Home
 

HOSPODIN BUDE POČUTEĽNE HOVORIŤ K JEHO SLUŽOBNÍKOVI PROROKOVI A BUDÚ HO POČUŤ PRÍTOMNÍ ĽUDIA, PROROCTVO ZO DŇA 2. FEBRUÁRA 2018, BOŽÍ PROROK DR. OWUOR

Proroctvo odvysielané naživo, 1. časť
na www.jesusislordradio.info
Deň: 2. JANUÁR 2018
NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ SLUŽOBNÍK, PROROK DR. OWUOR
sumarizácia      CIRKEV SLOVENSKO

HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou milovaní ľudia, teraz je 4.10 hod. ráno východo – Arfického času. HOSPODIN JEHOVAH, BOH nášho PÁNA JEŽIŠA KRISTA, ON so mnou hovoril túto noc, to je dôvod, prečo som prišiel k vám milovaní ľudia, skrze www.jesusislordradio.info na 105.3 FM a 105.9 FM.  

Bol to veľmi šokujúci rozhovor, ON hovoril so mnou túto noc o príchode MESIÁŠA. HOSPODIN hovorí v tak ohromnej hodine, kedy národy sú si vedomé, že istotne MESIÁŠ prichádza. V tomto nočnom rozhovore ma HOSPODIN zobral na stretnutie a keď som bol na tom stretnutí, ON mi povedal hlasom:” PÁN BOH, OTEC nášho PÁNA JEŽIŠA KRISTA, ON povedal, že príde na to stretnutie a bude ku mne hovoriť hlasným počuteľným hlasom a všetci ľudia, ktorí tam budú, tiež budú počuť JEHO HLAS.  

Znova, túto noc HOSPODIN mal so mnou veľmi, veľmi nezvyčajnú návštevu. PÁN BOH nášho PÁNA JEŽIŠA KRISTA ma navštívil veľmi, veľmi silným spôsobom, JEHOVAH ELOHIM, JEHOVAH SHALOM, JEHOVAH TSIDKENU, JEHOVAH ORI, hovoril so mnou dnes večer o stretnutí a návšteve, ktorá prichádza v JEHO pokračujúcom úsilí pripraviť Cirkev a pripraviť národy na Slávny príchod MESIÁŠA. 

Všetci si uvedomujete, že HOSPODIN ma poslal s prísnym poslaním, keď mi dal inštrukcie pred Trónom Božím, pokrytým SLÁVOU, OHROMNOU, ČISTOU, BIELOU SLÁVOU. A ON ma poslal s prísnymi pokynmi, aby som pripravil cestu pre Slávny príchod MESIÁŠA a pripravil štyri konce Zeme, všetky národy. A v tejto snahe pripraviť cestu pre Slávny príchod MESIÁŠA, PÁN priviedol NESKORŠIU SLÁVU A NÁVŠTEVU NESKORŠEJ SLÁVY, aby to bolo znamením pre národy a Cirkvi, že určite áno, MESIÁŠ PRICHÁDZA.

Takže dnes v noci, milovaní ľudia, HOSPODIN hovoril so mnou veľmi neobvyklým spôsobom, veľmi šokujúcim spôsobom a strašným spôsobom. HOSPODIN mi povedal, že budem na stretnutí, vezme ma na stretnutie a môžem vidieť sám seba na tom stretnutí. A potom ON mi povedal, že bude hovoriť ku mne hlasno, bude to počuť a tiež ľudia všade tam okolo budú schopní počuť JEHO Hlas a bol to veľmi šokujúci čas, pretože som to videl a potom povedal HOSPODIN: “A bude to dobré! “ON skončil tým, že povedal:” A bude to dobré! “A vy poznáte dobre, Hospodin znamená Svätý. Bude to Svätá vec, ktorá sa stane Zemi alebo ľudu, ktorý tam bude.

Teraz, v Biblii, v evanjeliu JÁNA v kapitole 12, čítam od verša 28 –  28Otče, osláv svoje meno! Vtedy prišiel hlas z neba: Aj som oslávil aj zase oslávim. 29Vtedy zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní zase hovorili: Anjel mu čosi hovoril. 30Ježiš odpovedal a riekol: Nie pre mňa sa stal ten hlas, ale pre vás. 31Teraz je súd tohoto sveta…  Takže milovaní ľudia, HLAS HOSPODINA, POČUTIE HLASU HOSPODINA, OHROMNÝ MOMENT V HISTÓRII CIRKVI, ŽE CIRKEV MÔŽE POČUŤ HLAS HOSPODINA.

