Home
 

PROROCTVO O PRICHÁDZAJÚCOM HISTORICKOM GLOBÁLNOM UZDRAVOVANÍ V NEDEĽU 21. JANUÁRA 2018, PROROK HOSPODINOV DR. OWUOR, DŇA 15. 1. 2018

Proroctvo odvysielané naživo
na www.jesusislordradio.info
Dňa: 15. JANUÁR 2018
NAJMOCNEJŠÍ BOŽÍ SLUŽOBNÍK, PROROK DR. OWUOR
sumarizácia

HOSPODIN JEHOVAH hovoril so mnou milovaní ľudia, toto ráno, dnes ráno ku mne hovoril veľmi, veľmi ohromným spôsobom, BOH OTEC JEHOVAH JIHRE, JEHOVAH ADONAI, PÁN BOH, BOH IZRAELA, BOH NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA.

Dnes ráno prišiel a zodvihol ma do Neba a zobral ma rovno do miestnosti BOŽIEHO TRÓNU V NEBI, JEHO TRÓNU, A JEHOVAH MEPHALTI, náš Spasiteľ, bez ktorého nieje spása, ON ma viedol rovno ku JEHO TRÓNU V NEBI a potom ma ON zobral ku stromu života a keď sme tam došli, potom HOSPODIN JEHOVAH začal brať lístie zo stromu života, dal ich do mojej ľavej prorockej ruky, a tohto času, keď ich dával, ON ich dával veľmi mocné,  ako zvyčajne, veľmi mocné svieže lístie, ale tohto času to boli oveľa väčšie listy, oveľa, oveľa väčšie.

Ja to neviem opísať v zemskom merítku, a ja to nechcem opísať, ale niektoré z tých listov boli oveľa väčšie, oveľa väčšie, svieže, ON zobral veľa listov, veľa veľkých listov, ON ich dal do mojej ľavej prorockej ruky a potom ma HOSPODIN viedol naspäť, tu, a povedal:” TOTO JE PRE UZDRAVENIE NÁRODOV.” A od toho momentu ON začal so mnou hovoriť o ohromnom uzdravujúcom historickom uzdravovaní, ktoré prichádza tohto víkendu. / 21. Január 2018 /

Ja som videl OHROMNÉ, NAJOHROMNEJŠIE NEUVERITEĽNÉ UZDRAVUJÚCE POMAZANIE, KTORÉ BUDE ODCHÁDZAŤ OD TOHTO MIESTA  bude burácať na zhromaždeniach, liečiť chromých, otvorí slepé oči, otvorí hluché uši, uvoľní jazyky, ktoré sú zviazané a nemé, nádory, rakoviny sa rozpustia, HIV, leukémia, rany sa vysušia, ohromné zázraky stvorenia, toto je ohromnejšie, ja som nikdy nevidel takúto uroveň ako v dnešné ráno.

Znova, milovaní ľudia, BOH JEHOVAH ELOLAM, JEHOVAH ELOHIM, VEČNÝ STVORITEĽ  VESMÍRU A ZEME, JEHOVAH HOSSEINU, HOSPODIN, NÁŠ TVORCA, JEHOVAH SABBAOTH – HOSPODIN ZÁSTUPOV, JEHOVAH TSIDKENU – KRÁĽ SPRAVODLIVOSTI, prišiel dnešné ráno, ON ma pozdvihol, zobral ma do Neba a keď ma zobral do Neba, za tento vesmír, potom ma zobral do Svätyne Svätých, najsvätejšieho miesta v Nebi, do miestnosti Božieho tronu BOHA JEHOVAH ROHI, JEHOVAH AMELECH, KRÁĽ, ON kráčal so mnou popri Tróne Mocného BOHA VŠEMOHÚCEHO, kde nie každý z nebeského zástupu sa môže dostať, toto je Svätyňa Svätých.

ON ma viedol za Trón a ukázal mi strom života a videl som JEHO ruky, ako dávali prekrásne vzácne svieže listy, úžasné listy zo stromu života, tohto času mi ich dával oveľa viac, oveľa oveľa viac, potom som, videl väčšie listy, ja to nemôžem vysvetliť, nie je mi dovolené sa zdielať s vami, aké sú to rozmery v tomto reálnom merítku, ale dal ďalšie, ktoré boli oveľa, oveľa väčšie, veliké, mocné a položil ich do mojej ľavej prorockej ruky, zobral ma naspäť a povedal: “TO JE PRE UZDRAVENIA NÁRODOV.”

