Home
 

PREČO HOSPODIN SPUSTIL SVOJE SLÁVNE NEBESKÉ SCHODY PONAD ZEM?, 2. časť, NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINA DR. OWUOR

Prečo HOSPODIN spustil svoje Slávne Nebeské schody nad Zem? NAJMOCNEJŠÍ PROROK HOSPODINA DR. OWUOR

 

MEGA MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA PASTOROV

BISKUPOV A VŠETKÝCH KRESŤANOV

 

Kázanie NAJMOCNEJŠIEHO PROROKA PÁNA DR. OWUORA v Nakuru v Keni, SHOWGROUND

Hlavný Oltár PÁNA, Keňa, 31. MÁJ 2018

Časť 2 – stretnutie poobede

 

Takže teraz máme už druhý záznam správne?

Biblia hovorí, že ON / PROROK musí mať Moc privolať Oheň z Neba. ON musí mať Moc privolať Oheň z Neba. My to uvidíme zajtra, keď PÁN začne bojovať za Izrael, aby ochránil Izrael. Zajtra budeme zdieľať ohromnú správu. Ja som už videl seba ako bojujem za Izrael, ako pripravujem bezpečný únik pre Izrael. A vtedy sme vysielali aj naživo v rádiu, v ten deň keď sa to udeje, keď Izraeliti budú prechádzať údolím…

Ale ON / PROROK musí mať Moc privolať Oheň z Neba aby mohol prenasledovať diabla a bojovať s ním.

OSLAVUJME:…OHEŇ..OHEŇ…MOMENT PRAVDY JE PRÁVE TU!

Štrnásť rokov ma tu PÁN ukrýval, a ja som vám to nepovedal. Štrnásť rokov ma PÁN tu skrýval, ja som to nepovedal. A niektorí z vás sa okolo mňa išli zblázniť a teraz – OHEŇ! HALLELUJAH!

JE TU OHEŇ, MICHAEL NIESWAND, OHEŇ, OHEŇ, OHEŇ JE TU…V NEMECKU BY POVEDALI “OBSWAND”

MÔŽEM VÁM KÁZAŤ? NECH PÁN VÁS ŽEHNÁ. MÁM PRE VÁS VEĽKÉ VECI.

JEŽIŠ PRICHÁDZA, MESIÁŠ PRICHÁDZA! SLÁVA BOLA VYLIATA. AKÉ KRÁSNE JE TO VIDIEŤ!…

POĎME SA POMODLIŤ, MÁME LEN JEDEN A POL HODINY.

Mocný OTČE, Mocný OTČE Abraháma, Ohromný BOŽE Izáka, Hrozný BOŽE Jakuba. OTČE – pozri zhromaždili sa tu národy aby mohli dostať tvoju radu, vodcovstvo a sprevádzanie v tejto historickej Hodine Cirkvi. OTČE ja ťa prosím, aby si dnes vyučoval ich srdcia a aby sa uvoľnilo Prebudenie národov v ich krajinách, aby tak mohli pripraviť cestu pre Mesiáša, Židovského Mesiáša. Židovský MESIÁŠ prichádza späť do Cirkvi. V mocnom Mene JEŽIŠ. Amen.

HALLELUJAH….MÔŽEME ZAČAŤ? HALLELUJAH

Takže vidíme to od rána…viem, že je tu mnoho národných staníc z Austrálie, Izraela, ktorý chcú mať so mnou rozhovor. Som na to pripravený. Je tu TV stanica z Austrálie, ktorá chce so mnou mať rozhovor.

HALLELUJAH!

Ráno sme videli, že Pán hovorí veľmi jasne k Cirkvi a národom, a hovorí – TOTO JE CESTA NASLEDUJTE JU! HALELUJA! A preto PÁN spustil Schody. Akú ešte väčšiu pomoc Cirkev potrebuje? Došlo k rozdeleniu, Proroctvo je rozdelením na dve časti udalostí: Schody a vystupovanie. Schody sú teraz tu. My všetci vieme, že ďalšia udalosť je Vystupovanie po Schodoch. Aká úžasná generácia sme!

PÁN vám ohlasuje, aby ste vstúpili do JEHO Slávy. Aká nádherná generácia ste! Pán priamo zostupuje k vám. On hovorí:

“POZRITE – VSTÚPTE!” HALLELUJAH”

– A TÍ, KTORÍ BUDÚ DBAŤ NA INŠTRUKCIE TOHTO HLASU!

– BUDÚ ZAPOČÍTANÍ, ABY VSTÚPILI. HALLELUJAH!

Tento krik mi hovorí, že Keňa preľudní Nebo? HALELUJA! Ale sú tu aj iné národy. Ja prichádzam národy k vám. Aj do Ugandy. Každému je daná šanca, pokiaľ trvá.

Tak dnes ráno sme videli, ako PÁN hovorí, že po Vytrhnutí, On už nemá agendu pre Cirkev. A to je to, na čo sa dnes pozrieme aj do Písma. PO VYTRHNUTÍ, PO TOM, ČO BUDE VZATÁ CIRKEV PREČ, DOBA CIRKVI KONČÍ. PÁN UŽ BUDE ZANEPRÁZDNENÝ IZREALOM. PRETO TERAZ – TOTO JE CESTA – NASLEDUJTE JU! HALLELUJA!

Vidíme veľmi jasne, že Prorocká časová línia Boha, kde Boh umiestnil svoju stopu: Enoch je vytrhnutý pred Súdom ktorý uvidel Noe. A ja hovorím, že toto Boh hovorí tejto generácii, že pre tých z vás ktorí venujú pozornosť týmto vzorom o ktorých budem čítať, o Enochovi – ako on žil jeho život a chodil s Bohom….. Pán vám hovorí, že vy tiež potom neuvidíte smrť, budete premenení, prejdete po tých Schodoch a prídete Domov. Domov kde nie je žiadna rakovina, depresia, úzkosť, nezamestnanoť, rozvod, nič také. ALELUJA – IDEME DOMOV! NAKONIEC PRÍDEME DOMOV!

HALLELUJA! Pán Mwangola – ideme Domov? Ha ha ha…Nie teraz počúvajte. Pán okrem Proroctva vyhláseného k Príchodu Doby Cirkvi, Doby Milosti, ako sami uvidíte – Pán tu umiestnil určité znaky aby inštruoval Cirkev v terajšej dobe. Čo hovorí, že Cirkev je Cesta ktorú je potrebné teraz nasledovať. ALELUJA. A preto chcem s vami prejsť krok po kroku, lebo sme aj v televíznom zázname a budeme tu dnes dosť dlho.

A ja som povedal: loď Neoho,  Noemova Archa plávajúca pri mŕtvom telách, ktoré hnijú, “mahiti”, hnijúce mŕtve telá ako bola tu Mama Rosa; opuchnuté a prasknuté, rany, zápach, ….tu Pán povedal, že to pred-naznačuje Veľké súženie, ktoré prichádza.

Ale najprv, chcem sa pozrieť do Knihy Genesis 5:21 až po verš 24 proroctva. Pozreli sme sa na to trochu ráno, ale teraz pôjdeme z Písma. Pretože proroctvo o Enochovi, Enochove proroctvo, toto proroctvo prináša veľa. Pretože ráno sme videli vytrhnutie Enocha a keď pokračujeme ďalej po časovej línii nájdeme tam aj ďalšie Vytrhnutie – Cirkvi, ktoré sa ešte len udeje. Potom rozumieme že toto obdobie pred tým, než bol Enoch vytrhnutý, keď chodil s Bohom, čo dáva aktuálne inštrukcie Cirkvi. To je miesto, v ktorom sa teraz Cirkev nachádza. Teda aj vy máte byť súčasťou Vytrhnutia a máte teda chodiť teraz s Bohom. Teraz sa však mnoho naučíme, neobávajte sa.

