a vysvetlím – ako Izrael očakával kráľa. V tom čase Samuel, prorok PÁNA súdil Izrael, bol priamo v krajine. A PÁN mu dal úlohu, že má povinnosť, aby išiel identifikovať kráľa pre Izrael. A on ho potom aj predstavil a odhalil Izraelu. Podobný čas, podobný moment,  je začiatočný bod pre Návštívenie, ktoré nasleduje, o ktorom budem hovoriť a ktoré sa uskutoční.

Takže Samuel, kráľ – bol konfrontovaný so situáciou, predstaviť Izrealu ich kráľa, ktorého im vybral PÁN. Ktorého vybral pre nich sám PÁN. Ale Samuel sám o sebe nepoznal kráľa. Takže 1. Kniha Samuelova, kapitola 16, ..on nevedel, kto bude kráľom, a pozrime sa čo hovorí kapitola 16: 8 : “A Izai zavolal Abinadába a dal mu, aby predstúpil pred Samuela

Tu vidíme, ako to čítam, chcem aby ste videli paralelu, kde Ján Krstiteľ krstil ľudí, krstil ľudí náhodne, podobne to vidíme u Simeona, ten v chráme PÁNA požehnával deti náhodne, tak ako prichádzali. On ich požehnával, keď sa hľadal kráľ. Takže keď Izai zavolal Abinadába a dal mu, aby predstúpil pred Samuela a prišiel. A riekol:” Ani toho nevyvolil Hospodin.( Izaiumu) A Izai dal prísť Šammovi. ( verš 9) A Samuel riekol: Ani toho nevyvolil Hospodin. ( verš 10) A tak dal Izai prejsť siedmim svojim synom popred Samuela. Ale Samuel riekol Izaimu: Niktorého z týchto si nevyvolil Hospodin. ( verš 11) Potom riekol Samuel Izaimu: Či sú to už všetci tí mládenci?” “Ešte pozostal najmladší” odpovedal Izai, “ale on pasie ovce, to znamená,.. on je  “červenkastý”, on ho proste vylúčil, Izai ho tam nezahrnul. On pasie ovce, nie je súčasťou toho procesu. A Samuel hovorí, pošli po neho, ani si nesadneme kým sem nepríde. A pre nás je dôležitá časť vo verši 12, ten je pre nás cieľový: “A tak poslal po neho a doviedol ho. A šuhaj bol rumenný, príjemného vzhľadu s peknými črtami.” tá charakteristika ako ju popisuje tento verš 12, v “Amplified Bible” preklade je to popísané: “A tak poslal Izai po neho a doviedol ho. David mal zdravú červenkastú pokožku, mal krásne oči a príjemný vzhľad”. V preklade King James nájdeme: “A tak poslal pre neho, aby ho priviedli. On bol červenkastý, s krásnym výrazom tváre, pekným na pohľad.”

To je ohromné, milovaní. Samuel hľadá kráľa. A tu je paralela, keď aj Ján Krstiteľ krstí ľudí, ktorí hľadajú kráľa. Náhodne/nezávisle od seba. A teraz pozrime čo hovorí ďalej Samuel, čo hovorí PÁN Samuelovi, pozrime čo hovorí PÁN, PÁN hovorí : ”Vstaň a pomaž ho, on je kráľ”..teda.. “Vstaň a pomaž ho, to je ON” alebo inak povedané “Vstaň a pomaž ho, toto je kráľ” “On je ten kráľ”

Toto je veľmi vzrušujúce, milovaní, lebo teraz keď pozrieme späť do Jána kapitoly 1, tak tu išlo o tú istú záležitosť, ktorá odpovedala Izrealu. Tu začína história, ktorá ukazuje určitú podobnosť. Keď sa spätne pozrieme do Jána kapitoly 1, milovaní, Ján 1, verše 31- 34, možno od verša 29…. Čo tu môžeme vidieť? Samuel mal úlohu, povinnosť identifikovať kráľa. On prechádzal synmi Izaiho, nevšimol si kráľa a PÁN povedal ”Vstaň a pomaž ho, on je kráľ”. A neskôr sa tu dočítame hovorí, pretože PÁN nepozerá tak, ako sa pozerá človek. PÁN pozerá na srdce, človek pozerá na vonkajšok. Takže Samuel ho identifikuje, on počuje hlas “vstaň a pomaž ho, toto je kráľ

Tak teraz prejdime do Jána 1, verše 31 až 34 : “A ja som ho neznal, ale aby bol zjavený Izraelu, preto som ja prišiel krstiac vodou. A Ján svedčil a hovoril: Videl som Ducha, ( t.j. videl BOHA, BOHA samotného zostupujúceho) sostupujúceho z neba jako čo by holubicu, a zostal na ňom. A ja som ho neznal, ale ten, ktorý ma poslal krstiť vodou, ten mi povedal (teda BOH OTEC priamo) : Na koho uvidíš sostupovať Ducha, a že zostáva na ňom, to je ten,” Teda to je ON, teda ten, na ktorom udivíš zostupovať Ducha a zostávať na ňom. To je ON ktorý krstí ohňom a Svätým Duchom.

