Home
 

PROROCTVO O DOBE MILOSTI, SVETLA A DOBE TEMNOTY, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 11. MÁJ 2018

Oznámené DVOMA SVEDKAMI zo Zjavenia Jána 11 kap. a Zachariáša 4 kap.
naživo na www.jesusislordradio.info
Dńa: 11. mája 2018
sumarizácia

PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, PÁN JEHOVAH EL OLAM, JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH ROHI, JEHOVAH SABBAOTH, JEHOVAH SABBAOTH – HOSPODIN ZÁSTUPOV, JEHOVAH HOSSEINU, JEHOVAH ELSHADAI, JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH YAHWEH. Milovaní ľudia,

PÁN so mnou dnes hovoril približne o 12 ( 24.h. u nás )  hodine až ku 1 hodine v noci , pravdepodne 24.40 – 24.42 hod., keď rozhovor končil a pretože Biblia hovorí, že nikto nevie deň ani hodinu, potom som si pomyslel, že by som mal odovzdať túto informáciu pre vás celoglobálne, pre tých z vás, ktorí ste si naladili rádio, ktorí sa staráte o vašu večnosť, Biblia hovorí, že nikto nevie deň ani hodinu, kedy MESIÁŠ príde pre Cirkev, a pritom znaky príchodu MESIÁŠA sa stali veľmi výrazné, znaky príchodu MESIÁŠA sú teraz veľmi jasné a očividné.

Nuž milovaní ľudia, v tomto rozhovore, … to je to, ČO PÁN HOVORÍ DNES, 5. MáJA 2018:

Je tu hlboká noc, v Africkom čase. PÁN mi ukázal z malej vzdialenosti, zodvihol ma hore a  mohol som vidieť z malej vzdialenosti s očami PÁNA ostré rozlíšenie, ostré ohraničenie, ostrý rozdiel medzi svetlom a temnotou na Zemi. Môžem vidieť dve doby. Jedna doba bola vo svetle a potom tam bolo prudké, .. ako stena, ostré rozlíšenie a ohraničenie a druhá strana bola temnota a absolútna temnota, úplná temnota, akú som nikdy predtým nevidel. A potom ostrá temnota, ktorú som videl, bola veľmi, veľmi hlboká temnota, najhlbšia temnota, historická temnota, aká sa nikdy predtým nevidela. A bolo svetlo na tejto strane. Ale tam bola ostrá stena, v 90 % uhle zrezaná, ostrá vertikálna stena, medzi temnotou a touto stranou svetla.

Potom zrazu náhle, PÁN ma vtiahol do temnoty, do hlbokej temnoty, historickej temnoty, svetlo sa vytratilo. Zrazu náhle svetlo bolo preč. Svetlo sa vyparilo a ja som našiel sám seba v hlbokej temnote. Potom hlas PÁNA, PÁNA BOHA, PÁNA JEHOVAH YAHWEH, hovoril hlasným hlasom a ON povedal: SVEDOK SVETLA, .. znova… PÁN ma vtiahol do hlbokej temnoty a keď som bol v hlbokej temnote, hlbokej historickej temnote, potom hlas BOHA OTCA, HOSPODIN JEHOVAH YAHWEH hovoril a povedal: SVEDOK SVETLA. A POTOM SOM VIDEL DVOCH HROZNÝCH SVEDKOV BOHA, MOCNÝCH A NAJVIACH POMAZANÝCH SVEDKOV ZO ZJAVENIA JÁNA 11 KAP., ja som ich videl pohybovať sa v temnote, veľmi úžasným spôsobom. My sme sa pohybovali v temnote veľmi mocným spôsobom, veľmi úžasne, pretože temnota bola tak obrovská, že my sme doslova hľadali, kde žijú ľudia. Nebolo to ľahké vidieť, kde boli ľudia.

Keď sme sa pohybovali v tej hlbokej temnote, potom HLAS PÁNA HOVORIL: SVEDOK SVETLA, my sme sa začali pohybovať veľmi mocným spôsobom, a PÁN nás zmocnil, my sme mali tak veľa moci, … dvoch, ktorých teraz vidíte zjavených,  majú tak veľa moci, pohybujú sa v temnote s takou ohromnou mocou, niektoré detaily nemôžem zdielať.