A potom mi ukázal uzdravujúci míting, ktorý prichádza, toto bude ohromný čas, toto bude uzdravovacia služba ako žiadna iná. Toto bude oveľa väčšia. Ja teraz viem, že Keňa zrazu bola celá zamorená. Viem, že dokonca nieste schopní oslavovať vaše zázraky, vašich chromých, ktorí chodili, pravdepodobne viac ako 100,..200,..300,.. ktorí začali chodiť 31. decembra, počas uzdravujúcej služby. A potom viac ako 120 chromých uzdravených ešte z 19. novembra, takže to je zamorené, ako som vás varoval.

Varoval som vás, že to bude zamorené, ešte ste sa “nedotýkali” slepých ( nebrali od nich svedectvo, pozn. ) Myslím, že ste oslavovali iba dva prípady uzdravenia slepých, žena z mesta Kehancha a iná žena… a tiež vidím slepé oči otvorené v Luande, v Angole. Povedal som vám, že Cirkvi budú zamorené.

Teraz dokonca, kedy ste ešte neoslavovali uzdravenia všetkých, ktorí boli uzdravení, teraz budú väčšie a väčšie uzdravenia, ako kedykoľvek predtým, ktoré zasiahnú Cirkev, ktoré padnú na Cirkev toho dňa, keď prehlásim z miesta, na ktorom stojím teraz. Milovaní ľudia, aký ohromný čas neskoršej Slávy Hospodinovej, MESIÁŠ PRICHÁDZA, HOSPODIN je absolútne vytrvalý, húževnatý a nemenný na príprave cesty pre Slávny príchod MESIÁŠA.

ON činí pokrok a máme nulové odpočítavanie DO SLÁVNEHO PRÍCHODU MESIÁŠA! Ako všetci môžete povedať:” toto je nulové odpočítavanie pre Slávny príchod MESIÁŠA milovaní ľudia”. Aká ohromná, aká ohromná hodina! Aký ohromný moment, kedy HOSPODIN štedro vydáva Cirkvi s takou historickou návštevou v tejto hodine.

Znova, milovaní ľudia, HOSPODIN JEHOVAH v dnešné ráno ma zobral do Neba, za vesmír, do Neba a zobral ma do Svätyne Svätých, ON ma zobral ku TRÓNU BOHA VŠEMOHÚCEHO V NEBI, kde je truhla Božej zmluvy a sú tam na oboch stranách 2 cherubíni Slávy, tak veľa informácií…, nebudem ich zdieľať tu, ale ON ma zobral a začal dávať lístie zo stromu života, veľmi, veľmi veľa listov, mocných listov, veľkých listov, listy života.

LISTY, KEĎ SA ICH NIEKTO DOTKNE, ŽIJE VEČNE! 

Takže ON ich dal mne, do mojej ľavej prorockej ruky, a povedal: “TOTO JE PRE UZDRAVENIE NÁRODOV”. A teraz mi ukázal túto prichádzajúcu spoločnú uzdravujúcu službu, ktorá prichádza tu do Kene a do iných národov tiež, ktoré sa pripoja, pravdepodobne iné národy sa prebudia. Prebudia sa a povedia:”moment, my tu potrebujeme zorganizovať míting, aby aj naši chromí sa postavili”… Toto bude historická uzdravujúca služba! Historické uzdravovacie pomazanie, ktoré sa odtiaľ uvoľní, keď prehlásim uzdravenia, túto prichádzajúcu nedeľu a veľa, veľa chromých sa postaví a bude chodiť, veľa slepých bude vidieť, veľa hluchých, veľa nemých, paralytikov, nádory, rakoviny, HIV pozitívni budú testovaní v nemocniciach a výsledky budú negatívne. Deti, ktoré nevedeli udržať stabilne krk/ hlavu budú posilnené, HOSPODIN prichádza navštíviť Cirkev veľmi historickým spôsobom.

A dôvod, prečo to PÁN robí, je kvôli tomu, že Biblia nám zasľubuje, že bude neskoršia návšteva. Neskoršia Sláva príde, neskoršia Sláva príde a navštívi národy, navštívi DOM HOSPODINOV. A pripraví Cirkev pre Slávny príchod MESIÁŠA. SVÄTÚ NEVESTU. Ktorá sa stráni sexuálnych hriechov, čo vidíte v Cirkvách dnes…, obnaženosť, úzke nohavice, ktoré vidíte dnes v Cirkvách,… nemorálnosti, potraty v Cirkvách, klamstvá, neposlušnosť, zvody, všetko toto vidíte v odpadnutej Cirkvi, Tento typ “evanjelia”, ktorý vidíte v globálnej kresťanskej televízii, všade, …každé televízne kázanie je evanjelium korupcie, evanjelium, ktoré nemá moc oslobodenia, evanjelium, ktoré vyhodilo svätosť, evanjelium peňazí a prosperity.

