Home
 

PROROCTVO O PRÍPRAVE DVOCH SVEDKOV NA BOJ PO TOM, KEĎ SVÄTÝ BOŽÍ ĽUD VSTÚPI DO BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA, HOSPODINOV NAJMOCNEJŠI PROROK DR. OWUOR, 4. APRÍL 2018

Proroctvo odvysielané naživo
na www.jesusislordradio.info
Deň: 4. APRÍL 2018
NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ SLUŽOBNÍK, PROROK DR. OWUOR
sumarizácia:

PÁN JEHOVAH hovoril so mnou, JEHOVAH ELYON, NAJVYŠŠÍ PÁN, JEHOVAH ADONAI, PÁN BOH.

Milovaní ľudia, túto minulú noc PÁN JEHOVAH hovoril ku mne, to bol ohromný rozhovor tu, ktorý zahŕňa JEHO DVOCH POSLOV, ktorí sú v súčastnosti tu na tejto Zemi, ktorí sú poslaní pre túto misiu.

V tomto rozhovore PÁN JEHOVAH celú noc prezentoval JEHO DVOCH POSLOV, oni boli veľmi ohromní, absolútne veľmi, veľmi ohromní, obrovskí, šokujúco obrovskí.  Taký ohromujúci druh, ktorý je strašný, desivý a potom PÁN zmenil ruky JEHO DVOCH STRAŠNÝCH SVEDKOV tejto hodiny, od pästí po lakte, ON urobil tieto časti väčšie a mohutnejšie.

A potom ON povedal: ON ich pripravuje pre vojnu, potom keď Cirkev bude zobratá.

Znova, ON urobil ich ruky podstatne väčšie a tiež vidím chĺpy, veľa chĺpov, ktoré rastú v okolí týchto častí, od pästí po lakte, veľmi obrovské ruky, oni boli neuveriteľne obrovské, ohromné, aj toho, ktorý hovorí s vami, potom ON urobil ich ruky veľmi obrovské, a ON mi dal vedieť, že ich pripravuje pre významný boj proti diablovi, seriózny boj proti nepriateľovi, ktrorý bude nasledovať a nepriateľ musí byť zlikvidovaný. Veľa anjelov nepriateľa, padlí anjeli, diabol, démoni, bude to ohromný boj, budú veľa trpieť, budú mať veľkú stratu, počas veľkého súženia, ktoré mi PÁN ukázal a ON mi tiež pripomenul v tomto rozhovore víziu zo dňa 15. januára 2017, keď ma zobral hore na oblohu a ON znížil schody z Neba, potom som bol postavený do strategickej, významnej pozície, pozerajúc na Cirkev, s mojou ľavou rukou ich bezpečne viedol, išla po Slávnych schodoch, oblak sa otvoril  a Slávna Cirkev vstúpila. 

ON mi pripomenul tento rozhovor a v tomto rozhovore, kde ma ON postavil, moja úloha bola ochraňovať, viesť Cirkev. V skutočnosti ja som bezpečne viedol Cirkev, vybraných Svätých, dozeral na Cirkev, pokiaľ oni vstúpia, predtým, než sa bude vykonávať druhá práca pre PÁNA. Takže v tejto pozícii, kde som stál, oni prichádzali po ľavej strane, obrátili sa do prava, V podstate JEHO SLUŽOBNÍK ich ochraňoval a zabezpečoval bezpečný vstup, bezpečnú cestu pokiaľ vstúpia do bezpečnosti v Nebi a Nebo sa zatvorilo predtým, než divadlo vojny vypuklo na tejto Zemi.