Moc bola tak masívna, že sme  doslova vyhľadávali, kde ľudia žijú. Videl so, ako dvaja hrozní svedkovia PÁNA, najviac vážení SVEDKOVIA HOSPODINA zo Zjavenia Jána 11 kap., a videl som, ako dvaja hrozní svedkovia PÁNA keď prišli do mesta a osady, bola tam, masívna demolácia / ničenie. Hlas PÁNA BOHA hovoril a povedal: ONI DEMOLUJÚ A NIČIA ZEM. A bolo tam masívne ničenie, neuveriteľné, keď sme sa pohybovali, PÁN nás zobral s ohromnou silou a mocou, že budovy sa prepadali, boli ničené a padali dole, bol to šokujúci moment sa na to pozerať. Bolo tam prepadávanie, otriasanie a ničenie a budovy padali dole na miestach, kde ľudia žili, my sme našli, kde oni boli. A hlas BOHA OTCA hovoril a povedal: ONI DEMOLUJÚ A NIČIA ZEM.

Potom som si uvedomil v tomto ohromnom rozhovore, že svetlo, že iba svetlo, ktoré vyžarovalo v temnote, bol oheň, ktorý vyžaroval od nás. Oheň, ktorý prichádzal od dvoch hrozných svedkov. Červený oheň, načervenalý oheň, obrovský plameň a oheň, keď sme sa pohybovali, To bol jediný zdroj svetla v hlbokej temnote.

Jediný zdroj svetla v hlbokej temnote, obrovský oheň, na ktorý dvaja hrozní svedkovia volali z Neba, ohromné plamene, s načervenalým ohňom. Bol to ohromný moment, Ale čo bolo najviac šokujúce a ohromujúce z toho všetkého, že tí dvaja svedkovia boli veľmi, veľmi divokí, krutí, veľmi, veľmi krutí a nasledovali nepriateľov s masívnou mocou a silou, pohybovali sa po miestach, budovy sa prepadávali, s masívnym ohňom. To bol moment, aký nikdy predtým bebolo vidieť na Zemi. Nebol to ľahký čas na Zemi.

A potom, ako sme sa pohybovali, ohromní svedkovia BOHA, teraz môžete vidieť ich dvoch, oni sa pohybovali spolu, ale teraz ich môžete vidieť, ako sa pohybujú oddelene, ako oddelené subjekty, pretože iba teraz HOSPODIN ICH ZJAVIL,  A keď sa zjavili, ľudia to zachytili, ale oni sa pohybovali, s rozdielným ohňom, a oni sa pohybovali s rovnakým množstvom plameňa a ohňa, boli dva plamene, čo ja myslím dve rozdielne ohne, dva obrovské plamene sa pohybovali naprieč Zemou, bol to šokujúci moment pozerať na to na Zemi.

A potom zrazu náhle, keď sme sa pohybovali veľmi hlboko v temnote, potom sme videli svetlo na horizonte. Svetlo sa začalo ukazovať na horizonte, keď sme sa pohybovali a konali sme prácu PÁNA na Zemi, povinnosti PÁNA na Zemi. A potom, milovaní ľudia, v tom čase, keď som videl svetlo, keď my sme videli svetlo na horizonte prichádzať, potom som sa zobudil z tohto rozhovoru.

A to je dôvod, prečo som prišiel ku vám, milovaní ľudia, pretože Biblia hovorí, že nikto nevie deň, ani hodinu, kedy MESIÁŠ príde pre Cirkev. Kedy Cirkev bude zobratá. Teraz je veľmi zreteľné, že keď som dal proroctvo pred rokom a troma mesiacmi, prvá časť bola zjavená. Proroctvo 15. januára 2017. A prišiel 11. marec tohto roku 2018, schody, ja som videl Cirkev, ako kráča po nich, ako oni vstúpili do masívneho Oblaku  do neba, ako oni boli vytrhnutí, tieto schody boli teraz zjavené na Nebi ponad Zemou, a ľudia si to natočili, odfotili, je to šokujúce, je to údiv, šokujúce pre svet a pre kresťanov, …. pozrite, zobuďte sa, MESIÁŠ istotne prichádza. Môže niekto prorokovať, v januári 2017, že Cirkev vstupuje a keď oni sa tam dostanú, blízko oblaku, kráčajú po slávnych schodoch so slávnymi nohami, a oblak sa otvoril a oni vstúpili do Neba bez toho, aby sa obzerali naspäť.

