Home
 

PROROCTVO O OHROMNEJ KONFERENCII HOSPODINA V EURÓPE, BOŽÍ NAJMOCNEJŠÍ PROROK DR. OWUOR, 8. APRÍL 2018

Proroctvo odvysielané naživo
na www.jesusislordradio.info
Deň: 8. apríl 2018 2018
NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ SLUŽOBNÍK, PROROK DR. OWUOR
sumarizácia:

HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou milovaní ľudia, znova, tentokrát ma zobral do Európy a vidím, že som v Európe s celým tímom, ktorí cestovali s dvoma. ( Svedkami, pozn. ) 

Veľká konferencia prichádza do Európy, vidím, že PÁN posiela JEHO POSLOV do Európy, PÁN posiela JEHO SLUŽOBNÍKOV do Európy, takže DVAJA POSLI budú slúžiť v Európe. Požehnané sú tie národy, ktoré sa pripoja k tomuto mocnému, mocnému pohybu BOHA, v tejto hodine, keď my vieme, že Cirkev sedí na pokraji večnosti, na pokraji, kedy Cirkvi pôjdu večnosti.

A samozrejme, pre tých, ktorí nebudú zobratí PÁNOM, kedy bude veľké shromaždenie svätých, ktoré vidíte v 

1 Tesalonič. 4:16-17 16Lebo sám Pán s veliteľským povelom, s hlasom archanjela a s trúbou Božou sostúpi s neba, a mŕtvi v Kristu vstanú najprv; 17potom my živí ponechaní budeme razom s nimi vychvátení v oblakoch v ústrety Pánovi do povetria. A takto budeme vždycky s Pánom.

v 1. Korinť. 15:50-56 50Ale to hovorím, bratia, že telo a krv nemôžu zdediť kráľovstvo Božie, ani porušenosť nezdedí neporušiteľnosti.51Hľa, tajomstvo vám hovorím. Všetci nezosneme, ale všetci budeme premenení, razom, v okamihu, pri zatrúbení poslednej trúby. 52Lebo zatrúbi, a mŕtvi vstanú neporušiteľní, a my budeme premenení. 53Lebo toto porušiteľné musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné obliecť nesmrteľnosť. 54A keď toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť, a toto smrteľné oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa naplní slovo, ktoré je napísané: Smrť je pohltená vo víťazstvo. 55Smrť, kde je tvoj osteň? Kde, peklo, tvoje víťazstvo? 56Osteň smrti je hriech, a moc hriechu je zákon.

Zjavenie Jána 16:15  15Hľa, prijdem ako zlodej! Blahoslavený, kto bdeje a ostríha svoje rúcho, aby nechodil nahý, a aby nevideli jeho hanby.

Ján 14:1-3 1Nech sa neľaká vaše srdce! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. 2V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, povedal by som vám to, 3pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prijdem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli.

Ktokoľvek nebude zobratý do tohto ohromného zhromaždenia, dôvod, prečo sa nepripravujú, že nevenujú pozornosť tomuto HLASU ( HLASU HOSPODINA SKRZE JEHO PROROKA, ktorý nasledujú Cirkvi Pokánia a Svätosti celogobálne, pozn. ), oni budú čeliť hnevu BOHA VŠEMOHÚCEHO, pretože čas, ktorý prichádza, bude sa tam vylievať hnev BOHA na tvár Zeme, bude to strašné.

Vidíte, ako sa veci hýbu práve teraz. Takže znova, ja vidím, ako PÁN posiela JEHO DVOCH POSLOV DO EURÓPY, celá delegácia prichádza s NIMI, vidím, že slúžia v Európe, takže požehnaná je Európa, tie národy Európy, ktoré budú sedieť a zúčastnia sa inštrukcií od Stvoriteľa Nebies, inštrukcií vstupu. Národy, ktoré sa zúčastnia tohto masívneho historického pohybu BOHA na tvári zeme, v tomto poslednom momente.

Takže vidím sám seba, ako slúžim v Európe,  veľmi mocná konferencia, nesúca inštrukcie z Neba, do národa Európy, toto musí byť Švédsko, Nech PÁN požehná národy, ktoré sa pripoja k tomuto masívnemu historickému pohybu BOHA.

MESIÁŠ PRICHÁDZA milovaní ľudia 

Toto je hlas, ktorý plače denne – MESIÁŠ PRICHÁDZA! ON VIDEL, AKO PRICHÁDZA MESIÁŠ. Takže prosím, pripravte cestu, buďte svätí, pretože Biblia hovorí v liste

Židom 12:14 14Stíhajte pokoj so všetkými a posvätenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána

Tí, ktorí máte uši, nech počujete a naslúchate, čo PÁN hovorí národom v tejto hodine, 

Shalom

Off 

9.4.2018 This post was written by Categories: MOCNÉ VYUČOVANIE Comments are off for this post


Top