Potom verš 34:A ja som videl a svedčil, že to je ten Syn Boží.” Takže znova, on počul, pretože videl holubicu, samotného BOHA Ducha Svätého, samotného BOHA zostupovať a zostávať nad ním, ako krstil náhodne/ nevediac. A zrazu ON prišiel, teda ako Ján všetkých krstil – ON prišiel. A ako ho krstil – Nebo sa otvorilo, zjavilo sa otvorené Nebo s Trónom BOHA došlo k Nebeskej návšteve. OTEC BOH osobne smerom na BOHA Syna a Duch Svätý – t.j. Svätá Trojica nad hlavou osoby BOHA zostúpila, jednej z tých osôb, nad hlavu jednej z tých osôb BOHA. Mocné Nebeské navštívenie, ktoré nedokážeme tu ani popísať, kde samotný BOH zostúpil. A Duch Svätý ho označil, osvietil a identifikoval ho. To bolo to, čo mu bolo povedané, keď príde Duch Svätý a na kom On zostane.

Toto je replika so situáciou, v ktorej bol Samuel, pretože Samuel sám nevedel. Tak ako Samuel identifikoval Dávida ako kráľa, keď hlas PÁNA povedal: “Toto je kráľ, vstaň a pomaž ho” Nič netušiac, že táto situácia sa neskôr zopakuje. Ale teraz Syn Dávida, Syn Dávida bude tiež potrebovať Proroka – Jána Krstiteľa v rieke Jordán, najvyšší Syn – MESIÁŠ. Použil Proroka (Ján) na zopakovanie toho čo sa udialo s jeho “otcom” Dávidom, kedy bol Dávid identifikovaný ako kráľ Izraela.

A neskôr sa táto situácia odohráva znova v Izraeli, ale už sa opakuje s Najvyšším Synom Dávida, Synom Dávida. A ON tiež potrebuje Proroka, Jána Krstiteľa, aby ho identifikoval. Ale nakoľko je Vyšší – v tomto prípade BOH DUCH SVATÝ zostupuje nad jeho hlavu, aby ho identifikoval, milovaní. To je ohromná situácia, ktorá sa zopakovala v Izraeli. Pretože teraz vidíme – Dávid je identifikovaný Prorokom Samuelom, a následne, tu je podčiarknutie, Najvyšší Syn Dávida – MESIÁŠ, je identifikovaný.

Ján to krásne popisuje vo verši 34: “A ja som videl a svedčil, že to je ten Syn Boží.”..teda “Ja som videl a identifikoval – toto je MESIÁŠ”..”Ja som videl a identifikoval – toto je Kristus” ..”Ja som videl a identifikoval – toto je PÁN” .”Ja som videl a identifikoval – toto je Kráľ Slávy” ..”Ja som videl a identifikoval – že toto je PÁN PÁNOV” “Ja som videl a identifikoval, že toto KRÁĽOV KRÁĽ , KRÁĽ SLÁVY, KRÁĽ SPRAVODLIVOSTI, – predstavujúc ho Izraelu a národom. HALLELUJA.

Tá istá vec, ktorá sa udiala s jeho otcom Dávidom, sa stala Jemu v majestátnom rozsahu, ako Synovi Dávida, Najvyššiemu Synovi Dávida. A keď sa ukončuje táto misia, vidíme reč ktorú dáva Pán v Matúšovi, 3, verš 16-17: “ Toto je ten môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Počúvajte ho.”

Pár rokov dozadu, to bolo úžasné ako ma PÁN poslal, PÁN ma voviedol do Miestnosti Trónu, s Trónom BOHA OTCA, a nebudem zdielať detaily, iba tie, ktoré mi boli dovolené tu zdieľať, BOH OTEC, BOH SYN a BOH Duch Svätý je tu a bol mi daná ako osobe fľaška s olejom pomazania. Iba včera som si uvedomil, že o tomto Navštívení, som raz už vyučoval dvom ľuďom a oni to poslali ďalej, a  včera mi poslali kópiu. A potom sa stalo nasledovné: mojou rukou som pomazal chodidlá PÁNA, inými slovami pred tým než ma BOH poslal k národom priniesol na do Miestnosti Trónu a povedal mi “TOTO JE KRÁĹ, TOTO JE KRÁĽ SLÁVY – VSTAŇ A POMAŽ HO” Toto je Kráľ, ktorý prichádza, Kráľ Kráľov.