A potom prišiel 11. marec 2018 a HOSPODIN spustil schody, Spomenul som to na konferencii, keď som spomenul, že som videl vstup Cirkvi ako oni kráčajú po Slávnych schodoch. A potom spustil schody v oblaku a ľudia, smrteľní ľudia boli schopní to zachytiť na kamerách fotky Schodov do Neba. Je to veľmi jasné, že

MESIÁŠ PRICHÁDZA A PRICHÁDZA SKORO. 

To znamená, že čas vypršal, čas je na konci. Toto je čas sa pripraviť na príchod MESIÁŠA. V tom rozhovore milovaní ľudia, … viete, veľké veci, veľké navštívenia, veľké zjavenia, ktoré PÁN umožnil dostupnými tejto generácii, všetkým národom na Zemi, o JEHO SLUŽOBNÍKOVI, toho, ktorý to hovorí s vami, je to veľké, ohromné, ohromné, ktoré sú globálne, fantastické, veľmi zatriaslo Zemou,  PÁN teraz spustil DVE HLAVNÉ OSOBY, SPLNOMOCNITEĽOV, v pripravenosti na ďalšiu dispenzáciu, čiže ďalší časový úsek. Tieto body sú veľmi jasné v srdci a mysli tých, ktorí sa starajú o večnosť. Potrebujú spravodlivosť, potrebu svätosť, potrebu pokánia, odvrátenie sa od týchto rastúcich hriechov, ktoré ste videli v Cirkvi celoglobálne a vo Svete. 

Ale keď som sa prebudil z tohto rozhovoru, kde stojím teraz, kde HOSPODIN práve hovoril so mnou, HOSPODIN BOH, BOH, BOH JEHOVAH YAHWEH. Keď som sa zobudil, hneď mi na mysel prišla jedna vec, pretože Hlas povedal: “Svedok svetla”. Keď sme vyšli, sme svedkami Svetla HOSPODINOVHO, Svetla, ktoré prichádza za veľkým súžením. A to mi rýchlo pripomínalo, milovaní ľudia, knihu Jána kapitola 1 verša 6-9, kde hovorí:

6Bol človek, poslaný od Boha, ktorému bolo meno Ján. 7Ten prišiel na svedoctvo, aby svedčil o tom svetle, aby všetci uverili skrze neho. 8Nebol on tým svetlom, ale prišiel nato, aby svedčil o tom svetle. 9To bolo to pravdivé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prichádzajúceho na svet.

A je to úžasné, že v tomto rozhovore, keď dnes v noci Hlas PÁNA povedal pred niekoľkými hodinami “Svedok svetla”, som tiež mohol vidieť spôsob, akým JEHO ruka píše. JEHO ruka píše v temnote, ale som mohol vidieť písmená, ktoré boli písané v sláve, ” Svetlo temnoty”, ” Svetlo temnoty ” Vidím HO ako to písal. Videl som, ako to napísal.

A to mi veľmi pripomínalo toto písmo. Teraz verš 7 hovorí v Jánovi, kapitole 1: “To isté prišlo na svedectvo, aby nieslo svedectvo o Svetle, aby mohli veriť všetci ľudia skrze neho, on nie je svetlom, ale bol poslaný, aby niesol svedectvo o Svetle. “Verš 9 hovorí:” To bolo to pravé Svetlo, ktoré osvetľuje každého človeka, ktorý prichádza do sveta. “Je to veľmi silné, v inom AMP preklade Biblie hovorí:” Prišiel človek poslaný od Boha, ktorého meno bolo Ján “.

A cituje Malachiáša 3: 1. “Tento človek prišiel na svedectvo, aby mohol svedčiť o Svetle, aby v NEHO verili všetci ľudia [ nadejali sa na NEHO, verili a spoliehali sa na NEHO] skrze NEHO”. Verš 8, “On nebol sám Svetlom, ale prišiel, aby mohol vydávať svedectvo o Svetle”. Verš 9 hovorí: “Tam bolo – skutočné Svetlo [bolo potom] prichádzalo na svet [skutočné, dokonalé, vytrvalé svetlo], ktoré osvieti každého človeka.” Potom cituje Izaiáša 49: 6 .6a riekol: To je primálo, aby si mi bol služobníkom pozdvihnúť pokolenia Jakobove a navrátiť chránených z Izraela; ale som ťa dal za svetlo pohanom, aby si bol mojím spasením až po koniec zeme.