Takže dnes sa naučíme veľa, nebojte sa. Vezmeme vzor, oblasť medzi Enochom a Noemom aby sme teraz inštruovali Cirkev. Potom uvidíte, že sú tu tri typy ľudí, o ktorých som dnes hovoril. A povedal som, že Enoch samotný reprezentuje Cirkev, Nevestu, ktorá bude Vytrhnutá bez toho aby videla smrť, to ste VY CIRKEV! ALELUJA!

NEBO JE OTVORENÉ, NIE JE O TOM ŽIADNYCH POCHYBNOSTÍ. SCHODY BOLI SPUSTENÉ SMEROM NADOL. 

Povedal som, že Noe reprezentuje Spásu Izraela, ktorú vidíme v Knihe Zjavenia kap. 12, ktorú si prečítame. A tiež som povedal, že som videl seba ako som ja zapojený do ohromných Božích povinností v obrane Izraela, počas tej Doby. Takže Pán ochraňuje vo vnútri lode/archy tých, ktorých si zvolil. Ale tiež upozorňujem, že je tu aj tretia skupina: tí ktorí sú súdení, nedbanliví ľudia, tí ktorí nepočúvajú inštrukcie “TAK AKO BOLO ZA ČIAS NOEHO, TAK BUDE AJ PRI PRÍCHODE SYNA ČLOVEKA” AMEN. Pretože pred Potopou, ľudia jedli, pili, ženili sa vydávali, oslavovali, mali sobáše, až kým sa Dvere nezavreli a Archa odštartovala súženie.

Takže tu máme určité charakteristiky, ktoré identifikujú určitých ľudí:

TÍ, KTORÍ SÚ SÚDENÍ – KTO SÚ TO? PREČO ENOCH REPREZENTUJE NEVESTU?

PREČO NOE REPREZENTUJE SPÁSU A VYKÚPENIE IZREALA? Pán hovorí, že Súženie prichádza. V tom čase, Pán bude súdiť. Bude to neznesiteľné! Ale Pán tiež hovorí, (pred tým než budeme čítať), že Cirkev nevôjde do Súženia. To je všetko, čo k tomu Pán hovorí. Ráno som to povedal inak. Povedal som, že Pán už nemá žiadnu agendu s vami (po Vytrhnutí Cirkvi). VSTÚPTE TERAZ! Ale teraz to vyjadrím odlišne. Inými slovami, Pán hovorí, že Cirkev nevstupuje so Súženia ani do Veľkého Súženia. TEDA VSTÚPME! Môžeme sa pozrieť do Písma?

Ďakujem. Postupujme prosím po krokoch, milovaní….

ENOCHOVE PROROCTVO. Kniha Genesis 5, 21 hovorí:

“KEĎ MAL ENOCH ŠESŤDESIATPÄŤ ROKOV, NARODIL SA MU MATUZALEM.” Ďalej Genesis 5, verš 22: “ A ENOCH CHODIL S BOHOM. PO MATUZALEMOVOM NARODENÍ ŽIL EŠTE TRISTO ROKOV…”

TRISTO ROKOV! Čiže on skutočne kráčal s Bohom. Bola to dlhá prechádzka. ALELUJA! A v tejto skutočnosti je toľko informácii, ktoré by som chcel preniesť od Enocha smerom k Cirkvi. Aktuálna Cirkev na nachádza sama na rovnakom mieste ako Enoch, keď kráčal s Bohom. Táto Cirkev sa nachádza na výnimočnom mieste na ktorom bol samotný Enoch pred Vytrhnutím: s vierou Enocha a jeho spôsobom ako on chodil s Bohom. Čo to obnáša – chodiť s Bohom? Je to určitý ŠTANDARD, AKO ON POTEŠOVAL BOHA. A čo to obnáša – potešovať Boha? Čo to znamená pre Cirkev tešiť Boha? 

HALLELUJA!

Enoch chodil s Bohom 300 rokov a mal ďalších synov a dcéry. Dokopy žil Enoch 365 rokov. Enoch kráčal verne s Bohom, potom ho už nebolo – LEBO BOH HO VZAL PREČ.

HALLELUJA!

Čiže v tomto proroctve: ak Enoch reprezentuje Cirkev, potom vidíme, že Enoch bol vzatý preč PRED Súdom, pred tým, ako Noe videl Súd. ALELUJA! A je tu ďaleko viac o Enochovi, čo budem s vami teraz zdieľať…

IZAIÁŠOVE PROROCTVO:

BOH SĽUBUJE, ŽE SKRYJE CIRKEV

Toto je iné proroctvo, Proroka Izaiáša, ktoré sa týka Cirkvi. Izaiáš kapitola 26, milovaní. A v tomto Proroctve vidíme, že Pán sľubuje Cirkvi, že ju skryje, keď príde k Súženiu a Hnevu Božiemu. Cirkev neuvidí Veľké Súženie – preto TOTO JE CESTA – TERAZ JU NASLEDUJTE! 

Izaiáš 26, milovaní. Druhé Proroctvo. Prorok hovorí, vo verši 19 až 20, budem to čítať. … Iné Proroctvo, ktoré vám hovorí …hovorí k Cirkvi TOTO JE CESTA – TERAZ JU NASLEDUJTE! NEČAKAJTE NA INÚ..ALELUJA!…a síce že, Cirkev neuvidí Veľké Súženie. A ja vám ešte doplním aktuálne Proroctvo, v ktorom som osobne videl Temnotu toho času…

Kniha Proroka Izaiáša kap. 26, verš 19 a nasledujúci:

“TVOJI MŔTVI OŽIJÚ, MOJE MŔTVE TELO, VSTANÚ. PREBUĎTE SA PLESAJTE VY, KTORÍ BÝVATE V PRACHU! LEBO TVOJA ROSA JE ROSOU SVETIEL, A ZEM VYVRHNE MŔTVYCH.”

Toto som vyučoval po celej Zemi. Ranná rosa reprezentuje Slávu, v ktorej vidíte pripravovať sa Cirkev. AKÁ ÚŽASNÁ GENERÁCIA SME – GENERÁCIA MOCI, SLÁVY A NEBIES!

Izaiáš 26:20. Počúvajte, čo PÁN hovorí k Cirkvi:

“IDI, MÔJ ĽUDE, VOJDI DO SVOJICH KOMÔR, ZATVOR SVOJE DVERE ZA SEBOU; SKRY SA NA MALÚ CHVÍĽU, KÝM NEPREJDE ZÚRIVÝ HNEV.  LEBO HĽA, HOSPODIN VYJDE ZO SVOJHO MIESTA NAVŠTÍVIŤ NEPRÁVOSŤ OBYVATEĽOV ZEME, NA KAŽDOM Z NICH. VTEDY ODKRYJE ZEM SVOJU KRV A NEBUDE VIACEJ PRIKRÝVAŤ SVOJICH POBITÝCH.”

Ale kľučová vec, na ktorú chcem ukázať je Evanjelium Jána 14, 1-3

“NECH SA NEĽAKÁ VAŠE SRDCE! VERÍTE V BOHA, VERTE AJ VO MŇA.  V DOME MÔJHO OTCA JE MNOHO PRÍBYTKOV; KEBY NEBOLO TAK, POVEDAL BY SOM VÁM TO,  PRETOŽE VÁM IDEM PRIHOTOVIŤ MIESTO A KEĎ ODÍDEM A PRIHOTOVÍM VÁM MIESTO, PRIJDEM ZASE A POBERIEM SI VÁS K SEBE, ABY STE TAM, KDE SOM JA, AJ VY BOLI.”