Toto je hodina, kedy ON sám prichádza pripraviť Slávnu Cirkev, pre Slávny príchod MESIÁŠA. SVÄTÚ CIRKEV. SPRAVODLIVÚ CIRKEV. CIRKEV V ČISTOTE. CIRKEV, KTORÁ SA NAVRÁTILA K JEHO MAJITEĽOVI A OBNOVILA ZMLUVU, ZMIERILA SA S NÍM. CIRKEV, KTORÉHO DLŽOBA BOLA VYROVNANÁ. /  hriechy vymazané, pozn. /

Aký ohromný čas, aký šokujúci čas v ktorom sme milovaní ľudia. Moje inštrukcie pre ľudí v Keni, dokonca aj keď teraz odchádzam do iných národov teraz, PÁN sa k vám nakláňa a ste ohromení, inštrukcie sú pre techn. tím, že toto je čas ísť von, začnite zaznamenávať uzdravenia chromých, toto je iba čas, teraz, kedy ich môžete dobre zdokumentovať, zdokumentovať ich všetkých veľmi dobre, pre SLÁVU PÁNA JEŽIŠA! PRE SLÁVU BOHA OTCA! PRE SLÁVU DUCHA SVÄTÉHO, MÔJHO JEDNÉHO, JEDINÉHO PRIATEĽA.

Milovaní ľudia, to bude ohromná návšteva, šokujúca návšteva, ktorá príde do Cirkví túto nedeľu. Choďte a zdokumentujte deti zo školy pre hluchých. Môžete ich doniesť v autobusoch, aby HOSPODIN ich uzdravil. Doneste deti zo slepeckých škôl, tých, ktorí sú slepí, choďte do dedín, ale zdokumentujte ich stav najprv.

SLÁVA PÁNA JE V TEJTO DOKUMENTÁCII. 

 

Potom, keď uvidíte až budú uzdravení, potom uvidíte SLÁVU PÁNA, keď sa pozriete naspäť. Keď sa pozriete naspäť, v akej kondícii, v akom stave boli pred uzdravením. Je to Mocná, ohromná práca, ktorú urobil pre nás PÁN JEŽIŠ, ktorú OTEC urobil v Cirkvi.

Požehnaní ľudia, BOH OTEC ma zobral v dnešné ráno ku Božiemu trónu do Neba, v dnešný deň, 15. januára 2018, ja som bol v miestnosti BOŽIEHO TRÓNU, aby som priniesol ohromnú správu, ohromnú SPRÁVU OD BOHA, SVÄTÚ SPRÁVU OD BOHA, PREDPOVEĎ OD BOHA.

SPRÁVA OD HOSPODINA JE TÁ, ŽE JE TU NESKORŠIA NÁVŠTEVA, TOTO JE NÁVŠTEVA PRE NESKORŠIU NÁVŠTEVU, ZÁMERNÝ PROCES, KTORÉMU SA VENUJE NEBO, ABY SA PRIPRAVILA CIRKEV, SPRAVODLIVÁ CIRKEV, SVÄTÁ CIRKEV, VERNÁ CIRKEV, CIRKEV V SPRÁVNOM POSTAVENÍ S HOSPODINOM, KTORÁ JE ODDELENÁ OD HOMOSEXUALITY, PREČ OD PROSTITÚCIE A PROMISKUITY, čo vidíte dnes v Cirkvách, PREČ OD ZVODOV A FALOšNYCH PROROKOCH, KTORÝCH VIDÍTE HOVORIŤ V GLOBÁLNYCH KRESŤANSKÝCH TELEVÍZIACH. ONI PRINÁŠAJÚ HANBU PÁNOVI. ONI PRINÁŠAJÚ HANBU JEŽIŠOVI. PÁN ma zobral dnes do miestnosti JEHO TRÓNU, bol som v Nebi, na mieste najsvätejšom, v Svätyni Svätých, tu je posolstvo od HOSPODINA, že je tu neskoršia návšteva, ktorá prichádza do Cirkvi, to bude väčšia.

A volám k všetkým národom, aby sa pripojili, v Kráľovstve Božom, posilnili sa DUCHOM PÁNA, odmietli hriech, vybrali si spravodlivosť. Aby sa pripravili, aby boli prebudení ku Slávnemu príchodu MESIÁŠA. A niektoré z tých listov sú veľké a väčšie, niektoré menšej veľkosti, boli svieže,  ON ich odrezal veľa a umiestnil ich do mojej ľavej prorockej ruky. A uchopil som ich.

MESIÁŠ PRICHÁDZA 

milovaní ľudia. Toto je hlas, ktorý volá v divočine, z divočiny Afriky. Plačem, kričím k národom, 

PRIPRAVTE CETU PRE PÁNA

PRIBLÍŽILO SA KRÁĽOVSTVO BOŽIE

Shalom

 

 

 

Off 

15.1.2018 This post was written by Categories: Proroctvá / Zjavenia Comments are off for this post


Top