A tu hovoril v Malachiášovi 3:1, aký obrovský čas má Cirkev práve v túto hodinu a číta verš z Malachiáša: “Hľa, posielam svojho anjela, a upraví cestu pred mojou tvárou. Prijde náhle do svojho chrámu Pán, ktorého vy hľadáte, a anjel smluvy, po ktorom túžite, hľa, prijde, hovorí Hospodin Zástupov.

Toto je veľmi mocné, pretože HOSPODIN dnes večer,

neodhalil HOSPODIN niečo veľmi veľké?

1- ukázal, že sa doba temnoty prichádza. Videl som to. A je to hlboká tma, strašná tma.
2 – ukázal, že tento čas svetla, ( doba milosti ) ktorú máme, čoskoro skončí. Znamená to, že Cirkev, ktorá je svetlom sveta, sa zoberie zo Zeme. A to náhle vpadnutie do tmy bolo vlastne vytrhnutie Cirkvi. Toto náhle vtiahnutie, kedy PÁN zrazu náhle vtiahol svojich dvoch strašných Svedkov zo Zjavenia 11 do temnoty, aby začali robiť svoju povinnosť, aby začali robiť túto prácu, to bolo vytrhnutie.

To je náhle zmiznutie svetla.
Pretože vieme, že Cirkev je svetlom sveta. A Cirkev je nádobou, svätým príbytkom Ducha Svätého, ako to vidíte v knihe 2 Tesalonickým 2: 4 – 7.

4ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa zovie Bôh, alebo čomu sa dáva božská česť, takže sa posadí do chrámu Božieho jako Bôh a bude sa vydávať za Boha. 5Či sa nepamätáte, že ešte keď som bol u vás, som vám to hovoril? 6A teraz to, čo zdržuje, viete, aby bol zjavený vo svojom čase. 7Lebo tajomstvo bezzákonnosti už pôsobí, len až by ten, kto teraz zdržuje, bol odstránený zo stredu.

Vidíte, že skutočne ten, ktorý drží osobu anti – krista, aby bol zjavený, drží od nadvlády temnoty, od času bezbožnosti, je DUCH SVÄTÝ. A my vieme, že DUCH SVÄTÝ bol poslaný iba do Cirkvi, bol striktne poslaný iba do Cirkvi. Bol zasľúbený pre Cirkvi a poslaný do Cirkvi. A potom hovorí, že Cirkev je Svätým sídlom, Svätou nádobou, Svätým chrámom Ducha Svätého. Mám na mysli Svätú Cirkev. 

Mám na mysli kresťanov – nie tých kresťanov, ktorí chodia v minisukni, úzkych nohaviciach, úzkych sukniach, robia všetky tieto veci, ktoré vidíte po celom Svete v kresťanskej televízii, sú obnažení s krátkymi šatami, čo je nemorálnosť, …kde sú falošní proroci, falošní apoštoli – … ja tu hovorím o Svätom pozostatku PÁNA. Hovorím o ľuďoch, ktorí si vyberajú spravodlivosť a absolútnu Svätosť a sú Duchom Svätým umožnené zachovávať túto spravodlivosť v prostredí a kaskáde a útokoch tohto zlého Sveta tohto dňa. 

Ten zbytok kresťanov, ktorí nasledujú spravodlivosť a Svätosť a vyberajú si to ako životný štýl a formu života. Ich život sa točí okolo večnosti, Slávy spásy, Slávy spravodlivosti a Svätosti. To je Svätý svätostánok, Svätý chrám Ducha Svätého, ktorý bude vzatý. Pretože Biblia hovorí: “lebo bez Svätosti nikto neuvidí Pána” v liste Židom 12:14.

A tak musíte pochopiť, milovaní ľudia, že HOSPODIN odhalil veľmi veľkú vec. A preto prichádzam k vám v hlbokej noci, pretože neviem,… Chcel som to nechať až do rána, ale potom som si povedal: “nie, neviem deň a hodinu, takže musím prísť k nim teraz, že ak sa to stane 5 minút od oznámenia, tak dobre, sú dobre informovaní a dobre varovaní.