Znova, HOSPODIN so mnou hovoril o stretnutí, na ktoré odchádzam a na tom mítingu ON povedal, že bude hovoriť so mnou hlasným hlasom,  BOH OTEC, OTEC NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA. A Biblia v knihe Deuteronomium 4:33 hovorí:  33Či počul voľakedy niektorý ľud hlas Boha, hovoriaceho zprostred ohňa, ako si ty počul a bol by predsa žil? A v anglickom preklade NIV sa píše: Počul niekedy nejaký národ hlas BOŽÍ rozprávajúci z ohňa – ako ty – a prežil? 

Takže to bude ohromný čas milovaní ľudia, veľmi strašný čas tiež, ale to sú príznaky dní tesne pred príchodom MESIÁŠA. Veľmi dobre vieme, že JEŽIŠ, PÁN prichádza. PÁN JEŽIŠ prichádza. Náš PÁN A SPASITEĽ JEŽIŠ KRISTUS, ktorý za nás zomrel na kríži, ON si teraz prichádza pre nevestu. A prichádza NESKORŠIA SLÁVA a videli sme, že neexistuje žiadne obmedzenie na skutky NESKORŠEJ SLÁVY BOHA VŠEMOHÚCEHO.

Opäť, Náš JEŽIŠ, ktorý za nás zomrel na kríži a bol vzkriesený pre Cirkev, ktorý vykúpil Cirkev na kríži na Kalvárii sa vracia. Viem, že všetci teraz viete, že isteže áno, JEŽIŠ PRICHÁDZA. Ale tiež vidíme, že SLÁVA, ktorá pripravuje cestu pre JEHO príchod, nemá žiadne obmedzenia. Máme dnes, dnes ráno, dnes tu v Nairobi máme veľkú oslavu, so 633 chromými, ktorí boli postavení, keď HOSPODIN JEHOVAH, BOH NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA mi dal inštrukcie a prikázal mi, aby som zodvihol svoju ľavú prorockú ruku a vyhlásil, aby chromí vstali, aby sa posilnili ich nohy, aby sa posilnili, aby mohli chodiť, prikázal im, aby sa zodvihli z prachu a začali chodiť v MOCNOM MENE JEŽIŠ. 

Teraz vidíme, že v tomto Mocnom Mene JEŽIŠ, dnes sme konfrontovaní s 633 chromými, ktorí sa zodvihli z prachu. Je to šok, historický, výnimočný, úžasný, zmätok. Takže vidíme, že neexistujú žiadne obmedzenia skutkov Boha, v tejto NESKORŠEJ SLÁVE. A v tom istom dychu to PÁN stupňuje a ON mi ukázal túto noc, ON mi ukázal stretnutie, zobral ma a ON mi povedal hlasom, povedal mi, že ma vezme na to stretnutie a potom bude hovoriť nahlas, hlasom. A počul som to, videl som to. Už som videl, že ON hovoril Hlasom a ON povedal, že ľudia budú tiež počuť JEHO HLAS. A potom to ukončil slovami: “Bude to dobré!”

Teraz to príde priamo, na kopci vpravo,… v pozadí rozhovoru, keď hovoril, že osobne Duch Svätý, .. nebo sa otvorí a Sláva bude svietiť na mňa, na stretnutí a DUCH SVÄTÝ, OSOBA SVÄTÉHO DUCHA zostúpi ako holubica na moju hlavu a ľudia to uvidia, budú schopní to vidieť a dokonca zachytiť, nahrávať. Teraz v noci mi hovoril, že na stretnutí bude ku mne hovoriť hlasom a ľudia budú počuť a nakoniec, na konci si pamätám, že som sa HO spýtal, požiadal som HO, či ľudia budú schopní to počuť, zaznamenať si a pamätám si, myslím, že on povedal ÁNO.

Takže je to ohromný čas, keď neexistujú žiadne obmedzenia. BOH NEBIES prišiel teraz navštíviť svojich ľudí, pripraviť ich na SLAVNÝ PRÍCHOD KRISTA, JEŽIŠA, MESIÁŠA, VYKUPITEĽA. Náš PÁN JEŽIŠ PRICHÁDZA MILOVANÍ ĽUDIA. Pripravme cestu pre PRÍCHOD JEŽIŠA. JEŽIŠ, MESIÁŠ PRICHÁDZA! 