A teraz choď a priprav národy. Videl si Pomazaného, Kráľa Slávy, Kráľa Spravodlivosti, videl si prichádzať MESIÁŠA. Aké mocné, milovaní. A potom prišlo k tomu, čo je popísané v Malachiášovi kapitola 4. Zem došla k opakujúcej situácii, Zem došla k opakujúcej sa histórii. Kde sa história znova opakuje. V Malachiášovi 4, verše 4 a 5 hovorí: “Pamätajte na zákon Mojžiša, môjho služobníka, ktorému som prikázal na Hórebe o celom Izraelovi ustanovenia a súdy. Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako prijde deň Hospodinov, veľký a strašný. A obráti srdce otcov na synov a srdce synov na ich otcov, aby som neprišiel a neranil zeme kliatbou.”

Takže celý svet smeruje k situácii, kde národy očakávajú návrat MESIÁŠA. Ale ľudia dostali prisľúbenie od BOHA v Biblii, že skôr než príde MESIÁŠ aby vzal Svätú Cirkev, PÁN sľubuje – “hľa ja vám pošlem proroka Eliáša”. Takže celý svet je v situácii, kedy očakávajú Proroka Eliáša, Proroka Eliáša. Vzpomeňme si, že aj Izrael očakával KRISTA, Eliáša alebo Najmocnejšieho proroka.

A teraz celý svet očakáva Najmocnejšieho Proroka Eliáša. A toto je veľmi mocné, milovaní, lebo v Matúšovi  11:10 hovorí : “Lebo toto je ten, o ktorom je napísané: Hľa, ja posielam svojho anjela pred tvojou tvárou, ktorý pripraví tvoju cestu pred tebou.”, toto hovorí tento verš. On hovorí – pošlem Posla aby pripravil cestu pred vami. Teda každý národ, všetci ľudia vedia, že Prorok Eliáš prišiel späť a prichádza pripraviť národy na Slávny príchod MESIÁŠA.

Ale kvôli stupni odpadnutia, ktorý vznikol a diabolskému klamstvu, ktoré je v cirkvách na celom svete, klamstvá ktoré sa valia Cirkvami, Baalove uctievania v “domoch Pána”, teraz vidíte váhu tej misie ktorá sa započala 1. januára 2009. Keď PÁN zostúpil, znova – BOH, samotný BOH DUCH SVÄTÝ  ( video nižšie ) zostúpil a idenfitikoval HO ( JEHO NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA ) národom, tejto generácii, celému svetu, hovoriac “ TOTO JE ON – počúvajte ho!” “ toto je môj služobník” “ môj milovaný služobník ktorého milujem”, “ v ktorom mám zaľúbenie, počúvajte Ho” , jeho odkaz, jeho správne rady k Cirkvám, pokánie, svätosť a spravodlivosť v JEŽIŠOVI KRISTOVI, ON je ten, ktorý pripravuje cestu pre NAJVYŠŠIEHO, ktorý prichádza po ňom.

Aké mocné! A na záver tohto všetkého, milovaní, vidíte, že potvrdenie Mesiáša, ktoré bolo v Jordáne vytvorilo skutočne jednoznačné rozlíšenie medzi JEŽIŠOM KRISTOM a akýmkoľvek iným človekom, ktorý bol kedy stvorený – tam na mieste, v rieke Jordán. Kde Duch Svätý, Božská osoba, v telesnej podobe BOH učinil priame vstúpenie Sväte Trojice a dotkla sa ho, osoba Svätej Trojice, osoba BOHA – Duch Svätý.

Toto potvrdenie učinilo večné, trvalé a vážne rozlíšenie KRISTA MESIÁŠA od všetkých ľudí, ktorí kedy boli stvorení na tomto svete. Ako vieme Mojžiša nazývali synom “Mosai” (37:20), nazývali ho synom “Moseho”? Teraz sa však pozrime odhalený Jánom Krstiteľom, povereným týmto úradom, a teraz je každému zrejmé ”toto je MESIÁŠ” “ toto je Syn Boží” “ toto je KRISTUS” “ TOTO je KRÁĽ SLÁVY” “ Toto je PÁN PÁNOV” “toto je KRÁĽ SPRAVODLIVOSTI, “počúvajte Ho”, “verte Mu”, toto je váš Spasiteľ, toto je váš Vykupiteľ.