A existuje príslovie, že spravodlivé upozornenie, spravodlivé varovanie je také, ktoré prichádza s právnym poradcom. A vidíte, že toto varovanie od HOSPODINA prišlo s radou. A rada HOSPODINOVA je, že Svätosť a spravodlivosť by mali byť teraz nástroje vašej kresťanskej chôdze. Mali by byť sprostredkovateľom vášho životného štýlu. Mali by byť centrom vášho kresťanstva a života dnes. 

Prijímite Ježiša, bez ohľadu na náboženstvo. Teraz musíte učiniť pokánie a prijať Ježiša a znovuzrodiť sa a pripraviť sa na večnosť v nebi. V opačnom prípade zmeškáte vstup. Takže v priebehu niekoľkých minút HOSPODIN zjavil náhly príchod Mesiáša, vytrhnutie Cirkvi, zhromaždenie svätých, ktorí boli vychvátení do Neba, v oblaku; na Nebesiach s HOSPODINOM. 

A ďalšia vec, ktorú ukázal HOSPODIN, je, že to bude úplne neznesiteľné vo veľkom súžení. Nebude to znesiteľné, to je ďalšia vec, ktorú dnes v noci zjavil HOSPODIN v tomto rozhovore.
Ktokoľvek má múdrosť porozumieť, nech počuje a prijme radu HOSPODINOVU. Rada toho, ktorý videl ten deň, ten, s ktorým hovorí Hospodin, je: prosím, činte pokánie, odmietnite hriech, usilujte sa o spravodlivosť a chodte v absolútnej Svätosti. A SVÄTÝ DUCH vám umožní, aby ste mohli udržiavať túto Svätú chôdzu. Že keď príde ten deň, stretnete sa s nebeským meradlom a budete vzatí do bezpečia Nebies. Prečo? Pretože hlboká temnota, čas temnoty a hriešnosti, zlomyselnosti je totálne neznesiteľný.

 Pretože ten, kto hovorí s vami, je jedným z hlavných princípov, sú hlavnými osobami, ktorí su zapojení, budú zapojení do tejto dispenzácie, do tohoto času. A bude to hrozné, neuveriteľné a neznesiteľné. Nemysliteľné. Je skutočne nemysliteľné si predstaviť, že by sme chceli toto zažiť. Takže nedávajte žiadnu príležitosť, milovaní ľudia. Uistite sa, že ste pripravení. Opäť, hovorí sa, že spravodlivé varovanie prichádza s právnym poradcom. Spravodlivé varovanie prichádza s právnym poradcom. 

Druhá vec, ktorú nám PÁN zjavil veľmi silno, je spojenie medzi knihou Jána kapitola 1:6-9 a Malachiáš  3 : 1 a Malachiáš 4:4 – 5. To je to, čo Hospodin tu urobil. Pretože vieme, že Ján prišiel a hovoril so mnou pred trónom Božím a potom prišiel a vytratil sa vo mne. A potom od tohto okamihu po odovzdaní tejto správy som začal chodiť a išiel som do Sveta.

Do rohov Zeme, do koncov Zeme, k štyrom vetrám Zeme, varoval som a volal:

” Činte pokánie, činte pokánie a odvráťte sa od hriechov. ČINTE POKÁNIE A PRIPRAVTE SA NA PRÍCHOD MESIÁŠA! BUĎTE SVÄTÍ, UPRAVTE PRIAMU CESTU, PRETOŽE SOM VIDEL PRICHÁDZAŤ MESIÁŠA!  

KRÁĽ PRICHÁDZA! 

Takže to zjavil PÁN veľmi úžasným spôsobom. Pretože Hlas hovoril dnes večer a povedal: “Svedok Svetla, Svedok Svetla.” A určite, keď sme prešli cez veľkú temnotu – neposkytujem detaily. Je to podrobný rozhovor, existuje toľko, čo mám skryté – to je ohromné, toľko, s takou silou a právomocou a mocou a búraním miest po sebe rad za radom, snažiac sa o nepriateľa, to bolo doslova prenasledovanie, hľadanie, hľadanie, v horúcom úsilí za nepriateľom. ohromný čas.