Je to taký čas, krásny čas byť znovuzrodený kresťan, pretože nakoniec PÁN oddeľuje cirkev KRISTOVU od všetkých ostatných idolských náboženstiev, bohoslužieb modlárstva, modiel, idolov. ON teraz ustanovuje, že TOTO je pravé náboženstvo Kríža, toto je pravé náboženstvo. A ON oddeľuje kresťanskú vieru od všetkých iných druhov uctievania na Zemi. 633 chromých sa zídu dnes ráno v Nairobi na mocnej službe vďakyvzdania a osláv a na tejto službe budem tiež sedieť, vedľa mňa bude sedieť mŕtve, rozkladajúce sa telo mŕtvoly, ktoré zomrelo a hnilo, bolo hnilobné a zapáchalo a ľudia utiekli. Proroctvo, ktoré som dal pred viac ako dvoma rokmi. Mŕtve telo, ktoré bolo vzkriesené skrze toho, ktorý s vami teraz hovorí, keď mi PÁN BOH všetko prikázal, aby som povedal: “To je dobre!” Na mŕtve, mŕtve rozkladajúce sa telo mŕtvoly. Takisto bude sedieť vedľa mňa dnes, keď oslavujeme 633 chromých, ktorých PÁN BOH VŠEMOHÚCI POSTAVIL v snahe pripraviť cestu. ON ich postavil v Mocnom MENE JEŽIŠ, aby pripravil cestu pre Slávny príchod KRISTA, JEŽIŠA, MESIÁŠA. 

Ako oslavujeme túto veľkolepú slávnosť, ohromné udalosti na Zemi a historické, dnes, krajiny sa budú triasť keď budú počuť, že 633 mrzákov bolo zodvihnutých z prachu, keď ma PÁN viedol z môjho bydliska, ( z jeho bydliska vyhlásil uzdravenia skrze rádio celoglobálne, pozn. ) … neodišiel som odtiaľto. To je zázrak! Je to úžasné a ohromujúce! A vedľa mňa bude mŕtva, rozkladajúca sa mŕtvola, ktorá zomrela, hnila a doktor potvrdil jej smrť a doktor, ktorí potvrdil jej vzkriesenie až do dnešného dňa si robí poznámky a napísal knihu o procese vzkriesenia.

Ohromný okamih milovaní ľudia. HOSPODIN hovorí, že príde na stretnutie a bude hovoriť ku mne nahlas hlasom a všetok ľud bude počuť a budú prestrašení. A čítal som z Písma, kde sa pýtal: ” …či je národ, ktorý počul Hlas Hospodinov, ako si ty počul Izrael a prežil by a žil?

Toto sú hrozné dni milovaní ľudia. Nech vám pomôže HOSPODIN. Nech vám pomôže vaša múdrosť a nezlyhá, aby ste pripravil cestu. KRISTUS, JEŽIŠ PRICHÁDZA. POSOL, otrok, otrok, ktorý ide pred NÍM s lopatou na prípravu cesty je už tu.

Toto je HLAS TOHO, ktorý pripravuje cestu PRE PÁNA, Hlas toho, ktorý volá na púšti, kričiac K CIRKVÁM, kričiac k Národom, hovoriac: “PRIPRAVTE CESTU PRE PÁNA!, MESIÁŠ PRICHÁDZA! Odvráťte sa od nespravodlivých skutkov. Odvráťte sa od neslýchaných činov. Odvráťte sa od zlosti. Odvráťte sa od zlého, hriechov a odpadlíctva a vráťte sa do DOMU HOSPODINOVHO. PRIJMITE PÁNA JEŽIŠA AKO SVOJHO OSOBNÉHO PÁNA A SPASITEĽA. Znovuzroďte sa a kráčajte v spravodlivosti. Držte sa Svätosti! Žite Svätý kresťanský život! Vydajte Svetlo KRISTOVI, pretože dni skončili. MESIÁŠ, KRISTUS JEŽIŠ, NÁŠ PÁN PRICHÁDZA MILOVANÍ ĽUDIA.

Je to veľmi šokujúci moment. Že ON príde. Hovoril so mnou dnes večer, ON ma vzal na to stretnutie a ja som tam videl sám seba. Potom sa Nebo otvorilo a ON Hovoril nahlas z Neba. Bolo to strašne hrozné a všetci ľudia to tam počuli a ľudia padli na ich brucho a ON povedal, že HO budú počuť, a to bolo úžasné, pretože to boli dve cesty rozhovoru s NÍM. Potom som sa HO pýtal. Hovoril som s NÍIM a ON mi odpovedal Hlasom túto noc.