My vieme že je to o Vytrhnutí: Pán príde a vezme späť. ALELUJA! Ale čo je tu úžasné, keď Izaiáš videl komory vo svojom Proroctve, Izaiáš videl, že keď Boží Hnev prichádza, Veľké Súženie dopadá na zem a hovorí “IDI, MÔJ ĽUDE, VOJDI DO SVOJICH KOMÔR, ZATVOR SVOJE DVERE ZA SEBOU” Izaiáš videl že Pán ho skryje Cirkev preč v čase, keď dôjde k Súženiu a Veľkému Súženiu.

HALLELUJA!

Aká mocná SPRÁVA. SPRÁVA VŠETKÝCH ČASOV, PRETOŽE SCHODY BOLI SPUSTENÉ. Inými slovami Izaiáš hovorí, že Cirkev bude premiestnená. Boh sľubuje, že vezme Cirkev preč, premiestni Cirkev, skryje Cirkev. Boh sľubuje, že ukryje Cirkev do bezpečia Neba PRED tým, než zošle hnev. Izaiáš to spomenul predtým, jasné potvrdenie, jasné vyhlásenie – že totiž Cirkev Kristova neprechádza cez Veľké Súženie. Preto boli spustené SCHODY: TOTO JE CESTA – NASLEDUJTE JU!

Rozumiete Izaiášovmu Proroctvu, čo Pán teraz ide ukryť? JA VÁM TO TERAZ VYHLASUJEM, A POTVRDZUJEM, MILOVANÍ – PREČO MUSÍTE VSTÚPIŤ DO NEBA TERAZ. AKÉ MOCNÉ POSOLSTVO! KÁŽTE HO A SAMI DOBRE UVIDÍTE. VŠETKÝCH TÝCHO ĽUDÍ  – VY ZOŽNETE V ŽATVE A ONI VSTÚPIA. ALELUJA!

Tretie Proroctvo, potvrdzuje vám, ktorí sledujete TV, že Cirkev nepôjde cez Veľké Súženie a Schody ktoré boli spustené sú jasným odkazom. Pán hovorí “TOTO JE CESTA – PROSÍM NASLEDUJTE JU!” Takže teraz, aj keď nás sledujete doma, môžete zachytiť ŠTANDARD, ktorý tu teraz predostrem o vstupe do Božieho Kráľovstva a môžete potom vstúpiť.

Máme teda 2 Proroctvá. Tretie hovorí o tom, že Cirkev nebude prechádzať Veľkým Súžením, preto: TOTO JE CESTA – NASLEDUJTE JU! To je pravá podstata Vytrhnutia. Je to HLAVNÁ PODSTATA VYTRHNUTIA.

Trochu doplním…Pretože keď prečítame 1 List Tesalonickým, ktorý môžeme prečítať celý – kapitola 4:16-17 a následne prejdeme do známeho 1 Listu Korinťanom, kapitola 15: 50-56, a potom prejdeme do Knihy Zjavenia kapitola 16:15, tak zmieňujeme tri časti Písma.

Takže počúvajte ma drahí, táto SPRÁVA ktorú prijmete, vás zmocní a vezmete ju do vašej krajiny.

PODSTATA VYTRHNUTIA AKO TAKÉHO, NEDOVOĽUJE CIRKVI ÍSŤ DO SÚŽENIA A VEĽKÉHO SÚŽENIA. Prečo? Pretože akonáhle sa Vytrhnutie udeje, oslovujem Vás – Arcibiskup Izraela – tak doslovne môžete počítať 3 a pol roka Súženia a 3 a pol roka ďalšieho, dokopy teda 7 rokov, kým príde Mesiáš späť. Takže tieto udalosti sú určené. Ale povaha Vytrhnutia nám hovorí “V OKAMIHU, V MIHNUTÍ OKA”, to znamená bude to bezprostredné.  “Ki gafla”. Takže neexistuje cesta, aby Cirkev vstúpila do Súženia, pretože tieto veci sú určené. Pretože potom, ak by ste to povedali – “Cirkev vôjde do Súženia”, keby ste také niečo tvrdili – to je akoby ste hovorili ľuďom že môžu prechádzať do hriechu, a potom príde Služobník a oni môžu byť znovuzrodení.

JE NÁDHERNÉ, ŽE DEŇ A HODINA VYTRHNUTIA NIE JE ZNÁMA. Teda Cirkev môže byť plne nasadená do Božích povinností. V opačnom prípade, by ľudia vstupovali ešte do väčšieho hriechu, pretože by vedeli dátum toho Dňa. Takže to nie je teraz iba o vstúpení do Neba, ale je tu aj povinnosť naďalej evanjelizovať.

HALLELUJA!

Tento odlišný aspekt, ktorý vám prinášam, vám potvrdzuje: TOTO JE CESTA – NASLEDUJTE JU. Pán hovorí “ BEZPROSTREDNÁ PODSTATA VYTRHNUTIA NEDOVOĽUJE CIRKVI PRECHÁDZAŤ DO SÚŽENIA”. A tiež som spomenul, keď pozrieme do 1 Listu Tesalonickým, 4:16-17, a následne do 1 Listu Korinťanom 15:50-56.

“ V OKAMIHU, MIHNUTÍM OKA” . My teraz nevieme kedy sa to stane, bude to ODRAZU. Mesiáš príde v hodine, v ktorej to budete najmenej očakávať. Keď následne pozrieme do Knihy Zjavenia 16:15, ktorá hovorí “HĽA, PRIJDEM AKO ZLODEJ! BLAHOSLAVENÝ, KTO BDEJE A OSTRÍHA SVOJE RÚCHO, ABY NECHODIL NAHÝ, A ABY NEVIDELI JEHO HANBY.” Vidíme teda – bude to odrazu, neočakávané.

Keď pozrieme do Evanjelia Matúša kap. 24 “ALE O TOM DNI A O TEJ HODINE NEVIE NIKTO.” Takže naisto Cirkev nebude vstupovať ani vidieť Veľké Súženie. Pretože ak by sme hovorili o vstúpení Cirkvi do Veľkého Súženia, tak určite vieme, že je to presný čas kedy Pán prichádza. Bezprostredná podstata Vytrhnutia to nedovoľuje.

Potom pamätajme na Evanjelium Matúša kapitola 24, verše 25-51, že keď Pán nechá sluhovi na starosti iných sluhov aby im dával jedlo v správnom čase a on by si povedal “Pán dajako mešká a začne sa opíjať…prečítajme si to milovaní…

Evanjelium podľa Matúša 24:45-51

“KTOŽE JE TEDY TÝM VERNÝM SLUHOM A OPATRNÝM, KTORÉHO USTANOVIL JEHO PÁN NAD SVOJOU ČEĽAĎOU, ABY IM DÁVAL POKRM NA ČAS? BLAHOSLAVENÝ TEN SLUHA, KTORÉHO, KEĎ PRIJDE JEHO PÁN, NAJDE TAK ROBIŤ.  AMEŇ VÁM HOVORÍM, ŽE HO USTANOVÍ NAD CELÝM SVOJÍM MAJETKOM.  ALE KEBY POVEDAL TEN ZLÝ SLUHA VO SVOJOM SRDCI: MÔJ PÁN EŠTE DLHO NEPRIJDE,  A ZAČAL BY SPOLUSLUHOV BIŤ A JESŤ A PIŤ S OPILCAMI –  PRIJDE PÁN TOHO SLUHU V DEŇ, V KTORÝ SA NENAZDÁ, A V HODINU, KTOREJ NEZNÁ.”