Teraz už viem, teraz som si lepšie vedomý toho, že tam bude väčšia sila dvoch svedkov ako nepriateľ. Takže dôjde k serióznemu prenasledovaniu a vážnemu boju. Pretože to bolo doslova hľadanie a hľadanie. Hľadanie nepriateľa, stretnutie sa s nepriateľom. A tak vidíte veľmi jasne; na konci toho, čo som videl, v horizonte sme videli svetlo. To je Mesiáš, ktorý sa vráti s vytrhnutými Svätými.

A to je v kniha Zjavenia Jána 19. To je to, čo ste videli v knihe Zjavenia19:14 . Zjavenie 19: 14 a čítal som ho tu, milovaní ľudia. To je to, čo hovorí, od verša 14; Zjavenie 19. A on hovorí; mohli by sme čítať od verša 11.

11. verš; ON povedal: “11A videl som nebo otvorené a hľa, zjavil sa biely kôň, a ten, ktorý sedel na ňom, volal sa Verný a Pravdivý a v spravedlivosti súdi i bojuje. 12A jeho oči boly jako plameň ohňa a na jeho hlave mnoho diadémov, a mal napísané meno, ktorého nikto nevie, iba on sám. 13A bol oblečený v rúchu, pokropenom krvou, a jeho meno sa zovie: Slovo Božie….

 – vieme, že to je Mesiáš.  

….14A vojská, ktoré sú na nebi, išly za ním na bielych koňoch, odiati kmentom, bielym a čistým. – to sú vytrhnutí Svätí. 

Nebeské armády HO nasledovali, jazdili na bielych koňoch a boli odeté v jemných rúchach, biely a čistý “- to je rovnaké jemné plátno biele a čisté, ktoré vidíte vo verši 8 tej istej kapitoly, v Zjavení 19. Takže keď sa pripravujete teraz, má to večnú hodnotu, večné dôsledky vo vašom živote. “Z jeho úst sa objavuje ostrý meč, s ktorým bude biť národy. “A on ich bude pásť železným prútom a on bude šliapať lis vína prchlivosti a hnevu všemohúceho Boha. 16A na svojom rúchu a na svojich bedrách má napísané meno: Kráľ kráľov a Pán pánov.

Takže to je obrovský okamih, milovaní ľudia. Pretože toto je Svetlo, ktoré som videl. Toto je to Svetlo, ktoré videli dvaja Svedkovia v dobe veľkého súženia. Potom na obzore prichádzalo Svetlo.

Toto Svetlo, toto je to Svetlo, toto Svetlo je Mesiáš, ktorý sa vráti s vytrhnutými Svätými. A bude to úžasný čas, pretože on zasiahne nepriateľov BOHA a bude vládnuť. Zviaže nepriateľa a bude vládnuť 1000 rokov pokoja, bude tisícročie KRISTOVEJ VLÁDY, Panovanie MESIÁŠA.
A počas tejto doby budete mať dva druhy ľudí na zemi. Budete mať Svätých kresťanov, ktorí si vybrali Svätosť, bez ohľadu na špinavý svet a šli do Neba a vrátili sa s ním vo verši 14 a budú mať nesmrteľné telá. A tam budeme mať aj tých, ktorí budú na Zemi, ktorí budú vládnuť, budú mať smrteľné telá. Na Zemi budete mať dva typy ľudí a sám Mesiáš bude tu na Zemi. Bude tu Panovať a vládnuť. 

Takže milovaní ľudia, HOSPODIN hovoril veľmi hlbokým spôsobom. Hovoril hlboko a zase zajtra, dnes,ako hľadáte, dám vám väčšie odhalenie a porozumenie toho, čo hovoril HOSPODIN, ale HOSPODIN hovoril hlbokým spôsobom, hovoril v ohromnej hĺbke o príchode  MESIÁŠA. 

A posolstvo tejto dispenzácie, tejto generácii je jasné:

“Pripravte cestu pre príchod Mesiáša!”