Takže MESIÁŠ, KRISTUS JEŽIŠ PRICHÁDZA. A BOH OTEC VÁM POSLAL OTROKA, POSLA, PROROKA, KTORÝ PRIPRAVUJE CESTU PRE SLÁVNY PRÍCHOD MESIÁŠA. JEHO ZNAKY SÚ JASNÉ MILOVANÍ ĽUDIA. ON PRIKÁZAL NA VEREJNOSTI, ABY SA NEBO OTVORILO V JASNOM, SLNEČNOM LETNOM DNI A NEBO POSLÚCHLO A OKAMŽITE ZAČALO PRŠAŤ. ON ZAVOLAL BOHA OTCA A BOH OTEC HO PRIŠIEL NAVŠTÍVIŤ V OBLAKU JEHO SLÁVY A NAPLNILO SA PROROCTVO.  

On hovoril tieto veci a urobil všetko toto dielo v mene JEŽIŠ. Aby národy nikdy nezlyhali pri vstupe! MESIÁŠ PRICHÁDZA! MESIÁŠ PRICHÁDZA! NALIEHAM NA VÁS! PROSÍM! PRIJMITE MESIÁŠA A BUĎTE SVÄTÍ! KRISTUS JEŽIŠ NÁŠ PÁN PRICHÁDZA!

Shalom!

 Pokračovanie v 2. časti:    

Pri ukončení teraz, rád by som vám pripomenul, ako som už skôr hovoril, že PÁN BOH VŠEMOHÚCI, OTEC NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, prišiel a premenil ma v očiach všetkých ľudí a to sa uskutočnilo tu, minulého roku v 2017. A predtým som dal aj proroctvo, že pôjdem na míting, budem kráčať na stretnutí a SLÁVA PÁNA MA OBKLOPÍ predo mnou, vo vlnách, takto a to sa stalo v Helsinkách.  

A takisto som dal proroctvo, že príde PÁN BOH VŠEMOHÚCI a pokryje ma svojou Slávou celého až k hrdlu, aby bola videná časť hlavy. A stalo sa to milovaní ľudia. To sa stalo. To je niečo, čo sa odohralo. Každá z tých vecí, akokoľvek nemožná, sa zdalo byť. PÁN prišiel a premenil niekoho, akokoľvek sa to zdalo nemožné, lebo SLÁVA pokryla niekoho, pohlcovala, ŽIVÁ SLÁVA HO POHLCOVALA ako chodil. Stalo sa to v Helsinkách. Akokoľvek nemožné sa to môže zdať, aby PÁN pokryl niekoho so všetkou JEHO Slávou, premenil ho a pokryl ho bielou, čistou, SVÄTOU SLÁVOU OTCA až po krk a nechal len časť hlavy, aby ho ľudia boli schopní identifikovať, …oh, toto je ON! Ale stalo sa to!   

A teraz znova hovorím, že prichádza stretnutie, na ktoré ma vezme HOSPODIN a potom príde a bude hovoriť so mnou nahlas, ON odpovedal, v tomto rozhovore je veľa, o čom sme hovorili. Hovoril som k NEMU A ON mi odpovedal. ON povedal, že to urobí, lebo chce, aby sa ľudia obávali JEHO Služobníka. ON CHCE, aby sa ľudia strachovali pred JEHO Služobníkom a bol to desivý moment.

Takže, akokoľvek sa to zdá ťažké, stane sa to milovaní ľudia. A ja som povedal, že KRISTUS JEŽIŠ, MESIÁŠ prichádza. Akokoľvek ďaleko sa to môže zdať, bude sa to diať, stane sa to! Stane sa to milovaní ľudia! TAKŽE PRIPRAVTE CESTU! VŠETKO VÁM BOLO DANÉ! 

MESIÁŠ, NÁŠ PÁN JEŽIŠ PRICHÁDZA! 

TEN, KTORÝ ZA ZOMREL ZA NÁS NA KRÍŽI PRICHÁDZA! 

Tieto veci, ktoré sa dejú pred našimi očami sa dejú na to, aby ste uverili. Ďakujem vám,

Shalom 

                                                                

 

Off 

2.2.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top