Sú teda tri biblické Proroctvá, ktoré potvrdzujú, že Cirkev bude žiariť na SCHODOCH. TOTO JE CESTA – TADIAĽTO VSTÚPTE! To vám hovorí – NEČAKAJTE NA VEĽKÉ SÚŽENIE. Videl som VEĽKÉ VECI o VEĽKOM SÚŽENÍ, ktoré s vami bude zdieľať počas zajtrajšieho odkazu. Vážne udalosti. Veľké, veľké veci, verte, že tam nechcete byť. Áno je to pravda – Súženie a Veľké Súženie prichádza.

HALLELUJA!

DANIELOVO PROROCTVO

Ohľadne Vytrhnutia, pretože sme videli PODSTATU VYTRHNUTIA, videli sme to v Izaiášovom Proroctve. Videli sme, že Duch Svätý prichádza do Cirkvi. Danielovo proroctvo: keď Daniel videl Veľké Súženie, on tam nevidel Cirkev. Môžeme si prečítať…Kniha Proroka Daniela kap. 9: 24-27

“SEDEMDESIAT TÝŽDŇOV JE VYMERANÉ VZHĽADOM NA TVOJ ĽUD A NA MESTO TVOJEJ SVÄTOSTI, UZAVRIEŤ PRESTÚPENIE A ZAPEČATIŤ HRIECH, POKRYŤ NEPRÁVOSŤ A PRIVIESŤ SPRAVEDLIVOSŤ VEKOV, ZAPEČATIŤ VIDENIE I PROROCTVO PROROKA A POMAZAŤ SVÄTYŇU SVÄTÝCH.  A VEDZ A ROZUMEJ, ŽE ODKEDY VYJDE SLOVO NAVRÁTIŤ IZRAELA A VYSTAVIŤ JERUZALEM AŽ PO POMAZANÉHO VOJVODU. – (inými slovami Mesiáš) –  BUDE SEDEM TÝŽDŇOV, A ŠESŤDESIATDVA TÝŽDŇOV, A ZASE BUDE VYSTAVENÁ ULICA I PRIEKOPA, A TO SA BUDE DIAŤ V ÚZKOSTI ČASOV.  A PO ŠESŤDESIATICH A DVOCH TÝŽDŇOCH BUDE VYŤATÝ POMAZANÝ, A NIET MU. A ďalej Pán hovorí: – A MESTO I SVÄTYŇU SKAZÍ ĽUD VOJVODU, KTORÝ PRIJDE A JEHO KONIEC BUDE JAKO ZÁPLAVA A VOJNA AŽ DO KONCA, URČENÉ PUSTOŠENIA. Ďalej vo verši 27 hovorí: A UZAVRIE PEVNÚ SMLUVU S MNOHÝMI ZA JEDEN TÝŽDEŇ A V POLOVICI TOHO TÝŽDŇA UROBÍ TO, ŽE PRESTANE BITNÁ OBEŤ AJ OBETNÝ DAR OBILNÝ, A NA KRÝDLE OHAVNOSTÍ PONESIE SA PUSTOŠITEĽ, A TO AŽ SA ÚPLNÁ ZÁHUBA A TO, ČO JE URČENÉ, VYLEJE NA PUSTOŠITEĽA.”

“Posledných sedem” rokov značí Veľké Súženie, milovaní. A Daniel vidí počas týchto “posledných sedem”, ktoré pre nás prezentujú obdobie tri a pol roka, potom je “obetný dar” vzatý preč, a Prorok opisuje nesmiernu demoláciu. Ale je to aj úžasné, pretože Daniel tu má dočinenie s Jeruzalemom, Antikristom, Izraelitmi ale NIE S CIRKVOU.

HALLELUJAh!

Takže v Danielovom Proroctve, “posledných sedem”, keď dáme dokopy sedemdesiat sedem, nájdete “posledných sedem” ktorá je Súžením a Veľkým Súžením. Ale on hovorí: V PRIEBEHU POSLEDNÝCH SEDEM, v polovici, potom je obeť vzatá preč: nastáva súd, utrpenie a prorok hovorí že určité veci sa udejú v Jeruzaleme. Ale nepočujem hovoriť Daniela o Cirkvi. ĎALŠIE PROROCTVO, KTORÉ JASNE HOVORÍ, ŽE CIRKEV TU NIE JE ZMIENENÁ.

Biskupi, viem, že som vás nevyučoval o vízii Daniela, ale odovzdávam vám to teraz. “Posledných sedem” značí Súženie a Veľké Súženie.

Daniel hovorí o priebehu Súženia, ohavnosti  pustošenia, obete Božieho ľudu, a následne o meste Jeruzalem, tiež o Mesiášovi a Božom ľude. On ale nevidel Cirkev.

Aktuálne vám podávam správu o tom, že KEĎ BUDE CIRKEV VZATÁ – UŽ NEBUDE SVETLA. AK JE PRÍTOMNÁ CIRKEV – MÔŽETE VIDIEŤ SVETLO. Ďalšie proroctvo, ktoré potvrdzuje TOTO JE CESTA – NASLEDUJTE JU.

BOŽIE PRISĽÚBENIA CIRKVI

Dovoľte, aby som vám podal ďalšie proroctvo, milovaní….

BOH SAMOTNÝ SĽUBUJE CIRKVI, PREDOSTIERA JEJ URČITÉ KRÁSNE PRISĽÚBENIE AKO NEVESTE KRISTOVEJ. BOH HOVORÍ NEVESTE – TY NEUVIDÍŠ VEĽKÉ SÚŽENIE.

Môžeme pokračovať v Písme, aby sme si potvrdili že TOTO JE CESTA, KTORÁ SA MÁ NASLEDOVAŤ? ALELUJA! TOTO JE CESTA – NASLEDUJTE JU, NASLEDUJTE JU!

Prečítam teraz milovaní, 1 List Tesalonickým, kapitola 1:10. Ak si pripravujete poznámky, tak táto časť patrí bod BOŽIE PRISĽÚBENIA SMEROM K CIRKVI.

To čo sme teraz dokončili, hovorí o Danielovom Proroctve, ďalšie je Izaiášovo Proroctvo: BOH SKRYJE CIRKEV. HALELUJA!

A tu vidíme, že Boh sľubuje Cirkvi znova, že vy neuvidíte Veľké Súženie. A to je príčina, keď bude Súženie blízko, keď ho Pán spustí. PÁN HOVORÍ – TOTO JE CESTA – NASLEDUJTE JU!

V 1 Liste Tesalonickým kapitola 1, verš 10, milovaní…Boh sľubuje Cirkvi dobré veci, že totiž Ona neuvidí Hnev Boží. Môžeme začať aj 9 veršom ale prečítajme verš 10: ……”A OČAKÁVALI JEHO SYNA Z NEBIES, KTORÉHO VZKRIESIL Z MŔTVYCH, JEŽIŠA, KTORÝ NÁS VYCHVACUJE OD PRIJDÚCEHO HNEVU.”

HALLELUJAH!