Zostaňte mimo cesty súženia. Nezúčastňujte sa na veľkom súžení. Bude to úplne nepreniknuteľné, nemysliteľné zostať, neznesiteľné pre pobyt tu. “A Hospodin zjavil veľmi jasne, že ten, ktorý s vami hovorí, je Hlas, ktorý volá na púšti. Lebo povedal: “Svedok sveta”. Hlas volajúceho na púšti, ktorý vidíte v Izaiášovi, kapitola 40, verš 3: “Pripravte cestu Hospodinovi.” Odvráťte sa od hriechov, znížte horu modlárstva z vašich sŕdc, zkazte ich, zatvorte ich , A pozdvihnite údolia depresie, nemorálnosti, sexuálnych hriechov, ktoré  vyžarujú z  vašich sŕdc. Pripravte si čistú zem, rovnú zem pre HOSPODINA, nádhernú rovnú cestu pre KRÁĽA, ktorý príde a prejde vaše srdcia, aby ste mohli byť zobratí do bezpečia v Nebi. 

Opäť, a teraz ON to jasne ukázal, v tomto obrovskom porozumení. A tentoraz, teraz doslova spojil udalosti, ktoré sa uskutočnili na rieke Jordán pri krste MESIÁŠA a udalosť, ktorá sa uskutočnila 1. januára 2009 na štadióne Bukhungu. Teraz to spojil s tým, aby teraz ľudia pochopili, pretože ON povedal: “Svedectvo svetla”, ako oblak svetla skrze temnotu, rúcajúce sa mestá, robia povinnosti Božie, bežia v záležitostiach pre PÁNA, bojujú proti zlu a svedčia proti hriechom a hovoria národom, že iba MESIÁŠ je hoden uctievania. Že antikristus je podvodom; on je klamár. Hovorí národom, že falošný prorok je falošný a hovorí národom, že len KRISTUS, ktorý prichádza, je KRÁĽ – iba KRISTUS má moc, ON sám je HOSPODIN, on je KRÁĽ kráľov PÁN pánov – hovorí to počas veľkého súženia a stíhania a drvenia nepriateľa. 

MESIÁŠ PRICHÁDZA MILOVANÍ ĽUDIA!  

A keď čítate Bibliu, je to veľmi úžasný čas, keď sa dnes začína deň, otvorím to viac,… Pretože vidíte veľmi jasne, že keď egyptský kráľ, keď Faraón videl dva sny, tučné kravy a vychudnuté kravy – vykostené kravy a chudé kravy. A videl tučné klasy obilnín a tenké klasy. Keď videl tieto dva sny, bolo to úžasné, že egyptskí kúzelníci nedokázali vysvetliť tie sny, iba jedine Jozef, ktorý mal DUCHA HOSPODINOVHO. 

A keď Jozef, ktorý mal Ducha Hospodinovho, bol odhalený kráľovi, zistil, že to, čo spôsobilo, že kúzelníci nedokázali vysvetliť sen, bolo to, že v jednom bode bolo 14 kráv. 7 tučných a 7 chudých, vykostených, veľmi zlých a tenkých. A v druhom sne, v jednom bode boli tučné klasy a tenké klasy, spálené klasy. To bolo to, to bol ten trik, ktorý porazil kúzelníkov od porozumenia. 

A potom ten výklad, ktorý bol sen od Hospodina, bol ten, že sedem rokov hladomoru existujú, existujú spolu so siedmimi rokmi super hojnosťou, dobrými, tučnými plodinami. To znamená, že týchto 14 rokov je zmiešaných. Tých 7 tučných a 7 tenkých, existujú spolu. Takže máte dvakrát, dvojnásobok. 

A potom, Biblia, milovaní ľudia. A potom hovorí Biblia veľmi jasne výklad, ktorý prišiel od Hospodina, že keď začali sedem dobrých rokov nadprirodzenej úrody, hlad už zasiahol,  hlad začal požierať. Takže ľudia začali skladovať jednu pätinu, ktorej vyprodukovali. Začali veriť, ako hlad prichádzal na nich. A začali si robiť rezervy. Rezervy, rezervy, v príprave na zlý čas, ktorý prichádzal. V príprave na ťažké obdobie dopredu. Pre súženie, ktoré bolo prichádzalo. A Hospodin to použil, aby pripravil Egypt a to zachránilo Egypt. A HOSPODIN dnes hovorí to isté.

ON HOVORÍ:

– 1 – musíte porozumieť, že ten, na ktorom bol DUCH HOSPODINOV, bol ten, ktorý bol vybratý a poctený Egyptom, aby mohol riadiť národy, aby neboli poškodené pred prichádzajúcim súžením. A toto pokolenie má tiež ctiť toho, ktorý má DUCHA HOSPODINOVHO, ktorý vidí to nešťastie, tú hrôzu,ktorá príde.