A v súvislosti so mnou, ktorý k vám teraz hovorí, z dôležitosti /vážnosti že Trón Boží stojí priamo na tejto misii cez Proroka ktorý k vám hovorí. Tento Najmocnejší, Najmocnejší Prorok PÁNA, hovorí k vám. Teraz vidíte, pretože sú tú dvaja Svedkovia, hrozní Svedkovia zo Zjavenia 11, ktorí boli odhalení v tom istom čase – tak vidíte, že boli zdvojení, aby bolo odhalené, že sú dvaja. Včera som hovoril k druhému, oni sa rozprávali vzájomne, sediac a hovorili navzájom – ohromný moment, pretože tak ako som povedal, PÁN ich odhalil, spustil, zjavil ich na dennom svetle.

ON ich identifikoval a následne vrátil späť po proroctve, ktoré som vám dal dva roky dozadu. Osoba Ducha Svätého, osoba Svätej Trojice, jedna z osôb samotného BOHA, zostúpila a osvietila svetlom Slávy ponad mňa, v súvislosti s proroctvom spred dvoma mesiacmi. Teraz PÁN pripomína národom Navštívenie z 1. Januára 2009, hovoriac – toto je Prorok Eliáš, toto je Najvyšší Prorok Eliáš, toto je Najmocnejší Prorok na ktorého čaká dokonca aj Izrael, pretože prichádza Eliáš,

ale kombinuje úlohu Mojžiša, zahrňuje úlohu hrozného Proroka Mojžiša, na druhej strane bol Daniel, zahŕňa úlohu Daniela, zlučuje rolu Jána Krstiteľa a potom vidíme vstup do verejnej práce, povinnosti, vojenskej povinnosti v úrade dvoch hrozných Svedkov JAHWEHO samotného, dvaja hrozní Svedkovia zo Zjavenia 11 kap., kde dôjde ku konfliktu so satanom, konflitku s antikristom a ku konfliktu s falošným prorokom, o čom sme čítali – falošný prorok príde, aby s ním bojoval, Boží oheň, ktorý ho zasiahne atď…., oheň ktorý ho udrie. To je ten, ktorý zatrasie vesmírom v tom boji.

Takže milovaní, Samuel išiel do domu Izaioho, a Samuel prechádzal pomedzi všetkých synov, a oni boli krásni ale keď prišiel ten správny PÁN povedal “ toto je kráľ, vstaň a pomaž ho” a Ján Krstiteľ neskôr, pri rieke Jordán, on prechádzal pomedzi všetkých keď ich krstil a hovorí “ja som prišiel krstiť vodou”. Ale nakoniec HO pokrstí a odhalí Izraelu a národom, vesmíru a tiež Nebu,  Nebeským zástupom, kto je MESIÁŠ. Takže Samuel ho identifikuje, a PÁN hovorí: “toto je kráľ, vstaň a pomaž ho” mnoho rokov neskôr objavuje sa Najvyšší Syn Dávida. Ján Krstiteľ ako všetkých krstil, Ho vyzdvihol, BOH zostúpil z neba a potvrdil ho a povedal Jánovi Krstiteľovi – “toto je kráľ, toto je MESIÁŠ” “KRÁĽ SLÁVY” “KRÁĽ SPRAVODLIVOSTI” – vstaň a pomaž HO! A odhaľ ho Izraelu, celému vesmíru, celému Nebu.

A vidíme v Zjavení v kapitole 5, kapitole 5 a 6 – ON si vzal Trón a prelomil pečať. A mnoho rokov neskôr, keď sa teraz Zem pripravuje na príchod MESIÁŠA, a vieme, že on (NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINA BOHA ) prichádza, vediac že prichádza, mocne pripraviť Cestu.

Tak znova BOH DUCH PÁNA prichádza a hovorí “ toto je môj služobník” “toto je Eliáš, ktorý vás má pripraviť pre Najvyššieho, pre MESIÁŠA pre KRÁĽA Slávy. Je to môj milovaný – počúvajte ho!

HALLELUJA! Jeho rady, Jeho evanjelium pokánia, obrátenie sa od hriechov, vyzdvihovanie spravodlivosti, nasledovanie svätosti, odmietnuť zlo a nehanebnosť. Jeho evanjelium je pravdivá správa pre Cirkvi, pravdivá správa pre národy teraz, počúvajte ho, to je dôvod prečo prišiel a BOH DUCH SVÄTÝ zostúpil na neho.

 

 

Off 

16.5.2018 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top