Boh sľubuje Cirkvi, že Ona neuvidí Veľké Súženie. “PRICHÁDZAJÚCI HNEV”

1 List Tesalonickým, kapitola 5, verše 4-10…hovoria:

“ALE VY, BRATIA, NIE STE VO TME, ABY VÁS TEN DEŇ ZACHVÁTIL AKO ZLODEJ.  LEBO VY VŠETCI STE SYNMI SVETLA A SYNMI DŇA. NIE SME SYNMI NOCI ANI TMY. A TAK TEDY NESPIME JAKO OSTATNÍ, ALE BDEJME A BUĎME TRIEZVI.  LEBO TÍ, KTORÍ SPIA, VNOCI SPIA, A KTORÍ SA OPÍJAJÚ, SÚ VNOCI OPILÍ.  ALE MY SÚC SYNMI DŇA BUĎME TRIEZVI OBLEČÚC SI PANCIER VIERY A LÁSKY A VEZMÚC ZA PRILBU NÁDEJ SPASENIA,  LEBO VÁS NEPOSTAVIL BOH CIEĽOM HNEVU, ALE ABY SME NADOBUDLI SPASENIA SKRZE NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA.”

HALLELUJAH!

Nie je tam žiadne videnie Hnevu. TOTO JE CESTA – NASLEDUJTE JU! BOH NEUMIESTŇUJE CIRKEV ABY PRECHÁDZALA CEZ VEĽKÉ SÚŽENIE. List Rimanom kap. 5, verš 9. 

Mali by ste počuť, to čo mi Pán hovoril túto uplynulú noc vlastným Hlasom, a On vyslovene povedal “PRÍĎ A VYUČUJ ICH”, to mi zjavoval počas dvoch hodín. Nie je to “kŕmenie lyžičkou”? Ak niekto z vás minie Nebo, čo potom poviete? Národy tam vonku – Schody vám boli ukázané. Sláva tu dnes bola vyliata. Dokonca aj včera! Aby bolo dosvedčené, že všetko čo Pán hovorí je PRAVDA. Samotný Boh tu dosvedčuje. Ako to môžete minúť? Keňa – poďme zaplniť Nebo!

Národy – Houston, Texas – NAPLŇME NEBO. Tulsa, Oklahoma, Edmond, Oklahoma…vy všetci – NAPLŇME NEBO. Pretože táto generácia je kŕmená lyžičkou. Amsterdam- VSTÚP! Dánsko – VSTÚP! Taliansko VSTÚP! Česko VSTÚP! Vy všetci…Nemecko..

List Rimanom 5:9, hovorí:

“A TAK TEDY JE O MNOHO ISTEJŠIE, ŽE TERAZ, KEĎ SME OSPRAVEDLNENÍ JEHO KRVOU, BUDEME ZACHRÁNENÍ SKRZE NEHO OD BUDÚCEHO HNEVU.”

Hnev prichádza vo Veľkom Súžení.

Takže hovorím, že toto je ďalší bod, ktorý hovorí o tom, že Boh sľubuje Cirkvi určité veci, a síce že Ona neuvidí Hnev Veľkého Súženia. …..HALELUJA! Cirkev to neuvidí.

Presuňme sa teda o krok ďalej, milovaní. Pán hovorí, ŽE DOBA POHANSKEJ/NEŽIDOVSKEJ CIRKVI TAKTIEŽ PRICHÁDZA KU SVOJMU KONCU. A preto aj hovorím, Pán už nebude mať čas na Cirkev, On je zaneprázdnený s Izraelom a Jeruzalemom. 

Ráno som spomenul, že Cirkev bola zrodená v momente zostúpenia Ducha Svätého. Pán im povedal, aby ani nikam nešli, pokiaľ nepríde Duch Svätý. Potom, keď prišiel Duch Svätý, Ježiš zrodil Cirkev. A teraz si prečítame k tomu niečo z Písma. Pán Ježiš zrodil Cirkev ale tiež uvidíme, že Doba Cirkvi aj končí. 

Pred tým ako budeme čítať, chcel by som povedať do televízie: ide o 2 Petrov list 3:8 a ďalej Pán nadväzuje v Knihe Proroka Ozeáša, 6:1-2

2 Petrov List 3:8“ALE TO JEDNO, MILOVANÍ, NECH NIE JE SKRYTÉ PRED VAMI, ŽE JEDEN DEŇ JE U PÁNA JAKO TISÍC ROKOV A TISÍC ROKOV AKO JEDEN DEŇ. “

Potom Kniha Proroka Ozeáša, kapitola 6…ALELUJA..Ozeáš 6:1-2… 

“VO SVOJEJ ÚZKOSTI MA BUDÚ HĽADAŤ SKORO ZA RÁNA A POVEDIA: POĎTE, A NAVRÁŤME SA K HOSPODINOVI, LEBO ON ROZTRHAL A UZDRAVÍ NÁS, ZBIL A OBVIAŽE NÁS.  OŽIVÍ NÁS O DVA DNI” 

Prosím sústreďme sa, vysvetlím to!

Aký je význam vety: “ALE TO JEDNO, MILOVANÍ, NECH NIE JE SKRYTÉ PRED VAMI, ŽE JEDEN DEŇ JE U PÁNA JAKO TISÍC ROKOV A TISÍC ROKOV AKO JEDEN DEŇ” ? Prorok Ozeáš hovorí k Izraelu. A on vidí hodinu, kedy Pán prichádza obnoviť Izrael. Ozeáš vidí dva dni. “OŽIVÍ NÁS O DVA DNI” Venujte tomu pozornosť. Keď sa bližšie prizrieme, dôkladne prizrieme…vidíže že MOMENTÁLNE SME ČASOVO DVETISÍC ROKOV OD KEDY BOL MESIÁŠ UKRIŽOVANÝ, POTOM PÁN ZOSTÚPIL A HOVORÍ – TOTO JE CESTA – NASLEDUJTE JU!.

Prosím ubezpečte sa, že rozumiete správne. JE TO TAKMER DVETISÍC ROKOV K DNEŠKU…. PLUS KÚSOK NAVYŠE, …….NIET SA TEDA ČOMU ČUDOVAŤ, ŽE ČAS SA MÍŇA. ALELUJA! Evanjelium Jána 19:34…o Dobe Cirkvi.. 

“…ALE JEDEN Z VOJAKOV KOPIOU PREBODNUL JEHO BOK, A HNEĎ VYŠLA KRV A VODA.” 

Ďalej v 1. Jánovom liste Liste, kapitola 5: 5-6 sa vysvetľuje…

“KTO INÝ JE TÝM, KTO VÍŤAZÍ NAD SVETOM AKO TEN, KTO VERÍ, ŽE JEŽIŠ JE SYN BOŽÍ?  TOTO JE TEN, KTORÝ PRIŠIEL SKRZE VODU A KRV, JEŽIŠ KRISTUS. NIE LEN SO SAMOU VODOU, ALE S VODOU I KRVOU.”

HALELUJA! 

Čo sa snažím dnes vysvetliť týmito časťami písma?

CIRKEV BOLA ZRODENÁ ZOSLANÍM DUCHA SVÄTÉHO ( PENTECOSTE/ TURÍCE), A TÝM ZAPOČALA DOBA CIRKVI. ZOSLANÍM DUCHA PÁNOVHO SA ZRODILA CIRKEV. ODOBRATIE DUCHA SVÄTÉHO JE KONCOM CIRKVI A ZNAMENÁ TO UDALOSŤ VYTRHNUTIA.

Keď Duch Svätý, ten ktorý zadržiava Anti-Krista, bude odobraný – Doba Cirkvi skončila. A Pán hovorí, že keď bola Cirkev zrodená, bola zrodená vodou a krvou. Pričom voda je sviatosťou krstu, ako sme čítali,  a krv je na ospravedlnenie. Cirkev bola zrodená vodou a krvou na Turíce/zoslanie Ducha Svätého. Ako sme si prečítali…vojak prebodol Pána a vyšla voda a krv, tým bola zrodená Cirkev.