Takže je tu ohromné urýchlenie, prebiehajú veľmi ohromné rozhovory práve teraz,  medzi samotným BOHOM OTCOM, Trónom BOŽÍM a Zemou. Toto je hodina, kedy je dôležité, veľmi dôležité pre Cirkev, aby bola SVÄTÁ A SPRAVODLIVÁ, ktokoľvek sa stará o svoju večnosť, nech počúvajú, nechajte ich počúvať, činte pokánie zo všetkých hriechov, odvráťte sa od nemorálnosti, od hriechov klamstva, sexuálnych hriechov, evanjelia prosperity, vyučovaní o prosperite, ktoré ukradlo autoritu v Cirkvách, dedičstvo Cirkví, evanjelium, ktoré je horizontálne, zamerané na bohatstvo a prítomný čas, takže ON dáva teraz inštrukcie národom, ľuďom tejto Zeme, Cirkvi Kristovej, aby činili pokánie v JEŽIŠOVI KRISTOVI, ABY PRIJALI PÁNA JEŽIŠA AKO PÁNA, ABY UCTIEVALI BOHA JEHOVAH V SVÄTOSTI, ABSOLÚTNEJ SPRAVODLIVOSTI, V ÚPLNEJ POSLUŠNOSTI, pretože toto je hodina obnovy, aby mohli vstúpiť do večnosti.

Cirkev sedí na pokraji večnosti v tejto hodine a toto bude kritický moment a kritický čas v živote Cirkvi a života tejto Zeme. Ja som videl deštrukciu, skazu tejto Zeme, a ten, ktorý hovorí s vami, významne zapojený do deštrukcie tejto Zeme.

A je to obrovský proces, nevysloviteľná, titanická zrážka, strašná demolácia, ktorú nechcete poznať. To je dôvod, prečo vás to nevyučujem. Pripravte cestu a vstúpte do bezpečnosti Neba, pretože čas vypršal.

Ja som videl, ako PÁN pozdvihol jeho dvoch služobníkov, veľmi obrovitých a potom zväčšil ich ruky, minulú noc, veľmi obrovské ruky, astronomicky obrovské a potom ruky boli pripravené pre boj, znamená, že teraz som trénovaný a pripravované sú moje ruky pre boj. Nech tí, ktorí majú uši sa pripravujú,

MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

TOTO JE ON, O KTOROM PROROK MALACHIÁŠ HOVORIL. A TIEŽ AJ PROROK ZACHARIÁS HOVORIL. TOTO JE ON, O KTOROM HOSPODIN PÁSAL V EVANJELIU MATÚŠA 11. KAPITOLE, TOTO JE TEN, O KTOROM PROROK IZAIÁŠ HOVORIL A POVEDAL: HĽA!, ON POŠLE POSLA V TEJTO HODINE ABY PRIPRAVIL CESTU PRED PRÍCHODOM MESIÁŠA, ABY PRIPRAVIL CIRKEV PRE BEZPEČNÝ VSTUP DO VEČNOSTI, PREDTÝM, NEŽ PRÍDE VEĽKÝ A STRAŠNÝ DEŇ PÁNA.

Nech tí, ktorí majú uši 

ČINIA POKÁNIE TERAZ A PRIJMÚ KRISTA! 

A budem viesť celú Zem k PÁNOVI JEŽIŠOVI teraz, 

ktokoľvek teraz chce prijať JEŽIŠA, alebo si chcete obnoviť zmluvu, toto je teraz hodina. Opakujte po mne a povedzte: 

DRAHÝ PÁN JEŽIŠ, JA SOM POČUL TVOJE SLOVO O SLÁVNOM PRÍCHODE MESIÁŠA. A JA SA PODRIAĎUJEM TEBE DNES,  ROZPOZNÁVAM KRÁSU, VÍŤAZSTVO A MOC SLÁVNEJ PRÁCE, KTORÚ SI PRE MŇA UROBIL NA KALVÁRII, KEĎ SI ZOMREL ZA MOJE HRIECHY A BOL SI VZKRIESENÝ A DNES ŤA PRIJÍMAM DO MÔJHO SRDCA, AKO MÔJHO PÁNA A SPASITEĽA A ČINÍM POKÁNIE ZO VŠETKÝCH MOJICH HRIECHOV A PROSÍM ŤA, ABY SI MI ODPUSTIL PÁN JEŽIŠ. UPEVNI MOJE MENO V BARÁNKOVEJ KNIHE ŽIVOTA V NEBI A POSVÄŤ MA DUCHOM SVÄTÝM, ABY SOM MOHOL KRÁČAŤ V ABSOLÚTNEJ SVÄTOSTI, SPRAVODLIVOSTI  ROZHODNUTÝ PRE KRÁĽOVSTVO BOŽIE. PANE POMÔŽ MI DOSIAHNÚŤ VEČNÝ VZŤAH, SPRÁVANÍ VO VŠETKOM, ČO ROBÍM V MOJOM ŽIVOTE, PRE VEČNOSŤ S BOHOM V NEBI A USTANOV TVOJE SLOVO V MOJOM ŽIVOTE. A POUŽI MA TERAZ V TOMTO OHROMNOM POSUNE BOHA, V TOMTO VEĽKOM PREBUDENÍ, KTORÉ POHLCUJE ZEM A PRIPRAVUJE CESTU PRE SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA. 