– 2 –  vidíte veľmi jasne, milovaní ľudia, prvý počet 7 super hojných rokov a  druhý počet 7 obdobies sucha a hladomoru, existovali spoločne a začali si vytvárať rezervy; čo znamená, že príprava začala ihneď, keď bol ešte čas milosti. Keď sa objavilo súženie, tí, ktorí sa dobre pripravovali, netrpeli súžením….

To je dnes správa.

HOSPODIN mi ukázal dve dispenzácie, dve doby. Ukázal mi dobu svetla a ukázal mi aj dobu temnoty. PÁN mi skutočne ukázal veľmi veľké zjavenie, veľmi veľké zjavenie a sen pre túto generáciu. Veľkú správu pre túto generáciu, pre túto hodinu. Ukázal mi oboje: keď je k dispozícii milosť a dobu, počas ktorej bude obrovská tma a zloba, kedy všetci, ktorí sa budú pokúšať uctievať KRISTA, budú doslova sťatí. A teraz si dokážete predstaviť, prečo táto obrovská bitka medzi mnou a ostatnými silami v tej dobe; medzi dvoma Svedkami a ďalšími predstaviteľmi druhej strany a obrovskou bitkou, pretože zabíjajú kresťanov. A PÁN pošle dvoch Svedkov, aby obhajovali kresťanov, aby horko bojovali, bojovali veľmi trpko. Ale Biblia hovorí, že budú neobhájiteľní, kresťania budú musieť byť zabití. 

Takže je to obrovský rozhovor. Hospodin hovorí, že sedem rokov hojnej úrody, zberu so super hojnosťou, existovali spolu; existovali spolu s rokmi hladomoru. PÁN v podstate hovorí, že doba milosti; prišla hodina, keď sa doba milosti teraz prekrýva s oslobodením sa od súženia. Duchovne povedané, čo tým myslím? Pretože herci,… Dvaja principáli, ktorých sa to bude týkať; ktorí prichádzajú, budú vykonávať prácu vo veľkom súžení, sú tiež teraz v čase milosti predtým, než skončí, priamo pri príprave Cirkvi. Takže môžete vidieť, že oznamujú dve správy; oznamujú príchod MESIÁŠA, vstup Cirkvi, a tiež oznamujú druhú dispenzáciu – obrovský boj, rozpadajúce sa mestá a súboj s diablom. 

Takže je to tak, ako som povedal, že dve dispenzácie / doby sa prekrývajú. Takže múdri kresťania sú tí, ktorí sa pripravujú; sú tí, ktorí budú vytrhnutí, že súženie sa deje v najbližších minútach, v nasledujúcich sekundách. Tí, ktorí to budú cítiť; ktorí majú pocit, že “hľa, v každom okamihu Cirkev ide,…”. Pripravte sa, ako sa táto milosť končí. 

Videl som dve doby / dispenzácie tejto noci. ON hovoril veľké veci. A hlasom povedal: “Svedok pre svetlo” A hlas znova prehovoril, keď sa rozpadali mestá, keď BOH, BOH  hovoril, hovorIL: “Zbíjajú a ničia Zem” v procese stretu s diablom bojovať proti hriechu a bojovať proti hriešnosti a bojovať proti zlu, bojovať proti temnote a bojovať proti všetkým antikristom, prichádzajú na obranu KRISTA, až kým sa KRISTUS neobjaví na obzore a tak sa pohybujú v dispenzácii, milovaní ľudia, Boh je na horizonte. Preto sa pohybujú v dispenzácii, milovaní ľudia, dnes Boh hovoril veľmi šokujúcim spôsobom! 

Nech tí, ktorí majú uši, počujú. Budem mať čas, zajtra budem mať trochu času. Myslím tým tento deň, keď sa otvoríme, otvoríme náš rozhovor, to je historický rozhovor pre túto generáciu. MESIÁŠ PRICHÁDZA!  Videl som, ako Cirkev stúpala po Slávnych schodoch a dvere, Slávu, oblak sa otvoril a vstúpili do Neba, milovaní ľudia.

Toda, toda. Toda chaverim. Shalom shalom to boker tov.

 

 

 

Off 

11.5.2018 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top