ODOBRATÍM DUCHA PÁNOVHO JE DOBA CIRKVI PREČ. A to je pre vás ďalším dôkazom, aby ste NASLEDOVALI TÚTO CESTU… HALELUJA…SKÔR AKO BUDE NESKORO… UROBTE TO TERAZ!

Chcel by som to dokončiť skôr, ako prejdeme k vyučovaniu o Enochovi v súvislosti s Cirkvou… 

Obsah a povaha Veľkého Súženia ako takého, nedovoľuje prejsť Cirkvi cez Veľké Súženie. Charakter Súženia nedovoľuje Cirkvi aby ho videla. 

Dovoľte aby som sa opýtal….teraz si prečítame z Písma o Veľkom Súžení a potom mi odpoviete, či vám to znelo ako Doba Milosti. Kniha Zjavenia kapitola 6:12-17 hovorí.. 

“A VIDEL SOM, KEĎ OTVORIL ŠIESTU PEČAŤ A HĽA, POVSTALO VEĽKÉ ZEMETRASENIE, A SLNCE SČERNELO JAKO SRSTENÉ VRECE, A MESIAC BOL CELÝ JAKO KRV,  A NEBESKÉ HVIEZDY PADALY NA ZEM, AKO KEĎ FÍK SO SEBA MECE SVOJE POZDNÉ NEDOZRELKY, TRASENÝ OD VEĽKÉHO VETRA.”

Cirkev je v Dobe Milosti. Znie vám toto ako Doba Milosti? Teda podstata Súženia ako takého nedovoľuje Cirkvi aby do neho vstupovala. Kniha Zjavenia, kapitola 8,  opisuje ešte väčšie hrôzy a Pán mi ukázal tieto udalosti …krvavý dážď, krúpy a oheň…

Chcel by som vám povedať, milovaní, že niekedy vás vyučujem ako učiteľ, ale veľké zázraky ktoré vidíme, sú viac ako vyučovanie…

VIDELI STE ZOSTUPOVAŤ SLÁVU V PODOBE PADAJÚCEHO OHŇA? A pár dní dozadu to bolo celosvetovo v rádiu, manažér sedí priamo tu – Biskupka Joan Mutai. Dokonca v Austrálii ma počuli, všade ma počuli, v Európe, všade ma počuli ako hovorím “VIDEL SOM SEBA AKO UTEKÁM VON SA NA TO POZRIEŤ”. Myslím, že to bolo dva dni dozadu. Takže radšej som venoval čas vyučovaniu zjavení zázrakov BOHA, pretože ja sám spolupracujem na niektorých udalostiach Veľkého Súženia. Ja osobne budem v nich zúčastnený.

V jednej z tých udalostí, ako mi to Pán sám zjavil, o čom som aj hovoril k vám v rádiu…OHEŇ ZOSTÚPIL ZHORA NA PRÍKAZ TOHO, KTO S VAMI DNES HOVORÍ, A ZASIAHOL HORU, A TOUTO RANOU OHŇA BOL ZASIAHNUTÝ OCEÁN A TRETINA ZEME BOLA ZNIČENÁ. Občas si potrebujete uvedomiť, kto tu s vami hovorí. Hovoril som o týchto veciach aj v rádiu. NA MOJE SLOVO, OHEŇ ZOSTÚPIL DOLU A ZASIAHOL ZEM TAK, ŽE TRETINA ZEME BOLA ZNIČENÁ. Teda pre mňa je to iný príbeh. Ja som už účastný a vy môžete vidieť dôkaz, ktorý vám dnes Pán dáva. Charakter Súženia ako takého nedovoľuje aby ste vy ako Cirkev do neho vstúpili. Prečo? Pretože vy sa nachádzate v Dobe Milosti. A predsa ako sme čítali, prichádzajúca Doba bude Dobou Hnevu.

Dôjde k najväčšej deštrukcii rozvoja, najväčšej deštrukcii pokroku, medicíny, architektúry, najväčšia deštrukcia až k základom, deštrukcia ekonomiky, sofistikovanej ekonomiky… VŠETOK MODERNIZMUS BUDE ZNIČENÝ! 

Znie vám to ako Doba Milosti?

Charakteristika Súženia a Veľkého Súženia to nedovoľuje, aby ste boli schovaní pod kobercom Cirkvi. To bude nesmierny čas hororu, príšerný čas. Čas nesmiernej deštrukcie Zeme, na ktorej som určený spolupracovať. Jedna tretina zemskej vegetácie na Zemi zhorí..

Drahí ľudia, myslíte, že že keď ma Pán poslal aby som rozkázal nebu aby sa otvorilo a začalo pršať, že to bol vtip? Nie nebol. Dokonca v sezóne tejto krajiny, keď prognostik povedal, že na to môžeme zabudnúť. On vtedy tvrdil – “vy neuvidíte žiadny dážď, zabudnite na to.” Pán ale hovorí, dávajte pozor. ON HOVORÍ, ŽE NEBO HO  POČÚVA! Keď Pán nariadi Nebu aby sa otvorilo, a Nebo sa okamžite otvorí na jeho slovo. Pán hovorí, že jedna z požiadaviek k dvom svedkom Zjavenia, je že On zavrie Nebo. Rozumiete tomu? Rozumiete tomu ohňu, ktorý ste tu videli?

PÁN hovorí, že (Prorok) má moc privolať oheň z neba. Takže dávajte pozor. Keď Pán ( Prorok) zatvorí nebo na tri a pol roka, môžete si predstaviť ten nedostatok jedla a ohromnú globálnu ekonomickú krízu, ktorá bude nasledovať – iba ohľadne samotného jedla. Pretože občas sa potrebujem zastaviť vo vyučovaní a zjaviť vám seba ako Posla. HALELUJA!

Pred dvoma dňami som to spomínal v rádiu, …aj včera, že MY VYJDEME ZO STANU A UVIDÍME SLÁVU BOHA. A Pán tu dnes vstupuje a Nebo je otvorené, Sláva sa vylieva. Niekedy musíme pozastaviť vyučovanie a podávať pre vás zjavenie. PROSÍM VSTÚPTE – TOTO JE CESTA – NASLEDUJTE JU!

Poďme to teda dokonči, skôr ako prejdeme k Enochovi, pretože Enoch je veľkou lekciou pre Cirkev. Písmo hovorí v Evanjeliu Matúša 24, 15-25, Júdovom liste 1:14-15, a Prorokovi Zachariášovi 14: 1-5…že počas Súženia a Veľkého Súženia, hriech a odpadlíctvo budú vrcholiť.

A teraz môžem zdieľať, pretože čas v televízii beží, môžeme zdieľať aj smerom k zahraničnému obecenstvu…

A Pán prišiel ku mne a prehovoril v uplynulú noc. On mi ukázal dvoch svedkov, ktorí sa rozdvojili, po tom čo bola Cirkev vzatá preč. A Pán mi ukázal, že títo dvaja (svedkovia) sa teraz posúvajú smerom k Zemi. Bol som tiež s touto správou v rádiu, takže väčšina z vás o tejto veci vie, ale prosím, dajme možnosť tým, ktorí to ešte nepočuli.