DNES SOM ŤA PRIJAL PÁN JEŽIŠ

A V MOCNOM MENE JEŽIŠ

JA SOM ZNOVUZRODENÝ. 

Teraz, keď ste povedali túto modlitbu milovaní ľudia, buďte si istí, že sa dáte pokrstiť vo vode ( úplným ponorením sa do vody ), aby ste naplnili všetku spravodlivosť, ( Evanj. Jána 3:3-5, pozn. )

Znova, videl som minulú noc, PÁN pozdvihol JEHO DVOCH SVEDKOV, / opísaní v Zjavení Jána 11 kap., pozn. / JEHO DVOCH SLUŽOBNÍKOV, DVOCH, KTORÍ STOJA PRE PÁNOM, HOSPODINOM CELEJ ZEME, DVA POMAZANÉ OLIVOVÉ STROMY, DVE LAMPY, KTORÉ STOJA PRED MESIÁŠOM, PÁN ICH POZDVIHOL A POSILNIL ICH RUKY NA BOJ, V PODSTET ICH PRIPRAVUJE NA ČAS, KTORÝ PRÍDE, PO ZOBRATÍ CIRKVI A SHROMAŽDENÍ SVÄTÝCH.

Nech tí, ktorí majú uši počujú, PÍSMO ( Biblia, pozn. ) sa napĺňa pred vašimi očami a vo vašich ušiach, PÍSMO, kde sa píše o tom, ktorý príde a pripraví Cirkev a potom nebezpečenstvo proti sile nepriateľa v ďalšej časovej dispenzácii.  

Takže prosím, nech vaša múdrosť nespôsobí vaše zlyhanie,

Shalom, Todah, todah raba, todah todah

Druhá časť dnešného Proroctva: 

S druhým rozhovorom by som sa rád s vami poslucháčmi zdieľal, ktorí ste naladení celoglobálne, že v nedeľu, v nedeľu v noci, po Historickej konferencii Pastorov a služobníkov evanjelia, ktoré sa konalo v meste Nakuru, PÁN prišiel a hovoril s jeho Poslami o udalosti tejto hodiny.

A v tom rozhovore v nedeľu PÁN JEHOVAH predstavil JEHO SLUŽOBNÍKOVI, PREDSTAVIL PREDOMNOU,… JA som tancoval pred PÁNOM SPOLU S DRUHÝM, DVAJA SME TANCOVALI PRED PÁNOM PLNÍ RADOSTI, kedy ich konečne zosunul dole z Neba.

A keď som tancoval pred PÁNOM, zistil som, v podstate to bola hebrejská pieseň a starodávny hebrejský tanec, zistil som, že som tancoval s druhým. Bol to Žid. Videl som, ako tancujem na slnku. Hlas HOSPODINA povedal: “Tiež tancovali na slnku, držal som pravú nohu, keď sme tancovali, tancovali sme, slnko tancovalo, toto sú zázraky tohto času.

Znovu, v nedeľu v noci, po tejto konferencii, tancovali, držali sa okolo seba, chodili, tancovali okolo a potom PÁN JEHOVAH mi ukázal JEHO DVOCH SLUŽOBNÍKOV, ktorých poslal dole z Neba, tancovali, držali sa okolo, PÁN mi ukázal že tancovali na slnku. videl som sám seba tancovať na slnku. A potom hlas PÁNA povedal: ” a slnko tiež tancovalo”. A to bolo, keď ich HOSPODIN zoslal dole z Neba, aby oficiálne začali prácu na zemi, aby pracovali na misii BOHA JEHOVAH.

Toto sú zázraky tejto hodiny, nech PÁN žehná tých, ktorí majú uši,

Shalom

 

 

Off 

4.4.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top