A videl som, ako sa títo dvaja svedkovia pohybujú počas Veľkého Súženia. A oni zažali obrovský oheň. Zažali obrovský oheň. A je to úžasné, dokonca aj teraz vidím ten oheň, jeden zapálený vľavo, a jeden zapálený vpravo, pričom prichádzali ako búrka. Teraz počúvajte: JE TO ZLÉ. V skutočnosti oni zborili budovy ako vstúpili do miest. Ale zažali obrovský oheň. A Pán mi prehovoril “DOKONCA AJ V DOBE STARÉHO ZÁKONA, PRED TÝM AKO PRIŠIEL MESIÁŠ, TAKTO TÍTO SVEDKOVIA KONALI” Vtedy som sa zobudil.

Teda PÁN povedal, že už v priebehu Doby Starého Zákona títo Svedkovia takto konali. Ale odkaz, ktorý som prišiel priniesť Cirkvi, po tomto ohromnom navštívení, je že CIRKEV JE SVETLO SVETA. A príčina, prečo tam bola tam je hrozná tma je preto, že Cirkev bola vytrhnutá. A Pán mi dal poznať, že jediný oheň tam bude oheň, ktorý zošlú títo dvaja svedkovia v búrke na Zem, lebo sami držia Slovo Božie, ale tiež majú moc spustiť dolu oheň.

Prečo vám toto vyučujem? Oheň dnes zostúpil sem dolu. Prečo toto hovorím? Nebo už raz svedčilo. Už by sme sa mohli pobaliť a ísť..pretože Nebo už dnes prehovorilo.

Na aké iné miesto by ste išli a mali tam takúto ceremóniu? Preto počúvajte: UISTITE SA, ŽE IDETE VSTÚPIŤ..TOTO JE CESTA – VSTÚPTE!

Samotná povaha Veľkého Súženia nevyzerá ako Doba Milosti. To značí že Cirkev je vtedy už vzatá preč.

Teraz by som chcel dokončiť posledný bod. Posledný bod..

Zaujímalo vás niekedy, prečo sa Veľké Súženie nazýva Jakubovým utrpením? Spomína sa Jakubovo utrpenie. PRETOŽE CIRKEV TAM NIE JE. Prečítajme si z Proroka Jeremiáša, kapitola 30:7, ktorá hovorí..

“OJ, LEBO JE TO VEĽKÝ DEŇ, KTORÉMU NEBOLO PODOBNÉHO, A JE TO ČAS SÚŽENIA JAKOBOVHO!”

Pokiaľ ide o Izrael, milovaní – ide o ďalšie svedectvo že TOTO JE CESTA – NASLEDUJTE JU…totiž že Veľké Súženie nazýva Pán Jakubovým súžením. Ale pamätajme, že Pán zachráni Izrael ..viď kapitola 12 Knihy Zjavenia… žena odetá slnkom dostala dokonca krídla..o tomto budeme hovoriť zajtra. Ona odletela do bezpečia. A teraz by som chcel zdieľať z kapitoly 12 Knihy Zjavenia, verš 17, ktorý hovorí…

 

“A DRAK SA ROZHNEVAL NA ŽENU A ODIŠIEL BOJOVAŤ S OSTATNÝMI Z JEJ SEMENA, KTORÍ ZACHOVÁVAJÚ PRIKÁZANIA BOŽIE A MAJÚ SVEDECTVO JEŽIŠA KRISTA.

Tento bod hovorí nasledovné: PODSTATA VRAŽDENIA KRESŤANSKÝCH SVÄTÝCH HOVORÍ, ŽE PRE CIRKEV SA NEPOČÍTA S TÝM, ŽE BY DO TOHO VSTUPOVALA. Každý kto bude v tom čase hlásať Ježiša bude sťatý.

Môžeme prečítať s Písma…o tomto stínaní…

Kniha Zjavenia kapitola 20, verš 4

“A VIDEL SOM TRÓNY, A POSADALI SA NA NE, A DAL SA IM SÚD, A VIDEL SOM I DUŠE POSTÍNANÝCH PRE SVEDECTVO JEŽIŠOVO”

Tu skončíme milovaní, poznačte si to prečítajte si nasledovné časti Písma doma…

Pamätajte však – NÁŠ ŠTANDARD JE PÁNOM URČENÝ PODĽA ENOCHA. Pretože Enoch bol vytrhnutý, a Cirkev bude taktiež vytrhnutá.

Prečítam teraz časť, ktorú si môžete zapísať. Ale predtým, tu máme výzvu smerom k Cirkvi. Pretože Pán hovorí – ENOCH NEMAL ŽIADNU BIBLIU NA ČÍTANIE, ABY Z NEJ DOSTAL VIERU. ENOCH NEMAL MOŽNOSŤ VIDIEŤ ROZKLADAJÚCE (A OŽIVENÉ) TELO ABY VIDEL, A MAL VIERU. ENOCH NEVIDEL CHROMÉ DETI AKO VSTÁVAJÚ, ABY MAL VIERU. NEMAL ŽIADNU BIBLIU. BIBLIA NEBOLA NAPÍSANÁ. TO JE VÝZVA, KTORÁ JE TU PRE VÁS.

HALLELUJA!

Po prvé: Enoch bol vytrhnutý pred Súdom, Súdom potopy. Znova – ENOCH BOL VYTRHNUTÝ PRED BOŽÍM SÚDOM, PRED SÚDOM GLOBÁLNEJ POTOPY.

 

Po druhé: Kniha Genesis kapitola 5, verše 21-24: 

“A Enoch žil šesťdesiatpäť rokov a splodil Matuzalema.  A Enoch chodil s Bohom po splodení Matuzalema tristo rokov a splodil synov a dcéry.  A bolo všetkých dní Enochových tristo šesťdesiatpäť rokov.  A Enoch chodil s Bohom, a nebolo ho, lebo ho vzal Boh.”

Po tretie:

List Židom, kapitola 11, verše 5-6 Vierou bol Enoch prenesený, aby nevidel smrti. A nenašli ho, pretože ho preniesol Boh. Lebo pred svojím prenesením dostal svedoctvo, že sa ľúbi Bohu.  A bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. Lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je, a že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom.

 

A vidíme všetky tieto mocné skutočnosti o Enochovi, čnosti Enocha, to, že Enoch kráčal s Bohom, bol poslušný Bohu, bol verný Bohu, žil pre radosť Boha a jeho vieru videli všetci. Pamätáte ako Pán Ježiš uvidel vieru ľudí, ktorí spustili chromého na lehátku? To znamená, ak Cirkev teraz kráča vo viere, svet by to mal túto vašu vieru vidieť. Ako vidíme v liste Hebrejom 11:5-6 – Enochova viera bola viditeľná.

Ďalej si pozrieme:

Evanjelium Lukáša kapitola 24….

Júdov list kapitola 1,verše 4-15:

Lebo sa kradmo bočnými cestami votreli niektorí ľudia, dávno vopred zapísaní k tomu odsúdeniu, bezbožníci, ktorí obracajú milosť našeho Boha na nestudatosť a jediného samovládcu Boha a nášho Pána Ježiša Krista zapierajú.  A chcem vám pripomenúť, ktorí raz viete to všetko, že Pán zachrániac ľud z Egyptskej zeme po druhé tých, ktorí neuverili, zatratil  a anjelov, ktorí nezachovali svojho kniežatstva, ale opustili svoj vlastný príbytok, zachoval strážených pod mrákavou vo večných putách k súdu veľkého dňa.  Jako Sodoma a Gomora a mestá okolo nich, ktoré podobným spôsobom ako títo neslýchane smilnily a odišly za iným telom, ležia pred očima na výstražný príklad a nesú trest večného ohňa. Podobne však aj títo, pohrúžení v spánok, telo poškvrňujú, panstvom pohŕdajú a slávam sa rúhajú. A archanjel Michal, keď v spore s diablom hovoril o telo Mojžišovo, neopovážil sa vyniesť proti nemu rúhavý súd, ale povedal: Nech ťa potresce Pán!  Ale títo sa všetkému, čoho neznajú, rúhajú, a čomu prírodou, jako nerozumné zvieratá, rozumejú, práve v tom sa kazia. Beda im! Lebo odišli cestou Kainovou a, pojatí bludom Balámovej mzdy, sa vykydli a protirečením Kóreho zahynuli. Tí sú škvrnami na vašich hodoch lásky, ktorí sa spolu hostia bez bázne sami seba pasúc, bezvodné oblaky, vetrami pomimo unášané, pozdnojasenné stromy jalové, dvakrát zomrelé, vykorenené,  divoké vlny morské, vypeňujúce svoje vlastné hanebnosti, bludné hviezdy, ktorým je zachovaná mrákava tmy na večnosť.  A prorokoval aj o nich siedmy od Adama Enoch, keď povedal: Hľa prišiel Pán so svojimi svätými myriadami učiniť súd proti všetkým a náležite skárať všetkých ich bezbožníkov pre všetky skutky ich bezbožnosti, ktorými páchali bezbožnosť, a pre všetky tvrdé reči spupné, ktoré hovorili proti nemu, hriešnici, bezbožní.”

 

Evanjelium Lukáša kapitola 3, verš 37

 

“….ktorý bol Matuzalemov, ktorý bol Enochov, ktorý bol Jaredov, ktorý bol Malalehélov, ktorý bol Kainanov,…..”

MÔŽEME SA TEDA POZRIEŤ NA 3 SKUPINY ĽUDÍ, O KTORÝCH SOM HOVORIL RÁNO?

CIRKEV BUDE VYTRHNUTÁ AKO ENOCH;

POTOM TÍ, KTORÍ NEPOSLÚCHAJÚ BOHA BUDÚ SÚDENÍ;

A NAKONIEC SAMOTNÝ IZRAEL, KTORÉHO REPREZENTUJE NOE.

Pozrime sa do Listu Kolosenským, kapitola 1, verš 24…ALELUJA…ktorý hovorí:

“.. (JA) KTORÝ SA TERAZ RADUJEM VO SVOJICH UTRPENIACH ZA VÁS A DOPLŇUJEM NEDOSTATKY SÚŽENÍ KRISTOVÝCH NA SVOJOM ĽUDSKOM TELE ZA JEHO TELO, KTORÝM JE CIRKEV”

Ďalej List Efežanom kapitola 5, verš 30, …toto neskôr vysvetlím..

”…lebo sme údami jeho tela, z jeho mäsa a z jeho kostí.”

Tu sa hovorí o tom, že Kristus reprezentuje Cirkev ako jedno Telo. Takže Enoch má reprezentovať Telo Kristovo. Následne sa potrebujeme pozrieť na charakteristiky ľudí, ktorí boli odsúdení. O tých, ktorí boli odsúdení môžeme nájsť tiež v Liste Korintským, kapitola 6, verš 9-10, ktorý hovorí:

“ALEBO ČI NEVIETE, ŽE NESPRAVEDLIVÍ NEZDEDIA KRÁĽOVSTVA BOŽIEHO? NEMÝĽTE SA…”… smilníci ani modlári ani cudzoložníci ani mäkci ani samcoložníci  ani zlodeji ani lakomci ani opilci ani nadávači ani dráči nezdedia kráľovstva Božieho.

OK a teraz vytvoríme zoznam z toho čo sa v tomto liste spomína:

Číslo jedna: NESPRAVODLIVÍ

Ďalej “smilníci

Číslo dva: SEXUÁLNA NEMORÁLNOSŤ

..”smilníci a modlári” – teda modloslužobníci

Teraz vám odprezentujem charakteristiky tých, ktorí budú súdení. Títo boli súdení aj počas Noeho doby a títo budú súdení potom, čo neprejdú nahor Schodmi…

  1. NESPRAVODLIVÍ

  2. SEXUÁLNE NEMORÁLNI – tu vidíte, že skutočne potrebujete DUCHA SVÄTÉHO

  3. MODLOSLUŽOBNÍCI – modloslužba

  4. CUDZOLOŽNÍCI…..Písmo v Liste Korintským hovorí “ANI CUDZOLOŽNÍCI”

  5. CUDZOLOŽNÍCI, ANI MUŽSKÍ PROSTITÚTI, ANI HOMOSEXUÁLI, ANI ZLODEJI…ak kradnete, nevojdete do Božieho Kráľovstva.

Ďalej sa tu menuje …LAKOMCI ANI OPILCI ANI NADÁVAČI ANI DRÁČI…tí, ktorí konajú podvody. Títo všetci ..”NEZDEDIA KRÁĽOVSTVA BOŽIEHO.”

Iná časť Písma o týchto ľuďoch je v Knihe Zjavenia, kapitola 22, verš 15:  

“A VONKU BUDÚ PSI A ČARODEJNÍCI A SMILNÍCI A VRAHOVIA A MODLÁRI ( tí, čo páchajú modlošlužbu) A KAŽDÝ, KTO MÁ RÁD A ČINÍ LOŽ.”

Ďaľšia charakteristika je v Liste Galatským kapitola 5, verše 19-21, ktorá hovorí..

“A ZJAVNÉ SÚ SKUTKY TELA, KTORÉ SÚ: CUDZOLOŽSTVO, SMILSTVO, NEČISTOTA A NESTUDATOSŤ, MODLOSLUŽBA, ČARODEJSTVO, NEPRIATEĽSTVÁ, ZVADY, ŽIARLENIA, HNEVY, DRÁŽDENIA, RÔZNICE, SEKTY, ZÁVISŤ, VRAŽDY, OPILSTVÁ, HODOVANIA A TOMU PODOBNÉ, ČO VÁM PREDPOVEDÁM, AKO SOM UŽ AJ PRV POVEDAL, ŽE TÍ KTORÍ ROBIA TAKÉ VECI, NEBUDÚ DEDIŤ BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA.”

A môžeme ísť aj do 2 Listu Timotejovi, kapitola 3, 2-5:

“Lebo to budú ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chlúbiví, pyšní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bohaprázdni,  bez lásky, nesmierliví, pomluvační, nezdržanliví, divokí, nemilujúci dobrého,  zradní, náhli, nadutí, viacej milujúci rozkoše ako milujúci Boha, ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli.”

Títo ľudia budú súdení. Títo boli súdení aj počas doby Noeho a Boh ich bude súdiť znova. Takže ak vidíte napríklad v Americkej TV, takzvanej kresťanskej televízii – ak tam vidíte ženu v obtiahnutých nohaviciach, obtiahnutej minisukni, v takejto sexuálnej nemorálnosti , ktorej sú si doslova nevedomí – ONI NEVSTÚPIA…SÚ SEXUÁLNE NEMORÁLNI.

Ak pozriete na Európske kresťanské televízne stanice a vidíte tam zavádzať falošnými prorokmi, prorokujú klamstvá…čo to je za generácia! Oni klamú. Praktikujú bludy. ONI NEVÔJDÚ! Ale tu dnes Proroctvo vám bolo dané už pred dvoma dňami…Čo vás tu vyučujem?….Prečo vás vyučujem?..Margaret Bguru, dcéra moja?

…….  Počuli ste to v rádiu, a potom sme všetci vybehli von a videli sme Slávu.

Koniec druhej časti

 

Off 

27.4.2018 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top